Verordening 2003/782 - Verbod op organische tinverbindingen op schepen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 9 mei 2003 gepubliceerd en is op 10 mei 2003 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2003/782
Origineel voorstel COM(2002)396 NLEN
Celex-nummer i 32003R0782

3.

Key dates

Document 14-04-2003
Bekendmaking in Publicatieblad 09-05-2003; Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007,OJ L 115, 9.5.2003,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 007
Inwerkingtreding 10-05-2003; in werking datum publicatie + 1 zie art 11
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32003R0782

Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen

Publicatieblad Nr. L 115 van 09/05/2003 blz. 0001 - 0011

Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad

van 14 april 2003

houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  De Commissie is ernstig bezorgd over de schadelijke milieueffecten van organische tinverbindingen die als aangroeiwerende systemen op schepen worden gebruikt, met name tributyltin (TBT)-verven.
 • (2) 
  Een Internationale Conventie inzake de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen (AFS-Conventie) is op 5 oktober 2001 tijdens een onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) gehouden diplomatieke conferentie (AFS-conferentie) aangenomen waar de lidstaten van de Gemeenschap waren vertegenwoordigd.
 • (3) 
  De AFS-Conventie is een kaderovereenkomst die het mogelijk maakt schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen te verbieden, overeenkomstig duidelijk omschreven procedures en rekening houdend met het voorzorgsbeginsel dat is opgenomen in de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling.
 • (4) 
  De AFS-Conventie verbiedt in dit stadium alleen de toepassing van organische tinverbindingen op schepen.
 • (5) 
  De AFS-Conventie voorziet in vaste toepassingsdata: 1 januari 2003 voor het verbod op de toepassing van organische tinverbindingen op schepen en 1 januari 2008 voor het verbod op de aanwezigheid van actieve organische tinverbindingen op schepen.
 • (6) 
  De AFS-Conventie treedt pas in werking twaalf maanden na bekrachtiging daarvan door ten minste 25 staten die samen ten minste 25 % van de wereldtonnage vertegenwoordigen.
 • (7) 
  De lidstaten dienen de AFS-Conventie zo spoedig mogelijk te bekrachtigen.
 • (8) 
  De lidstaten dienen optimale omstandigheden te worden geboden voor een spoedige bekrachtiging van de AFS-Conventie en eventuele obstakels, die een belemmering voor de bekrachtiging kunnen vormen, dienen te worden weggenomen.
 • (9) 
  De ASF-conferentie was zich ervan bewust dat de resterende tijd tot 1 januari 2003 mogelijk ontoereikend zou zijn voor de inwerkingtreding van de AFS-Conventie op die datum, en wenste dat het gebruik van organische tinverbindingen in de scheepvaart daadwerkelijk zou worden beëindigd per 1 januari 2003; daarom heeft zij in resolutie nr. 1 van de AFS-Conferentie de lidstaten van de IMO verzocht hun uiterste best te doen om er zich zo snel mogelijk op voor te bereiden de Conventie ten uitvoer te leggen, en heeft zij er bij de industrie op aangedrongen zich vanaf die datum van de marketing, verkoop en toepassing van organische tinverbindingen te onthouden.
 • (10) 
  Als een onmiddellijk uitvloeisel van de AFS-Conventie heeft de Commissie Richtlijn 2002/62/EG van 9 juli 2002 tot negende aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (organische tinverbindingen)(4) vastgesteld met het doel per 1 januari 2003 het op de markt brengen en gebruik van organische tinverbindingen in aangroeiwerende verven voor alle schepen, ongeacht de lengte daarvan, te verbieden.
 • (11) 
  In het licht...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.