Richtlijn 1997/27 - Massa's en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 14 september 1997 tot 31 oktober 2014 en moest uiterlijk op 22 juli 1997 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 97/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 1997 betreffende de massa's en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG

officiële Engelstalige titel

Directive 97/27/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 1997 relating to the masses and dimensions of certain categories of motor vehicles and their trailers and amending Directive 70/156/EEC
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1997/27
Origineel voorstel COM(1991)239 NLEN
Celex-nummer i 31997L0027

3.

Key dates

Document 22-07-1997
Bekendmaking in Publicatieblad 25-08-1997; Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 019,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019,OJ L 233, 25.8.1997,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 019,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007
Inwerkingtreding 14-09-1997; in werking datum publicatie + 20 zie art 10
Einde geldigheid 31-10-2014; opgeheven door 32009R0661
Omzetting 22-07-1997; ten laatste zie art. 9

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31997L0027

Richtlijn 97/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 1997 betreffende de massa's en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG

Publicatieblad Nr. L 233 van 25/08/1997 blz. 0001 - 0031

RICHTLIJN 97/27/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 juli 1997 betreffende de massa's en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

In overeenstemming met de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

 • (1) 
  Overwegende dat een volledige harmonisatie van de technische vereisten voor de goedkeuring van motorvoertuigen noodzakelijk is voor de goede werking van de interne markt, terwijl een hoog veiligheidsniveau voor het publiek wordt verzekerd;
 • (2) 
  Overwegende dat de technische voorschriften waaraan bepaalde categorieën voertuigen krachtens de nationale wetgevingen moeten voldoen onder meer betrekking hebben op hun massa's en afmetingen;
 • (3) 
  Overwegende dat deze voorschriften van lidstaat tot lidstaat verschillen; dat het derhalve noodzakelijk is dat alle lidstaten dezelfde voorschriften goedkeuren, hetzij als aanvulling, hetzij ter vervanging van hun bestaande regels, zodat met name de EG-typegoedkeuringsprocedure volgens Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan voor elk type voertuig kan worden toegepast (4);
 • (4) 
  Overwegende dat het wenselijk is de maximummassa's en -afmetingen van in de lidstaten te registreren motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan te harmoniseren overeenkomstig Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (5); dat voornoemde richtlijn uitsluitend van toepassing is op het verkeer op het grondgebied van de respectieve lidstaten en niet op de in Richtlijn 70/156/EEG vermelde technische eisen;
 • (5) 
  Overwegende dat in Richtlijn 96/53/EG bepaalde maximaal toegestane afmetingen zijn vastgesteld voor zowel het nationale als het internationale verkeer in de lidstaten met een bepaalde overgangstermijn voor de inwerkingtreding daarvan; dat een aantal andere maximaal toegestane afmetingen en de maximaal toegestane massa's alleen op het internationale verkeer van toepassing blijven;
 • (6) 
  Overwegende dat de harmonisatie van de toegestane maximummassa's van in de lidstaten te registreren motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan derhalve op korte termijn niet haalbaar blijkt, terwijl het daarentegen nu wel mogelijk blijkt de harmonisatie van de maximumafmetingen van die voertuigen zo veel mogelijk te voltooien en het vraagstuk van de massa's te regelen door de mogelijkheid te bieden van een uniforme procedure voor de bepaling van de voor registratie/in het verkeer brengen toelaatbare massa's van voertuigen in iedere lidstaat, en naar een constante verhoging van de veiligheid te streven, met name wat bepaalde categorieën aanhangwagens betreft;
 • (7) 
  Overwegende dat de lidstaten overeenkomstig artikel 4, leden 3 en 4, van Richtlijn 96/53/EG op hun grondgebied het verkeer van voertuigen van categorie N waarvan de afmetingen de in die richtlijn vastgelegde limieten overschrijden, mogen toestaan voor het vervoer van ondeelbare ladingen of voor bepaalde...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.