Besluit 2012/123 - Wijziging van Besluit 2011/523/EU tot gedeeltelijke schorsing van de toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst met Syrië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 28 februari 2012 gepubliceerd en is op dezelfde dag in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit 2012/123/GBVB van de Raad van 27 februari 2012 houdende wijziging van Besluit 2011/523/EU tot gedeeltelijke schorsing van de toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Syrië

officiële Engelstalige titel

Council Decision 2012/123/CFSP of 27 February 2012 amending Decision 2011/523/EU partially suspending the application of the Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Syrian Arab Republic
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2012/123
Origineel voorstel COM(2012)78 NLEN
Celex-nummer i 32012D0123

3.

Key dates

Document 27-02-2012
Bekendmaking in Publicatieblad 28-02-2012; Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010,OJ L 54, 28.2.2012
Inwerkingtreding 28-02-2012; in werking datum publicatie zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

28.2.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 54/18

 

BESLUIT 2012/123/GBVB VAN DE RAAD

van 27 februari 2012

houdende wijziging van Besluit 2011/523/EU tot gedeeltelijke schorsing van de toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op 18 januari 1977 sloten de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Syrië een samenwerkingsovereenkomst (1) („de samenwerkingsovereenkomst”) met als doel algemene samenwerking te bevorderen ter versteviging van de betrekkingen tussen de partijen.

 

(2)

Op 2 september 2011 heeft de Raad Besluit 2011/523/EU (2) vastgesteld, waarbij de toepassing van de samenwerkingsovereenkomst gedeeltelijk werd geschorst tot de Syrische autoriteiten een einde stellen aan de systematische schendingen van de mensenrechten en tot het algemeen internationaal recht en de beginselen die de basis zijn van de samenwerkingsovereenkomst, opnieuw worden nageleefd.

 

(3)

Gezien de verdere verslechtering van de situatie in Syrië heeft de Unie aanvullende beperkende maatregelen tegen het Syrische regime vastgesteld (3).

 

(4)

In dat verband moet de gedeeltelijke schorsing van de toepassing van de samenwerkingsovereenkomst blijven gelden. Overeenkomstig de aanpak van Besluit 2011/523/EU moet de schorsing tegen de Syrische autoriteiten gericht zijn, en niet tegen het Syrische volk, en moet zij dienovereenkomstig beperkt zijn. Aangezien het Syrische regime in het bijzonder voordeel haalt uit de handel in goud, edelmetaal en diamant, en derhalve zijn repressieve beleid daarmee wordt ondersteund, moet de schorsing worden uitgebreid tot de handel in deze grondstoffen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen maatregelen worden toegevoegd aan de bijlage bij Besluit 2011/523/EU.

Artikel 2

Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de Arabische Republiek Syrië.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2012.

Voor de Raad

De voorzitster

  • C. 
    ASHTON
 

  • (3) 
    Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 55/2012 van de Raad van 23 januari 2012 houdende uitvoering van artikel 33, lid 1, van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB L 19 van 24.1.2012, blz. 6), Uitvoeringsbesluit 2012/37/GBVB van de Raad van 23 januari 2012 tot uitvoering van Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (PB L 19 van 24.1.2012, blz. 33).
 

BIJLAGE

Lijst van maatregelen bedoeld in artikel 1

 

„6)

De verkoop, levering, overdracht en uitvoer, direct of indirect, van goud, edelmetaal en diamant, als genoemd in onderstaande lijst, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, aan de regering van Syrië, aan overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, aan de Centrale Bank van Syrië en aan enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen;

 

7)

De aankoop, invoer en het vervoer, direct of indirect, van goud, edelmetaal en diamant, als genoemd in onderstaande lijst, ongeacht of deze van oorsprong uit Syrië zijn, afkomstig van de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.