Motie over over een artikel in de Grondwet inzake een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter - Herziening Grondwet

Deze motie i is onder nr. C toegevoegd aan dossier 31570 - Herziening Grondwet.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Herziening Grondwet; Motie over over een artikel in de Grondwet inzake een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter
Document­datum 08-02-2012
Publicatie­datum 08-02-2012
Nummer KST31570C
Kenmerk 31570, nr. C
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

31 570 Herziening Grondwet

C MOTIE VAN HET LID LOKIN-SASSEN C.S.

Voorgesteld 7 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen over de voorstellen van de Staatscommissie Grondwet;

overwegende, dat de Staatscommissie Grondwet unaniem heeft geadviseerd tot opneming in de Grondwet van een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter;

overwegende, dat een dergelijk algemeen recht niet in onze Grondwet is gewaarborgd, noch in artikel 6 EVRM, dat immers slechts ziet op burgerlijke en strafzaken;

overwegende, dat in artikel 47 van het EU-handvest weliswaar een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijk en onpartijdige rechter is opgenomen, maar dat dit slechts is gewaarborgd voor zover het Unierecht betreft;

overwegende, dat een recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter niet beperkt behoort te blijven tot burgerlijke en strafrechtelijke zaken noch tot Unierecht, maar - mede gelet op de opkomst van de bestuurlijke boetes, de afdoening door het OM van bepaalde overtredingen, de op handen zijnde reorganisatie van de gerechtelijke kaart en de voorstellen tot kostendekkende griffierechten - voor alle rechtsgebieden grondwettelijk verankerd behoort te zijn;

dringt er bij de regering op aan om in de Grondwet een artikel op te nemen, waarbij een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lokin-Sassen

Swagerman

Holdijk

De Boer

Vliegenthart

Engels

Kuiper

Koole


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.