Accijns op minerale oliŽn - Verzoek om afwijking van Zweden (overeenkomstig artikel 8, lid 4 van Richtlijn 92/81/EEG) = Gedifferentieerd tarief voor alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 10 december 2019
kalender

Contents

1.

Tekst

RAAD VAN

DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 juli 2002 (24.07) (OR. fr)

11241/02

FISC 210

INGEKOMEN DOCUMENT

van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

ingekomen: 11 juli 2002 aan: de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger

Betreft: Accijns op minerale oliŽn - Verzoek om afwijking van Zweden (overeenkomstig artikel 8, lid 4 van Richtlijn 92/81/EEG†i)

  = Gedifferentieerd tarief voor alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2002) 365 def†i.

________________________

Bijlage: COM(2002) 365 def†i.

NL

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 9.7.2002 COM(2002) 365 definitief†i

Voorstel voor een

BESCHIKKING VAN DE RAAD

waarbij Zweden wordt gemachtigd, overeenkomstig artikel 8 lid van 4 van Richtlijn 92/81/EEG, een gedifferentieerd tarief voor de energieheffing toe te passen op

alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. I NDIENING VAN HET VERZOEK

1.1. Bij brief van 22 april 2002 hebben de Zweedse autoriteiten, overeenkomstig de

procedure van artikel 8, lid 4 van Richtlijn 92/81/EEG†i 1 , de Commissie een verzoek

om afwijking doen toekomen, teneinde een gedifferentieerd tarief voor de energieheffing te kunnen toepassen op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren.

Om de informatie te verkrijgen die zij nodig had om dit verzoek te kunnen evalueren stuurde de Commissie op 14 mei 2002 een aanvullende vragenlijst die de Zweedse autoriteiten op 16 mei 2002 ingevuld terugzonden. Aan de hand van deze antwoorden kon de Commissie haar onderzoek met betrekking tot het verzoek om een derogatie afronden.

1.2. Het voorstel van Zweden behelst een wijziging van de wet (1994:1776) inzake de energieheffing op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren die verlaagd wordt met ingang van 1 juli 2002 of een latere door de regering te bepalen datum, wanneer zij hiertoe wordt gemachtigd door de EU. Deze maatregel beoogt het milieu en de volksgezondheid te verbeteren door het gebruik van schonere alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren aan te moedigen middels een verlaging van de energieheffing op deze brandstof ten opzichte van gewone benzine voor tweetaktmotoren ter compensatie van de hogere productiekosten van alkylaatbenzine.

Het accijnsrecht in Zweden op minerale oliŽn is samengesteld uit twee elementen, de energieheffing en de CO 2 -heffing.

Zweden past reeds een gedifferentieerd accijnsrecht toe uitgaande van milieuklassen (miljŲklasser) van brandstof. Deze gedifferentieerde tarieven werden ingevoerd om de productie en het gebruik van schonere brandstoffen aan te moedigen en op deze wijze te zorgen voor schonere lucht en een betere volksgezondheid. Dit stelsel heeft reeds goede resultaten opgeleverd.

Zweden wil nu de productie en het gebruik van alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren aanmoedigen door een nieuwe accijnsverlaging in te voeren. Het wil de energieheffing op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren vaststellen op een bedrag dat 1,50 Zweedse kronen per liter minder is dan de heffing op gewone benzine (motor bensin) van milieuklasse 1. Dit komt neer op een energieheffing van

1,66 Zweedse kronen (18 eurocent 2 ) per liter tegen de huidige tarieven. Het totale

accijnsrecht (inclusief de CO 2 -heffing) bedraagt dan 3,12 Zweedse kronen

(33,9 eurocent) per liter.

1 Richtlijn bekendgemaakt in PB L 316 van 31.10.1992, blz. 12, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

94/74/EG (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 46).

2

De Zweedse autoriteiten zijn voornemens het verlaagde recht met ingang van juli 2002 in te voeren tot een nader te bepalen datum. De als gevolg van de tariefverlaging gederfde rechten worden geraamd op ongeveer 100 miljoen Zweedse

kronen (11 miljoen Ä) per jaar.

1.3. De productiekosten van alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren liggen hoger dan die van conventionele tweetaktmotoren en de detailhandelprijs zou derhalve niet concurrerend kunnen zijn zonder de accijnsverlaging. Deze accijnsverlaging heeft alleen tot doel de extra productiekosten te compenseren. Door dit verschil op te heffen kan de alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren aan de pomp tegen soortgelijke prijzen als conventionele benzine voor tweetaktmotoren worden verkocht.

De Zweedse regering zal de prijzen blijven controleren zodat de prijs van

alkylkaatbenzine niet onder die van conventionele benzine kan komen.

1.4. De gevraagde verlaging van de energieheffing zou betrekking hebben op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren (Motorbršnslen Ė Specialbensin fŲr motordrivna arbetsredskap, TvŚtaktsbršnsle) die voldoet aan de criteria van de

Zweedse norm (SS) 15 54 61(2e uitgave) 3 .

Een aantal van de voornaamste grenswaarden van deze norm zijn:

 • Loodgehalte: maximaal 0,002 g/l
 • Zwavelgehalte: maximaal 50 mg/kg
 • Olefinen: maximaal 0,5 Volume %
 • Aromatische koolwaterstoffen: maximaal 0,5 Volume %
 • Benzeen: maximaal 0,1 Volume %.

Deze limieten liggen ver onder die van de Bijlagen I en III van Richtlijn 98/70†i/EC 4 .

De in deze richtlijn vastgestelde vereisten voor de distillatie van motorbrandstof

worden eveneens in acht genomen.

1.5. De accijnsverlaging zal worden verleend aan producenten van alkylaatbenzine in de lidstaten (of derde landen) die hun product afzetten op de Zweedse markt, mits deze brandstof voldoet aan bovenvermelde normen voor alkyklaatbenzine voor

tweetaktmotoren. De Zweedse autoriteiten schatten dat in 2005 ongeveer 40 000 m 3

zal worden geproduceerd.

1.6. Deze maatregel om het gebruik van alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren aan te moedigen beoogt het milieu en de volksgezondheid te verbeteren omdat de nietverbrande brandstofdeeltjes van uitlaatgassen van tweetaktmotoren aanzienlijk lagere hoeveelheden aromatische koolwaterstoffen en olefinen bevatten, met inbegrip van benzeen in vergelijking met conventionele brandstof.

3 Verkrijgbaar bij: SIS FŲrlag AB, Box 6455, S-113 82 Stockholm.

3

2. E VALUATIE VAN DE C OMMISSIE

2.1. Op grond van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG†i van de Raad, kan de Raad op voorstel van de Commissie en met eenparigheid van stemmen een lidstaat machtigen verdere vrijstellingen of verlagingen van accijnsrechten in te voeren uit specifieke beleidsoverwegingen.

De Zweedse autoriteiten hebben, overeenkomstig artikel 8, lid 4 van Richtlijn

92/81/EEG 5 , bij de Commissie een verzoek ingediend om een gedifferentieerd tarief

voor de energieheffing op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren te mogen invoeren.

Overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 92/81/EEG†i zijn de lidstaten van dit verzoek in kennis gesteld.

2.2. Verzoeken om vrijstelling op grond van artikel 8, lid 4 van Richtlijn 92/81†i moeten worden onderzocht om na te gaan of zij verenigbaar zijn met het beleid van de Gemeenschap.

Sedert de jaren '70 zijn de normen van de EU voor de uitlaatgassen van voertuigen en specificaties van brandstoffen steeds ambitieuzer geworden om de luchtkwaliteit te verbeteren als onderdeel van haar beleid om het milieu en de volksgezondheid te verbeteren. In de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comitť betreffende het fiscaal beleid in de

Europese Unie - prioriteiten voor de komende jaren 6 , alsmede het Zesde milieuactieprogramma 7 , en het Witboek over het Europees vervoersbeleid 8 worden

fiscale maatregelen aangeduid als ťťn van de instrumenten voor een betere integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in alle beleidsterreinen.

De door de Zweedse autoriteiten gevraagde belastingverlaging is derhalve in overeenstemming met het beleid van de Gemeenschap om schonere brandstoffen aan

te moedigen ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

De Commissie merkt op dat de totale accijnstarieven voor alkylkaatbenzine hoger zijn dan de minimumtarieven die van toepassing zijn in de Gemeenschap:

Minimum in de Energieheffing CO 2 -heffing Totaal accijnsrecht

 9

Gemeenschap (per 1000 l) (per 1000 l) (per 1000 l) (per 1000 l)

287 Ä 181 Ä 10 159 Ä 339 Ä

1660 SKR 1460 SKR 3120 SKR

5 Richtlijn bekendgemaakt in PB L 316, van 31.10.1992, blz. 12, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/74†i/ECG (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 46).

6 COM(2001) 260 definitief†i.

7 COM(2001) 31 definitief†i en wijzigingen in de besluitvormingsprocedure van de Raad en het EP.

8 COM(2001) 370 definitief†i.

9 Overeenkomstig Richtlijn 92/82/EEG†i, PB L 316 van 31.10.1992, blz. 19, laatstelijk gewijzigd bij

Richtlijn 94/74/EG†i (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 46).

10 De wisselkoers is afgerond op 9,20 SKR voor ťťn euro.

De Zweedse regering zal de prijzen blijven controleren zodat de prijs van alkylaatbenzine niet onder die van conventionele benzine kan komen.

De door Zweden gevraagde gedifferentieerde belasting is voor een nog nader te bepalen duur. Om toezicht te kunnen houden op derogaties en de hiervoor

aangevoerde motivering overeenkomstig artikel 8, lid 4 van Richtlijn 92/81/EG†i, verleent de Commissie over het algemeen toestemming voor dergelijke derogaties

voor maximaal zes jaar.

3. BESLUIT

De Commissie stelt voor dat de Raad overeenkomstig artikel 8, lid 4 van Richtlijn 92/82/EEG†i van de Raad, Zweden machtigt om tot 30 juni 2008 gedifferentieerde

tarieven voor de energieheffing toe te passen op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren.

De verlaging van de energieheffing moet worden aangepast om overcompensatie van de meerkosten voor de productie van alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren te

vermijden.

De totale accijnstarieven voor de hierboven vermelde brandstoffen moeten in overeenstemming zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit Richtlijn

92/81/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing

van de accijnstarieven voor minerale oliŽn 11 , en met name de in artikel 4 genoemde

minimum tarieven.

11 Richtlijn bekendgemaakt in PB L 316, van 31.10.1992, blz.19, laatstelijk gewijzigd bij 94/74/EG

(PB L 365 van 31.12.1994, blz.. 46).

Voorstel voor een

BESCHIKKING VAN DE RAAD

waarbij Zweden wordt gemachtigd, overeenkomstig artikel 8 lid van 4 van Richtlijn

92/81/EEG, een gedifferentieerd tarief voor de energieheffing toe te passen op

alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren

(allen de tekst in de Zweedse taal is authentiek)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/81/EEG†i van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de

accijnstarieven voor minerale oliŽn 12 , en met name op artikel 8, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Zweden heeft een verzoek ingediend om een gedifferentieerd tarief voor de energieheffing te mogen toepassen op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren. In Zweden is de heffing op minerale brandstoffen samengesteld uit twee elementen, de energieheffing en de CO 2 -heffing.

(2) De andere lidstaten zijn in kennis gesteld van dit verzoek.

(3) De door de Zweedse autoriteiten gevraagde derogatie is in overeenstemming met het fiscaal beleid van de Gemeenschap dat onder meer het EU-beleid inzake innovatie, volksgezondheid en bescherming van de consument, duurzame ontwikkeling en milieu en energie moet versterken.

(4) Het tarief voor de energieheffing op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren zou worden vastgesteld op een bedrag dat 1,50 Zweedse kronen lager is dan dat voor conventionele benzine van Milieuklasse 1. Dit komt neer op een energieheffing van

13

1,66 Zweedse kronen (18 eurocent ) per liter alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren. De totale accijnsrechten (met inbegrip van de CO 2 heffing ) bedragen dan 3,12 Zweedse kronen (33,9 eurocent) per liter.

12 PB L 316 van 31.10.1992, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/74/EG†i (PB L 365,

31.12.1994, blz. 46).

13 De wisselkoers is afgerond op 9,20 SKR voor ťťn euro.

(5) De totale accijnsrechten zijn hoger dan de minimumtarieven die overeenkomstig Richtlijn 92/82/EEG†i van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge

14

aanpassing van de accijnstarieven voor minerale oliŽn van toepassing zijn in de Gemeenschap.

(6) De gevraagde verlaging van de energieheffing is bedoeld voor alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren(Motorbršnslen Ė Specialbensin fŲr motordrivna arbetsredskap, TvŚtaktsbršnsle) die voldoet aan de criteria van de Zweedse Norm (SS) 15 54 61

(2e uitgave) 15 , evenals aan de in de Richtlijn van de Raad 98/70/EG vastgestelde normen 16 .

(7) Het gedifferentieerd tarief zou van toepassing zijn op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren op het tijdstip van productie of invoer.

(8) De productiekosten van alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren liggen hoger dan die van conventionele benzine zodat de prijs voor de kleinhandel zonder de tariefverlaging niet concurrerend zou zijn. Het is de bedoeling met de verlaging van deze energieheffing de bijkomende productiekosten te compenseren. Alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren kan op deze manier aan de pomp tegen dezelfde prijs als conventionele benzine worden verkocht.

(9) De regering van Zweden is voornemens de productiekosten van alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren regelmatig te onderzoeken om erop toe te zien dat geen overcompensatie plaatsvindt.

(10) De machtiging zou van toepassing zijn voor een periode van zes jaar.

(11) De Commissie zal de verlagingen en vrijstellingen regelmatig aan een onderzoek onderwerpen op erop toe te zien dat zij de concurrentie niet vervalsen of de werking van de interne markt verstoren en niet onverenigbaar zijn met het beleid van de Gemeenschap inzake milieubescherming, gezondheidszorg, energie en vervoer.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

 • 1. 
  Zweden wordt overeenkomstig artikel 8, lid 4 van Richtlijn 92/81/EEG†i gemachtigd een gedifferentieerd tarief voor zijn energieheffing toe te passen op alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren.
 • 2. 
  De totale accijnsrechten die van toepassing zijn op het in lid 1 bedoelde product moeten voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 92/82/EEG†i, inzonderheid het in artikel 4 vermelde minimumtarief.

14 PB L 316 van 31.10.1992, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/74/EG†i.

15 Verkrijgbaar bij: SIS FŲrlag AB, Box 6455, S-113 82 Stockholm.

16 PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58.

Artikel 2

De verlaging van het accijnsrecht wordt op grond van een regelmatig onderzoek van de Zweedse autoriteiten aangepast om overcompensatie te voorkomen in verband met de extra kosten voor de productie van alkylaatbenzine.

Artikel 3

Deze beschikking komt te vervallen op 30 juni 2008.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot Zweden.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad De Voorzitter

 
 
 
 

2.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.