Verordening 2008/1001 - Instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, uit Korea en Maleisië, naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 17 oktober 2008 tot 16 oktober 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1001/2008 van de Raad van 13 oktober 2008 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit de Republiek Korea en Maleisië, naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 1001/2008 of 13 October 2008 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain tube and pipe fittings, of iron or steel, originating in the Republic of Korea and Malaysia following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 384/96
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/1001
Origineel voorstel COM(2008)546 NLEN
Celex-nummer i 32008R1001

3.

Key dates

Document 13-10-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 16-10-2008; OJ L 275, 16.10.2008,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032
Inwerkingtreding 17-10-2008; in werking datum publicatie + 1 zie art 2
Einde geldigheid 16-10-2013; zie 31996R0384 art. 11.2

4.

Wettekst

16.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 275/18

 

VERORDENING (EG) Nr. 1001/2008 VAN DE RAAD

van 13 oktober 2008

tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit de Republiek Korea en Maleisië, naar aanleiding van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name op artikel 9 en artikel 11, lid 2,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

 • A. 
  PROCEDURE
 • 1. 
  Geldende maatregelen
 

(1)

In augustus 2002 zijn bij Verordening (EG) nr. 1514/2002 van de Raad (2) („het oorspronkelijke onderzoek”) definitieve antidumpingmaatregelen ingesteld ten aanzien van de invoer van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen („het betrokken product”) van oorsprong uit onder andere de Republiek Korea en Maleisië („de betrokken landen”). De geldende antidumpingrechten voor Maleisië zijn: 59,2 % voor Anggerik Laksana Sdn Bhd en 75 % voor alle overige ondernemingen; voor de Republiek Korea bedraagt het recht 44 % voor alle ondernemingen.

 

(2)

Niet onder deze procedure vallen de bij Verordening (EG) nr. 964/2003 van de Raad (3) ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de uitvoer uit de Volksrepubliek China (58,6 %) en Thailand (58,9 %), met uitzondering van twee ondernemingen in Thailand, of verzonden vanuit Taiwan, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Taiwan. De maatregelen voor het betrokken product van oorsprong uit China werden uitgebreid tot de invoer van hetzelfde product verzonden vanuit Indonesië bij Verordening (EG) nr. 2052/2004 van de Raad (4), vanuit Sri Lanka bij Verordening (EG) nr. 2053/2004 van de Raad (5) en vanuit de Filipijnen bij Verordening (EG) nr. 655/2006 van de Raad (6), al dan niet aangegeven als van oorsprong uit de Filipijnen, Indonesië en Sri Lanka.

 • 2. 
  Verzoek om een nieuw onderzoek
 

(3)

Na de bekendmaking van het bericht dat de antidumpingmaatregelen ten aanzien van hulpstukken voor buisleidingen van oorsprong uit de Republiek Korea en Maleisië binnenkort zouden vervallen (7), heeft de Commissie een verzoek ontvangen om deze maatregelen te herzien overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening.

 

(4)

Het verzoek werd op 23 mei 2007 ingediend door het Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union („de indiener van het verzoek”) namens producenten die samen een groot deel, in dit geval meer dan 50 %, van de totale productie van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen in de Gemeenschap voor hun rekening nemen.

 

(5)

De reden voor dit verzoek was dat het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zou leiden tot voortzetting dan wel herhaling van de dumping en schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap.

 

(6)

Nadat de Commissie in overleg met het Raadgevend Comité had vastgesteld dat er voldoende bewijsmateriaal was om een nieuw onderzoek te openen, heeft zij dit (8) ingevolge artikel 11, lid 2, van de basisverordening gedaan.

 • 3. 
  Onderzoek
 

(7)

De Commissie heeft de communautaire producenten die het verzoek indienden, de overige communautaire producenten, de producenten/exporteurs in de betrokken landen, de importeurs, handelaren, gebruikers en hun verenigingen, voor zover deze haar bekend waren, alsmede de vertegenwoordigers van de regeringen van beide landen van uitvoer officieel in kennis...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.