Verschaf duidelijkheid aan mensen met arbeidsbeperking

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op donderdag 3 mei 2012.

Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid volgen voor de mensen in de sociale werkvoorziening, nu de bezuinigingen op deze werkplaatsen voor 2013 van de baan zijn. De Partij van de Arbeid rekent erop dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de sociale werkvoorzieningsbedrijven nu zal vragen geen onomkeerbare stappen te nemen, zoals het niet verlengen van tijdelijke contracten, totdat er meer helderheid kan worden verschaft over de toekomst van de sociale werkvoorziening.

Vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • 2. 
  Kunt u toelichten op welke basis dit besluit is genomen?
 • 3. 
  Kunt u toelichten om welke bezuiniging en welk bedrag het hier precies gaat? Gaat het alleen om de bezuiniging in 2013 op de sociale werkplaatsen van ongeveer € 100 miljoen, of gaat het om de totale bezuiniging in 2013 in het kader van de Wet Werken naar Vermogen waar ook Wajong en bijstand onder vallen? Kunt u de ingeboekte bezuinigingen voor deze drie onderdelen van de Wet Werken naar Vermogen voor 2013 specificeren?
 • 4. 
  Kunt u toelichten wat er met de structurele bezuiniging van € 1,8 miljard op de sociale zekerheid die door de Wet Werken naar Vermogen werd doorgevoerd gebeurd is in de meerjarenramingen?
 • 5. 
  Kunt u toelichten welke bezuinigingen in 2013 op de sociale werkplaatsen, de Wajong en de bijstand zijn teruggedraaid door het zogenaamde ‘Kunduz-akkoord’?
 • 6. 
  Kunt u toelichten waar u financiële dekking wilt zoeken om deze bezuiniging voor 2013 terug te draaien? Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat het onwenselijk is dat door het elders zoeken van dekking op de begroting van sociale zaken andere doelgroepen de dupe kunnen worden?
 • 7. 
  Kunt u inhoudelijk reageren op de uitspraak van de minister-president tijdens het debat over het bezuinigingspakket 2013 dd. 26 april jl., waarin hij aangaf dat u een ronde gaat maken langs alle partijen om te kijken naar de bezwaarpunten bij de Wet Werken naar Vermogen en deze zonodig weg te nemen? Heeft u hier al met partijen over gesproken? Zo ja, met welke partijen? Heeft u hier al nadere afspraken over gemaakt? Zo ja, welke afspraken zijn dit?
 • 8. 
  Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen voor de mensen in de sociale werkvoorziening en dat dat op dit moment, kort voor verkiezingen en een formatie, alleen kan zijn dat er geen bezuinigingen worden doorgevoerd op de sociale werkplaatsen?
 • 9. 
  Bent u bereid de sociale werkvoorzieningsbedrijven te vragen geen onomkeerbare stappen te nemen, zoals het niet verlengen van tijdelijke contracten, tot de formatie is afgerond en er meer helderheid kan worden verschaft over de toekomst van de sociale werkvoorziening? Zo nee, waarom niet?
 • 10. 
  Wanneer stuurt u een wetswijzigingen van de Wet Werk en Bijstand naar de Tweede Kamer, waarin de huishoudtoets wordt geschrapt?
 • 11. 
  Wanneer trekt u de Wet Werken naar Vermogen officieel in, nu er geen meerderheid meer in de Tweede Kamer voor dit wetsvoorstel is?
 • 12. 
  Bent u bereid gemeenten te vragen per direct te stoppen met de voorbereidingen van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en geen geld uit te geven aan dit traject, nu daarvoor geen meerderheid in de Kamer is ontvallen en er vooralsnog geen verdere besluitvorming kan plaatsnemen? Zo ja, wanneer informeert u gemeenten daarover? Zo nee, waarom niet?