Verordening 1998/88 - Technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Øresund

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 5 februari 1998 tot 31 december 2005.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) Nr. 88/98 van de Raad van 18 december 1997 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Øresund

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 88/98 of 18 December 1997 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources in the waters of the Baltic Sea, the Belts and the Sound
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1998/88
Origineel voorstel COM(1997)139 NLEN
Celex-nummer i 31998R0088

3.

Key dates

Document 18-12-1997
Bekendmaking in Publicatieblad 15-01-1998; Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003,OJ L 9, 15.1.1998,Special edition in Hungarian: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Slovenian: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003
Inwerkingtreding 05-02-1998; in werking datum publicatie + 21 zie art 16
Einde geldigheid 31-12-2005; opgeheven door 32005R2187

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31998R0088

Verordening (EG) Nr. 88/98 van de Raad van 18 december 1997 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Øresund

Publicatieblad Nr. L 009 van 15/01/1998 blz. 0001 - 0016

VERORDENING (EG) Nr. 88/98 VAN DE RAAD van 18 december 1997 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Øresund

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

 • (1) 
  Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1866/86 van de Raad van 12 juni 1986, houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Øresund (3) herhaaldelijk en ingrijpend is gewijzigd; dat derhalve om redenen van zowel rationele ordening als de duidelijkheid van de tekst genoemde verordening dient te worden gecodificeerd;
 • (2) 
  Overwegende dat in de artikelen 2 en 4 van Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur (4) is bepaald dat de Raad, in het licht van wetenschappelijke adviezen, de instandhoudingsmaatregelen vaststelt die nodig zijn voor een rationele en verantwoorde exploitatie op duurzame basis van de levende mariene aquatische bestanden; dat de Raad daartoe technische maatregelen kan vaststellen betreffende het vistuig en de wijze waarop het dient te worden gebruikt;
 • (3) 
  Overwegende dat de beginselen en uitvoeringsbepalingen met betrekking tot deze technische maatregelen op communautair niveau moeten worden vastgesteld, opdat iedere lidstaat zorg kan dragen voor het beheer van de visserijactiviteiten in de maritieme wateren onder zijn jurisdictie of soevereiniteit;
 • (4) 
  Overwegende dat de toetreding van de Gemeenschap tot het Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee in de Oostzee en de Belten, gewijzigd bij het protocol van de conferentie van de vertegenwoordigers van de staten die partij zijn bij het Verdrag, hierna "het Verdrag van Gdansk" genoemd, is goedgekeurd bij Besluit 83/414/EEG (5);
 • (5) 
  Overwegende dat het Verdrag van Gdansk voor de Gemeenschap op 18 maart 1984 in werking is getreden en dat de Gemeenschap in alle in dat Verdrag vastgelegde rechten en verplichtingen van Denemarken en van de Bondsrepubliek Duitsland is getreden;
 • (6) 
  Overwegende dat de bij het Verdrag van Gdansk ingestelde Internationale Visserijcommissie voor de Oostzee sedert haar oprichting een pakket maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden in de Oostzee heeft vastgesteld en bij brieven van 20 september 1985, 8 december 1986, 21 december 1987, 29 oktober 1988, 20 september 1993, 20 september 1994 en 11 september 1995 de partijen bij dat Verdrag kennis heeft gegeven van een aantal aanbevelingen tot wijziging van deze technische maatregelen;
 • (7) 
  Overwegende dat de Gemeenschap krachtens het Verdrag van Gdansk gehouden is in de wateren van de Oostzee, de Belten en de Øresund deze aanbevelingen op te volgen, tenzij volgens de procedure van artikel XI van genoemd Verdrag bezwaren zijn gemaakt;
 • (8) 
  Overwegende dat de meest doeltreffende maatregel om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk kleine vis wordt gevangen, erin bestaat om een verbod vast te stellen op het uitoefenen van de visserij in gebieden met hoge concentraties kleine vis,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Grenzen van de geografische zone

 • 1. 
  Deze verordening heeft betrekking op de vangst van vis in en de aanvoer van vis uit de wateren van de Oostzee, de Belten en de Øresund, in het westen...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.