Verordening 2006/1986 - Toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 17 januari 2007 tot 6 maart 2023.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 1986/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 regarding access to the Second Generation Schengen Information System (SIS II) by the services in the Member States responsible for issuing vehicle registration certificates
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2006/1986
Origineel voorstel COM(2005)237 NLEN
Celex-nummer i 32006R1986

3.

Key dates

Document 20-12-2006
Bekendmaking in Publicatieblad 28-12-2006; Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 009,Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011,Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 009,OJ L 381, 28.12.2006
Inwerkingtreding 01-01-1001; Toepassing zie art 3
17-01-2007; in werking datum publicatie + 20 zie art 3
Einde geldigheid 06-03-2023; opgeheven door 32018R1862

4.

Wettekst

28.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 381/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 1986/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 20 december 2006

betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (3) bepaalt dat de lidstaten elkaar moeten bijstaan bij de uitvoering van die richtlijn en dat zij bilateraal of multilateraal gegevens kunnen uitwisselen, met name om - vóór de inschrijving van een voertuig - na te gaan wat de rechtstoestand daarvan is, zo nodig in de lidstaat waar het tot dusver was ingeschreven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van met elkaar verbonden elektronische middelen.

 

(2)

Verordening (EG) nr. 000/2006 van het Europees Parlement en de Raad van … en Besluit 2006/000/JBZ van de Raad van … betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (4)  (5), vormen de wettelijke basis voor SIS II, een tussen de lidstaten gedeelde gegevensbank, die, onder andere, gegevens bevat over motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc, aanhangers met een ledig gewicht van meer dan 750 kg en caravans, en gegevens over gestolen, verduisterde, anderszins vermiste of ongeldig gemaakte voertuigregistratiebewijzen en voertuigkentekenplaten.

 

(3)

Verordening (EG) nr. 000/2006 en Besluit 2006/000/JBZ vervangen de artikelen 92 tot en met 119 van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan hun gemeenschappelijke grenzen (6) („Schengenuitvoeringsovereenkomst”), met uitzondering van artikel 102 bis. Dat artikel heeft betrekking op de toegang tot het Schengeninformatiesysteem voor de autoriteiten en instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen.

 

(4)

Thans dient op basis van titel V van het Verdrag een derde instrument te worden vastgesteld ter aanvulling van Verordening (EG) nr. 000/2006 en Besluit 2006/000/JBZ, teneinde de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen toegang te geven tot SIS II, en artikel 102 bis van de Schengenuitvoeringsovereenkomst te vervangen.

 

(5)

Overeenkomstig Besluit 2006/000/JBZ worden voorwerpen, waaronder motorvoertuigen, in SIS II gesignaleerd met het oog op inbeslagneming of gebruik als bewijsmateriaal in een strafprocedure.

 

(6)

Overeenkomstig Besluit 2006/000/JBZ hebben uitsluitend de autoriteiten bevoegd voor grenscontrole en andere vormen van politie- en douanecontrole, alsmede de justitiële autoriteiten en Europol toegang tot de in SIS II opgenomen signaleringen van voorwerpen.

 

(7)

Duidelijk daartoe aangewezen overheidsinstanties of niet-overheidsinstanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen, moeten toegang hebben tot in SIS II opgenomen gegevens betreffende motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc, aanhangers met een ledig gewicht van meer dan 750 kg, caravans, en...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.