Verordening 2008/1187 - Instelling van een definitief antidumpingrecht op mononatriumglutamaat uit China

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 2 december 2008 gepubliceerd en is op 3 december 2008 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1187/2008 van de Raad van 27 november 2008 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op mononatriumglutamaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 1187/2008 of 27 November 2008 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of monosodium glutamate originating in the People’s Republic of China
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/1187
Origineel voorstel COM(2008)702 NLEN
Celex-nummer i 32008R1187

3.

Key dates

Document 27-11-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 02-12-2008; OJ L 322, 2.12.2008,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120
Inwerkingtreding 03-12-2008; in werking datum publicatie + 1 zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

2.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 322/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 1187/2008 VAN DE RAAD

van 27 november 2008

tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op mononatriumglutamaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name op artikel 9,

Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg met het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

  • 1. 
    PROCEDURE

1.1.   Voorlopige maatregelen

 

(1)

De Commissie heeft bij Verordening (EG) nr. 492/2008 (2) („de voorlopige verordening”) een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op mononatriumglutamaat („MNG”) van oorsprong uit de Volksrepubliek China („de VRC”).

1.2.   Vervolg van de procedure

 

(2)

Na de mededeling van de belangrijkste feiten en overwegingen op grond waarvan was besloten voorlopige antidumpingmaatregelen in te stellen („mededeling van de voorlopige bevindingen”) hebben verscheidene belanghebbenden schriftelijk opmerkingen over de voorlopige bevindingen gemaakt. De partijen die verzochten te worden gehoord, zagen hun verzoek ingewilligd. De Commissie heeft alle nadere informatie verzameld en gecontroleerd die zij voor haar definitieve bevindingen noodzakelijk achtte.

 

(3)

De Commissie heeft haar onderzoek in verband met het belang van de Gemeenschap voortgezet en de informatie geanalyseerd die sommige gebruikers en leveranciers in de Gemeenschap na de instelling van de voorlopige antidumpingmaatregelen hadden verstrekt.

 

(4)

De mondelinge en schriftelijke opmerkingen van de belanghebbenden werden onderzocht en waar nodig werden de voorlopige bevindingen dienovereenkomstig gewijzigd.

 

(5)

Alle belanghebbenden werden in kennis gesteld van de belangrijkste feiten en overwegingen op grond waarvan de Commissie wilde aanbevelen definitieve antidumpingmaatregelen in te stellen op MNG van oorsprong uit de VRC en de bedragen die uit hoofde van het voorlopige recht als zekerheid waren gesteld, definitief te innen. Zij konden hierover binnen een bepaalde termijn opmerkingen maken.

 

(6)

Het onderzoek naar de dumping en de schade had betrekking op de periode van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 („het onderzoektijdvak” of „OT”). Het onderzoek van de Commissie naar de ontwikkelingen die relevant zijn voor de schadebeoordeling had betrekking op de periode van april 2004 tot het einde van het onderzoektijdvak („de beoordelingsperiode”).

  • 2. 
    BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT
 

(7)

Aangezien er geen opmerkingen over het betrokken product en het soortgelijke product werden ontvangen, worden de overwegingen 12 tot en met 14 van de voorlopige verordening bevestigd.

  • 3. 
    DUMPING

3.1.   Toepassing van artikel 18 van de basisverordening

 

(8)

Aangezien er geen opmerkingen over de toepassing van artikel 18 van de basisverordening op één producent/exporteur in de VRC werden ontvangen, worden de overwegingen 15 tot en met 18 van de voorlopige verordening bevestigd.

3.2.   Behandeling als marktgerichte onderneming („BMO”)

 

(9)

Na de mededeling van de voorlopige bevindingen betwistten de twee Chinese producenten/exporteurs aan wie geen BMO was toegekend de voorlopige bevindingen.

 

(10)

De eerste onderneming voerde aan dat de internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS) volgens haar alleen inhielden dat geconsolideerde rekeningen volgens die standaarden...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.