Verordening 2004/725 - Verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Verordening 2004/725 - Verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 29 april 2004 gepubliceerd en is op 19 mei 2004 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on enhancing ship and port facility security
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2004/725
Origineel voorstel COM(2003)229 NLEN
Celex-nummer i 32004R0725

3.

Key dates

Document 31-03-2004
Bekendmaking in Publicatieblad 29-04-2004; Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 013,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008,OJ L 129, 29.4.2004,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 008,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 013
Inwerkingtreding 19-05-2004; in werking datum publicatie + 20 zie art 15
01-07-2004; Toepassing zie art 15
01-01-2005; in werking zie art 15 en art 9.4
01-01-2005; Gedeeltelijke toepassing zie art 15 en art 9.4
01-07-2005; in werking zie art 15 en art 3.2
01-07-2005; Gedeeltelijke toepassing zie art 15 en art 3.2
01-01-2006; in werking zie art 15 en art 9.4
01-01-2006; Gedeeltelijke toepassing zie art 15 en art 9.4
01-07-2007; in werking zie art 15 en art 3.3
01-07-2007; Gedeeltelijke toepassing zie art 15 en art 3.3
01-01-2008; in werking zie art 15 en art 9.4
01-01-2008; Gedeeltelijke toepassing zie art 15 en art 9.4
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32004R0725

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 129 van 29/04/2004 blz. 0006 - 0091

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad

van 31 maart 2004

betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 80, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(2),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Opzettelijke ongeoorloofde acties en in het bijzonder terrorisme behoren tot de ernstigste bedreigingen die er zijn voor de idealen van democratie en vrijheid en de waarden van vrede, die het wezen van de Europese Unie uitmaken.
 • (2) 
  Het zeevervoer in de Europese Gemeenschap, de burgers die daarvan gebruik maken en het milieu dienen te allen tijde verzekerd te zijn van beveiliging tegen het gevaar van opzettelijke ongeoorloofde acties zoals terrorisme, piraterij of andere vergelijkbare acties.
 • (3) 
  Bij het vervoer van goederen die bijzonder gevaarlijke stoffen bevatten, zoals chemische en radioactieve stoffen, kunnen de gevaren die door opzettelijke ongeoorloofde acties worden veroorzaakt, ernstige gevolgen voor de burgers en het milieu van de Unie met zich meebrengen.
 • (4) 
  Op 12 december 2002 heeft de Diplomatieke Conferentie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) wijzigingen op het Verdrag voor beveiliging van mensenlevens op zee van 1974 (SOLAS) aangenomen, alsmede een Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-code). Deze instrumenten ter verbetering van de beveiliging van de in de internationale handel gebruikte schepen en bijbehorende havenfaciliteiten, bevatten dwingende bepalingen. De draagwijdte van enkele van die bepalingen in de Gemeenschap dient te worden bijgesteld; hetzelfde geldt voor de bepalingen met de waarde van aanbevelingen, waarvan enkele in de Gemeenschap een dwingend karakter moeten krijgen.
 • (5) 
  Onverminderd de nationale regelgeving van de lidstaten op beveiligingsgebied en de maatregelen die genomen kunnen worden op basis van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dient de in de tweede overweging geformuleerde beveiligingsdoelstelling te worden verwezenlijkt door invoering van nuttige maatregelen voor het zeevervoer in de vorm van gemeenschappelijke normen voor een communautaire interpretatie, implementatie en controle van de op 12 december 2002 door de Diplomatieke Conferentie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) aangenomen bepalingen. Aan de Commissie dienen uitvoeringsbevoegdheden te worden gedelegeerd, zodat zij nadere uitvoeringsmaatregelen kan vaststellen.
 • (6) 
  De onderhavige verordening eerbiedigt de grondrechten en volgt de beginselen die met name door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend.
 • (7) 
  Niet alleen de beveiliging van voor internationaal zeevervoer gebruikte schepen en de havenfaciliteiten van afhandeling moet worden verbeterd, maar ook de in de Gemeenschap op binnenlandse routes varende schepen en de bijbehorende havenfaciliteiten moeten beter worden beveiligd, en dan vooral passagiersschepen, vanwege het aantal mensenlevens dat hier op het spel staat.
 • (8) 
  Deel B van de ISPS-Code bevat enkele aanbevelingen waarvan de toepassing in de Gemeenschap verplicht dient te worden gesteld, om zo op homogene wijze te kunnen bij- dragen tot verwezenlijking van de in de tweede overweging...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.