Verordening 2006/1907 - Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 30 december 2006 gepubliceerd en is op 1 juni 2007 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2006/1907
Origineel voorstel COM(2003)644 EN
Celex-nummer i 32006R1907

3.

Key dates

Document 18-12-2006
Bekendmaking in Publicatieblad 30-12-2006; Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 060,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 060,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 023,OJ L 396, 30.12.2006
Inwerkingtreding 01-06-2007; in werking zie art 141.1
01-06-2008; Gedeeltelijke toepassing zie art 141.2
01-08-2008; Gedeeltelijke toepassing zie art 141.3
01-06-2009; Gedeeltelijke toepassing zie art 141.4
Deadline 31-12-2023; zie art 41.5
31-12-2027; zie art 41.5
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/1

I

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

van 18 december 2006

inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comite1,

Gezien het advies van het Comite van de Regio's2,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag3,

PB C 112 van 30.4.2004, blz. 92 en PB C 294 van 25.11.2005, blz. 38.

PB C 164 van 5.7.2005, blz. 78.

Advies van het Europees Parlement van 17 november2005 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 juni 2006 (PB C 276E van 14.11.2006, blz. 1) en standpunt van het Europees Parlement van 13 december 2006 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt). Besluit van de Raad van 18 december 2006.

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Deze verordening dient een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te waarborgen, alsmede het vrije verkeer van stoffen als zodanig, in preparaten of voorwerpen en tegelijkertijd het concurrentievermogen en de innovatie te vergroten. Deze verordening dient ook de ontwikkeling van alternatieve beoordelings-methoden voor gevaren van stoffen te bevorderen.
 • (2) 
  De interne markt voor stoffen kan alleen efficient werken als de eisen voor stoffen niet wezenlijk verschillen van lidstaat tot lidstaat.
 • (3) 
  Om een duurzame ontwikkeling te bereiken moet bij de onderlinge aanpassing van de stoffenwetgeving voor een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van de mens en milieu worden gezorgd. Deze wetgeving moet niet-discriminerend worden toegepast, ongeacht of de stoffen op de interne markt of internationaal overeenkomstig de internationale verplichtingen van de Gemeenschap worden verhandeld.
 • (4) 
  Conform het uitvoeringsplan dat op 4 september 2002 tijdens de Wereldtop voor duurzame ontwikkeling te Johannesburg is aangenomen, streeft de Europese Unie ernaar dat chemische stoffen uiterlijk in 2020 worden geproduceerd en gebruikt met zo weinig mogelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu.
 • (5) 
  Deze verordening is van toepassing onverminderd de communautaire wetgeving inzake de werkplek en het milieu.
 • (6) 
  De strategische aanpak voor het international beheer van chemische stoffen (SAICM) werd op 6 februari 2006 in Dubai aangenomen en deze verordening moet bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
 • (7) 
  Met het oog op de integriteit van de interne markt en een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van de mens, en met name van werknemers, en voor het milieu, moet ervoor worden gezorgd dat bij de vervaardiging van stoffen in de Gemeenschap aan de communautaire wetgeving wordt voldaan, ook als die stoffen worden uitgevoerd.
 • (8) 
  Er moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van de verordening voor de kleine en middelgrote ondernemingen en elke discriminatie jegens deze bedrijven moet worden vermeden.
 • (9) 
  Bij de evaluatie van de werking van de vier voornaamste rechtsinstrumenten inzake

chemische stoffen in de Gemeenschap, namelijk Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

42.

Origineel voorstel

 

43.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

44.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

45.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.