Besluit 2001/822 - Associatie van de LGO met de EEG ("LGO-besluit")

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit was geldig van 2 december 2001 tot 31 december 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2001/822/EG: Besluit van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap ("LGO-besluit")

officiële Engelstalige titel

2001/822/EC: Council Decision of 27 November 2001 on the association of the overseas countries and territories with the European Community ("Overseas Association Decision")
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2001/822
Origineel voorstel COM(2000)732 NLEN
Celex-nummer i 32001D0822

3.

Key dates

Document 27-11-2001
Bekendmaking in Publicatieblad 30-11-2001; OJ L 314, 30.11.2001,Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 025,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 050,Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038,Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038,Special edition in Slovenian: Chapter 11 Volume 038,Special edition in Hungarian: Chapter 11 Volume 038,Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 025,Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038,Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038,Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038,Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038,Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038
Inwerkingtreding 02-12-2001; in werking zie art 63
Einde geldigheid 31-12-2013; opgeheven door 32013D0755

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32001D0822

2001/822/EG: Besluit van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap ("LGO-besluit")

Publicatieblad Nr. L 314 van 30/11/2001 blz. 0001 - 0077

Besluit van de Raad

van 27 november 2001

betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap

("LGO-besluit")

(2001/822/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, hierna "het Verdrag" genoemd, met name artikel 187,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Besluit 91/482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap(1), is van toepassing tot en met 1 december 2001. Artikel 240, lid 4, bepaalt dat de Raad, met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie, de bepalingen vaststelt waarin met het oog op de verdere toepassing van de in de artikelen 182 tot en met 186 van het Verdrag vervatte beginselen moet worden voorzien.
 • (2) 
  Verklaring nr. 36 inzake de landen en gebieden overzee (LGO), gehecht aan de slotakte van de Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, getekend te Amsterdam op 2 oktober 1999, verzoekt de Raad de associatieregeling overeenkomstig artikel 187 van het Verdrag te herzien, met een vierledig doel:
 • de economische en sociale ontwikkeling van de LGO doeltreffender te bevorderen,
 • de economische betrekkingen tussen de LGO en de Europese Unie te ontwikkelen,
 • meer rekening te houden met de diversiteit en de specifieke kenmerken van de onderscheiden LGO, mede wat de vrijheid van vestiging betreft,
 • de doeltreffendheid van het financieel instrument te verbeteren.
 • (3) 
  Het Europees Parlement nam op 11 februari 1999 een resolutie aan over de betrekkingen tussen de LGO, de ACS en de ultraperifere regio's van de Europese Unie(2). Bovendien heeft het op 4 oktober 2001 een resolutie aangenomen inzake het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap(3).
 • (4) 
  De Commissie gaf in haar mededeling "Bezinning op de status van de met de EG geassocieerde LGO en richtsnoeren voor LGO 2000" van 20 mei 1999 een analyse van de aard en de ontwikkeling van de associatie van de LGO met de Gemeenschap vanaf 1957. Zij wees in die tekst op de basisbeginselen en de huidige context van die associatie, en schetste de mogelijkheden om deze in de loop van de periode die op 1 maart 2000 aanvangt verder te ontwikkelen.
 • (5) 
  Overeenkomstig artikel 10 van Besluit 91/481/EEG hebben de bevoegde autoriteiten van de LGO de Commissie medegedeeld welke wijzigingen en aanvullingen zij voor de toekomst wenselijk achten, met name tijdens een op 29 en 30 april 1999 gehouden partnerschapsvergadering die werd bijgewoond door de Commissie, de vier lidstaten waartoe de LGO behoren en de twintig betrokken LGO.
 • (6) 
  De LGO zijn geen derde landen, maar maken ook geen deel uit van de interne markt; zij dienen op handelsgebied te voldoen aan de verplichtingen die ten aanzien van derde landen zijn vastgesteld, met name wat betreft oorsprongsregels, sanitaire en fytosanitaire normen en vrijwaringsmaatregelen.
 • (7) 
  Over het algemeen dient de Raad bij het vaststellen van maatregelen krachtens artikel 187 van het Verdrag rekening te houden met de beginselen in het vierde deel van het Verdrag en met de andere beginselen van het gemeenschapsrecht. Bovendien moet rekening worden gehouden met de ervaring die met de toepassing van de handelsregeling van Besluit 91/482/EEG is opgedaan.
 • (8) 
  Deze regeling voorziet tegelijkertijd in toegang voor producten van oorsprong uit de LGO met vrijstelling van douanerechten en in oorsprongsregels die cumulatie...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.