Verordening 2006/764 - Sluiting van een visserijovereenkomst met Marokko

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 25 oktober 2006 gepubliceerd en is op 29 mei 2006 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 764/2006 van de Raad van 22 mei 2006 betreffende de sluiting van een Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 764/2006 of 22 May 2006 on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2006/764
Origineel voorstel COM(2005)692 NLEN
Celex-nummer i 32006R0764

3.

Key dates

Document 22-05-2006
Bekendmaking in Publicatieblad 25-10-2006; Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008,OJ L 141, 29.5.2006,OJ L 294M , 25.10.2006,Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008
Inwerkingtreding 29-05-2006; in werking datum publicatie zie art 4
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

29.5.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 764/2006 VAN DE RAAD

van 22 mei 2006

betreffende de sluiting van een Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, juncto artikel 300, lid 2 en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko hebben onderhandeld over een Partnerschapsovereenkomst inzake visserij waarbij aan vissers uit de Gemeenschap vangstmogelijkheden worden toegekend in de wateren waarover het Koninkrijk Marokko de soevereiniteit of de jurisdictie bezit, en hebben deze overeenkomst geparafeerd.

 

(2)

Het is in het belang van de Gemeenschap deze overeenkomst goed te keuren.

 

(3)

Er dient te worden bepaald hoe de vangstmogelijkheden over de lidstaten moeten worden verdeeld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

De in het protocol bij de overeenkomst vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

 

Type visserij

Vaartuigtype

Lidstaat

Vergunningen of quota

Kleinschalige pelagische visserij in het noorden

Zegenvisserijvaartuigen

Spanje

20

Kleinschalige visserij in het noorden

Vaartuigen voor de visserij met de grondbeug,

< 40 GT

Spanje

20

Portugal

7

Vaartuigen voor de visserij met de grondbeug,

> 40 GT < 150 GT

Portugal

3

Kleinschalige visserij in het zuiden

 

Spanje

20

Demersale visserij

Vaartuigen voor de visserij met de grondbeug

Spanje

7

Portugal

4

Trawlers

Spanje

10

   

Italië

1

Tonijnvisserij

Vaartuigen voor de visserij met de hengel

Spanje

23

Frankrijk

4

Industriële pelagische visserij

 

Duitsland

4 850 t

Litouwen

15 520 t

Letland

8 730 t

Nederland

19 400 t

Ierland

2 500 t

Polen

2 500 t

Verenigd Koninkrijk

2 500 t

Spanje

400 t

   

Portugal

1 333 t

   

Frankrijk

2 267 t

Het beheer van de vangstmogelijkheden geschiedt geheel overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2). Indien met de door deze lidstaten ingediende vergunningaanvragen niet alle in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningaanvragen van andere lidstaten in aanmerking nemen.

Artikel 3

De lidstaten waarvan de vaartuigen in het kader van deze overeenkomst vissen, melden de in de Marokkaanse visserijzone gevangen hoeveelheden van elk bestand aan de Commissie op de wijze zoals bepaald bij Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad wat betreft de controle op de vangsten van de communautaire vissersvaartuigen in de wateren van derde landen en in volle zee (3).

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 mei 2006.

Voor de Raad

De...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.