Verordening 2008/788 - Wijziging van de lijsten van insolventieprocedures en liquidatieprocedures die zijn opgenomen in de bijlagen A en B bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures en houdende codificatie van de bijlagen A, B en C bij die verordening

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 9 augustus 2008 tot 25 juni 2017.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 788/2008 van de Raad van 24 juli 2008 tot wijziging van de lijsten van insolventieprocedures en liquidatieprocedures die zijn opgenomen in de bijlagen A en B bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures en houdende codificatie van de bijlagen A, B en C bij die verordening

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 788/2008 of 24 July 2008 amending the lists of insolvency proceedings and winding-up proceedings in Annexes A and B to Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings and codifying Annexes A, B and C to that Regulation
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/788
Origineel voorstel COM(2008)246 NLEN
Celex-nummer i 32008R0788

3.

Key dates

Document 24-07-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 08-08-2008; Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009,OJ L 213, 8.8.2008
Inwerkingtreding 09-08-2008; in werking datum publicatie + 1 zie art 3
Einde geldigheid 25-06-2017; opgeheven door 32015R0848

4.

Wettekst

8.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 213/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 788/2008 VAN DE RAAD

van 24 juli 2008

tot wijziging van de lijsten van insolventieprocedures en liquidatieprocedures die zijn opgenomen in de bijlagen A en B bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures en houdende codificatie van de bijlagen A, B en C bij die verordening

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (1), en met name op artikel 45,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 zijn de benamingen opgenomen die in de nationale wetgeving van de lidstaten worden gebruikt voor de procedures en de curatoren waarop deze verordening van toepassing is. Bijlage A bevat een lijst van de in artikel 2, onder a), van die verordening bedoelde insolventieprocedures. Bijlage B bevat een lijst van de in artikel 2, onder c), van die verordening bedoelde liquidatieprocedures en bijlage C bevat een lijst van de in artikel 2, onder b), van die verordening bedoelde curatoren.

 

(2)

Op 13 december 2007 heeft de Republiek Letland de Commissie overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1346/2000 in kennis gesteld van teksten tot wijziging van de in de bijlagen A en B bij deze verordening opgenomen lijsten.

 

(3)

Ten gevolge van de wijzigingen van de bijlagen A en B bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 is na voornoemde kennisgeving van Letland een codificatie van de bijlagen A, B en C bij die verordening nodig om alle partijen die betrokken zijn bij de onder die verordening vallende insolventieprocedures de nodige rechtszekerheid te verschaffen.

 

(4)

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door Verordening (EG) nr. 1346/2000 en nemen, op grond van artikel 45 van die verordening, bijgevolg deel aan de aanneming en uitvoering van de onderhavige verordening.

 

(5)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie gehechte Protocol betreffende de positie van Denemarken, zal Denemarken niet deelnemen aan de aanneming van deze verordening, die niet bindend zal zijn voor, noch van toepassing zal zijn in Denemarken.

 

(6)

De bijlagen A en B bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 moeten derhalve gewijzigd en de bijlagen A, B en C dienovereenkomstig gecodificeerd worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1346/2000 wordt als volgt gewijzigd:

 

1.

In bijlage A worden de benamingen betreffende de Republiek Letland vervangen door:

„LATVIJA

 

Tiesiskās aizsardzības process

 

Sanācija juridiskās personas maksātnespējas procesā

 

Izlīgums juridiskās personas maksātnespējas procesā

 

Izlīgums fiziskās personas maksātnespējas procesā

 

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

 

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā”.

 

2.

In bijlage B worden de benamingen betreffende de Republiek Letland vervangen door:

„LATVIJA

 

Bankrota procedūra juridiskās personas maksātnespējas procesā

 

Bankrota procedūra fiziskās personas maksātnespējas procesā”.

Artikel 2

De bijlagen A en B, gewijzigd overeenkomstig artikel 1, alsmede bijlage C bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 zijn gecodificeerd en vervangen door de bijlagen I, II en III bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.