Duidelijkheid over schijnfaillissementen

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op dinsdag 16 oktober 2012, 16:02.

Foto Flickr / Martin Schilder Groep

De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over het bericht dat bouwbedrijven zich failliet laten verklaren om vervolgens een doorstart te maken met goedkope zzp’ers. Door deze ‘rommelfaillissementen’ komen bouwvakkers op straat te staan zonder ontslagvergoeding. Mijn collega’s John Kerstens, Jacques Monasch en ik willen dat de minister samen met de sociale partners de omvang van dit fenomeen in kaart brengt en indien nodig maatregelen te nemen.

De bouwsector verkeert al ruime tijd in zwaar weer. Het is dan ook begrijpelijk dat bedrijven in de sector er veel aan gelegen is om het hoofd boven water te houden. Voor de PvdA is de bouw dan ook van de topsectoren waar de werkgelegenheid weer op gang moet worden gebracht.

Werknemers mogen echter niet eenzijdig de dupe worden van de problemen in de bouw. En er mag al zeker geen misbruik worden gemaakt van hun rechtspositie. Dat is bij deze schijnfaillissementen duidelijk het geval. Bij een faillissement hoeft de werkgever namelijk geen WW-uitkering te betalen en ontbreekt voor het personeel ieder sociaal vangnet. Een hard gelag voor de werknemer, die in sommige gevallen weer als ‘zelfstandige’ wordt aangenomen voor een stuk minder loon.

Om de bouwsector weer op gang te brengen presenteerde de PvdA recentelijk een banenplan voor de bouw. Hiermee jagen we de werkgelegenheid in de bouwsector aan, onder meer door het verstrekken van startersleningen en te investeren in bijscholing voor ouder personeel.

Hier lees je onze vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • Heeft u kennis genomen van het artikel 'Bouwbedrijven rommelen met faillissementen'?*
  • Bent u nu dergelijke geluiden steeds meer (bijvoorbeeld ook in de transportbranche) toenemen, voornemens in deze actie te ondernemen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om samen met sociale partners in bijvoorbeeld bouw en transport om tafel te gaan om zich een beeld te vormen van inhoud en omvang van de problematiek rondom 'faillissementen met een luchtje' als ook om mogelijke maatregelen te bezien? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bekend met het fenomeen dat bouwvakkers worden ontslagen om vervolgens (veelal door hun voormalige werkgever) te worden ingehuurd als 'zelfstandige'? Zo ja, vindt u dat een gewenste ontwikkeling? Zo nee, wat wilt u daar tegen ondernemen?
  • Bent u van mening dat door het gigantische banenverlies in de bouw het voortbestaan van in de sector overeengekomen collectieve arrangementen omtrent bijvoorbeeld scholing en veilige arbeidsomstandigheden in gevaar komt?

*Algemeen Dagblad, 16 oktober 2012