Verordening 2012/1230 - Uitvoering van Verordening 661/2009 wat de typegoedkeuringsvoorschriften voor massa’s en afmetingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan betreft

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 november 2012 tot 5 juli 2022.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de typegoedkeuringsvoorschriften voor massa’s en afmetingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan betreft en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad Voor de EER relevante tekst

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EU) No 1230/2012 of 12 December 2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to type-approval requirements for masses and dimensions of motor vehicles and their trailers and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2012/1230
Celex-nummer i 32012R1230

3.

Key dates

Document 12-12-2012
Bekendmaking in Publicatieblad 21-12-2012; Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065,OJ L 353, 21.12.2012
Inwerkingtreding 01-11-2012; Toepassing zie art 9
10-01-2013; in werking datum publicatie + 20 zie art 9
Einde geldigheid 05-07-2022; opgeheven door 32019R2144

4.

Wettekst

21.12.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 353/31

 

VERORDENING (EU) Nr. 1230/2012 VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2012

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de typegoedkeuringsvoorschriften voor massa’s en afmetingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan betreft en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Gezien Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (2), en met name artikel 39, leden 2, 3 en 5,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Verordening (EG) nr. 661/2009 is een bijzondere verordening voor de typegoedkeuring als bedoeld in Richtlijn 2007/46/EG.

 

(2)

Verordening (EG) nr. 661/2009 voorziet in de intrekking van Richtlijn 92/21/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende massa’s en afmetingen van motorvoertuigen van categorie M1  (3) en van Richtlijn 97/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 1997 betreffende de massa’s en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG (4). De voorschriften van die richtlijnen met betrekking tot de massa’s en afmetingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden opgenomen in deze verordening en waar nodig worden gewijzigd om ze aan de ontwikkeling van de technische en wetenschappelijke kennis aan te passen.

 

(3)

In Verordening (EG) nr. 661/2009 worden fundamentele bepalingen vastgesteld met betrekking tot de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan wat betreft de massa’s en afmetingen. Derhalve moeten ook de specifieke procedures, tests en voorschriften voor die typegoedkeuring worden vastgesteld.

 

(4)

In Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (5) worden bepaalde maximaal toegestane afmetingen vastgesteld voor zowel het nationale als het internationale verkeer in de lidstaten. Daarom is het van belang om bij de bouw van voertuigen rekening te houden met de reeds binnen de Unie geharmoniseerde afmetingen om zodoende het vrije verkeer van goederen te bevorderen en te waarborgen.

 

(5)

Krachtens Richtlijn 97/27/EG mochten de lidstaten EG-typegoedkeuring verlenen voor voertuigen waarvan de buitenste afmetingen niet in overeenstemming waren met de maximaal toegestane afmetingen waarin die richtlijn voorziet. Tevens mochten lidstaten krachtens die richtlijn de registratie van voertuigen waarvoor EG-typegoedkeuring was verleend, weigeren indien de buitenste afmetingen ervan niet aan de voorschriften van de nationale wetgeving voldeden. Het is van belang dat het mogelijk blijft om onder bepaalde voorwaarden de typegoedkeuring van voertuigen die de toegestane maxima overschrijden toe te staan wanneer dit nuttig blijkt voor het wegverkeer en voor het milieu in de lidstaten waar de wegeninfrastructuur op die situatie is afgestemd. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.