Richtlijn 1998/58 - Bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 8 augustus 1998 gepubliceerd, is op dezelfde dag in werking getreden en moest uiterlijk op 31 december 1999 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren

officiële Engelstalige titel

Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1998/58
Origineel voorstel COM(1992)192 NLEN
Celex-nummer i 31998L0058

3.

Key dates

Document 20-07-1998
Bekendmaking in Publicatieblad 08-08-1998; Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 023,OJ L 221, 8.8.1998,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 023,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023
Inwerkingtreding 08-08-1998; in werking datum publicatie zie art 11
Deadline 31-08-2020; zie art 6.2 en 32017R0625
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 31-12-1999; ten laatste zie art. 10

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31998L0058

Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren

Publicatieblad Nr. L 221 van 08/08/1998 blz. 0023 - 0027

RICHTLIJN 98/58/EG VAN DE RAAD van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat alle lidstaten de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van landbouwhuisdieren (hierna "de overeenkomst" te noemen) hebben geratificeerd; dat ook de Gemeenschap deze overeenkomst bij Besluit 78/923/EEG (4) heeft goedgekeurd en haar akte van goedkeuring heeft neergelegd;

Overwegende dat de Gemeenschap als overeenkomstsluitende partij uitvoering moet geven aan de in de overeenkomst vervatte beginselen;

Overwegende dat die beginselen onder andere inhouden dat de dieren een onderkomen alsmede voedsel, water en zorg krijgen die passen bij hun fysiologische en ethologische behoeften en in overeenstemming zijn met de ervaringsfeiten en de wetenschappelijke kennis;

Overwegende dat de Gemeenschap tevens voorzieningen moet treffen voor de uniforme toepassing van de overeenkomst en de bijbehorende aanbevelingen, alsmede voor specifieke voorschriften betreffende de toepassing van deze richtlijn;

Overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 20 februari 1987 over een welzijnsbeleid voor landbouwhuisdieren (5) de Commissie heeft verzocht voorstellen in te dienen voor communautaire voorschriften betreffende de algemene aspecten van de veehouderij;

Overwegende dat de Europese instellingen en de lidstaten in verklaring nr. 24, gehecht aan de slotakte van het Verdrag betreffende de Europese Unie, verzocht wordt bij de opstelling en de uitvoering van de communautaire wetgeving, met name op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ten volle rekening te houden met de welzijnsvereisten van dieren;

Overwegende dat verschillen die de mededingingsvoorwaarden kunnen vervalsen strijdig zijn met de goede werking van de marktordening voor dieren;

Overwegende dat derhalve gemeenschappelijke minimumnormen betreffende de bescherming van landbouwhuisdieren moeten worden vastgesteld teneinde een rationele ontwikkeling van de productie te waarborgen en de ordening van de dierenmarkt te vergemakkelijken; dat te dien einde rekening moet worden gehouden met de reeds in de communautaire voorschriften opgenomen bepalingen inzake het welzijn van dieren;

Overwegende dat de in de Gemeenschap en in bepaalde derde landen toepasselijke voorschriften inzake dierenwelzijn dienen te worden vergeleken en geëvalueerd om de aard te bepalen van toekomstige communautaire initiatieven ter opheffing van mededingingsdistorsies,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

 • 1. 
  Bij deze richtlijn worden minimumnormen vastgesteld inzake de bescherming van landbouwhuisdieren.
 • 2. 
  Deze richtlijn is niet van toepassing op:
 • a) 
  in het wild levende dieren;
 • b) 
  dieren die bestemd zijn voor wedstrijden, tentoonstellingen dan wel evenementen of activiteiten op cultureel of sportief gebied;
 • c) 
  proefdieren en laboratoriumdieren;
 • d) 
  ongewervelde dieren.
 • 3. 
  Deze richtlijn is van toepassing onverminderd elders gegeven specifieke Gemeenschapsvoorschriften, en met name de Richtlijnen 88/166/EEG (6), 91/629/EEG (7) en 91/630/EEG (8), die van toepassing blijven.

Artikel 2

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

 • 1) 
  dier: een dier (vissen, reptielen en amfibieën inbegrepen) dat voor de productie van voedsel, wol, huid of pels, of voor andere landbouwdoeleinden wordt gefokt of gehouden;
 • 2) 
  eigenaar of...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.