Verordening 2008/338 - Aanpassing van de aan Polen toe te wijzen quota voor de vangst van kabeljauw in de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) in de periode 2008-2011

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 17 april 2008 gepubliceerd en is op 18 april 2008 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 338/2008 van de Raad van 14 april 2008 inzake de aanpassing van de aan Polen toe te wijzen quota voor de vangst van kabeljauw in de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) in de periode 2008-2011

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 338/2008 of 14 April 2008 providing for the adaptation of cod fishing quotas to be allocated to Poland in the Baltic Sea (Subdivisions 25-32, EC Waters) from 2008 to 2011
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/338
Origineel voorstel COM(2008)88 NLEN
Celex-nummer i 32008R0338

3.

Key dates

Document 14-04-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 17-04-2008; PB L 107 p. 1-3
Inwerkingtreding 18-04-2008; in werking datum publicatie + 1 zie art 4
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

17.4.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 338/2008 VAN DE RAAD

van 14 april 2008

inzake de aanpassing van de aan Polen toe te wijzen quota voor de vangst van kabeljauw in de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) in de periode 2008-2011

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/1993 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 23, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1941/2006 van de Raad van 11 december 2006 tot vaststelling, voor 2007, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (2), zijn aan Polen voor 2007 quota voor de vangst van kabeljauw in de Oostzee toegewezen.

 

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 804/2007 van de Commissie (3) is bepaald dat het aan Polen voor 2007 toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn opgebruikt door de vangsten van kabeljauw in het oostelijk deel van de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) en dat de visserij op het betrokken bestand in de Oostzee door vaartuigen die de vlag van Polen voeren, met ingang van 12 juli 2007 derhalve is verboden.

 

(3)

In juli 2007 bleek uit de gegevens waarover de Commissie beschikt dat vaartuigen die de vlag van Polen voeren, drie keer meer kabeljauw hebben gevangen in het oostelijk deel van de Oostzee (deelsectoren 25-32, EG-wateren) dan oorspronkelijk door Polen was aangegeven. Voorts is gebleken dat vissersvaartuigen die de vlag van Polen voeren, doorgingen met de visserij op dat bestand, waardoor het aan Polen voor 2007 toegewezen quotum nog meer werd overschreden.

 

(4)

Na verschillende technische bijeenkomsten tussen de Poolse autoriteiten en de Commissie, waarop de overschrijding van het quotum aan de hand van controles moest worden vastgesteld, verklaarde Polen dat het quotum met 8 000 ton was overschreden.

 

(5)

In artikel 23, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2847/1993 is bepaald dat de Raad een kortingregeling moet vaststellen voor de hoeveelheden vis die buiten de jaarlijkse quota zijn gevangen. Deze regeling moet overeenkomstig de beheersdoelstellingen en -strategieën van het gemeenschappelijk visserijbeleid worden vastgesteld, waarbij bij voorrang rekening wordt gehouden met de mate van overschrijding en de biologische situatie van het betrokken bestand.

 

(6)

Een dergelijke regeling is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC's en quota (4). In artikel 5 van die verordening is bepaald dat de boven de jaarlijkse quota gevangen hoeveelheden in mindering moeten worden gebracht op de overeenkomstige quota voor het volgende jaar.

 

(7)

De overschrijding van het quotum door vaartuigen die de vlag van Polen voeren is vooral toe te schrijven aan tekortkomingen in de controle- en rechtshandhavingsregeling en aan het feit dat de vangstcapaciteit van de vloot voor kabeljauw onevenredig hoog is ten opzichte van de jaarlijks door de Raad aan Polen toegewezen vangstmogelijkheden.

 

(8)

Teneinde de ernstige tekortkomingen in de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid door Polen aan te pakken, die met name geleid hebben tot onjuist gerapporteerde en niet-aangegeven kabeljauwvangsten in het oostelijk deel van de Oostzee, en teneinde te vermijden dat het quotum net als in 2007 wordt overschreden, heeft Polen zich ertoe verbonden nationale actieplannen vast te stellen en uit te voeren,...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.