Richtlijn 2008/119 - Minimumnormen ter bescherming van kalveren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 15 januari 2009 gepubliceerd, is op 4 februari 2009 in werking getreden en moest uiterlijk op 1 januari 1994 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2008/119/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (Gecodificeerde versie)

officiële Engelstalige titel

Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of calves (Codified version)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2008/119
Origineel voorstel COM(2006)258 NLEN
Celex-nummer i 32008L0119

3.

Key dates

Document 18-12-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 15-01-2009; Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020,OJ L 10, 15.1.2009
Inwerkingtreding 04-02-2009; in werking datum publicatie + 20 zie art 13
Deadline 31-08-2020; zie art 7.3 en 32017R0625
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 01-01-1994; ten laatste zie art. 12

4.

Wettekst

15.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 10/7

 

RICHTLIJN 2008/119/EG VAN DE RAAD

van 18 december 2008

tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren

(Gecodificeerde versie)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Richtlijn 91/629/EEG van de Raad van 19 november 1991 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (3) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.

 

(2)

De meeste lidstaten hebben het Europees Verdrag inzake de bescherming van landbouwhuisdieren geratificeerd. Ook de Gemeenschap heeft dit Verdrag goedgekeurd bij Besluit 78/923/EEG van de Raad (5).

 

(3)

Kalveren, als levende dieren, komen voor op de lijst van producten vermeld in bijlage I bij het Verdrag.

 

(4)

Het houden van kalveren maakt een integrerend deel uit van de landbouw. Deze activiteit is voor een deel van de landbouwbevolking een bron van inkomsten.

 

(5)

Verschillen waardoor de mededingingsvoorwaarden kunnen worden vervalst, vormen een belemmering voor een goede werking van de gemeenschappelijke marktordening voor kalveren en producten van de kalvermesterij.

 

(6)

Derhalve moeten gemeenschappelijke minimumnormen worden vastgesteld ter bescherming van fok- en mestkalveren, teneinde een rationele ontwikkeling van de productie te garanderen.

 

(7)

Uit wetenschappelijk oogpunt wordt aanvaard dat kalveren moeten worden gehouden onder omstandigheden die in overeenstemming zijn met de behoeften van de soort, die bestaat uit kuddedieren. Zij moeten bijgevolg in een groep worden gehouden. Kalveren, ongeacht of zij in een groep dan wel individueel worden gehouden, moeten over voldoende bewegingsruimte beschikken, moeten contact met soortgenoten kunnen hebben en moeten voldoende ruimte hebben om te staan en te liggen.

 

(8)

Officiële diensten, producenten, consumenten en andere belanghebbenden moeten op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in deze sector. De Commissie moet derhalve, op basis van een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, actief voortgaan met wetenschappelijk onderzoek naar het/de beste veehouderijsysteem/-systemen om het welzijn van kalveren te waarborgen. Om de Commissie in staat te stellen deze taak tot een goed eind te brengen, moet voorzien worden in een overgangsperiode.

 

(9)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoerings-bevoegdheden (6).

 

(10)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze richtlijn worden de minimumnormen vastgesteld ter bescherming van kalveren die voor de fokkerij of mesterij opgesloten worden gehouden.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

 

1.

„kalf”: een rund van ten hoogste zes maanden;

 

2.

„bevoegde autoriteit”: de bevoegde autoriteit in de zin van artikel 2, lid 6, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.