Besluit 2003/170 - Gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 12 maart 2003 gepubliceerd en is op 26 maart 2003 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2003/170/JBZ: Besluit 2003/170/JBZ van de Raad van 27 februari 2003 betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten

officiële Engelstalige titel

2003/170/JHA: Council Decision 2003/170/JHA of 27 February 2003 on the common use of liaison officers posted abroad by the law enforcement agencies of the Member States
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2003/170
Origineel voorstel JAI(2002)24
Celex-nummer i 32003D0170

3.

Key dates

Document 27-02-2003
Bekendmaking in Publicatieblad 12-03-2003; Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005,Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006,OJ L 67, 12.3.2003,Special edition in Slovenian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006
Inwerkingtreding 26-03-2003; in werking datum publicatie + 14 zie art 12
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32003D0170

2003/170/JBZ: Besluit 2003/170/JBZ van de Raad van 27 februari 2003 betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten

Publicatieblad Nr. L 067 van 12/03/2003 blz. 0027 - 0030

Besluit 2003/170/JBZ van de Raad

van 27 februari 2003

betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 30, lid 1, onder a), b) en c), artikel 30, lid 2, onder c), en artikel 34, lid 2, onder c),

Gezien het initiatief van het Koninkrijk Denemarken(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Tijdens zijn zitting van 3 december 1998 heeft de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken het Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd(3), aangenomen. In maatregel 48 daarvan staat dat binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag maatregelen moeten worden genomen ter bevordering van samenwerking en gezamenlijke initiatieven inzake opleiding, de uitwisseling van verbindingsfunctionarissen, detachering, het gebruik van apparatuur en forensisch onderzoek.
 • (2) 
  De Europese Raad van Wenen van 11 en 12 december 1998 heeft in zijn conclusie 83 het Actieplan van de Raad en de Commissie bekrachtigd voor de optimale uitvoering van de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam betreffende een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, bekrachtigd en in zijn conclusie 89 aangedrongen op een versterking van het optreden tegen de georganiseerde criminaliteit in het licht van de nieuwe mogelijkheden die door het Verdrag zijn ontstaan.
 • (3) 
  De Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999 heeft de Raad en de Commissie verzocht om in nauwe samenwerking met het Europees Parlement, de volledige en onmiddellijke uitvoering van het Verdrag van Amsterdam te bevorderen op basis van het door de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 december 1998 aangenomen en door de Europese Raad van Wenen van 11 en 12 december 1998 bekrachtigde actieplan, en de politieke beleidslijnen en concrete doelstellingen ter versterking van de politiële samenwerking in het perspectief van de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit, die in Tampere zijn overeengekomen.
 • (4) 
  De Europese Raad van Helsinki van 10 en 11 december 1999 heeft de Europese Unie verzocht om zich er op internationaal niveau voor te beijveren de samenwerking met derde landen op het gebied van terugdringing van vraag en aanbod en op het gebied van justitie en binnenlandse zaken te intensiveren. De Europese Raad wees er in die context tevens op dat gecombineerde inspanningen van alle terzake bevoegde autoriteiten daartoe noodzakelijk zullen zijn en dat voor Europol in dezen een bijzondere rol is weggelegd.
 • (5) 
  De Europese Raad van Laken van 14 en 15 december 2001 heeft in zijn conclusie 37 het belang van de in Tampere vastgestelde beleidslijnen en doelstellingen bevestigd en daarbij tevens opgemerkt dat er nieuwe impulsen en richtsnoeren nodig zijn om de achterstand op sommige gebieden in te halen.
 • (6) 
  De Raad heeft op 14 oktober 1996 Gemeenschappelijk Optreden 96/602/JBZ houdende een gemeenschappelijk beleidskader voor de initiatieven van de lidstaten betreffende verbindingsofficieren(4) aangenomen.
 • (7) 
  Gezien de ervaringen die zijn opgedaan bij de uitvoering van het gemeenschappelijk optreden en gelet op de in het Verdrag van Amsterdam opgenomen bepalingen inzake de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, is het...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.