Verordening 2007/329 - Beperkende maatregelen ten aanzien van Noord-Korea

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 29 maart 2007 tot 31 augustus 2017.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 329/2007 of 27 March 2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2007/329
Origineel voorstel COM(2006)710 NLEN
Celex-nummer i 32007R0329

3.

Key dates

Document 27-03-2007
Bekendmaking in Publicatieblad 31-12-2008; Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007,OJ L 88, 29.3.2007,OJ L 352M , 31.12.2008
Inwerkingtreding 29-03-2007; in werking datum publicatie zie art 17
Einde geldigheid 31-08-2017; opgeheven door 32017R1509

4.

Wettekst

29.3.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 329/2007 VAN DE RAAD

van 27 maart 2007

betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2006/795/GBVB van de Raad van 20 november 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op 14 oktober 2006 hechtte de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedkeuring aan Resolutie 1718 (2006), waarin de door de Democratische Volkrepubliek Korea (hierna „Noord-Korea” genoemd) op 9 oktober 2006 uitgevoerde kernproef wordt veroordeeld, waarin wordt gesteld dat er een duidelijke bedreiging van de internationale vrede en veiligheid bestaat en waarbij aan alle leden van de Verenigde Naties de verplichting wordt opgelegd een reeks beperkende maatregelen toe te passen.

 

(2)

Gemeenschappelijk Standpunt 2006/795/GBVB voorziet in de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen van Resolutie 1718 (2006) en meer bepaald in een verbod op de export van goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten en op daarmee verband houdende dienstverleningen, een verbod op de aanschaf van goederen en technologie uit Noord-Korea, een verbod op de export van luxegoederen naar Noord-Korea, en bevriezing van de tegoeden en economische middelen van personen, entiteiten en lichamen die betrokken zijn bij of steun verlenen aan de genoemde programma's van Noord-Korea.

 

(3)

Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; om te garanderen dat zij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform worden toegepast, is derhalve communautaire wetgeving nodig voor de tenuitvoerlegging ervan voor zover het de Gemeenschap betreft.

 

(4)

Wat de export naar en de import uit Noord-Korea betreft, heeft deze verordening voorrang op de bestaande Gemeenschapswetgeving die voorziet in algemene voorschriften voor export naar en import uit derde landen, en met name op Verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (2). De meeste van deze producten en technologie dienen onder deze verordening te vallen.

 

(5)

Het is aangewezen de procedure te verduidelijken die moet worden gevolgd voor de goedkeuring van de export van goederen en technologie en de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand.

 

(6)

Om praktische redenen is het wenselijk dat de Commissie wordt gemachtigd om de lijst te publiceren van goederen en technologie die zal worden goedgekeurd door het Sanctiecomité of door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en zonodig daaraan de referentienummers toe te voegen van de Gecombineerde Nomenclatuur als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (3).

 

(7)

Het is tevens wenselijk dat de Commissie wordt gemachtigd zo nodig de lijst van luxegoederen te wijzigen in het licht van een definitie of van richtsnoeren die het Sanctiecomité eventueel uitvaardigt om de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen met betrekking tot luxegoederen te vergemakkelijken, daarbij rekening houdend met de lijsten van luxegoederen die door andere bevoegde instanties zijn opgesteld.

 

(8)

Om...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.