Verordening 2009/91 - Instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen uit China

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 februari 2009 tot 5 mei 2020.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 91/2009 van de Raad van 26 januari 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 91/2009 of 26 January 2009 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People's Republic of China
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2009/91
Origineel voorstel COM(2008)901 NLEN
Celex-nummer i 32009R0091

3.

Key dates

Document 26-01-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 31-01-2009; OJ L 29, 31.1.2009,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082
Inwerkingtreding 01-02-2009; in werking datum publicatie + 1 zie art 3
Einde geldigheid 05-05-2020

4.

Wettekst

31.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 29/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 91/2009 VAN DE RAAD

van 26 januari 2009

tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), en met name op artikel 9,

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

 • A. 
  PROCEDURE
 • 1. 
  Opening van het onderzoek
 

(1)

Op 26 september 2007 heeft de Commissie een klacht ontvangen die overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap („de basisverordening”) was ingediend door het European Industrial Fasteners Institute (EIFI, hierna „de indiener van de klacht”) namens producenten die een groot deel, namelijk meer dan 25 %, van de productie van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen in de Gemeenschap vertegenwoordigen.

 

(2)

De klacht bevatte bewijsmateriaal inzake de dumping van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen uit de Volksrepubliek China (hierna „de VRC”) en de schade die daaruit voortvloeide; dat bewijsmateriaal werd voldoende geacht om tot inleiding van een procedure over te gaan.

 

(3)

Op 9 november 2007 werd een procedure ingeleid met de publicatie van een bericht van inleiding (2) in het Publicatieblad van de Europese Unie (hierna „het bericht van inleiding”).

 • 2. 
  Het niet-instellen van voorlopige maatregelen
 

(4)

Aangezien bepaalde aspecten nader moesten worden onderzocht, werd besloten het onderzoek voort te zetten zonder voorlopige maatregelen in te stellen ten aanzien van de invoer van de invoer van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen uit de Volksrepubliek China.

 

(5)

Op 4 augustus 2008 kregen alle belanghebbenden een inlichtingenformulier waarin de details werden uiteengezet van de voorlopige bevindingen van het onderzoek in die fase van het onderzoek (hierna „het inlichtingenformulier”) en waarin de belanghebbenden werden uitgenodigd om te reageren op deze bevindingen.

 

(6)

Na die datum werd het onderzoek voortgezet met betrekking tot, onder andere, aspecten in het belang van de Gemeenschap en werd een gedetailleerde analyse gemaakt van de productomschrijving/productvergelijkbaarheid daar die door verscheidene belanghebbenden werd betwist.

 • 3. 
  Bij de procedure betrokken partijen
 

(7)

De Commissie heeft de indieners van de klacht, de andere producenten in de Gemeenschap, de haar bekende producenten/exporteurs, importeurs, gebruikers en belanghebbende verenigingen, alsmede de vertegenwoordigers van de Volksrepubliek China officieel van de inleiding van de procedure in kennis gesteld. De belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om binnen de in het bericht van inleiding vermelde termijn hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te verzoeken te worden gehoord.

 

(8)

Een aantal belanghebbenden maakten hun standpunt schriftelijk bekend, in het bijzonder met betrekking tot de keuze van het referentieland, de verschillen in aard en kwaliteit tussen de Chinese bevestigingsmiddelen en de door de communautaire producenten geproduceerd en verkochte bevestigingsmiddelen, de representativiteit van de klagers en aspecten met betrekking tot schade en het belang van de Gemeenschap. Bovendien werden alle belanghebbenden...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.