Verordening 2006/1082 - Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 31 juli 2006 gepubliceerd en is op 1 augustus 2006 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC)
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2006/1082
Origineel voorstel COM(2004)496 NLEN
Celex-nummer i 32006R1082

3.

Key dates

Document 05-07-2006
Bekendmaking in Publicatieblad 31-07-2006; Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002,OJ L 210, 31.7.2006,Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002
Inwerkingtreding 01-08-2006; in werking datum publicatie + 1 zie art 18
01-08-2006; Gedeeltelijke toepassing zie art 18
01-08-2007; Toepassing zie art 18
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

31.7.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 210/19

 

VERORDENING (EG) Nr. 1082/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 5 juli 2006

betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 159, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In artikel 159, derde alinea, van het Verdrag is bepaald dat, buiten de in de eerste alinea van dat artikel bedoelde Fondsen om, specifieke maatregelen kunnen worden vastgesteld om de doelstelling van het Verdrag met betrekking tot economische en sociale samenhang te verwezenlijken. Met het oog op de harmonische ontwikkeling van de hele Gemeenschap en op de versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie moet de territoriale samenwerking worden versterkt. Daartoe moeten de nodige maatregelen worden genomen om de voorwaarden waaronder territoriale samenwerkingsacties worden uitgevoerd, te verbeteren.

 

(2)

Er moeten maatregelen worden getroffen om de aanzienlijke moeilijkheden te ondervangen die de lidstaten, en met name de regionale en de lokale overheden, ondervinden om acties op het gebied van territoriale samenwerking uit te voeren en te beheren, in het kader van de verschillende nationale rechtsstelsels en procedures.

 

(3)

Met name rekening houdend met de toename van het aantal land- en zeegrenzen in de Gemeenschap ten gevolge van de uitbreiding, moet de versterking van de territoriale samenwerking in de Gemeenschap worden bevorderd.

 

(4)

De bestaande instrumenten, zoals het Europees economisch samenwerkingsverband, zijn in de programmeringsperiode 2000-2006 weinig geschikt gebleken om een gestructureerde samenwerking in het kader van het communautaire initiatief Interreg tot stand te brengen.

 

(5)

Het acquis van de Raad van Europa voorziet in verschillende mogelijkheden en regelingen waarbinnen regionale en lokale overheden grensoverschrijdend kunnen samenwerken. Het onderhavige instrument is niet bedoeld om deze regelingen te omzeilen, noch om te voorzien in een reeks specifieke gemeenschappelijke voorschriften op grond waarvan al deze regelingen op uniforme wijze in de hele Gemeenschap moeten worden toegepast.

 

(6)

Op grond van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (4) worden meer middelen uitgetrokken voor Europese territoriale samenwerking.

 

(7)

Ook is het nodig de uitvoering van acties voor territoriale samenwerking waarvoor de Gemeenschap geen financiële bijdrage verleent, te vergemakkelijken en te volgen.

 

(8)

Om de obstakels die de territoriale samenwerking belemmeren uit de weg te ruimen, moet er een communautair samenwerkingsinstrument tot stand worden gebracht op basis waarvan op het grondgebied van de Gemeenschap samenwerkende groeperingen met rechtspersoonlijkheid kunnen worden opgericht, „Europese groeperingen voor territoriale samenwerking” („EGTS” genoemd). De oprichting van een EGTS is facultatief.

 

(9)

De EGTS moet handelingsbekwaamheid krijgen namens haar leden, met name de regionale en lokale overheden waaruit zij is samengesteld.

 

(10)

De taken en bevoegdheden van een EGTS moeten door haar leden worden vastgesteld in een overeenkomst.

 

(11)

Een EGTS moet handelend kunnen optreden, hetzij om...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.