Verordening 2009/1048 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 733/2008 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 7 november 2009 tot 31 maart 2020.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1048/2009 van de Raad van 23 oktober 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 733/2008 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 1048/2009 of 23 October 2009 amending Regulation (EC) No 733/2008 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2009/1048
Origineel voorstel COM(2009)276 NLEN
Celex-nummer i 32009R1048

3.

Key dates

Document 23-10-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 06-11-2009; Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128,OJ L 290, 6.11.2009
Inwerkingtreding 07-11-2009; in werking datum publicatie + 1 zie art 2
Einde geldigheid 31-03-2020; verbonden met 32008R0733

4.

Wettekst

6.11.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 290/4

 

VERORDENING (EG) Nr. 1048/2009 VAN DE RAAD

van 23 oktober 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 733/2008 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 733/2008 van 15 juli 2008 (1), wat de gecodificeerde versie is van de ingetrokken Verordening (EEG) nr. 737/90 van 22 maart 1990 betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (2), zijn voor de invoer van voor menselijke voeding bestemde landbouwproducten van oorsprong uit derde landen maximaal toelaatbare niveaus van radioactiviteit vastgesteld, waarvan de naleving door de lidstaten gecontroleerd wordt. De geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 733/2008 verstrijkt echter op 31 maart 2010.

 

(2)

De radioactieve cesiumbesmetting van bepaalde producten afkomstig uit derde landen die het meest getroffen zijn door het ongeval van Tsjernobyl, overschrijdt nog steeds de bij Verordening (EG) nr. 733/2008 vastgestelde maximaal toelaatbare niveaus van radioactiviteit.

 

(3)

Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat de duur van de cesium-137-besmetting als gevolg van het ongeluk bij Tsjernobyl voor een aantal producten afkomstig van soorten die in bossen en beboste percelen leven en groeien, in hoofdzaak bepaald wordt door de fysische halveringstijd van die radionuclide, die 30 jaar bedraagt.

 

(4)

Verordening (EG) nr. 733/2008 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 733/2008 wordt de tweede alinea vervangen door:

„Zij verstrijkt:

 

1)

op 31 maart 2020, behalve indien de Raad vóór deze datum een andersluidend besluit neemt, met name indien de lijst van uitgesloten producten, bedoeld in artikel 4, alle voor menselijke consumptie geschikte producten omvat waarop deze verordening van toepassing is;

 

2)

zodra de in artikel 2, lid 1, van Verordening (Euratom) nr. 3954/87 bedoelde verordening van de Commissie in werking is getreden, indien zulks vóór 31 maart 2020 geschiedt.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 23 oktober 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

  • T. 
    BILLSTRÖM
 

 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.