Verordening 2008/294 - Europees Instituut voor innovatie en technologie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 29 april 2008 tot 31 december 2020.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 294/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/294
Origineel voorstel COM(2006)604 NLEN
Celex-nummer i 32008R0294

3.

Key dates

Document 11-03-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 09-04-2008; OJ L 97, 9.4.2008,Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002
Inwerkingtreding 29-04-2008; in werking datum publicatie + 20 zie art 24
Einde geldigheid 31-12-2020; gedeeltelijk einde van de geldigheid zie 32021R0819 art. 27
27-05-2021; opgeheven door 32021R0819

4.

Wettekst

9.4.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 97/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 294/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 maart 2008

tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 157, lid 3,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De agenda van Lissabon voor groei en werkgelegenheid bevestigt dat met het oog op de bevordering van het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid in de Europese Unie een aantrekkelijk klimaat moet worden geschapen voor investeringen in kennis en innovatie.

 

(2)

De verantwoordelijkheid voor een goed klimaat voor de industriële sector, het concurrentievermogen en innovatie ligt primair bij de lidstaten. Gezien de aard en de omvang van de te leveren innovatie-inspanningen in de Europese Unie, zijn echter ook maatregelen van de Gemeenschap vereist.

 

(3)

De Gemeenschap moet met name door middel van het zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, het programma voor een leven lang leren en de structuurfondsen steun voor de bevordering van innovatie verlenen.

 

(4)

Op het niveau van de Gemeenschap moet in de vorm van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (hierna „EIT” genoemd) een initiatief worden genomen, dat voor een goede onderlinge aansluiting tussen de drie zijden van de kennisdriehoek — innovatie, onderzoek en hoger onderwijs — in de hele Europese Unie zorgt en zo het bestaande beleid en de bestaande initiatieven van de Gemeenschap en de lidstaten aanvult.

 

(5)

De Europese Raad van 15 en 16 juni 2006 verzocht de Commissie om in het najaar van 2006 een officieel voorstel voor de oprichting van het EIT in te dienen.

 

(6)

Doel van het EIT is eerst en vooral een bijdrage te leveren aan de uitbouw van de innovatiecapaciteit van de Gemeenschap en de lidstaten. Hiertoe worden hoger onderwijs, onderzoek en innovatie van het allerhoogste niveau in het EIT geïntegreerd. Zodoende zou het EIT netwerken en samenwerkingsverbanden moeten faciliteren en versterken, en synergieën tussen innovatiegemeenschappen in Europa tot stand brengen.

 

(7)

Het EIT dient zijn werkzaamheden te richten op de belangrijkste innovatie-inspanningen in Europa die op lange termijn, vooral op interdisciplinaire en transdisciplinaire gebieden en op reeds in Europees verband vastgelegde gebieden, moeten worden geleverd. Hierdoor dient het EIT de periodieke dialoog met het maatschappelijk middenveld te bevorderen.

 

(8)

Het EIT dient voorrang te geven aan de overdracht van haar activiteiten op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie naar de industriële context en de commerciële toepassingen van deze componenten, alsook aan de ondersteuning van de oprichting van starterbedrijven, spin-offbedrijven en het midden- en kleinbedrijf (mkb).

 

(9)

Het EIT dient primair via zelfstandige partnerschappen op topniveau van instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksorganisaties, bedrijven en andere belanghebbenden te opereren, in de vorm van op de lange termijn gerichte zelfvoorzienende strategische netwerken in het innovatieproces. Deze partnerschappen dienen door de raad van bestuur van het EIT op basis van een transparant en op criteria van uitmuntendheid gebaseerd proces te worden gekozen; deze worden kennis- en innovatiegemeenschappen...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.