Belastingplan 2013: veel lasten, weinig lusten - EU monitor

EU monitor
Woensdag 25 november 2020
kalender

Belastingplan 2013: veel lasten, weinig lusten

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op woensdag 21 november 2012.

De inkomsten van de rijksoverheid worden voor een groot deel bepaald in het Belastingplan. Je moet de inkomsten altijd relateren aan de uitgaven. Wij zullen dan ook niet alleen kijken naar de belastinginkomsten, maar ook naar de uitgaven van het Rijk en naar alle bezuinigingen die hier de afgelopen dagen zijn genoemd. De zogenaamde bezuinigingen zijn meestal lastenverzwaringen. De enigen die dan echt kunnen bezuinigen op hun andere uitgaven zijn de belastingbetalers.

Het Belastingplan 2013 behelst een uitwerking van maatregelen uit het Lente-akkoord dat door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in mei 2012 is gesloten, aangevuld met de plannen van de nieuwe regering. De bezuinigingen van het Rijk komen met deze nieuwe maatregelen op 46 miljard.

Dat zijn volgens mij helemaal geen bezuinigingen, maar voor het overgrote deel lastenverzwaringen. De burgers, díe moeten bezuinigen, want zij zullen het geld uiteindelijk moeten opbrengen.”

Eén van de belastingmaatregelen waar 50PLUS absoluut niet achter staat, is de verhoging van de assurantiebelasting van 9,7 procent naar 21 procent. Hierdoor worden veel ouderen getroffen van wie allerlei zaken rond huis en haard verzekerd moeten zijn. ”Alsof ouderen er nog niet genoeg op achteruit gaan door de maatregelen van dit kabinet.”

Ook over enkele fiscale regelingen op de woningmarkt, zoals het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen in 2014, was hij niet te spreken. Dit gebeurt in twee stappen: in 2013 al met een slechte regeling met verplichte annuïtaire aflossing. Op zich is aflossen goed, maar niet als dit tot een ondeugdelijke regeling leidt. Niet als starters het nog moeilijker wordt gemaakt om te starten. Hierover beweert de regering dat de maatregelen het rust brengen op de markt. Volgens Klein ontstaat rust door iets anders: door een betrouwbare overheid.

”Over een betrouwbare overheid spreek je alleen wanneer die overheid bestaande situaties niet aantast. Die rust verdwijnt, want in het regeerakkoord wordt de bescherming van die bestaande gevallen juist weggehaald.”

De fractie van 50PLUS kan sommige maatregelen van het kabinet - in gewijzigde vorm - wél steunen. Naast het aftrekbaar maken van de rente op een restschuld bij verkoop van een huis is ook is de doorwerkbonus op zich positief. Werknemers tussen de 60-64 jaar die doorwerken tot 65,5 jaar krijgen een bonus. gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen kunnen, zonder dat ze er financieel op achteruit gaan. Het demissionaire kabinet wilde deze bonus eerder nog schrappen, maar in het nieuwe Belastingplan komt die weer terug. Echter, de regeling geldt in het voorstel pas wanneer je 90 procent van het minimumloon op jaarbasis verdient. Dit leidt ertoe dat een heel grote groep oudere werknemers in deeltijd buiten deze werkbonus valt. Vooral voor vrouwen met kleinere baantjes is het een groot probleem dat zij worden uitgesloten. In een amendement van 50PLUS wordt het ingangspercentage verlaagd naar 50 procent, waardoor ook deze groepen mee kunnen profiteren. Doordat 50PLUS de regeling eerder laat afbouwen dan het kabinet (vanaf 100 procent van het minimumloon) en de toekenning laat eindigen bij 140 procent, is dit een kostenneutraal alternatief.

Aan de orde in het debat over het Belastingplan 2013 was daarnaast het vervallen van de BTW-vrijstelling per 1 januari 2013 voor aanvullende medische diensten uitgevoerd door beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Dit was in juli bij het Lente-akkoord snel door de Kamers vastgesteld. Daaronder valt onder meer acupunctuur en behandeling door CAM-artsen.

De fractie van 50PLUS maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van deze behandelingen omdat deze door de BTW-maatregel te duur kan worden. Door middel van een amendement en een motie ik hier aandacht voor gevraagd.

Zijn voorstel is om de maatregel uit te stellen tot 1 januari 2014, zodat er meer tijd is om een goede, breed gedragen regeling te ontwerpen.

Een andere belasting waar 50PLUS zich tegen verzet is de nieuwe verhuurderheffing voor de gereguleerde woningsector (woningbouwverenigingen, awbz-woonzorginstellingen en studentenhuisvesting met zelfstandige wooneenheden) Zijn worden de melkkoe van dit kabinet. In 2013 al 50 miljoen en oplopend naar maar liefst 2 miljard. Tenminste, als er nog woningbouwverenigingen zijn. De belasting is zo destructief, dat woningbouwverenigingen niet meer solvabel zijn, geen investeringen in nieuwbouw meer kunnen doen en extra huurverhogingen zijn aan de orde. Een zeer slecht plan dat de woningmarkt verder verstoord.

Dinsdag 20 november is in de plenaire behandeling in de Tweede Kamer gestemd over het Belastingplan 2013. Helaas konden onze amendementen op te weinig steun rekenen. De motie van 50PLUS over de uitvoering van de BTW-maatregel voor aanvullende medische diensten is aangehouden, om zo eerst zelf te kunnen zien hoe onmogelijk de uitvoering is.