Verordening 2003/1059 - Opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 21 juni 2003 gepubliceerd en is op 11 juli 2003 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2003/1059
Origineel voorstel COM(2001)83 NLEN
Celex-nummer i 32003R1059

3.

Key dates

Document 26-05-2003
Bekendmaking in Publicatieblad 21-06-2003; Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001,OJ L 154, 21.6.2003,Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001
Inwerkingtreding 11-07-2003; in werking datum publicatie + 20 zie art 9
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32003R1059

Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

Publicatieblad Nr. L 154 van 21/06/2003 blz. 0001 - 0041

Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad

van 26 mei 2003

betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's(3),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(4),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Gebruikers van statistieken vragen steeds meer om harmonisatie, teneinde in de gehele Europese Unie over vergelijkbare gegevens te kunnen beschikken. De interne markt kan alleen functioneren als voor het verzamelen, toezenden en bekendmaken van nationale en communautaire statistieken statistische normen gelden, zodat alle deelnemers aan de interne markt over vergelijkbare statistische gegevens kunnen beschikken. Classificaties zijn een belangrijk hulpmiddel voor het verzamelen, opmaken en verspreiden van vergelijkbare statistieken.
 • (2) 
  Statistieken voor de regio's vormen een essentieel onderdeel van het Europees statistisch systeem. Zij worden voor talrijke doeleinden gebruikt. Jarenlang werden Europese statistieken voor de regio's verzameld, opgemaakt en verspreid op basis van een gemeenschappelijke classificatie van regio's, de zogenoemde "nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek" (NUTS). Nu is het zaak die classificatie in een wettelijk kader op te nemen en duidelijke regels vast te stellen voor toekomstige wijzigingen. De NUTS-nomenclatuur belet niet dat er andere onderverdelingen en classificaties bestaan.
 • (3) 
  Waar mogelijk moet derhalve voor alle naar territoriale eenheid ingedeelde statistieken van de lidstaten die aan de Commissie worden toegezonden, gebruik worden gemaakt van de NUTS-nomenclatuur.
 • (4) 
  Voor analyse en verspreiding dient de Commissie voor alle naar territoriale eenheid ingedeelde statistieken waar mogelijk de NUTS-nomenclatuur te gebruiken.
 • (5) 
  Voor statistieken voor de regio's zijn, afhankelijk van het doel van de statistieken op nationaal en Europees vlak, verschillende niveaus nodig. De Europese NUTS-nomenclatuur voor de regio's moet derhalve in ten minste drie hiërarchische niveaus worden onderverdeeld. Lidstaten mogen meer NUTS-onderverdelingen hanteren, wanneer zij dat nodig achten.
 • (6) 
  Om de NUTS-nomenclatuur goed te kunnen beheren, zijn gegevens nodig over de huidige territoriale samenstelling van regio's van NUTS-niveau 3; die informatie moet dan ook op gezette tijden aan de Commissie worden toegezonden.
 • (7) 
  Er zijn objectieve criteria voor het afbakenen van regio's nodig, zodat de statistieken voor de regio's op een onpartijdige manier kunnen worden opgemaakt en gebruikt.
 • (8) 
  Gebruikers van statistieken voor de regio's hebben behoefte aan een stabiele nomenclatuur. De NUTS-nomenclatuur mag dan ook niet te vaak worden gewijzigd. Met deze verordening worden de regels stabieler.
 • (9) 
  Voor vergelijkbare statistieken voor de regio's zijn regio's van een vergelijkbare bevolkingsomvang nodig. Hiertoe moet de NUTS-nomenclatuur zo gewijzigd worden dat de regionale structuur qua bevolkingsomvang homogener wordt.
 • (10) 
  Er moet ook rekening worden gehouden met de politieke, bestuurlijke en institutionele situatie. Niet-bestuurlijke eenheden moeten gebaseerd zijn op economische, sociale, historische, culturele, geografische of...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.