Verordening 2008/1210 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 tot invoering van autonome handelspreferenties voor Moldavië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 7 december 2008 tot 31 december 2012.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1210/2008 van de Raad van 20 november 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 1210/2008 of 20 November 2008 amending Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/1210
Origineel voorstel COM(2008)540 NLEN
Celex-nummer i 32008R1210

3.

Key dates

Document 20-11-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 06-12-2008; OJ L 328, 6.12.2008,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081
Inwerkingtreding 07-12-2008; in werking datum publicatie + 1 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-2012; zie 32008R0055

4.

Wettekst

6.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 1210/2008 VAN DE RAAD

van 20 november 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad (1) (hierna „de verordening”) trad op 31 januari 2008 in werking en wordt sinds 1 maart 2008 toegepast. De verordening voorziet in vrije toegang tot de markten van de Gemeenschap voor alle producten van oorsprong uit de Republiek Moldavië (hierna „Moldavië”), met uitzondering van bepaalde in bijlage I bij die verordening opgenomen landbouwproducten waarvoor beperkte concessies werden gegeven in de vorm van hetzij vrijstelling van douanerechten binnen de grenzen van tariefcontingenten, hetzij verlaagde douanerechten.

 

(2)

Door de formulering van artikel 14 van de verordening ontstond een kloof tussen de toepassing van het stelsel van algemene preferenties (hierna „SAP”) waarop Moldavië tot de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 55/2008 recht had, en de toepassing van de autonome handelspreferenties (hierna „AHP’s”), terwijl het de bedoeling was dat de SAP-preferenties voor alle in aanmerking komende uitvoer zouden blijven gelden tot de AHP’s werden ingevoerd. Volgens artikel 14 vallen goederen waarop het SAP betrekking heeft en die naar de Gemeenschap werden uitgevoerd tussen de inwerkingtreding van de AHP’s en de eerste toepassing van de regeling, onder geen enkele regeling indien het koopcontract niet werd opgemaakt voor 31 januari 2008 en er kan worden aangetoond dat de goederen Moldavië uiterlijk 31 januari 2008 hebben verlaten. Om deze situatie recht te zetten moet de formulering van artikel 14 worden gewijzigd zodat naar de datum van toepassing van de verordening en niet naar de datum van inwerkingtreding wordt verwezen.

 

(3)

Bij de voorbereiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. 55/2008 en het beheer van de in bijlage I opgenomen contingenten werden enkele onverenigbaarheden tussen de beschrijving van de contingenten en de geldende GN-codes ontdekt. Om deze fouten te corrigeren moet in de beschrijving voor contingent nr. 09.0504 het woord „huisdieren” worden geschrapt, bij contingent nr. 09.0509 GN-code 1001 90 99 worden toegevoegd, en in de beschrijving van contingent nr. 09.0514 „met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 15 % vol” worden geschrapt. De voorgestelde wijzigingen zijn niet in strijd met en veranderen niets aan de methode die is gebruikt om de omvang van de contingenten voor elke productgroep te bepalen, die was gebaseerd op de beste uitvoerresultaten in de jaren 2004-2006 met een jaarlijkse toename die overeenkomt met de potentiële stijging van de productie- en uitvoercapaciteit van Moldavië tot 2012.

 

(4)

Verordening (EG) nr. 55/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 

(5)

Om ervoor te zorgen dat de maatregelen waarin deze verordening voorziet zonder onnodige vertraging kunnen worden toegepast, dient de verordening op de dag volgende op die van haar bekendmaking in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 55/2008 wordt als volgt gewijzigd:

 

1.

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

 

a)

in de aanhef van lid 1 wordt „de inwerkingtreding” vervangen door „de datum van toepassing”;

 

b)

in lid 1, onder a) en onder b) en in lid 2, onder a), onder b), onder c) en onder d), wordt „de datum van inwerkingtreding” vervangen door „de datum van toepassing”.

 

2.

Bijlage I wordt vervangen door de tekst...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.