Tijd voor taskforce tegen uithuwelijken vrouwen

Met dank overgenomen van K. (Khadija) Arib i, gepubliceerd op woensdag 25 juli 2012, 14:34.

Er moet een einde komen aan gedwongen huwelijken, huwelijkse gevangenschap en het achterlaten van vrouwen en kinderen in landen van herkomst. Via Kamervragen pleit ik ervoor een taskforce in te stellen zodat vrouwen en kinderen die hiermee te maken krijgen, adequaat kunnen worden geholpen. De taskforce kan ook fungeren als een landelijk meldpunt.

Hieronder lees je mijn vragen aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken.

 • 1. 
  Heeft u kennisgenomen van het artikel in de Volkskrant over het Nederlandse meisje Sarah dat in Somalië gedwongen is uitgehuwelijkt aan haar oom en daar is achtergelaten?
 • 2. 
  Wat vindt u van het verhaal van Sarah?
 • 3. 
  Herinnert u zich de eerdere schriftelijke vragen van het lid Arib over gedwongen uithuwelijking en achterlating van meisjes in landen van herkomst? Zo ja, wat is sindsdien vanuit uw departement concreet ondernomen om meisjes die gedwongen worden uitgehuwelijkt en achtergelaten naar Nederland terug te halen?
 • 4. 
  Hoe kan het dat Sarah in de Nederlandse ambassade in Addis Abeba haar verhaal heeft gedaan en dat hiermee niets is gedaan en geen hulp aan haar is geboden?
 • 5. 
  Heeft u een beeld van de omvang van dit probleem? Kunt u aangeven hoeveel meisjes en vrouwen de afgelopen 5 jaar zich hebben gemeld bij de Nederlandse ambassades in Somalië, Pakistan en Afghanistan met hetzelfde verhaal als Sarah? Zo nee, bent u bereid hier een onderzoek naar te doen?
 • 6. 
  Bent u het met mij eens dat meisjes en vrouwen die in landen van herkomst worden uitgehuwelijkt, achtergelaten of vastzitten vanwege huwelijksdwang alle steun, hulp en advies verdienen evenals Nederlandse gevangenen in het buitenland? Zo nee, waarom niet?
 • 7. 
  Hoe beoordeelt u het feit dat Sarah wel met de hulp van Femmes For Freedom naar Nederland is teruggekomen, maar dat de Nederlandse autoriteiten hiertoe niet in staat zijn geweest?
 • 8. 
  Kent u Femmes For Freedom, de organisatie die zich inzet tegen praktijken die vrouwen en meisjes onderdrukken zoals huwelijksdwang en huwelijksgevangenschap?
 • 9. 
  Kent u het pleidooi van Femmes For Freedom om een taskforce in te stellen naar het voorbeeld van Forced Marriage Unit in Engeland?
 • 10. 
  Herinnert u zich uw antwoorden op de vragen van het lid Arib over de Britse ‘Forced Marriage Unit’ (FMU), welke unit is opgericht vanuit de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken aldaar, voor het tegengaan van de verschijnselen huwelijksdwang en achterlating door middel van onder meer het terughalen van slachtoffers die in landen van herkomst zijn achtergelaten? Zo ja, waarop is uw aanname dat de structuur van de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) die wij in Nederland kennen voldoende mogelijkheden biedt om waar nodig hulp te bieden aan vrouwen die te maken hebben met de verschijnselen huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating van vrouwen en kinderen in landen van herkomst gebaseerd? Hoe verklaart u in verband met het voorgaande de vele indicaties die er zijn dat deze verschijnselen een reëel probleem vormen dat de Nederlandse samenleving in zijn geheel raakt?
 • 11. 
  Bent u bereid om, naar Brits voorbeeld, in Nederland een ‘Forced Marriage Unit’ in te stellen opdat vrouwen en kinderen die te maken krijgen met huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap adequaat kunnen worden geholpen onder regie van deze unit welke tevens kan fungeren als landelijk meldpunt? Zo ja, wanneer kan de Kamer een voorstel in dat verband verwachten? Zo nee, waarom niet?