Verordening (EU) Nr. …/.. van de Commissie van XXX tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 december 2018
kalender

1.

Tekst

RAAD VAN Brussel, 5 september 2011 (06.09)

DE EUROPESE UNIE (OR. en)

13742/11

ENV 658 WTO 298

INGEKOMEN DOCUMENT

van: de Europese Commissie

ingekomen: 30 augustus 2011

aan: het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie

Nr. Comdoc.: D013522/02

Betreft: Verordening (EU) Nr. …/.. van de Commissie van XXX tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 i van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het

desbetreffende handelsverkeer

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D013522/02.

Bijlage: D013522/02

13742/11 jg

DG I 1A NL

D013522/02

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, XXX […] (2011) XXX ontwerp

VERORDENING (EU) Nr. …/.. VAN DE COMMISSIE

van XXX

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 i van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende

handelsverkeer

NL NL

VERORDENING (EU) Nr. …/.. VAN DE COMMISSIE

van XXX

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 i van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende

handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 i van de Raad van 9 december 1996 inzake de

bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het

desbetreffende handelsverkeer 1 , en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 338/97 i bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites), hierna ‘de overeenkomst’ genoemd.

(2) De volgende soorten zijn recentelijk in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: Calyptocephalella gayi op verzoek van Chili; Agrias amydon boliviensis, Morpho godartii lachaumei en Prepona praeneste buckleyana op verzoek van Bolivia; Cedrela fissilis en Cedrela lilloi (beide met annotatie) op verzoek van Bolivia; Cedrela odorata (met annotatie) op verzoek van Bolivia en Brazilië; Lodoicea maldivica op verzoek van de Seychellen; Pinus koraiensis op verzoek van Rusland.

(3) Lamna nasus maakt in de Unie het voorwerp uit van instandhoudings- en beheersmaatregelen, met name krachtens Verordening (EU) nr. 57/2011 i van de Raad van 18 januari 2011 tot vaststelling, voor 2011, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de EU-wateren en, voor EU-

vaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU, van toepassing zijn 2 . Teneinde

internationale samenwerking bij de controle op de handel in specimens van de soort Lamna nasus te bevorderen, hebben de lidstaten besloten deze soort in bijlage III bij de overeenkomst op te nemen; Lamna nasus dient bijgevolg in bijlage C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 i te worden opgenomen, en die opneming wordt van kracht zodra de opneming in bijlage III bij de overeenkomst van kracht wordt.

1 PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

NL 1 NL

(4) Gezien de wijzigingen die in bijlage III bij de overeenkomst zijn aangebracht, moet ook bijlage C van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 i worden gewijzigd.

(5) Het staat vast dat de introductie van levende specimens van drie eekhoornsoorten (Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis en Sciurus niger) in de vrije natuur in de Unie een ecologisch gevaar vormt voor bedreigde, in de Unie inheemse wilde diersoorten. Diverse studies en onderzoeken ad hoc hebben aangetoond of aannemelijk gemaakt dat van deze soorten een feitelijke of mogelijke bedreiging uitgaat voor de Euraziatische rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) en voor plantengemeenschappen en habitats. De bedreiging voor de Euraziatische rode eekhoorn vloeit voort uit een combinatie van wederzijdse uitsluiting (als gevolg van voedsel- of habitatconcurrentie) en ziekteresistentie. De bedreigingen voor ecosystemen omvatten predatie op vogeleieren en -jongen en concurrentie met bosvogels voor nestplaatsen en voedsel, alsook schade aan bossen en houtaanplantingen door schorsvraat. Specimens van deze drie invasieve soorten worden momenteel in de Unie geïmporteerd en deze soorten dienen derhalve overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 338/97 i in bijlage B van de bijlage bij die verordening te worden opgenomen.

(6) De handel in specimens van de soort Haliotis midae moet worden bewaakt. Deze soort moet derhalve in bijlage D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 i worden opgenomen.

(7) In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 i moet een definitie van de term ‘cultivar’ worden opgenomen teneinde Cites-resolutie Conf. 11.11 (Rev. CoP 15) met betrekking tot de regulering van de handel in planten ten uitvoer te leggen.

(8) Om een onderscheid te kunnen maken tussen wilde en kunstmatig gekweekte specimens van Tillandsia xerographica moet deze soort, die reeds in bijlage B is opgenomen, worden voorzien van een annotatie die preciseert dat de handel in kunstmatig gekweekte specimens alleen is toegestaan voor specimens die bepaalde waarneembare morfologische kenmerken (laagtebladeren) bezitten.

(9) Een inconsistentie in de nomenclatuur in bijlage D van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 i met betrekking tot de familie Gerrhosauridae moet worden rechtgezet.

(10) Verordening (EG) nr. 338/97 i moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd. Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het om redenen van duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij die verordening geheel te vervangen.

(11) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18 van Verordening (EG) nr. 338/97 i ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 i wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

NL 2 NL

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Commissie De Voorzitter

NL 3 NL

BIJLAGE

“Bijlage

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

 • 1. 
  De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
  • a) 
   met de naam van de soort, of
  • b) 
   met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
 • 2. 
  De afkorting “spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
 • 3. 
  Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
 • 4. 
  Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde

  van Richtlijn 2009/147/EG i van de Raad 1 of Richtlijn 92/43/EEG i van de Raad 2 .

  • 5. 
   De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
   • a) 
    “ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
   • b) 
    “var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas); en
   • c) 
    “fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
  • 6. 
   De tekens “(I)”, “(II)” en “(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen bij de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7 tot en met 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
  • 7. 
   (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
  • 8. 
   (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
  • 9. 
   (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de Overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
 • 10. 
  Onder ‘cultivar’ wordt, overeenkomstig de definitie in de 8 e editie van de International Code of

  omenclature for Cultivated Plants, een verzameling planten verstaan die (a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, (b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en (c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt.

  • 11. 
   Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort

  1 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.

  2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

NL 4 NL

tellen, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.

 • 12. 
  Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Conform artikel 2, onder t), van deze verordening dient het teken ‘#’, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van de verordening zijn vermeld, als volgt:

  #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van: a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);

  • b) 
   in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd; c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus Vanilla.

  #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van: a) zaden en pollen; en

  • b) 
   verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel. #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels. #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
  • a) 
   zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cacataceae spp. en op uit Madagascar uitgevoerde zaden van Beccariophoenix madagascariensis en eodypsis decaryi; b) in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd; c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus Vanilla (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae; e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten Opuntia subgenus Opuntia en Selenicereus (Cactaceae); en f) verpakte eindproducten van Euphorbia antisyphilitica die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

  #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer. #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer en gelaagd/geplakt hout. #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten. #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm. #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding ‘Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx’. #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer, met inbegrip van nietafgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten. #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten. #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout en essentiële oliën, met uitzondering van verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel. #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook ‘endosperm’, ‘kokosvlees’ of ‘kopra’ genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.

 • 13. 
  Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van de verordening van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde in vitro zaailing

NL 5 NL

en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van de verordening vallen.

 • 14. 
  Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van de verordening.
 • 15. 
  Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

  § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden § 2 Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen

 • 16. 
  Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

  § 3 Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten

  § 4 Stammen of blokken, planken en vellen fineer

NL 6 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

FAUNA (DIEREN)

CHORDATA (CHORDADIEREN)

MAMMALIA Zoogdieren ARTIODACTYLA Evenhoevigen Antilocapridae Gaffelantilopen Antilocapra americana (I) (Alleen de Gaffelantiloop (populatie in Mexico)

populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)

Bovidae Holhoornigen Addax nasomaculatus (I) Addax of Mendes-antiloop Ammotragus lervia (II) Manenschaap Antilope cervicapra (III Nepal) Indische antiloop

Bison bison athabascae (II) Bosbison Bos gaurus (I) ( Met uitzondering van Gaur

de gedomesticeerde vorm die Bos frontalis wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)

Bos mutus (I) ( Met uitzondering van de Wilde jak

gedomesticeerde vorm die Bos grunniens wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)

Bos sauveli (I) Kouprey Bubalus arnee (III Nepal) (Met Aziatische buffel

uitzondering van de gedomesticeerde vorm die Bubalus bubalis wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)

Bubalus depressicornis (I) Laaglandbuffel Bubalus mindorensis (I) Tamarou Bubalus quarlesi (I) Berganoa Budorcas taxicolor (II) Takin Capra falconeri (I) Schroefhoorngeit Capricornis milneedwardsii (I) Chinese bosgems Capricornis rubidus (I) Rode bosgems

NL 7 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Capricornis sumatraensis (I) Cambodjaanse bosgems Capricornis thar (I) Himalaya-bosgems Cephalophus brookei (II) Brookes duiker Cephalophus dorsalis (II) Zwartrugduiker Cephalophus jentinki (I) Jentinks duiker Cephalophus ogilbyi (II) Ogilby's duiker Cephalophus silvicultor (II) Geelrugduiker Cephalophus zebra (II) Zebraduiker Damaliscus pygargus pygargus (II) Bontebok Gazella cuvieri (I) Cuviers gazelle Gazella dorcas (III Algerije/ Dorcasgazelle Tunesië) Gazella leptoceros (I) Duingazelle Hippotragus niger variani (I) Reuzenpaardantiloop Kobus leche (II) Litschie-waterbok aemorhedus baileyi (I) Rode goral aemorhedus caudatus (I) Langstaartgoral aemorhedus goral (I) Gewone goral aemorhedus griseus (I) Grijze goral anger dama (I) Damagazelle Oryx dammah (I) Algazelle Oryx leucoryx (I) Arabische oryx Ovis ammon (II) (Met uitzondering van Argali

de in bijlage A opgenomen subspecies)

Ovis ammon hodgsonii (I) Nyan Ovis ammon nigrimontana (I) Argalischaap van de Zwarte Bergen Ovis canadensis (II) (Alleen de Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie in Mexico; geen enkele andere populatie)

populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)

Ovis orientalis ophion (I) Cypriotische moeflon Ovis vignei (II) (Met uitzondering van Oerial of steppeschaap

de in bijlage A opgenomen subspecies)

Ovis vignei vignei (I) Ladakh-oerial Pantholops hodgsonii (I) Tibetaanse antiloop Philantomba monticola (II) Blauwe duiker Pseudoryx nghetinhensis (I) Vietnamese antiloop

NL 8 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Rupicapra pyrenaica ornata (I) Apennijnengems Saiga borealis (II) Mongoolse saiga-antiloop Saiga tatarica (II) Saiga-antiloop

Tetracerus quadricornis (III Vierhoornantiloop Nepal)

Camelidae Kameelachtigen Lama guanicoe (II) Goeanaco

Vicugna vicugna (I) (Met uitzondering Vicugna vicugna (II) (Uitsluitend de Vicuña van de populaties in: Argentinië [de populaties in: Argentinië ( 1 ) [de populaties in de provincies Jujuy en populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele Rioja en San Juan]; Bolivia ( 2 ) [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera populatie]; Chile ( 3 ) [populatie in de Región]; en Peru [de hele populatie]; Primera Región]; Peru ( 4 ) [de hele deze populaties zijn opgenomen in populatie]; alle andere populaties zijn bijlage B) opgenomen in bijlage A.)

1 Populatie in Argentinië (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, in daarvan vervaardigde weefsels, afgeleide fabricaten en andere handgemaakte artefacten. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-ARGENTINA'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

2 Populatie in Bolivia (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-BOLIVIA'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

3 Populatie in Chili (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's van de in bijlage B opgenomen populaties, alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-CHILE'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

4 Populatie in Peru (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationale handel in wol geschoren van levende vicuña's en in de voorraad van 3249 kg wol die bestond ten tijde van de negende vergadering van de Conferentie der Partijen (november 1994) alsmede in daarvan vervaardigde weefsels en artikelen, met inbegrip van luxehandwerk en gebreide artikelen. De achterkant van het weefsel moet zijn voorzien van het logo dat is aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, en de zelfkant van het opschrift 'VICUÑA-PERU'. Andere producten moeten voorzien zijn van een etiket met het logo en de vermelding 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

NL 9 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Cervidae Herten Axis calamianensis (I) Filipijns zwijnshert Axis kuhlii (I) Bawean-zwijnshert Axis porcinus annamiticus (I) Annam-zwijnshert Blastocerus dichotomus (I) Moerashert Cervus elaphus bactrianus (II) Afghaans edelhert Cervus elaphus barbarus (III Noord-Afrikaans edelhert Algerije/ Tunesië)

Cervus elaphus hanglu (I) Kasjmir-edelhert Dama dama mesopotamica (I) Iraans damhert Hippocamelus spp. (I) Andesherten Mazama temama cerasina (III Midden-Amerikaans spieshert Guatemala) Muntiacus crinifrons (I) Zwarte muntjak Muntiacus vuquangensis (I) Indochinese muntjak Odocoileus virginianus mayensis Guatemalteeks waaierstaarthert (III Guatemala) Ozotoceros bezoarticus (I) Pampahert Pudu mephistophiles (II) Ecuadoraanse poedoe Pudu puda (I) Chileense poedoe Rucervus duvaucelii (I) Barasingha Rucervus eldii (I) Lierhert

Hippopotamidae Nijlpaarden Hexaprotodon liberiensis (II) Dwergnijlpaard Hippopotamus amphibius (II) Nijlpaard

Moschidae Muskusherten Moschus spp. (I) (Alleen de populaties Moschus spp. (II) (Met uitzondering Muskusherten

in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, van de populaties in Afghanistan, Bhutan, Nepal en Pakistan; alle andere populaties India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in zijn opgenomen in bijlage B.) bijlage A zijn opgenomen)

Suidae Varkens Babyrousa babyrussa (I) Gouden babiroessa of hertzwijn Babyrousa bolabatuensis (I) Bola Batu-babiroessa Babyrousa celebensis (I) Sulawesi-babiroessa Babyrousa togeanensis (I) Malenge- of Togian-babiroessa Sus salvanius (I) Dwergzwijn

NL 10 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Tayassuidae Pecari's Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering Pecari's

van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van Pecari tajacu in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)

Catagonus wagneri (I) Chaco-pecari CARNIVORA Roofdieren Ailuridae

Ailurus fulgens (I) Kleine panda Canidae Hondachtigen

Canis aureus (III India) Goudjakhals Canis lupus (I/II) Canis lupus (II) (Populaties in Spanje Wolf

(Alle populaties behalve die in Spanje ten ten noorden van de Duero en populaties noorden van de Duero en die in in Griekenland ten noorden van de 39e Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de breedtegraad. De populaties in Bhutan, gedomesticeerde vorm en de dingo die India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen respectievelijkCanis lupus familiaris en in bijlage I; alle andere populaties zijn Canis lupus dingo worden genoemd.) opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk Canis lupus familiaris en Canis lupus dingo worden genoemd.)

Canis simensis Ethiopische wolf Cerdocyon thous (II) Krabbenetende vos Chrysocyon brachyurus (II) Manenwolf

Cuon alpinus (II) Aziatische boshond of dhole Lycalopex culpaeus (II) Andes-jakhalsvos Lycalopex fulvipes (II) Darwinvos Lycalopex griseus (II) Argentijnse jakhalsvos Lycalopex gymnocercus (II) Pampajakhalsvos

Speothos venaticus (I) Zuid-Amerikaanse boshond Vulpes bengalensis (III India) Bengaalse vos

Vulpes cana (II) Grijze vos Vulpes zerda (II) Fennek

Eupleridae Madagaskar-civetkatten Cryptoprocta ferox (II) Fretkat of fossa

Eupleres goudotii (II) Mierencivetkat of kleine falanoek

NL 11 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Fossa fossana (II) Fanaloka of grote falanoek Felidae Katachtigen

Felidae spp. (II) (Met uitzondering van Katachtigen

de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing)

Acinonyx jubatus (I) (De volgende Jachtluipaard of cheetah

jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening.)

Caracal caracal (I) (Alleen de Aziatische caracal

populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

Catopuma temminckii (I) Aziatische goudkat Felis nigripes (I) Zwartvoetkat Felis silvestris (II) Wilde kat Leopardus geoffroyi (I) Geoffroys kat Leopardus jacobitus (I) Bergkat Leopardus pardalis (I) Ocelot Leopardus tigrinus (I) Oncilla of Amerikaanse tijgerkat Leopardus wiedii (I) Margay Lynx lynx (II) Euraziatische lynx Lynx pardinus (I) Pardellynx eofelis nebulosa (I) Nevelpanter Panthera leo persica (I) Aziatische leeuw Panthera onca (I) Jaguar Panthera pardus (I) Luipaard Panthera tigris (I) Tijger Pardofelis marmorata (I) Marmerkat Prionailurus bengalensis Bengaalse kat bengalensis (I) (Alleen de populaties in

Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

Prionailurus iriomotensis (II) Iriomote-kat

NL 12 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Prionailurus planiceps (I) Platkopkat Prionailurus rubiginosus (I) (Alleen Roestkat

de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

Puma concolor coryi (I) Florida-poema Puma concolor costaricensis (I) Costa Ricaanse poema Puma concolor couguar (I) Oostelijke poema Puma yagouaroundi (I) (Alleen de Jaguaroendi

populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

Uncia uncia (I) Sneeuwpanter Herpestidae Mangoesten

Herpestes fuscus (III India) Indische bruine mangoest Herpestes edwardsi (III India) Indische grijze mangoest Herpestes javanicus Indische mangoest auropunctatus (III India) Herpestes smithii (III India) Rode mangoest Herpestes urva (III India) Krabbenmangoest Herpestes vitticollis (III India) Gestreepte mangoest

Hyaenidae Hyena’s Proteles cristata (III Botswana) Aardwolf

Mephitidae Stinkdieren Conepatus humboldtii (II) Soerilho

Mustelidae Marterachtigen Lutrinae Otters

Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van Otters

de in bijlage A opgenomen species)

Aonyx capensis microdon (I) (Alleen Congo-otter

de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

Enhydra lutris nereis (I) Zuidelijke zeeotter Lontra felina (I) Chungungo-otter Lontra longicaudis (I) Langstaartotter Lontra provocax (I) Zuidelijke rivierotter Lutra lutra (I) Euraziatische otter Lutra nippon (I) Japanse otter

NL 13 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Pteronura brasiliensis (I) Reuzenotter Mustelinae Marters en wezels

Eira barbara (III Honduras) Tayra Galictis vittata (III Costa Rica) Grison Martes flavigula (III India) Maleise bonte marter Martes foina intermedia (III Indiase steenmarter India) Martes gwatkinsii (III India) Zuid-Indiase marter Mellivora capensis (III Honingdas of ratel Botswana)

Mustela nigripes (I) Zwartvoetbunzing Odobenidae Walrussen

Odobenus rosmarus (III Canada) Walrus Otariidae Pelsrobben

Arctocephalus spp. (II) (Met Pelsrobben

uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)

Arctocephalus philippii (II) Juan Fernandez-pelsrob Arctocephalus townsendi (I) Guadeloupe-pelsrob

Phocidae Zeehonden, robben Mirounga leonina (II) Zuidelijke zeeolifant

Monachus spp. (I) Monniksrobben Procyonidae Wasbeerachtigen

Bassaricyon gabbii (III Costa Gabbi's slankbeer Rica) Bassariscus sumichrasti (III Cacomistle Costa Rica) asua narica (III Honduras) Neusbeer asua nasua solitaria (III Zuid-Braziliaanse neusbeer Uruguay) Potos flavus (III Honduras) Rolstaartbeer

Ursidae Beren Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van Beren

de in bijlage A opgenomen species)

Ailuropoda melanoleuca (I) Grote panda Helarctos malayanus (I) Maleise beer Melursus ursinus (I) Lippenbeer

NL 14 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Tremarctos ornatus (I) Brilbeer Ursus arctos (I/II) Bruine beer

(Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort Ursus arctos isabellinus zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.)

Ursus thibetanus (I) Kraagbeer Viverridae Echte civetkatten

Arctictis binturong (III India) Binturong Civettictis civetta (III Botswana) Afrikaanse civetkat

Cynogale bennettii (II) Ottercivetkat Hemigalus derbyanus (II) Bandcivetkat Paguma larvata (III India) Gemaskerde larvenroller Paradoxurus hermaphroditus (III Loeak India) Paradoxurus jerdoni (III India) Jerdons palmcivetkat Prionodon linsang (II) Gestreepte linsang

Prionodon pardicolor (I) Gevlekte linsang Viverra civettina (III India) Grote gevlekte civetkat Viverra zibetha (III India) Aziatische civetkat Viverricula indica (III India) Kleine civetkat

CETACEA Walvisachtigen

CETACEA spp. (I/II) ( 5 ) Walvisachtigen

CHIROPTERA Vleermuizen Phyllostomidae Bladneusvleermuizen

5 Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II, met uitzondering van Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), Balaenoptera bonaerensis,

Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, eophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp. en Hyperoodon spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van Tursiops truncatus afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

NL 15 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Platyrrhinus lineatus (III Witstreepvampier Uruguay)

Pteropodidae Vliegende honden Acerodon spp. (II ) (Met uitzondering Schijnkalongs

van de in bijlage A opgenomen species)

Acerodon jubatus (I) Filipijnse vliegende hond Pteropus spp. (II) (Met uitzondering Kalongs

van de in bijlage A opgenomen species)

Pteropus insularis (I) Vliegende hond van Truk Pteropus livingstonii (II) Vliegende hond van de Comoren Pteropus loochoensis (I) Japanse vliegende hond Pteropus mariannus (I) Vliegende hond van de Marianen Pteropus molossinus (I) Vliegende hond van Pohnpei Pteropus pelewensis (I) Vliegende hond van Palau Pteropus pilosus (I) Grote vliegende hond van Palau Pteropus rodricensis (II) Vliegende hond van Rodriguez Pteropus samoensis (I) Vliegende hond van Samoa Pteropus tonganus (I) Pacifische vliegende hond Pteropus ualanus (I) Vliegende hond van Kosrae Pteropus voeltzkowi (II) Vliegende hond van Pemba Pteropus yapensis (I) Vliegende hond van Yap

CINGULATA Gordeldierachtigen Dasypodidae Gordeldieren Cabassous centralis (III Costa Midden-Amerikaans Rica) kaalstaartgordeldier Cabassous tatouay (III Uruguay) Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier Chaetophractus nationi (II) (Er is een Boliviaans harig gordeldier

jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)

Priodontes maximus (I) Reuzengordeldier DASYUROMORPHIA Roofbuideldieren Dasyuridae Echte roofbuideldieren

Sminthopsis longicaudata (I) Langstaartsmalvoetbuidelmuis

NL 16 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Sminthopsis psammophila (I) Smalvoetbuidelmuis Thylacinidae Buidelwolven

Thylacinus cynocephalus (mogelijk Buidelwolf uitgestorven) (I)

DIPROTODONTIA Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes

Macropodidae Kangoeroes en wallaby’s Dendrolagus inustus (II) Bruine boomkangoeroe

Dendrolagus ursinus (II) Zwarte boomkangoeroe Lagorchestes hirsutus (I) Westelijke haaskangoeroe Lagostrophus fasciatus (I) Gestreepte haaskangoeroe Onychogalea fraenata (I) Geteugelde spoorstaartkangoeroe Onychogalea lunata (I) Halvemaanspoorstaartkangoeroe Phalangeridae Koeskoezen

Phalanger intercastellanus (II) Oostelijke koeskoes Phalanger mimicus (II) Zuidelijke koeskoes Phalanger orientalis (II) Grijze koeskoes Spilocuscus kraemeri (II) Krämers koeskoes Spilocuscus maculatus (II) Gevlekte koeskoes Spilocuscus papuensis (II) Papoea-koeskoes

Potoroidae Ratkangoeroes Bettongia spp. (I) Buidelkonijnen Caloprymnus campestris (mogelijk Woestijnratkangoeroe uitgestorven) (I)

Vombatidae Wombats Lasiorhinus krefftii (I) Breedkopwombat

LAGOMORPHA Haasachtigen Leporidae Hazen en konijnen Caprolagus hispidus (I) Borstelige haas of Assam-konijn Romerolagus diazi (I) Vulkaankonijn MONOTREMATA Eierleggende zoogdieren Tachyglossidae Mierenegels Zaglossus spp. (II) Vachtegels PERAMELEMORPHIA Buideldassen Chaeropodidae Varkenspootbuideldassen

NL 17 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Chaeropus ecaudatus (mogelijk Varkenspootbuideldas uitgestorven) (I)

Peramelidae Echte buideldassen Perameles bougainville (I) Gestreepte spitsneusbuideldas

Thylacomyidae Langoorbuideldassen Macrotis lagotis (I) Grote langoorbuideldas Macrotis leucura (I) Kleine langoorbuideldas

PERISSODACTYLA Onevenhoevigen Equidae Paardachtigen Equus africanus (I) ( Met uitzondering Wilde ezel

van de gedomesticeerde vorm die Equus asinus wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)

Equus grevyi (I) Grevyzebra Equus hemionus (I/II) (De soort is Koelan

opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten Equus hemionus hemionus en Equus hemionus khur zijn opgenomen in bijlage I)

Equus kiang (II) Kiang Equus przewalskii (I) Przewalskipaard Equus zebra hartmannae (II) Hartmanns bergzebra Equus zebra zebra (I) Kaapse bergzebra

Rhinocerotidae Neushoorns Rhinocerotidae spp. (I) (Met Neushoorns

uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)

NL 18 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Ceratotherium simum simum (II) Zuidelijke breedlipneushoorn

(Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)

Tapiridae Tapirs Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering Tapirs

van de in bijlage B opgenomen species)

Tapirus terrestris (II) Zuid-Amerikaanse tapir PHOLIDOTA Schubdierachtigen

Manidae Schubdieren Manis spp. (II) Schubdieren

(Voor Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica en Manis pentadactyla is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

PILOSA Luiaarden en miereneters Bradypodidae Drievingerluiaards Bradypus variegatus (II) Westelijke drievingerluiaard Megalonychidae Tweevingerluiaards Choloepus hoffmanni (III Costa Costa Ricaanse tweevingerluiaard Rica) Myrmecophagidae Miereneters Myrmecophaga tridactyla (II) Reuzenmiereneter Tamandua mexicana (III Boommiereneter Guatemala) PRIMATES Opperdieren

NL 19 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering Opperdieren

van de in bijlage A opgenomen species)

Atelidae Grijpstaartapen Alouatta coibensis (I) Coiba-brulaap

Alouatta palliata (I) Mantelbrulaap Alouatta pigra (I) Guatemalteekse brulaap Ateles geoffroyi frontatus (I) Zwarthandslingeraap Ateles geoffroyi panamensis (I) Roodbuikslingeraap Brachyteles arachnoides (I) Spinaap Brachyteles hypoxanthus (I) Gele spinaap of gele muriqui Oreonax flavicauda (I) Geelstaartwolaap

Cebidae Klauwaapjes Callimico goeldii (I) Springtamarin Callithrix aurita (I) Witoorpenseelaapje Callithrix flaviceps (I) Geelkoppenseelaapje Leontopithecus spp. (I) Leeuwaapjes Saguinus bicolor (I) Mantelaapje Saguinus geoffroyi (I) Geoffroys tamarin Saguinus leucopus (I) Witvoettamarin Saguinus martinsi (I)

Saguinus oedipus (I) Pinché-aapje Saimiri oerstedii (I) Geel doodshoofdaapje

Cercopithecidae Smalneusapen excl. mensapen Cercocebus galeritus (I) Kuifmangabey

Cercopithecus diana (I) Dianameerkat Cercopithecus roloway (I) Roloway-meerkat Cercopithecus solatus (II) Zonstaartmeerkat Colobus satanas (II) Zwarte franjeaap Macaca silenus (I) Baardaap Mandrillus leucophaeus (I) Dril Mandrillus sphinx (I) Mandril asalis larvatus (I) Neusaap Piliocolobus foai (II) Centraal-Afrikaanse rode franjeaap Piliocolobus gordonorum (II) Uzungwa-franjeaap Piliocolobus kirkii (I) Zanzibar-franjeaap Piliocolobus pennantii (II) Pennants franjeaap

NL 20 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Piliocolobus preussi (II) Preuss' franjeaap Piliocolobus rufomitratus (I) Tana-franjeaap Piliocolobus tephrosceles (II) Oegandese rode franjeaap Piliocolobus tholloni (II) Thollons franjeaap Presbytis potenziani (I) Mentawai-langoer Pygathrix spp. (I) Doeklangoeren Rhinopithecus spp. (I) Stompneusapen Semnopithecus ajax (I) Kasjmir-hoelman Semnopithecus dussumieri (I) Dussumiers hoelman Semnopithecus entellus (I) Hoelman Semnopithecus hector (I) Tarai-hoelman Semnopithecus hypoleucos (I) Zwartvoethoelman Semnopithecus priam (I) Ceylon-hoelman Semnopithecus schistaceus (I) Berghoelman Simias concolor (I) Simakobou Trachypithecus delacouri (II) Delacours langoer Trachypithecus francoisi (II) Tonkin-langoer Trachypithecus geei (I) Goudlangoer Trachypithecus hatinhensis (II) Ha tinh-langoer Trachypithecus johnii (II) Nilgiri-langoer Trachypithecus laotum (II) Laos-langoer of witbrauwlangoer Trachypithecus pileatus (I) Kuiflangoer Trachypithecus poliocephalus (II) Witkoplangoer Trachypithecus shortridgei (I) Shortridges langoer

Cheirogaleidae Dwerg- en katmaki's Cheirogaleidae spp. (I) Dwergmaki's, katmaki's

Daubentoniidae Vingerdieren Daubentonia madagascariensis (I) Vingerdier

Hominidae Echte mensapen Gorilla beringei (I) Berggorilla

Gorilla gorilla (I) Laaglandgorilla Pan spp. (I) Chimpansee en Bonobo Pongo abelii (I) Sumatraanse orang-oetan Pongo pygmaeus (I) Borneose orang-oetan

Hylobatidae Gibbons Hylobatidae spp. (I) Gibbons

NL 21 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Indriidae Indri's, sifaka's en wolmaki's Indriidae spp. (I) Indri's, sifaka's en wolmaki's

Lemuridae Maki's Lemuridae spp. (I) Maki's

Lepilemuridae Wezelmaki's Lepilemuridae spp. (I) Wezelmaki's

Lorisidae Lori's ycticebus spp. (I) Plompe lori's

Pitheciidae Sakiachtigen Cacajao spp. (I) Oeakari's

Callicebus barbarabrownae (II) Noord-Bahiaanse blonde springaap Callicebus melanochir (II) Zwarthandspringaap Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Zwartkopspringaap Chiropotes albinasus (I) Witneussaki

Tarsiidae Spookdiertjes Tarsius spp. (II) Spookdiertjes

PROBOSCIDEA Slurfdieren Elephantidae Olifanten Elephas maximus (I) Aziatische olifant Loxodonta africana (I) (Met Loxodonta africana (II) Afrikaanse olifant

uitzondering van de populaties in (Alleen de populaties in Botswana,

Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe ( 6 );

Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage alle andere populaties zijn opgenomen in

 • B) 
  bijlage A. )

6 Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Res. Conf. 11.20 voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma’s in situ voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa’s voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagtanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Res. Conf. 10.10 (als herzien door CdP14) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana),

NL 22 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

RODENTIA Knaagdieren Chinchillidae Chinchilla’s Chinchilla spp. (I) (Op specimens van Chinchilla’s

de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.)

Cuniculidae Paca's Cuniculus paca (III Honduras) Laaglandpaca

Dasyproctidae Agoeti's Dasyprocta punctata (III Midden-Amerikaanse agoeti Honduras)

Erethizontidae Boomstekelvarkens Sphiggurus mexicanus (III Mexicaans boomstekelvarken Honduras)

Sphiggurus spinosus (III Paraguayaans boomstekelvarken Uruguay)

Hystricidae Stekelvarkens Hystrix cristata Stekelvarken

Muridae Muizen en ratten Leporillus conditor (I) Langoorhaasrat

Pseudomys fieldi praeconis (I) Vale schijnmuis Xeromys myoides (I) Onechte waterrat Zyzomys pedunculatus (I) Macdonnells rotsrat

Sciuridae Eekhoorns Cynomys mexicanus (I) Mexicaanse prairiehond Marmota caudata (III India) Langstaartmarmot Marmota himalayana (III India) Himalaya-marmot

10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Zimbabwe, Namibië en Zuid-Afrika, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma’s ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenivoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78. Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

NL 23 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Ratufa spp. (II) Reuzeneekhoorns Callosciurus erythraeus Pallaseekhoorn Sciurus carolinensis Grijze eekhoorn Sciurus deppei (III Costa Rica) Deppes eekhoorn Sciurus niger Oostelijke voseekhoorn

SCANDENTIA Boomspitsmuizen SCANDENTIA spp. (II) Boomspitsmuizen

SIRENIA Zeekoeien Dugongidae Doejongs Dugong dugon (I) Doejong Trichechidae Lamantijnen Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus Lamantijnen

inunguis en Trichechus manatus zijn opgenomen in bijlage I. Trichechus senegalensis is opgenomen in bijlage II.)

AVES Vogels ANSERIFORMES Eendachtigen Anatidae Eenden, ganzen en zwanen Anas aucklandica (I) Auckland-taling Anas bernieri (II) Madagaskar-eend Anas chlorotis (I) Nieuw-Zeelandse bruine taling Anas formosa (II) Baikal-taling Anas laysanensis (I) Laysan-taling Anas nesiotis (I) Campbell Island-taling Anas querquedula Zomertaling Asarcornis scutulata (I) Witvleugelboseend Aythya innotata Madagaskar-witoogeend Aythya nyroca Witoogeend Branta canadensis leucopareia (I) Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten) Branta ruficollis (II) Roodhalsgans Branta sandvicensis (I) Hawaii-gans Cairina moschata (III Honduras) Muskuseend Coscoroba coscoroba (II) Coscoroba Cygnus melancoryphus (II) Zwarthalszwaan Dendrocygna arborea (II) West-Indische fluiteend

NL 24 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Dendrocygna autumnalis (III Zwartbuikfluiteend Honduras) Dendrocygna bicolor (III Rosse fluiteend Honduras)

Mergus octosetaceus Braziliaanse zaagbek Oxyura jamaicensis Rosse stekelstaarteend

Oxyura leucocephala (II) Witkopeend Rhodonessa caryophyllacea (mogelijk Rozekopeend uitgestorven) (I) Sarkidiornis melanotos (II) Knobbeleend Tadorna cristata Kuifcasarca

APODIFORMES Salanganen, gierzwaluwen en kolobries

Trochilidae Kolibries Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering Kolibries

van de in bijlage A opgenomen species)

Glaucis dohrnii (I) Bronsstaartheremietkolibrie CHARADRIIFORMES Steltlopers, meeuwen, sterns en

alken Burhinidae Grielen

Burhinus bistriatus (III Caribische griel Guatemala)

Laridae Meeuwen en sterns Larus relictus (I) Mongoolse zwartkopmeeuw

Scolopacidae Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers

umenius borealis (I) Arctische wulp umenius tenuirostris (I) Dunbekwulp

Tringa guttifer (I) Gevlekte groenpootruiter CICONIIFORMES Reigers, ooievaars, ibissen en

flamingo’s Ardeidae Reigers

Ardea alba Grote zilverreiger Bubulcus ibis Koereiger Egretta garzetta Kleine zilverreiger

Balaenicipitidae Schoenbekooievaars

NL 25 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Balaeniceps rex (II) Schoenbekooievaar Ciconiidae Ooievaars

Ciconia boyciana (I) Zwartsnavelooievaar Ciconia nigra (II) Zwarte ooievaar Ciconia stormi Storms ooievaar Jabiru mycteria (I) Jabiru Leptoptilos dubius Argala-maraboe of Indische maraboe Mycteria cinerea (I) Maleise nimmerzat

Phoenicopteridae Flamingo's Phoenicopteridae spp. (II) (Met Flamingo's

uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

Phoenicopterus ruber (II) Rode flamingo Threskiornithidae Ibissen en lepelaars

Eudocimus ruber (II) Rode ibis Geronticus calvus (II) Kaapse ibis Geronticus eremita (I) Kaalkopibis of heremietibis

ipponia nippon (I) Japanse kuifibis Platalea leucorodia (II) Lepelaar

Pseudibis gigantea Reuzenibis COLUMBIFORMES Duifachtigen Columbidae Duiven

Caloenas nicobarica (I) Manenduif Claravis godefrida Purperbandgrondduif Columba livia Rotsduif Ducula mindorensis (I) Mindoro-muskaatduif Gallicolumba luzonica (II) Luzon-dolksteekduif Goura spp. (II) Kroonduiven Leptotila wellsi Grenada-loopduif esoenas mayeri (III Mauritius) Mauritius-duif Streptopelia turtur Tortel

CORACIIFORMES Scharrelvogels Bucerotidae Neushoornvogels Aceros spp. (II) (Met uitzondering van Jaarvogels

de in bijlage A opgenomen species)

NL 26 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Aceros nipalensis (I) Himalaya-jaarvogel

Anorrhinus spp. (II) Neushoornvogels Anthracoceros spp. (II) Neushoornvogels Berenicornis spp. (II) Neushoornvogels Buceros spp. (II) (Met uitzondering van Neushoornvogels

de in bijlage A opgenomen species)

Buceros bicornis (I) Dubbelhoornige neushoornvogel Penelopides spp. (II) Neushoornvogels

Rhinoplax vigil (I) Gehelmde neushoornvogel Rhyticeros spp. (II) (Met uitzondering Neushoornvogels

van de in bijlage A opgenomen species.)

Rhyticeros subruficollis (I) Kleine jaarvogel CUCULIFORMES Koekoekachtigen Musophagidae Toerako's

Tauraco spp. (II) (Met uitzondering van Helmtoerako's

de in bijlage A opgenomen species)

Tauraco bannermani (II) Bannermans toerako FALCONIFORMES Dagroofvogels

FALCONIFORMES spp. (II) Dagroofvogels

(Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)

Accipitridae Haviken, arenden en gieren Accipiter brevipes (II) Balkansperwer

Accipiter gentilis (II) Havik Accipiter nisus (II) Sperwer Aegypius monachus (II) Monniksgier Aquila adalberti (I) Spaanse keizersarend Aquila chrysaetos (II) Steenarend Aquila clanga (II) Bastaardarend Aquila heliaca (I) Keizersarend Aquila pomarina (II) Schreeuwarend Buteo buteo (II) Buizerd Buteo lagopus (II) Ruigpootbuizerd

NL 27 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Buteo rufinus (II) Arendbuizerd Chondrohierax uncinatus wilsonii Cubaanse langsnavelwouw (I) Circaetus gallicus (II) Slangenarend Circus aeruginosus (II) Bruine kiekendief Circus cyaneus (II) Blauwe kiekendief Circus macrourus (II) Steppekiekendief Circus pygargus (II) Grauwe kiekendief Elanus caeruleus (II) Grijze wouw Eutriorchis astur (II) Madagaskar-slangenarend Gypaetus barbatus (II) Lammergier Gyps fulvus (II) Vale gier Haliaeetus spp. (I/II) ( Haliaeetus Zeearenden

albicilla is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)

Harpia harpyja (I) Harpij Hieraaetus fasciatus (II) Havikarend Hieraaetus pennatus (II) Dwergarend Leucopternis occidentalis (II) Salvins bonte buizerd Milvus migrans (II) ( Met uitzondering Zwarte wouw

van Milvus migrans lineatus die in bijlage

B is opgenomen ) Milvus milvus (II) Rode wouw eophron percnopterus (II) Aasgier Pernis apivorus (II) Wespendief Pithecophaga jefferyi (I) Apenarend

Cathartidae Gieren van de Nieuwe Wereld Gymnogyps californianus (I) Californische condor

Sarcoramphus papa (III Koningsgier Honduras)

Vultur gryphus (I) Andes-condor Falconidae Valken

Falco araeus (I) Seychellen-torenvalk Falco biarmicus (II) Lannervalk Falco cherrug (II) Sakervalk Falco columbarius (II) Smelleken

NL 28 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Falco eleonorae (II) Eleonora's valk Falco jugger (I) Indische lannervalk Falco naumanni (II) Kleine torenvalk Falco newtoni (I) (Alleen de populatie Madagaskar-torenvalk

op de Seychellen)

Falco pelegrinoides (I) Barbarijse valk Falco peregrinus (I) Slechtvalk Falco punctatus (I) Mauritius-torenvalk Falco rusticolus (I) Giervalk Falco subbuteo (II) Boomvalk Falco tinnunculus (II) Torenvalk Falco vespertinus (II) Roodpootvalk

Pandionidae Visarenden Pandion haliaetus (II) Visarend

GALLIFORMES Hoenderachtigen Cracidae Hokko’s en sjakohoenders Crax alberti (III Colombia) Blauwknobbelhokko Crax blumenbachii (I) Roodsnavelhokko Crax daubentoni (III Colombia) Geelknobbelhokko Crax fasciolata Maskerhokko Crax globulosa (III Colombia) Knobbelhokko Crax rubra (III Colombia, Costa Bruine hokko Rica, Guatemala en Honduras) Mitu mitu (I) Mesbekpauwies Oreophasis derbianus (I) Gehoornde goean Ortalis vetula (III Bruine chachalaca Guatemala/Honduras) Pauxi pauxi (III Colombia) Helmhokko Penelope albipennis (I) Witvleugelgoean Penelope purpurascens (III Kuifsjakohoen Honduras) Penelopina nigra (III Guatemala) Berggoean Pipile jacutinga (I) Spix' fluitgoean Pipile pipile (I) Trinidad-blauwkeelgoean Megapodiidae Grootpoothoenders Macrocephalon maleo (I) Hamerhoen

NL 29 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Phasianidae Fazantachtigen Argusianus argus (II) Argusfazant

Catreus wallichii (I) Wallichs fazant Colinus virginianus ridgwayi (I) Noordwest-Mexicaanse boomkwartel Crossoptilon crossoptilon (I) Witte oorfazant Crossoptilon mantchuricum (I) Bruine oorfazant Gallus sonneratii (II) Sonnerats hoen Ithaginis cruentus (II) Bloedfazant Lophophorus impejanus (I) Himalaya-glansfazant Lophophorus lhuysii (I) Chinese glansfazant Lophophorus sclateri (I) Sclaters glansfazant Lophura edwardsi (I) Edwards’ fazant Lophura hatinhensis Vietnamese vuurrugfazant Lophura imperialis (I) Keizerfazant Lophura swinhoii (I) Swinhoe's fazant Meleagris ocellata (III Pauwkalkoen Guatemala) Odontophorus strophium Witkeeltandkwartel Ophrysia superciliosa Himalaya-patrijs Pavo muticus (II) Groene pauw Polyplectron bicalcaratum (II) Spiegelpauw Polyplectron germaini (II) Germains spiegelpauw Polyplectron malacense (II) Maleise spiegelpauw Polyplectron napoleonis (I) Palawan-spiegelpauw Polyplectron schleiermacheri (II) Schleiermachers pauwfazant Rheinardia ocellata (I) Gekuifde argusfazant Syrmaticus ellioti (I) Elliots fazant Syrmaticus humiae (I) Humes fazant Syrmaticus mikado (I) Mikadofazant Tetraogallus caspius (I) Kaspisch berghoen Tetraogallus tibetanus (I) Tibetaans berghoen Tragopan blythii (I) Blyths saterhoen Tragopan caboti (I) Cabots saterhoen Tragopan melanocephalus (I) Westelijk saterhoen Tragopan satyra (III Nepal) Rood saterhoen Tympanuchus cupido attwateri (I) Attwaters prairiehoen

NL 30 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

GRUIFORMES Kraanvogels en rallen Gruidae Kraanvogels Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van Kraanvogels de in bijlage A opgenomen species ) Grus americana (I) Trompetkraanvogel Grus canadensis (I/II) (De soort is Canadese kraanvogel

opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten Grus canadensis nesiotes en Grus canadensis pulla zijn opgenomen in bijlage I)

Grus grus (II) Kraanvogel Grus japonensis (I) Chinese kraanvogel Grus leucogeranus (I) Siberische witte kraanvogel Grus monacha (I) Monnikskraanvogel Grus nigricollis (I) Zwarthalskraanvogel Grus vipio (I) Withalskraanvogel

Otididae Trappen Otididae spp. (II) (Met uitzondering van Trappen

de in bijlage A opgenomen species)

Ardeotis nigriceps (I) Indische trap Chlamydotis macqueenii (I) Macqueens kraagtrap Chlamydotis undulata (I) Kraagtrap Houbaropsis bengalensis (I) Baardtrap Otis tarda (II) Grote trap Sypheotides indicus (II) Kleine Indische trap Tetrax tetrax (II) Kleine trap

Rallidae Rallen Gallirallus sylvestris (I) Lord Howe-ral

Rhynochetidae Kagoes Rhynochetos jubatus (I) Kagoe

PASSERIFORMES Zangvogels Atrichornithidae Doornkruipers Atrichornis clamosus (I) West-Australische doornkruiper Cotingidae Cotinga’s Cephalopterus ornatus (III Amazone-parasolvogel Colombia)

NL 31 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Cephalopterus penduliger (III Ecuadoraanse parasolvogel Colombia)

Cotinga maculata (I) Halsbandcotinga Rupicola spp. (II) Rotshanen

Xipholena atropurpurea (I) Zwartpurperen cotinga Emberizidae Gorzen

Gubernatrix cristata (II) Groene kardinaal Paroaria capitata (II) Geelsnavelkardinaal Paroaria coronata (II) Roodkuifkardinaal Tangara fastuosa (II) Veelkleurige tangara

Estrildidae Astrilden Amandava formosa (II) Olijfastrilde Lonchura fuscata Bruine rijstvogel Lonchura oryzivora (II) Rijstvogel Poephila cincta cincta (II) Gordelamadine

Fringillidae Vinken Carduelis cucullata (I) Kapoetsensijs Carduelis yarrellii (II) Geelwangsijs

Hirundinidae Zwaluwen Pseudochelidon sirintarae (I) Siantara-zwaluw

Icteridae Troepialen Xanthopsar flavus (I) Saffraantroepiaal

Meliphagidae Honingeters Lichenostomus melanops cassidix (I) Helmhoningeter

Muscicapidae Vliegenvangers Acrocephalus rodericanus (III Rodriguez-struikzanger Mauritius)

Cyornis ruckii (II) Ruecks niltava Dasyornis broadbenti litoralis Borstelvogel

(mogelijk uitgestorven) (I) Dasyornis longirostris (I) Westelijke borstelvogel Garrulax canorus (II) Witbrauwlijstergaai Garrulax taewanus (II) Taiwanese lijstergaai Leiothrix argentauris (II) Zilveroortimalia Leiothrix lutea (II) Japanse nachtegaal Liocichla omeiensis (II) Omei-timalia

NL 32 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Picathartes gymnocephalus (I) Witnekkaalkopkraai Picathartes oreas (I) Grijsnekkaalkopkraai Terpsiphone bourbonnensis (III Mascarenen-paradijsvliegenvanger Mauritius)

Paradisaeidae Paradijsvogels Paradisaeidae spp. (II) Paradijsvogels

Pittidae Pitta’s Pitta guajana (II) Blauwstaartpitta

Pitta gurneyi (I) Gurneys pitta Pitta kochi (I) Kochs pitta Pitta nympha (II) Chinese pitta

Pycnonotidae Buulbuuls Pycnonotus zeylanicus (II) Geelkruinbuulbuul

Sturnidae Spreeuwen Gracula religiosa (II) Beo

Leucopsar rothschildi (I) Bali-spreeuw Zosteropidae Brilvogels

Zosterops albogularis (I) Witkeelbrilvogel PELECANIFORMES Pelikaanachtigen Fregatidae Fregatvogels

Fregata andrewsi (I) Witbuikfregatvogel Pelecanidae Pelikanen

Pelecanus crispus (I) Kroeskoppelikaan Sulidae Jan-van-genten

Papasula abbotti (I) Abbotts gent PICIFORMES Spechtachtigen Capitonidae Baardvogels

Semnornis ramphastinus (III Toekanbaardvogel Colombia)

Picidae Spechten Campephilus imperialis (I) Keizerspecht Dryocopus javensis richardsi (I) Witbuikspecht

Ramphastidae Toekans Baillonius bailloni (III Goudtoekan Argentinië)

Pteroglossus aracari (II) Zwarte toekan

NL 33 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Pteroglossus castanotis (III Buinoorarassari Argentinië)

Pteroglossus viridis (II) Groene arassari Ramphastos dicolorus (III Roodborsttoekan Argentinië)

Ramphastos sulfuratus (II) Zwavelborsttoekan Ramphastos toco (II) Reuzentoekan Ramphastos tucanus (II) Roodsnaveltoekan Ramphastos vitellinus (II) Groefsnaveltoekan Selenidera maculirostris (III Vleksnavelpepervreter Argentinië)

PODICIPEDIFORMES Fuutachtigen Podicipedidae Futen Podilymbus gigas (I) Atitlan-fuut PROCELLARIIFORMES Stormvogelachtigen Diomedeidae Albatrossen Phoebastria albatrus (I) Stellers albatros PSITTACIFORMES Papegaaiachtigen PSITTACIFORMES spp. (II) Papegaaiachtigen

(Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus en Psittacula krameri, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)

Cacatuidae Kaketoes Cacatua goffiniana (I) Goffins kaketoe Cacatua haematuropygia (I) Filipijnse kaketoe Cacatua moluccensis (I) Molukken-kaketoe Cacatua sulphurea (I) Kleine geelkuifkaketoe Probosciger aterrimus (I) Palmkaketoe

Loriidae Lori's Eos histrio (I) Diadeemlori Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina is Vinilori's

opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)

Psittacidae Papegaaien en parkieten Amazona arausiaca (I) Roodkeelamazone

NL 34 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Amazona auropalliata (I) Geelnekamazone Amazona barbadensis (I) Geelvleugelamazone Amazona brasiliensis (I) Roodstaartamazone Amazona finschi (I) Finchs amazone Amazona guildingii (I) Sint Vincent- of koningsamazone Amazona imperialis (I) Keizeramazone Amazona leucocephala (I) Cubaanse amazone Amazona oratrix (I) Geelkopamazone Amazona pretrei (I) Roodbrilamazone Amazona rhodocorytha (I) Roodkruinamazone Amazona tucumana (I) Tucuman-amazone Amazona versicolor (I) Sint Lucia-amazone Amazona vinacea (I) Wijnkleurige amazone Amazona viridigenalis (I) Groenwangamazone Amazona vittata (I) Portoricaanse amazone Anodorhynchus spp. (I) Hyacinthara’s Ara ambiguus (I) Buffons ara Ara glaucogularis (I) Blauwkeelara Ara macao (I) Geelvleugelara Ara militaris (I) Soldatenara Ara rubrogenys (I) Roodwangara Cyanopsitta spixii (I) Spix' ara Cyanoramphus cookii (I) Cyanoramphus forbesi (I) Geelvoorhoofdkakariki Cyanoramphus novaezelandiae (I) Roodvoorhoofdkakariki Cyanoramphus saisseti (I) Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) Coxens dubbeloogvijgpapegaai Eunymphicus cornutus (I) Hoornparkiet Guarouba guarouba (I) Goudparkiet eophema chrysogaster (I) Oranjebuikparkiet Ognorhynchus icterotis (I) Geeloorparkiet Pezoporus occidentalis (mogelijk Australische nachtpapegaai uitgestorven) (I) Pezoporus wallicus (I) Grondpapegaai Pionopsitta pileata (I) Roodkappapegaai Primolius couloni (I) Blauwkopara

NL 35 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Primolius maracana (I) Illigers ara Psephotus chrysopterygius (I) Goudschouderparkiet Psephotus dissimilis (I) Kapparkiet Psephotus pulcherrimus (mogelijk Paradijsparkiet uitgestorven) (I) Psittacula echo (I) Mauritius-papegaai Pyrrhura cruentata (I) Blauwkeelconure Rhynchopsitta spp. (I) Dikbekpapegaaien Strigops habroptilus (I) Kakapo of uilpapegaai

RHEIFORMES Nandoes Rheidae Nandoes Pterocnemia pennata (I) ( Met Darwins nandoe

uitzondering van Pterocnemia pennata pennata, die in bijlage B is opgenomen.)

Pterocnemia pennata pennata (II) Darwins nandoe (Patagonische ondersoort)

Rhea americana (II) Nandoe SPHENISCIFORMES Pinguïns Spheniscidae Pinguïns

Spheniscus demersus (II) Zwartvoetpinguin Spheniscus humboldti (I) Humboldtpinguin STRIGIFORMES Uilen

STRIGIFORMES spp. (II) (Met Uilen

uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

Strigidae Echte uilen Aegolius funereus (II) Ruigpootuil Asio flammeus (II) Velduil

Asio otus (II) Ransuil Athene noctua (II) Steenuil Bubo bubo (II) ( Met uitzondering van Oehoe

Bubo bubo bengalensis, die in bijlage B is

opgenomen ) Glaucidium passerinum (II) Dwerguil Heteroglaux blewitti (I) Bossteenuil Mimizuku gurneyi (I) Grote dwergooruil inox natalis (I) Christmas Island-valkuil

NL 36 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

inox novaeseelandiae undulata (I) Boeboek yctea scandiaca (II) Sneeuwuil

Otus ireneae (II) Sokoke-dwergooruil Otus scops (II) Dwergooruil Strix aluco (II) Bosuil Strix nebulosa (II) Laplanduil Strix uralensis (II) (Met uitzondering Oeraluil

van Strix uralensis davidi, die in bijlage B is opgenomen)

Surnia ulula (II) Sperweruil Tytonidae Kerkuilen

Tyto alba (II) Kerkuil Tyto soumagnei (I) Madagaskar-grasuil

STRUTHIONIFORMES Struisvogels Struthionidae Struisvogels Struthio camelus (I) (Alleen de Struisvogel

populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)

TINAMIFORMES Tinamoes of stuithoenders Tinamidae Tinamoes of stuithoenders Tinamus solitarius (I) Kluizenaarstuithoen TROGONIFORMES Trogons Trogonidae Trogons Pharomachrus mocinno (I) Quetzal REPTILIA Reptielen CROCODYLIA Krokodilachtigen CROCODYLIA spp. (II) (Met Krokodilachtigen

uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

Alligatoridae Alligators en kaaimannen Alligator sinensis (I) Chinese alligator

Caiman crocodilus apaporiensis (I) Apaporis-brilkaaiman

NL 37 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Caiman latirostris (I) (Met Breedsnuitkaaiman

uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)

Melanosuchus niger (I) (Met Zwarte kaaiman

uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)

Crocodylidae Krokodillen Crocodylus acutus (I) (Met Spitssnuitkrokodil

uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)

Crocodylus cataphractus (I) Pantserkrokodil Crocodylus intermedius (I) Orinoco-krokodil Crocodylus mindorensis (I) Filipijnse krokodil Crocodylus moreletii (I) (Met Bultkrokodil

uitzondering van de populatie in Belize en in Mexico die in bijlage B zijn opgenomen, met een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld).

Crocodylus niloticus (I) (Met Nijlkrokodil

uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)

Crocodylus palustris (I) Moeraskrokodil

NL 38 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Crocodylus porosus (I) (Met Zeekrokodil

uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)

Crocodylus rhombifer (I) Cubaanse of ruitkrokodil Crocodylus siamensis (I) Siamese krokodil Osteolaemus tetraspis (I) Breedvoorhoofdkrokodil Tomistoma schlegelii (I) Onechte gaviaal

Gavialidae Gavialen Gavialis gangeticus (I) Ganges-gaviaal

RHYNCHOCEPHALIA Brughagedisachtigen Sphenodontidae Brughagedissen Sphenodon spp. (I) Brughagedissen SAURIA Hagedissen Agamidae Agamen Uromastyx spp. (II) Doornstaartagamen Chamaeleonidae Kameleons Bradypodion spp. (II) Dwergkameleons Brookesia spp. (II) (Met uitzondering Kortstaartdwergkameleons

van de in bijlage A opgenomen species)

Brookesia perarmata (I) Pantserdwergkameleon Calumma spp. (II) Madagaskar-kameleons Chamaeleo spp. (II) (Met uitzondering Echte kameleons

van de in bijlage A opgenomen species)

Chamaeleo chamaeleon (II) Gewone kameleon Furcifer spp. (II) Madagaskar-kameleons Kinyongia spp. (II) Dwergkameleons adzikambia spp. (II) Dwergkameleons

Cordylidae Gordelstaarthagedissen Cordylus spp. (II) Echte gordelstaarthagedissen

Gekkonidae Gekko’s Cyrtodactylus serpensinsula (II) Slangeneiland-gekko Hoplodactylus spp. (III Nieuw Nieuw-Zeelandse gekko’s Zeeland)

aultinus spp. (III Nieuw Nieuw-Zeelandse boomgekko’s Zeeland)

NL 39 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Phelsuma spp. (II) (Met uitzondering Daggekko's

van de in bijlage A opgenomen species)

Phelsuma guentheri (II) Round Island-daggekko Uroplatus spp. (II) Platstaartgekko’s

Helodermatidae Korsthagedissen Heloderma spp. (II) (Met uitzondering Gila-monster en Mexicaanse van de in bijlage A opgenomen korsthagedis

subspecies)

Heloderma horridum charlesbogerti Guatemalteekse korsthagedis (I)

Iguanidae Leguanen Amblyrhynchus cristatus (II) Galapagos-zeeleguaan

Brachylophus spp. (I) Fiji-leguanen Conolophus spp. (II) Galapagos-landleguanen Ctenosaura bakeri (II) Utila-stekelstaartleguaan Ctenosaura oedirhina (II) Roatán-stekelstaartleguaan Ctenosaura melanosterna (II) Rio Aguan-stekelstaartleguaan Ctenosaura palearis (II) Guatemalteekse stekelstaartleguaan

Cyclura spp. (I) Ringstaartleguanen Iguana spp. (II) Echte leguanen

Phrynosoma blainvillii (II)

Phrynosoma cerroense (II)

Phrynosoma coronatum (II) Padhagedis

Phrynosoma wigginsi (II)

Sauromalus varius (I) San Esteban-chuckwalla

Lacertidae Echte hagedissen

Gallotia simonyi (I) Simony's hagedis

Podarcis lilfordi (II) Balearen-hagedis

Podarcis pityusensis (II) Pityusen-hagedis

Scincidae Skinks

Corucia zebrata (II) Grijpstaartskink

Teiidae Krokodilstaarthagedissen en teju’s

Crocodilurus amazonicus (II) Krokodilstaarthagedis

Dracaena spp. (II) Kaaimanteju's

Tupinambis spp.(II) Reuzenteju’s

Varanidae Varanen

NL 40 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Varanus spp. (II) (Met uitzondering van Varanen

de in bijlage A opgenomen species)

Varanus bengalensis (I) Bengaalse varaan Varanus flavescens (I) Gele varaan Varanus griseus (I) Woestijnvaraan Varanus komodoensis (I) Komodo-varaan Varanus nebulosus (I) Nevelvaraan Varanus olivaceus (II) Grays varaan

Xenosauridae Knobbelhagedissen Shinisaurus crocodilurus (II) Chinese krokodilstaarthagedis

SERPENTES Slangen Boidae Boa's Boidae spp. (II) (Met uitzondering van Boa's

de in bijlage A opgenomen species)

Acrantophis spp. (I) Madagaskar-boa's Boa constrictor occidentalis (I) Argentijnse boa constrictor Epicrates inornatus (I) Gewone slanke boa Epicrates monensis (I) Mona-boa Epicrates subflavus (I) Gele slanke boa Eryx jaculus (II) Kleine zandboa Sanzinia madagascariensis (I) Madagaskar-hondskopboa

Bolyeriidae Round Island-boa’s Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering Round Island-boa’s

van de in bijlage A opgenomen species)

Bolyeria multocarinata (I) Round Island-boa Casarea dussumieri (I) Dussumiers boa

Colubridae Ringslangen Atretium schistosum (III India) Indiase kielrugslang Cerberus rynchops (III India) Hondskopwaterslang

Clelia clelia (II) Mussurana Cyclagras gigas (II) Reuzenwaterslang Elachistodon westermanni (II) Indische eierslang Ptyas mucosus (II) Oosterse rattenslang Xenochrophis piscator (III India) Visslang

Elapidae Cobra’s en koraalslangen Hoplocephalus bungaroides (II) Breedkopslang

NL 41 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Micrurus diastema (III Atlantische koraalslang Honduras) Micrurus nigrocinctus (III Midden-Amerikaanse koraalslang Honduras)

aja atra (II) Chinese brilslang aja kaouthia (II) Indiase brilslang aja mandalayensis (II) Burmese brilslang aja naja (II) Brilslang of cobra aja oxiana (II) Centraal-Aziatische brilslang aja philippinensis (II) Filipijnse brilslang aja sagittifera (II) Andamanen-brilslang aja samarensis (II) Samar-brilslang aja siamensis (II) Indochinese brilslang aja sputatrix (II) Spuwende brilslang aja sumatrana (II) Sumatraanse brilslang

Ophiophagus hannah (II) Koningscobra Loxocemidae Spitskoppythons

Loxocemidae spp. (II) Spitskoppythons Pythonidae Pythons

Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering Pythons

van de in bijlage A opgenomen species)

Python molurus molurus (I) Tijgerpython Tropidophiidae Bosslangen

Tropidophiidae spp. (II) Bosslangen Viperidae Adders

Crotalus durissus (III Honduras) Zuid-Amerikaanse ratelslang Crotalus durissus unicolor Aruba-ratelslang

Daboia russelii (III India) Russells adder Vipera latifii Latifi's adder Vipera ursinii (I) (Uitsluitend de Spitssnuitadder

populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening

opgenomen. ) Vipera wagneri (II) Wagners adder

TESTUDINES Schildpadden

NL 42 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Carettochelyidae Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden

Carettochelys insculpta (II) Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad Chelidae Slangenhalsschildpadden

Chelodina mccordi (II) Slangenhalsschildpad Pseudemydura umbrina (I) Onechte spitskopschildpad Cheloniidae Zeeschildpadden

Cheloniidae spp. (I) Zeeschildpadden Chelydridae Bijtschildpadden

Macrochelys temminckii (III Alligatorschildpad of gierschildpad Verenigde Staten van Amerika)

Dermatemydidae Tabasco-schildpadden Dermatemys mawii (II) Tabasco-schildpad

Dermochelyidae Lederschildpadden Dermochelys coriacea (I) Lederschildpad

Emydidae Doos- en moerasschildpadden Chrysemys picta Westelijke sierschildpad

Glyptemys insculpta (II) Amerikaanse bosschildpad Glyptemys muhlenbergii (I) Muhlenbergs schildpad

Graptemys spp. (III Verenigde Zaagrug- of landkaartschildpadden Staten van Amerika)

Terrapene spp. (II) (Met uitzondering Doosschildpadden

van de in bijlage A opgenomen species)

Terrapene coahuila (I) Mexicaanse doosschildpad Trachemys scripta elegans Roodwangsierschildpad

Geoemydidae Aardschildpadachtigen

Batagur affinis (I) Zuidelijke rivierschildpad Batagur baska (I) Batagur of tuntong Batagur spp. (Met uitzondering van de

in bijlage A opgenomen species)

Cuora spp. (II) Aziatische doosschildpadden Geoclemys hamiltonii (I) Driekielstraalschildpad

Geoemyda spengleri (III China) Spenglers aardschildpad Heosemys annandalii (II) Tempelschildpad

Heosemys depressa (II) Arakan-aardschildpad

NL 43 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Heosemys grandis (II) Reuzenaardschildpad Heosemys spinosa (II) Gestekelde aardschildpad Leucocephalon yuwonoi (II) Sulawesi-aardschildpad Malayemys macrocephala (II) Maleisische slakkeneter Malayemys subtrijuga (II) Rijstveldschildpad Mauremys annamensis (II) Annamese schildpad Mauremys iversoni (III China) Iversons moerasschildpad Mauremys megalocephala (III Grootkopdriekielschildpad China) Mauremys mutica (II) Gele moerasschildpad Mauremys nigricans (III China) Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad Mauremys pritchardi (III China) Pritchards moerasschildpad Mauremys reevesii (III China) Chinese driekielschildpad Mauremys sinensis (III China) Chinese streepnekschildpad

Melanochelys tricarinata (I) Driekielaardschildpad Morenia ocellata (I) Achterindische pauwoogmoerasschildpad otochelys platynota (II) Maleise platrugschildpad Ocadia glyphistoma (III China) Gleufbek-streepnekschildpad Ocadia philippeni (III China) Philippens streepnekschildpad Orlitia borneensis (II) Borneo-rivierschildpad Pangshura spp.(II) (Met uitzondering Dakschildpadden

van de in bijlage A opgenomen species)

Pangshura tecta (I) Indische dakschildpad

Sacalia bealei (III China) Beales pauwoogschildpad Sacalia pseudocellata (III China) Chinese schijnoogschildpad Sacalia quadriocellata (III Vieroogschildpad China)

Siebenrockiella crassicollis (II) Zwarte dikkopschildpad Siebenrockiella leytensis (II) Filipijnse aardschildpad

Platysternidae Grootkopschildpadden Platysternon megacephalum (II) Grootkopschildpad

Podocnemididae Scheenplaatschildpadden Erymnochelys madagascariensis (II) Madagaskar-scheenplaatschildpad

NL 44 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Peltocephalus dumerilianus (II) Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad

Podocnemis spp. (II) Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden

Testudinidae Landschildpadden Testudinidae spp. (II) ( Met Landschildpadden

uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor Geochelone sulcata is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)

Astrochelys radiata (I) Stralenschildpad Astrochelys yniphora (I) Madagaskar-schildpad Chelonoidis nigra (I) Galapagos-landschildpad Gopherus flavomarginatus (I) Mexicaanse reuzengofferschildpad Malacochersus tornieri (II) Pannenkoekschildpad Psammobates geometricus (I) Geometrische landschildpad Pyxis arachnoides (I) Madagaskar-spinschildpad Pyxis planicauda (I) Madagaskar-platstaartschildpad Testudo graeca (II) Moorse landschildpad Testudo hermanni (II) Griekse landschildpad Testudo kleinmanni (I) Kleinmanns landschildpad Testudo marginata (II) Klokschildpad

Trionychidae Drieklauw- en weekschildpadden Amyda cartilaginea (II) Zuidoost-Aziatische weekschildpad

Apalone spinifera atra (I) Zwarte drieklauwschildpad Aspideretes gangeticus (I) Ganges-drieklauwschildpad Aspideretes hurum (I) Pauwoogdrieklauwschildpad Aspideretes nigricans (I) Heilige drieklauwschildpad Chitra spp. (II) Smalkopweekschildpadden Lissemys punctata (II) Indische klepweekschildpad Lissemys scutata (II) Burmese klepweekschildpad Palea steindachneri (III China) Halskwabweekschildpad Pelochelys spp. (II) Reuzenweekschildpadden Pelodiscus axenaria (III China) Hunan-weekschildpad Pelodiscus maackii (III China) Amoer-weekschildpad

NL 45 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Pelodiscus parviformis (III Chinese weekschildpad China) Rafetus swinhoei (III China) Yangtze-weekschildpad

AMPHIBIA Amfibieën ANURA Kikkers en padden Bufonidae Padden Altiphrynoides spp. (I) Malcolms Ethiopische padden Atelopus zeteki (I) Bonte klompvoetkikker Bufo periglenes (I) Gouden pad Bufo superciliaris (I) Wenkbrauwpad ectophrynoides spp. (I) Levendbarende padden imbaphrynoides spp. (I) Nimba-padden Spinophrynoides spp. (I) Osgoods Ethiopische padden Calyptocephalellidae Calyptocephalella gayi (III Chili) Helmkop Dendrobatidae Gifkikkers Allobates femoralis (II) Dijvlekgifkikker Allobates zaparo (II) Zaparo-gifkikker Cryptophyllobates azureiventris (II) Blauwbuikgifkikker Dendrobates spp. (II) Boomgifkikkers Epipedobates spp. (II) Bodemgifkikkers Phyllobates spp. (II) Pijlgifkikkers Hylidae Boomkikkers Agalychnis spp. (II) Makikikkers Mantellidae Gouden prachtkikkers Mantella spp. (II) Gouden prachtkikkers Microhylidae Tomaatkikkers Dyscophus antongilii (I) Tomaatkikker Scaphiophryne gottlebei (II) Gottlebes smalbekkikker Ranidae Echte kikkers Conraua goliath Goliathkikker Euphlyctis hexadactylus (II) Zesteenkikker Hoplobatrachus tigerinus (II) Tijgerkikker Rana catesbeiana Stierkikker Rheobatrachidae Maagbroedende kikkers

NL 46 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Rheobatrachus spp. (II) (Met Maagbroedende kikkers

uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

Rheobatrachus silus (II) Zuidelijke maagbroedende kikker CAUDATA Salamanders

Ambystomatidae Axolotls Ambystoma dumerilii (II) Achaque Ambystoma mexicanum (II) Axolotl

Cryptobranchidae Reuzensalamanders Andrias spp. (I) Reuzensalamanders

Salamandridae Echte salamanders eurergus kaiseri (I) Luristan-beeksalamander

ELASMOBRANCHII Kraakbeenvissen LAMNIFORMES Haringhaaiachtigen Cetorhinidae Reuzenhaaien Cetorhinus maximus (II) Reuzenhaai Lamnidae Makreelhaaien Carcharodon carcharias (II) Mensenhaai Lamna nasus (III 27 EU- Haringhaai of neushaai

lidstaten) ( 7 )

ORECTOLOBIFORMES Bakerhaaien Rhincodontidae Walvishaaien Rhincodon typus (II) Walvishaai RAJIFORMES Roggen Pristidae Zaagroggen Pristidae spp. (I) (Met uitzondering van Zaagroggen

de in bijlage B opgenomen species)

7 D e opneming van Lamna nasus in bijlage C wordt van kracht zodra de opneming van deze soort in bijlage III bij de overeenkomst van kracht wordt, d.w.z. 90 dagen nadat het Cites-secretariaat aan alle partijen heeft

meegedeeld dat de soort in bijlage III bij de overeenkomst is opgenomen.

NL 47 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Pristis microdon (II) (Uitsluitend met Zoetwaterzaagrog

het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, hoofdzakelijk voor instandhoudingsdoelstellingen en voor zover deze dieren bestemd zijn voor passende en aanvaardbare aquaria. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van

toepassing. ) ACTINOPTERYGII Straalvinnige vissen ACIPENSERIFORMES Steurachtigen

ACIPENSERIFORMES spp. (II) Steurachtigen

(Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

Acipenseridae Steuren Acipenser brevirostrum (I) Kortsnuitsteur Acipenser sturio (I) Gewone steur

ANGUILLIFORMES Palingachtigen Anguillidae Palingen Anguilla anguilla (II) Europese paling of aal CYPRINIFORMES Karperachtigen Catostomidae Zuigkarpers Chasmistes cujus (I) Zuigkarper Cyprinidae Echte karpers Caecobarbus geertsi (II) Afrikaanse blinde barbeel Probarbus jullieni (I) Julliens barbeel OSTEOGLOSSIFORMES Beentongvissen Osteoglossidae Echte beentongvissen Arapaima gigas (II) Arapaima Scleropages formosus (I) Aziatische beentongvis PERCIFORMES Baarsachtigen Labridae Lipvissen Cheilinus undulatus (II) Napoleonvis Sciaenidae Ombervissen Totoaba macdonaldi (I) Macdonalds trommelvis

NL 48 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

SILURIFORMES Meervalachtigen Pangasiidae Reuzenmeervallen Pangasianodon gigas (I) Reuzenmeerval SYNGNATHIFORMES Zeenaaldachtigen Syngnathidae Zeenaalden en zeepaardjes Hippocampus spp. (II) Zeepaardjes SARCOPTERYGII Kwastvinnige vissen CERATODONTIFORMES Australische longvissen Ceratodontidae Australische longvissen eoceratodus forsteri (II) Australische longvis COELACANTHIFORMES Coelacantachtigen Latimeriidae Coelacanten Latimeria spp. (I) Coelacanten

ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)

HOLOTHUROIDEA Zeekomkommers ASPIDOCHIROTIDA Zeekomkommers Stichopodidae Zeekomkommers Isostichopus fuscus (III Ecuador) Bruine zeekomkommer

ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)

ARACHNIDA Spinachtigen ARANEAE Spinnen Theraphosidae Vogelspinnen Aphonopelma albiceps (II) Tarantula Aphonopelma pallidum (II) Mexicaanse grijze tarantula Brachypelma spp. (II) Vogelspinnen SCORPIONES Schorpioenen Scorpionidae Schorpioenen Pandinus dictator (II) Dictatorschorpioen Pandinus gambiensis (II) Senegalese reuzenschorpioen Pandinus imperator (II) Keizerschorpioen INSECTA Insecten COLEOPTERA Kevers Lucanidae Vliegende herten Colophon spp. (III Zuid-Afrika) Kaapse vliegende herten

NL 49 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Scarabaeidae Bladsprietkevers Dynastes satanas (II) Satanaskever

LEPIDOPTERA Vlinders en motten Nymphalidae Schoenlappers Agrias amydon boliviensis (III Bolivia) Morpho godartii lachaumei (III Bolivia) Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia) Papilionidae Pages en pauwogen Atrophaneura jophon (II) Sri Lanka-roospage Atrophaneura palu Palu-roospage Atrophaneura pandiyana (II) Malabar-roospage Bhutanitis spp. (II) Bhutan-koninginnenpages Graphium sandawanum Apo-koninginnenpage Graphium stresemanni Seram-koninginnenpage Ornithoptera spp. (II) (Met Vogelvleugelvlinders

uitzondering van de in bijlage A

opgenomen species ) Ornithoptera alexandrae (I) Alexandra's vogelvleugelvlinder

Papilio benguetanus Filipijnse pauwoog Papilio chikae (I) Luzon-pauwoog

Papilio esperanza Oaxaca-pauwoog Papilio homerus (I) Homeruspauwoog Papilio hospiton (I) Corsicaanse pauwoog

Papilio morondavana Madagaskar-keizerpauwoog Papilio neumoegeni Sumba-pauwoog Parides ascanius Rio de Janeiro-pauwoog Parides hahneli Hahnels Amazone-pauwoog

Parnassius apollo (II) Apollovlinder Teinopalpus spp. (II) Kaiser-i-hindvlinders Trogonoptera spp. (II) Vogelvleugelvlinders Troides spp. (II) Gouden vogelvleugelvlinders

ANNELIDA (GELEDE WORMEN)

HIRUDINOIDEA Bloedzuigers

NL 50 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae Bloedzuigers Hirudo medicinalis (II) Noordelijke medicinale bloedzuiger Hirudo verbana (II) Zuidelijke medicinale bloedzuiger

MOLLUSCA (WEEKDIEREN)

BIVALVIA Tweekleppigen MYTILOIDA Zeemossels Mytilidae Echte mossels Lithophaga lithophaga (II) Steenboorder UNIONOIDA Zoetwatermossels Unionidae Echte zoetwatermossels Conradilla caelata (I) Vogelvleugelparelmossel Cyprogenia aberti (II) Westelijke waaierschelp Dromus dromas (I) Dromedarisparelmossel Epioblasma curtisii (I) Curtis’ parelmossel Epioblasma florentina (I) Geelbloesemparelmossel Epioblasma sampsonii (I) Sampsons parelmossel Epioblasma sulcata perobliqua (I) Purperen kattenpootmossel Epioblasma torulosa gubernaculum Groenbloesemparelmossel (I) Epioblasma torulosa rangiana (II) Taanbloesemparelmossel Epioblasma torulosa torulosa (I) Knobbelbloesemparelmossel Epioblasma turgidula (I) Zwelbloesemparelmossel Epioblasma walkeri (I) Bruinbloesemparelmossel Fusconaia cuneolus (I) Fijnstraal-varkensteenparelmossel Fusconaia edgariana (I) Glanzende varkensteenparelmossel Lampsilis higginsii (I) Higgins’ oogparelmossel Lampsilis orbiculata orbiculata (I) Roze slijkmossel Lampsilis satur (I) Gewone boekparelmossel Lampsilis virescens (I) Alabama-lampmossel Plethobasus cicatricosus (I) Witte wrattenrugparelmossel Plethobasus cooperianus (I) Oranjevoetpuistmossel Pleurobema clava (II) Klompschelpparelmossel Pleurobema plenum (I) Ruige varkensteenparelmossel Potamilus capax (I) Dikboekparelmossel

NL 51 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Quadrula intermedia (I) Cumberland-apensnoetparelmossel Quadrula sparsa (I) Appalachen-apensnoetparelmossel Toxolasma cylindrellus (I) Bleke lilliputparelmossel Unio nickliniana (I) Nicklins parelmossel Unio tampicoensis tecomatensis (I) Tampico-parelmossel Villosa trabalis (I) Cumberland-boonparelmossel

VENEROIDA Tridacnidae Doopvontschelpen Tridacnidae spp. (II) Doopvontschelpen GASTROPODA Buikpotigen of slakken MESOGASTROPODA Strombidae Kroonslakken Strombus gigas (II) Karko of roze vleugelhoorn STYLOMMATOPHORA Achatinellidae Hawaï-boomslakken Achatinella spp. (I) Kleine agaatslakken Camaenidae Groenslakken Papustyla pulcherrima (II) Groenslak

CNIDARIA (HOLTEDIEREN)

ANTHOZOA Koralen en zeeanemonen ANTIPATHARIA Doornkoralen ANTIPATHARIA spp. (II) Doornkoralen GORGONACEAE Hoornkoralen Coralliidae Bloedkoralen Corallium elatius (III China) Momo-bloedkoraal Corallium japonicum (III China) Japans bloedkoraal Corallium konjoi (III China) Konjoi-bloedkoraal Corallium secundum (III China) Engelhuidbloedkoraal HELIOPORACEA

NL 52 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Helioporidae Blauwe koralen Helioporidae spp. (II) (Omvat Blauwe koralen

uitsluitend de soort Heliopora coerulea)

( 8 )

SCLERACTINIA Echte koralen

SCLERACTINIA spp. (II) ( 8 ) Echte koralen

STOLONIFERA Buiskoralen Tubiporidae Orgelpijpkoralen

Tubiporidae spp. (II) ( 8 ) Orgelpijpkoralen

HYDROZOA Poliepen MILLEPORINA Milleporidae Brandkoralen of vuurkoralen

Milleporidae spp. (II) ( 8 ) Brandkoralen of vuurkoralen

STYLASTERINA Stylasteridae Kantkoralen

Stylasteridae spp. (II) ( 8 ) Kantkoralen

FLORA (PLANTEN)

AGAVACEAE Agavefamilie Agave parviflora (I) Santa Cruz-streepagave Agave victoriae-reginae (II) #4 Koningin Victoria-agave olina interrata (II) San Diego-berengras

AMARYLLIDACEAE Narcisfamilie Galanthus spp. (II) #4 Sneeuwklokjes Sternbergia spp. (II) #4 Leliën des velds

ANACARDIACEAE Pruikenboomfamilie Operculicarya hyphaenoides (II) Jabihy

Operculicarya pachypus (II) Tabily APOCYNACEAE

8 De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

fossielen; koraalzand, dat wil zeggen materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en verkalkte wieren kan bevatten; koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen losse stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm, in welke richting dan ook gemeten.

NL 53 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Hoodia spp. (II) #9 Hoodia’s Pachypodium spp. (II) (Met Madagaskar-palmen

uitzondering van de in bijlage A

opgenomen species) #4 Pachypodium ambongense (I) Olifantromppalm Pachypodium baronii (I) Sleutelbloempalm Pachypodium decaryi (I) Hanenspoorbloempalm

Rauvolfia serpentina (II) #2 Slangenwortel-duivelspeper ARALIACEAE Klimopfamilie

Panax ginseng (II) (Alleen de populatie Ginseng

in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze

verordening opgenomen.) #3 Panax quinquefolius (II) #3 Amerikaanse ginseng

ARAUCARIACEAE Araucariafamilie Araucaria araucana (I) Apenverdriet

BERBERIDACEAE Berberisfamilie Podophyllum hexandrum (II) #2 Indische alruinwortel

BROMELIACEAE Bromeliafamilie Tillandsia harrisii (II) #4 Harris' tillandsia Tillandsia kammii (II) #4 Kamms tillandsia Tillandsia kautskyi (II) #4 Kautsky's tillandsia Tillandsia mauryana (II) #4 Maury's tillandsia Tillandsia sprengeliana (II) #4 Sprengels tillandsia Tillandsia sucrei (II) #4 Sucre-tillandsia

Tillandsia xerographica (II) ( 9 ) #4 Xerografie-tillandsia

9 Het verhandelen van specimens met oorsprongscode A is alleen toegestaan als de verhandelde specimens laagtebladeren hebben.

NL 54 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

CACTACEAE Cactusfamilie CACTACEAE spp. (II) (Met Cactussen

uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en Pereskia spp.,

Pereskiopsis spp. en Quiabentia spp.) ( 10 ) #4

Ariocarpus spp. (I) Levendesteencactussen Astrophytum asterias (I) Stercactus Aztekium ritteri (I) Aztekencactus Coryphantha werdermannii (I) Zwijnspeldenkussen Discocactus spp. (I) Schijfcactussen Echinocereus ferreirianus ssp. Lindsays egelcactus lindsayi (I) Echinocereus schmollii (I) Lamsstaartcactus Escobaria minima (I) Nellie Cory’s cactus Escobaria sneedii (I) Sneeds speldenkussen Mammillaria pectinifera (I) Biggencactus Mammillaria solisioides (I) Pitayta Melocactus conoideus (I) Kegelvormige Turksemutscactus Melocactus deinacanthus (I) Prachtborstelige Turksemutscactus Melocactus glaucescens (I) Wollige wassteel-Turksemutscactus Melocactus paucispinus (I) Geringstekelige Turksemutscactus Obregonia denegrii (I) Artisjokcactus Pachycereus militaris (I) Teddybeercactus Pediocactus bradyi (I) Brady’s speldenkussen Pediocactus knowltonii (I) Knowltons cactus

10 Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (cultivars) Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus of Hylocereus undatus Opuntia microdasys (cultivars).

NL 55 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Pediocactus paradinei (I) Paradines cactus Pediocactus peeblesianus (I) Peebles' navajocactus Pediocactus sileri (I) Silers speldenkussen Pelecyphora spp. (I) Bijltjescactussen Sclerocactus brevihamatus ssp. Tobuschs vishaakcactus tobuschii (I) Sclerocactus erectocentrus (I) Acuña-cactus Sclerocactus glaucus (I) Uinta Basin-cactus Sclerocactus mariposensis (I) Lloyds vlindercactus Sclerocactus mesae-verdae (I) Mesa Verde-cactus Sclerocactus nyensis (I) Tonopah-vishaakcactus Sclerocactus papyracanthus (I) Papierstekelvishaakcactus Sclerocactus pubispinus (I) Great Basin-vishaakcactus Sclerocactus wrightiae (I) Wrights vishaakcactus Strombocactus spp. (I) Tolcactussen Turbinicarpus spp. (I) Turbinecactussen Uebelmannia spp. (I) Uebelmanns cactussen

CARYOCARACEAE Caryocarfamilie Caryocar costaricense (II) #4 Knoflookboom

COMPOSITAE (ASTERACEAE) Asterfamilie (composieten) Saussurea costus (I) (Ook S. lappa, Cost, kutki of kuth

Aucklandia lappa of A. costus genoemd. ) CRASSULACEAE Vetplantenfamilie

Dudleya stolonifera (II) Laguna Beach-liveforever Dudleya traskiae (II) Santa Barbara-liveforever

CUCURBITACEAE Komkommerfamilie Zygosicyos pubescens (II) (ook Tobory

bekend onder de naam Xerosicyos pubescens) Zygosicyos tripartitus (II) Betoboky

CUPRESSACEAE Cipresfamilie Fitzroya cupressoides (I) Alerce

Pilgerodendron uviferum (I) Chileense cipres CYATHEACEAE Cyatheafamilie

Cyathea spp. (II) #4 Cyathea’s (boomvarens) CYCADACEAE Cycaspalmenfamilie

NL 56 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

CYCADACEAE spp. (II) (Met Cycaspalmen

uitzondering van de in bijlage A

opgenomen species) #4 Cycas beddomei (I) Beddomes cycaspalm DICKSONIACEAE Dicksoniafamilie

Cibotium barometz (II) #4 Kettingvaren, cibota of gou-ji Dicksonia spp. (II) (Alleen de Dicksonia’s (boomvarens)

Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Omvat Dicksonia berteriana, D. externa, D.

sellowiana en D. stuebelii ) #4 DIDIEREACEAE Didiereafamilie

DIDIEREACEAE spp. (II) #4 Madagaskar-boomvarens, aluaudia’s DIOSCOREACEAE Yamswortelfamilie

Dioscorea deltoidea (II) #4 Olifantspoot DROSERACEAE Zonnedauwfamilie

Dionaea muscipula (II) #4 Venusvliegenval EUPHORBIACEAE Wolfsmelkfamilie

NL 57 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Euphorbia spp. (II) #4 Euphorbia's of wolfsmelken

(Uitsluitend succulente species, met uitzondering van: 1) Euphorbia misera; 2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van Euphorbia trigona; 3) kunstmatig gekweekte specimens van Euphorbia lactea die op een kunstmatig gekweekte onderstam van Euphorbia neriifolia zijn geënt, mits zij: - kamvormig of - waaiervormig of - kleurmutanten zijn; 4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van Euphorbia "Milii", mits zij: - gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en - in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd; op bovengenoemde categorieën zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing; en 5) de in bijlage A opgenomen species.)

Euphorbia ambovombensis (I) Amovombe-wolfsmelk Euphorbia capsaintemariensis (I) Cap Sainte Marie-wolfsmelk Euphorbia cremersii (I) (Met Cremers' wolfsmelk inbegrip van de vorm viridifolia en de varieteit rakotozafyi) Euphorbia cylindrifolia (I) (Met Rondbladige wolfsmelk inbegrip van de ssp. tuberifera) Euphorbia decaryi (I) (Met inbegrip Decary’s wolfsmelk van de varieteiten ampanihyensis, robinsonii en sprirosticha) Euphorbia francoisii (I) François’ wolfsmelk Euphorbia handiensis (II) Euphorbia lambii (II) Gomera-wolfsmelk Euphorbia moratii (I) (Met inbegrip van de varieteiten antsingiensis, bemarahensis en multiflora) Euphorbia parvicyathophora (I)

NL 58 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Euphorbia quartziticola (I) Euphorbia stygiana (II) Daphne-vlaswolfsmelk Euphorbia tulearensis (I)

FOUQUIERIACEAE Fouquieriafamilie Fouquieria columnaris (II) #4 Flesboom, boojumboom of grote waskaars

Fouquieria fasciculata (I) Ocotillo Fouquieria purpusii (I)

GNETACEAE Gnetumfamilie Gnetum montanum (III Nepal) #1 Melindjo, gam nui of sot nui

JUGLANDACEAE Okkernootfamilie Oreomunnea pterocarpa (II) #4 Caribische walnoot

LAURACEAE Laurierfamilie Aniba rosaeodora (II) (ook A. duckei Braziliaans rozenhout genoemd) #12

LEGUMINOSAE Vlinderbloemigen (FABACEAE) Caesalpinia echinata (II) #10 Brazielhout of pernambuk Dalbergia nigra (I) Palissander

Dalbergia retusa (III Guatemala) Cocobolo

(Uitsluitend de populatie in Guatemala; alle andere populaties

zijn opgenomen in bijlage D) #5 Dalbergia stevensonii (III Honduras-palissander Guatemala) (Uitsluitend de

populatie in Guatemala; alle andere populaties zijn opgenomen in

bijlage D) #5 Dipteryx panamensis (III Costa Amandelboom Rica / Nicaragua)

Pericopsis elata (II) #5 Afrormosia Platymiscium pleiostachyum (II) #4 Christobal of ñambar Pterocarpus santalinus (II) #7 Rood sandelhout

LILIACEAE Leliefamilie

NL 59 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Aloe spp. (II) (Met uitzondering van de Aloë’s

in bijlage A opgenomen species en Aloe vera, ook genoemd Aloe barbadensis, die niet in de bijlagen bij deze verordening is

opgenomen) #4 Aloe albida (I) Witte aloë Aloe albiflora (I) Witbloemaloë Aloe alfredii (I) Alfredi’s aloë Aloe bakeri (I) Kaapse aloë Aloe bellatula (I) Prachtaloë Aloe calcairophila (I)

Aloe compressa (I) (Met inbegrip Korte aloë van de varieteiten paucituberculata, rugosquamosa en schistophila) Aloe delphinensis (I) Dolfijnaloë Aloe descoingsii (I) Dwergaloë Aloe fragilis (I) Fragiele aloë Aloe haworthioides (I) (Met inbegrip Schijnspinaloë of kanten aloë van de varieteit aurantiaca) Aloe helenae (I) Helena’s aloë Aloe laeta (I) (Met inbegrip van de Bonte aloë varieteit maniaensis) Aloe parallelifolia (I) Evenwijdigbladige aloë Aloe parvula (I) Kleinste aloë Aloe pillansii (I) Pijlkokerboom of Richtervelds aloë Aloe polyphylla (I) Spiraalaloë Aloe rauhii (I) Rauhs aloë Aloe suzannae (I) Suzannes aloë Aloe versicolor (I) Wisselkleurige aloë Aloe vossii (I) Voss’ aloë

MAGNOLIACEAE Tulpenboomfamilie Magnolia liliifera var. obovata Safan

(III Nepal) #1 MELIACEAE Mahoniefamilie

NL 60 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Cedrela fissilis (III Bolivia)

(Uitsluitend de populatie in Bolivia; alle andere populaties zijn

opgenomen in bijlage D) #5 Cedrela lilloi (III Bolivia)

(Uitsluitend de populatie in Bolivia; alle andere populaties zijn

opgenomen in bijlage D) #5 Cedrela odorata (III Bolivia / Spaanse ceder Brazilië / Colombia / Guatemala / Peru) (Uitsluitend de populaties in

de landen waarvoor deze soort in bijlage III is opgenomen; alle andere populaties zijn opgenomen in

bijlage D) #5 Swietenia humilis (II) #4 Mexicaanse mahonieboom Swietenia macrophylla (II) Braziliaanse mahonieboom

(Neotropische populaties, d.w.z. de populaties in Midden- en Zuid-Amerika en

het Caribisch gebied) #6 Swietenia mahagoni (II) #5 Cubaanse mahonieboom

NEPENTHACEAE Bekerplantenfamilie epenthes spp. (II) (Met uitzondering Bekerplanten

van de in bijlage A opgenomen species)

#4 epenthes khasiana (I) Indiase bekerplant epenthes rajah (I) Reuzenbekerplant

NL 61 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

ORCHIDACEAE Orchideeënfamilie ORCHIDACEAE spp. (II) (Met Orchideeën

uitzondering van de in bijlage A

opgenomen species) ( 11 ) #4

Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze: - in vitro zijn verkregen op een vaste of vloeibare voedingsbodem; - voldoen aan de definitie van "kunstmatig gekweekt" overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006 i van de Commissie; en - bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd.

Aerangis ellisii (I) Madagaskar-orchidee Cephalanthera cucullata (II) Kretenzisch nieskruid Cypripedium calceolus (II) Vrouwenschoentje Dendrobium cruentum (I) Bloedrode orchidee Goodyera macrophylla (II) Madeira-netbladorchidee Laelia jongheana (I) Jonghes lelie Laelia lobata (I) Gaffellelie Liparis loeselii (II) Groenknolorchis Ophrys argolica (II) Geoogde bijenorchis

11 Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van de genera Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis en Vanda zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing indien zij gemakkelijk als kunstmatig

gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade; voorts moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven; of b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken. Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.

NL 62 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Ophrys lunulata (II) Halvemaanorchidee Orchis scopulorum (II) Madeira-orchis Paphiopedilum spp. (I) Venusschoentjes Peristeria elata (I) Heiligegeestorchidee Phragmipedium spp. (I) Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën Renanthera imschootiana (I) Rode Vanda-orchidee Spiranthes aestivalis (II) Zomerschroeforchis

OROBANCHACEAE Bremraapfamilie Cistanche deserticola (II) #4 Woestijnbremraap

PALMAE Palmenfamilie (ARECACEAE) Beccariophoenix madagascariensis Manaranopalm (II) #4 Chrysalidocarpus decipiens (I) Vlinderpalm Lemurophoenix halleuxii (II) Rode makipalm Lodoicea maldivica (III Coco de mer Seychellen) #13 Marojejya darianii (II) Grootbladpalm eodypsis decaryi (II) #4 Driehoekspalm Ravenea louvelii (II) Madagaskar-palm Ravenea rivularis (II) Majesteitpalm Satranala decussilvae (II) Satranabepalm Voanioala gerardii (II) Boskokosnoot PAPAVERACEAE Papaverfamilie Meconopsis regia (III Nepal) #1 Himalaya-klaproos PASSIFLORACEAE Passiebloemfamilie Adenia olaboensis (II) Vahisasety PINACEAE Dennenfamilie Abies guatemalensis (I) Guatemala-spar Pinus koraiensis (III Russische Koreaanse den Federatie) #5 PODOCARPACEAE Podocarpusfamilie Podocarpus neriifolius (III Geelhoutden Nepal) #1 Podocarpus parlatorei (I) Parlatore's podocarpus

NL 63 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

PORTULACACEAE Posteleinfamilie Anacampseros spp. (II) #4 Postelein

Avonia spp. (II) #4 Marentakcactussen Lewisia serrata (II) #4 Maguires bitterwortel

PRIMULACEAE Sleutelbloemfamilie

Cyclamen spp. (II) ( 12 ) #4 Cyclamens

RANUNCULACEAE Ranonkelfamilie Adonis vernalis (II) #2 Voorjaarsadonis Hydrastis canadensis (II) #8 Goudzegel

ROSACEAE Rozenfamilie Prunus africana (II) #4 Afrikaanse kers of roodstinkhout

RUBIACEAE Walstrofamilie Balmea stormiae (I) Ayugue

SARRACENIACEAE Trompetbekerplantenfamilie Sarracenia spp. (II) (Met uitzondering Trompetbekerplanten

van de in bijlage A opgenomen species)

#4 Sarracenia oreophila (I) Groene trompetbekerplant Sarracenia rubra ssp. alabamensis Alabama-trompetbekerplant (I)

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) Zoete bergtrompetbekerplant SCROPHULARIACEAE Helmkruidfamilie

Picrorhiza kurrooa (II) (met uitsluiting Katki van Picrorhiza scrophulariiflora) #2

STANGERIACEAE Stangeriafamilie Bowenia spp. (II) #4 Bowenia’s

Stangeria eriopus (I) Hottentottenhoofd TAXACEAE Taxusfamilie

Taxus chinensis en de Chinese taxus infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2

12 Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van Cyclamen persicum zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde

specimens.

NL 64 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

Taxus cuspidata en de Japanse taxus infraspecifieke taxa van deze soort

(II) ( 13 ) #2

Taxus fuana en de infraspecifieke Tibetaanse taxus taxa van deze soort (II) #2 Taxus sumatrana en de Sumatraanse taxus infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 Taxus wallichiana (II) #2 Himalaya-taxus

THYMELAEACEAE Peperboompjesfamilie (AQUILARIACEAE) Aquilaria spp. (II) #4 Agarhout Gonystylus spp. (II) #4 Ramin Gyrinops spp. (II) #4 Agarhout TROCHODENDRACEAE Tetracentronfamilie (TETRACENTRACEAE) Tetracentron sinense (III Nepal) Spoorblad #1 VALERIANACEAE Valeriaanfamilie

ardostachys grandiflora (II) #2 Indische nard

VITACEAE Wijnstokfamilie Cyphostemma elephantopus (II) Lazampasika

Cyphostemma montagnacii (II) Lazambohitra

WELWITSCHIACEAE Welwitschiafamilie

Welwitschia mirabilis (II) #4 Welwitschia

ZAMIACEAE Zamiafamilie

13 Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van Taxus cuspidata in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam

van het taxon of de taxa en de tekst 'artificially propagated/kunstmatig gekweekt' zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

NL 65 NL

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Gewone naam

ZAMIACEAE spp. (II) (Met

uitzondering van de in bijlage A Zamiafamilie

opgenomen species) #4

Ceratozamia spp. (I) Hoornkegelpalmen

Chigua spp. (I) Chigua’s

Encephalartos spp. (I) Broodbomen

Microcycas calocoma (I) Kurkpalm

ZINGIBERACEAE Gemberfamilie

Hedychium philippinense (II) #4 Filipijnse guirlande of gemberlelie

ZYGOPHYLLACEAE Pokhoutfamilie

Bulnesia sarmientoi (II) #11 Gayak

Guaiacum spp. (II) #2 Pokhout

NL 66 NL

Bijlage D Gewone naam

FAUNA

CHORDATA (CHORDADIEREN)

MAMMALIA Zoogdieren CARNIVORA Roofdieren Canidae Hondachtigen Vulpes vulpes griffithi (III India) §1 Griffiths vos Vulpes vulpes montana (III India) §1 Indische bergvos Vulpes vulpes pusilla (III India) §1 Kleine rode vos Mustelidae Marterachtigen Mustela altaica (III India) §1 Bergwezel Mustela erminea ferghanae (III India) §1 Indische bergwezel Mustela kathiah (III India) §1 Geelbuikwezel Mustela sibirica (III India) §1 Siberische wezel DIPROTODONTIA Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes Macropodidae Kangoeroes en wallaby’s Dendrolagus dorianus Doria's boomkangoeroe Dendrolagus goodfellowi Goodfellows boomkangoeroe Dendrolagus matschiei Matschies boomkangoeroe Dendrolagus pulcherrimus Goudmantelboomkangoeroe Dendrolagus stellarum Seri's boomkangoeroe AVES Vogels ANSERIFORMES Eendachtigen Anatidae Eenden, ganzen en zwanen Anas melleri Mellers eend COLUMBIFORMES Duifachtigen Columbidae Duiven Columba oenops Salvins duif Didunculus strigirostris Tandduif Ducula pickeringii Pickerings muskaatduif Gallicolumba crinigera Bartletts dolksteenduif Ptilinopus marchei Marche's jufferduif Turacoena modesta Timorese zwarte duif GALLIFORMES Hoenderachtigen Cracidae Hokko’s Crax alector Gewone of zwarte hokko

NL 67 NL

Bijlage D Gewone naam

Pauxi unicornis Hoornhokko Penelope pileata Witkuifsjakohoen

Megapodiidae Grootpoothoenders Eulipoa wallacei Moluks boshoen

Phasianidae Fazantachtigen Arborophila gingica Rickets bospatrijs Lophura bulweri Bulwers vuurrugfazant Lophura diardi Siamese vuurrugfazant Lophura inornata Salvadori's vuurrugfazant Lophura leucomelanos Kalij-vuurrugfazant Syrmaticus reevesii §2 Koningsfazant

PASSERIFORMES Zangvogels Bombycillidae Pestvogels Bombycilla japonica Japanse pestvogel Corvidae Kraaiachtigen Cyanocorax caeruleus Azuurblauwe gaai Cyanocorax dickeyi Kroongaai Cotingidae Cotinga’s Procnias nudicollis Naaktkeelklokvogel Emberizidae Gorzen Dacnis nigripes Zwartpootpitpit Sporophila falcirostris Temmincks dikbekje Sporophila frontalis Reuzendikbekje Sporophila hypochroma Roodstuitdikbekje Sporophila palustris Moerasdikbekje Estrildidae Astrilden Amandava amandava Tijgervink Cryptospiza reichenovii Reichenows bergastrilde Erythrura coloria Mindanao-papegaaiamadine Erythrura viridifacies Manilla-papegaaiamadine Estrilda quartinia (Vaak verhandeld onder de naam Estrilda melanotis) Geelsnavelastrilde Hypargos niveoguttatus Rode druppelastrilde Lonchura griseicapilla Witkruinnon Lonchura punctulata Muskaatvink Lonchura stygia Zwarte rietvink

NL 68 NL

Bijlage D Gewone naam

Fringillidae Vinken Carduelis ambigua Yunnan-groenling Carduelis atrata Zwarte sijs Kozlowia roborowskii Tibetaanse roodmus Pyrrhula erythaca Grijskopgoudvink Serinus canicollis Geelkruinkanarie Serinus citrinelloides hypostictus (Vaak verhandeld onder de naam Oost-Afrikaanse dunbekkanarie

Serinus citrinelloides)

Icteridae Troepialen Sturnella militaris Zwartkopsoldatenspreeuw

Muscicapidae Vliegenvangers en lijsters

Cochoa azurea Javaanse blauwe cochoa

Cochoa purpurea Purpercochoa

Garrulax formosus Roodvleugellijstergaai

Garrulax galbanus Geelbuiklijstergaai

Garrulax milnei Roodstaartlijstergaai

iltava davidi Père Davids niltava

Stachyris whiteheadi Whiteheads boomtimalia

Swynnertonia swynnertoni (Ook Pogonicichla swynnertoni genoemd) Swynnertons sterrenpaapje

Turdus dissimilis Zwartborstlijster

Pittidae Pitta’s

Pitta nipalensis Blauwnekpitta

Pitta steerii Steeres pitta

Sittidae Boomklevers

Sitta magna Reuzenboomklever

Sitta yunnanensis Yunnan-boomklever

Sturnidae Spreeuwen

Cosmopsarus regius Koningsglansspreeuw

Mino dumontii Papoea-maina

Sturnus erythropygius Andamanen-spreeuw

REPTILIA Reptielen

TESTUDINES Schildpadden

Geoemydidae Aardschildpadachtigen

Melanochelys trijuga Indiase zwarte schildpad

NL 69 NL

Bijlage D Gewone naam

SAURIA Hagedissen Agamidae Agamen Physignathus cocincinus Chinese wateragaam Anguidae Hazelwormachtigen Abronia graminea Boomalligatorhagedis Gekkonidae Gekko’s Rhacodactylus auriculatus Ruwe reuzengekko Rhacodactylus ciliatus Gestekelde reuzengekko Rhacodactylus leachianus Nieuw-Caledonische reuzengekko Teratoscincus microlepis Kleinschubbige wondergekko Teratoscincus scincus Spookgekko Gerrhosauridae Gordelstaarthagedissen Zonosaurus karsteni Karstens gordelhagedis Zonosaurus quadrilineatus Vierstreepgordelhagedis Iguanidae Leguanen Ctenosaura quinquecarinata Scincidae Skinks Tribolonotus gracilis Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink Tribolonotus novaeguineae Nieuw-Guinese helmskink SERPENTES Slangen Colubridae Ringslangen Elaphe carinata §1 Taiwanese stinkslang Elaphe radiata §1 Sterrattenslang Elaphe taeniura §1 Taiwanese rattenslang Enhydris bocourti §1 Bocourts waterslang Homalopsis buccata §1 Mopsneusslang Langaha nasuta Madagaskar-bladneusslang Leioheterodon madagascariensis Madagaskar-haakneusslang Ptyas korros §1 Geelbuikrattenslang Rhabdophis subminiatus §1 Giftige waterslang Hydrophiidae Zeeslangen Lapemis curtus (Omvat ook Lapemis hardwickii) §1 Logge zeeslang Viperidae Adders Calloselasma rhodostoma §1 Maleise mocassinslang AMPHIBIA Amfibieën ANURA Kikkers en padden

NL 70 NL

Bijlage D Gewone naam

Hylidae Boomkikkers Phyllomedusa sauvagii Wasmakikikker

Leptodactylidae Fluitkikkers

Leptodactylus laticeps Santa Fe-fluitkikker

Ranidae Echte kikkers

Limnonectes macrodon Javaanse reuzenkikker of groottandkikker

Rana shqiperica Albanese poelkikker

CAUDATA Salamanders

Hynobiidae Aziatische salamanders

Ranodon sibiricus Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander

Plethodontidae Longloze salamanders

Bolitoglossa dofleini Reuzenpalmsalamander

Salamandridae Echte salamanders

Cynops ensicauda Zwaardstaartsalamander

Echinotriton andersoni Andersons krokodilsalamander

Pachytriton labiatus Lipsalamander

Paramesotriton spp. Wrattensalamanders

Salamandra algira Noord-Afrikaanse vuursalamander

Tylototriton spp. Krokodilsalamanders

ACTINOPTERYGII Straalvinnige vissen

PERCIFORMES Baarsachtigen

Apogonidae

Pterapogon kauderni Kardinaalbaars

ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)

INSECTA Insecten LEPIDOPTERA Vlinders en motten Papilionidae Pages en pauwogen Baronia brevicornis Mexicaanse of kortsprietbaronia Papilio grosesmithi Madagaskar-pauwoog Papilio maraho Breedstaartpauwoog

MOLLUSCA (WEEKDIEREN)

GASTROPODA Buikpotigen of slakken Haliotidae Zeeoren Haliotis midae Midasoor

NL 71 NL

Bijlage D Gewone naam

FLORA

AGAVACEAE Agavefamilie Calibanus hookeri Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate Dasylirion longissimum Berengras

ARACEAE Aronskelkfamilie

Arisaema dracontium Groenedraakaronskelk

Arisaema erubescens Lichtrode aronskelk

Arisaema galeatum Gehelmde aronskelk

Arisaema nepenthoides

Arisaema sikokianum Japanse cobralelie

Arisaema thunbergii var. urashima Urashima-aronskelk

Arisaema tortuosum Zweepkoordcobralelie

Biarum davisii ssp. marmarisense Davis’ marmeraronskelk

Biarum ditschianum Arfakaronskelk

COMPOSITAE (ASTERACEAE) Asterfamilie (composieten)

Arnica montana §3 Valkruid

Othonna cacalioides Cacaliamadeliefje

Othonna clavifolia Sleutelbladmadeliefje

Othonna hallii Van Halls madeliefje

Othonna herrei Herres madeliefje

Othonna lepidocaulis Schubsteelmadeliefje

Othonna retrorsa Treurmadeliefje

ERICACEAE Heidefamilie

Arctostaphylos uva-ursi §3 Berendruif

GENTIANACEAE Gentiaanfamilie

Gentiana lutea §3 Gele gentiaan

LEGUMINOSAE (FABACEAE) Vlinderbloemigen

Dalbergia granadillo §4 Cocobolo

Dalbergia retusa (Met uitzondering van de populatie die is Cocobolo

opgenomen in bijlage C ) §4

Dalbergia stevensonii (Met uitzondering van de populatie die is Honduras-palissander

opgenomen in bijlage C ) §4

LILIACEAE Leliefamilie

Trillium pusillum Dwergdrieblad

Trillium rugelii Stinkend drieblad

NL 72 NL

Bijlage D Gewone naam

Trillium sessile Aronskelkboslelie of paddenschaduw LYCOPODIACEAE Wolfsklauwfamilie

Lycopodium clavatum §3 Grote wolfsklauw MELIACEAE Mahoniefamilie

Cedrela fissilis (Met uitzondering van de populatie die is opgenomen in bijlage C) §4 Cedrela lilloi (C. angustifolia) (Met uitzondering van de populatie die is opgenomen in bijlage C) §4 Cedrela montana §4 Bergceder Cedrela oaxacensis §4 Oaxaca-ceder Cedrela odorata (Met uitzondering van de populaties die zijn Spaanse ceder opgenomen in bijlage C ) §4 Cedrela salvadorensis §4 El Salvador-ceder Cedrela tonduzii §4

MENYANTHACEAE Watergentiaanfamilie Menyanthes trifoliata §3 Waterdrieblad

PARMELIACEAE Parmeliakorstmossen Cetraria islandica §3 IJslands mos

PASSIFLORACEAE Passiebloemfamilie

Adenia glauca Blauwgele woestijnroos

Adenia pechuelli Olifantsvoet

PEDALIACEAE Sesamfamilie

Harpagophytum spp. §3 Duivelsklauw

PORTULACACEAE Posteleinfamilie

Ceraria carrissoana Angolese postelein

Ceraria fruticulosa Heesterpostelein

SELAGINELLACEAE Selaginellafamilie

Selaginella lepidophylla Roos van Jericho”

NL 73 NL

2.

Originele weergave

afbeelding document
 
 
 
 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.