Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en houdende intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG - Resultaat van de eerste lezing door het Europees Parlement (Straatsburg, 11 tot en met 14 maart 2013) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 19 april 2018
kalender

1.

Tekst

RAAD VAN Brussel, 14 maart 2013 (19.03)

DE EUROPESE UNIE (OR. en)

7176/13

Interinstitutioneel dossier: 2011/0300 (COD)†i

CODEC 504 ENER 73 CADREFIN 50 PE 108

INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comitť van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en houdende intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG Ė Resultaat van de eerste lezing door het Europees Parlement (Straatsburg, 11 tot en met 14 maart 2013)

I. INLEIDING

Overeenkomstig artikel 294 van het VWEU en de gemeenschappelijke verklaring over de wijze van

uitvoering van de medebeslissingsprocedure 1 zijn er informele contacten geweest tussen de Raad,

het Europees Parlement en de Commissie, teneinde in eerste lezing een akkoord over het in hoofde genoemde voorstel te bereiken en zodoende een tweede lezing en de bemiddelingsprocedure te voorkomen.

1 PB C 145 van 30.6.2007, blz. 5.

DQPG NL

In dit verband, en overeenkomstig artikel 138 van het Reglement van het Europees Parlement 1 ,

heeft de rapporteur, de heer Antůnio Fernando CORREIRA DE CAMPOS (S&D, PT), namens de Commissie Industrie, onderzoek en energie ťťn compromisamendement (amendement 1) op het verordeningsvoorstel ingediend. Tijdens de bovengenoemde informele contacten is over dit amendement overeenstemming bereikt.

II. STEMMING

Tijdens de stemming op 12 maart 2013 heeft de plenaire vergadering het enige compromisamendement op het verordeningsvoorstel aangenomen. Het aldus geamendeerde Commissievoorstel vormt het standpunt van het Parlement in eerste lezing, dat is vervat in de wetgevingsresolutie in

bijlage dezes 2 .

Het standpunt van het Parlement vormt de weergave van hetgeen reeds door de instellingen was overeengekomen. De Raad zou dan ook moeten kunnen instemmen met het standpunt van het Parlement.

De wetgevingshandeling zou vervolgens worden aangenomen in de formulering die overeenstemt met het standpunt van het Parlement.

____________________

1 Artikel 138 van het Reglement van het Europees Parlement bepaalt dat een verslag dat in een

commissie is goedgekeurd waarbij minder dan een tiende van de commissieleden tegenstemde, op de agenda van de plenaire vergadering wordt geplaatst om zonder amendementen in stemming te worden gebracht. Over het verslag vindt dan ťťn enkele stemming plaats. Over een verslag dat op de agenda wordt geplaatst om zonder amendementen in stemming te worden gebracht, wordt in de plenaire vergadering evenmin een debat gehouden.

2 In het standpunt van het Parlement zoals weergegeven in de wetgevingsresolutie zijn de bij de

amendementen aangebrachte wijzigingen in het Commissievoorstel aangegeven. Toegevoegde woorden zijn vetgedrukt en cursief. Het symbool " ▌" staat voor geschrapte tekst.

DQPG NL

BIJLAGE (12.3.2013)

P7_TA-PROV(2013)0061

Richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG (COM(2011)0658†i Ė C7-0371/2011 Ė 2011/0300(COD)†i )

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

Ė gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad

(COM(2011)0658†i ),

Ė gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0371/2011),

Ė gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Ė gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comitť van 1 februari 2012 1 ,

Ė gezien het advies van het Comitť van de Regio's van 19 juli 2012 2 ,

Ė gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 5 december

2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Ė gezien artikel 55 van zijn Reglement,

Ė gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie internationale handel, de Commissie vervoer en

toerisme en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0036/2013),

 • 1. 
  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;
 • 2. 
  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

1 PB C 143 van 22.5.2012, blz. 125.

7176/13 roe/JEL/dm 1 3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en

aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

P7_TC1-COD(2011)0300

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 172,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comitť 1 ,

Gezien het advies van het Comitť van de Regio's 2 ,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure 3 ,

1 PB C 143 van 22.5.2012, blz. 125.

2 PB C 277 van 13.9.2012, blz. 143.

7176/13 roe/JEL/dm 3 Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 26 maart 2010 heeft de Europese Raad ingestemd met het voorstel van de

Commissie voor een nieuwe strategie "Europa 2020". Eťn van de prioriteiten van de Europa 2020-strategie is duurzame groei die moet worden bereikt door het bevorderen van een meer hulpbronnenefficiŽnte, duurzamere en meer concurrerende economie. In deze strategie wordt energie-infrastructuur centraal gesteld als onderdeel van het vlaggenschipinitiatief "EfficiŽnt gebruik van hulpbronnen", door de noodzaak te onderstrepen om dringend Europa's netwerken te moderniseren, daarbij deze op continentaal niveau onderling aan elkaar te koppelen, in het bijzonder om hernieuwbare energiebronnen te integreren.

(2) De in de conclusies van de Europese Raad van Barcelona van maart 2002 overeengekomen doelstelling dat alle lidstaten een elektriciteitsinterconnectieniveau van minstens 10% van hun geÔnstalleerde productiecapaciteit hebben, is nog niet bereikt.

(3) In de mededeling van de Commissie "Prioriteiten voor energie-infrastructuurprojecten voor 2020 en verder - Een blauwdruk voor een Europees geÔntegreerd

energienetwerk", gevolgd door de conclusies van de Raad van 28 februari 2011 en de

resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 1 , wordt verzocht een nieuw

energie-infrastructuurbeleid uit te werken om de netwerkontwikkeling op Europees niveau voor de periode tot 2020 en verder te optimaliseren en het zo voor de Unie mogelijk te maken haar cruciale beleidsdoelstellingen inzake concurrentiekracht, duurzaamheid en energievoorzieningszekerheid te verwezenlijken.

1 Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2011 over energieinfrastructuurprioriteiten

voor 2020 en daarna (PB C 33 E van 5.2.2013, blz. 46). (4) De Europese Raad van 4 februari 2011 heeft de noodzaak onderstreept van een

modernisering en uitbreiding van Europa's energie-infrastructuur en van een interconnectie van de netwerken over de grenzen heen teneinde solidariteit tussen de lidstaten mogelijk te maken, alternatieve voorzienings- of doorvoerroutes te openen en hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen in concurrentie met traditionele energiebronnen. De Raad heeft daarbij beklemtoond dat geen ▌EU-lidstaat na 2015 nog geÔsoleerd mag zijn van de Europese gas- en elektriciteitsnetwerken of zijn energievoorziening in gevaar mag zien komen doordat het ontbreekt aan de nodige geschikte interconnecties.

(5) Bij Beschikking nr. 1364/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad 1 zijn

richtsnoeren vastgesteld voor trans-Europese netwerken in de energiesector (TEN-E). Deze richtsnoeren hebben tot doel de voltooiing van de interne energiemarkt van de Unie te ondersteunen en een rationele productie, een rationeel transport, een rationele distributie en een rationeel gebruik van energie te bevorderen, het isolement van minder welvarende en eilandregio's te verminderen, de energievoorziening, -bronnen en -routes van de Unie veilig te stellen en te diversifiŽren, ook door samenwerking met derde landen, en bij te dragen tot duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu.

7176/13 roe/JEL/dm 5 (6) Een evaluatie van het huidige TEN-E-kader heeft duidelijk aangetoond dat dit kader,

hoewel het een positieve bijdrage levert tot de geselecteerde projecten door deze een grotere politieke zichtbaarheid te geven, onvoldoende visie, focus en flexibiliteit heeft om de leemten op het gebied van de infrastructuur te vullen. De Unie moet derhalve haar inspanningen opvoeren om toekomstige uitdagingen op dit gebied het hoofd te bieden, en de nodige aandacht moet worden besteed aan het identificeren van potentiŽle toekomstige tekorten op het stuk van energievraag en -aanbod.

(7) Een versnelling van de modernisering van bestaande energie-infrastructuur en de ontwikkeling van nieuwe energie-infrastructuur is van essentieel belang om de

energie- en klimaatdoelstellingen van het EU-beleid te verwezenlijken, bestaande uit de voltooiing van de interne energiemarkt, het waarborgen van de energievoorzieningszekerheid, in het bijzonder inzake gas en olie, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20% (30% als aan de nodige voorwaarden is voldaan), de toename van het aandeel van hernieuwbare energie in ▌het

eindenergieverbruik met 20% 1 en de toename van de energie-efficiŽntie met 20% in

2020, waarbij winsten op het gebied van energie-efficiŽntie de behoefte aan nieuw te bouwen infrastructuur kan verminderen.

Bovendien moet de Unie ervoor zorgen dat haar infrastructuur klaar is voor een koolstofarmer energiesysteem op de langere termijn in de loop naar 2050. Deze verordening moet derhalve ook de mogelijkheid bieden om de potentiŽle toekomstige energie- en klimaatbeleidsdoelstellingen van de Unie te helpen verwezenlijken.

1 Richtlijn 2009/28/EG†i van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16).

(8) In weerwil van het feit dat Richtlijn 2009/72/EG†i van het Europees Parlement en de

Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt

voor elektriciteit 1 en Richtlijn 2009/73/EG†i van het Europees Parlement en de Raad van

13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor

aardgas 2 voorzien in een interne energiemarkt, blijft de markt versnipperd ten

gevolge van ontoereikende interconnecties tussen de nationale energienetwerken en de suboptimale benutting van de bestaande energie-infrastructuur. GeÔntegreerde netwerken die zich over de hele Unie uitstrekken en de ontwikkeling van slimme netwerken zijn evenwel van cruciaal belang om een concurrerende en goed functionerende geÔntegreerde markt te waarborgen, voor het bereiken van een optimale benutting van energie-infrastructuur, voor meer energie-efficiŽntie en de integratie van gespreide hernieuwbare energiebronnen en voor het bevorderen van groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling.

(9) De energie-infrastructuur van de Unie moet verder worden opgewaardeerd teneinde technische defecten te voorkomen en om de infrastructuur bestendiger te maken tegen dergelijke defecten, alsmede tegen natuurrampen of door de mens veroorzaakte

rampen, negatieve effecten van de klimaatverandering en bedreigingen voor de veiligheid, met name voor de Europese kritische infrastructuur als omschreven in Richtlijn 2008/114/EG†i van de Raad van 8 december 2008 inzake de identificatie van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de

noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren 3 .

1 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55.

2 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 94.

7176/13 roe/JEL/dm 7 (10) Transport van olie via landleidingen in plaats van over het water kan een

belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de milieurisico dat aan het vervoer

van olie is verbonden.

(11) Het belang van slimme netwerken voor het bereiken van de energiebeleidsdoelstellingen van de Unie is erkend in de mededeling van de Commissie van 12 april 2011 "Slimme netwerken: van innovatie tot invoering".

(12) Faciliteiten voor de opslag van energie en de ontvangst, opslag en hervergassing of decompressie van vloeibaar gemaakt aardgas (L G) of gecomprimeerd aardgas

(C G) hebben een steeds belangrijkere rol te spelen in de Europese energieinfrastructuur. De uitbreiding van deze energie-infrastructuurfaciliteiten vormt een belangrijke component van een goed functionerende netwerkinfrastructuur.

(13) In haar mededeling "Het energiebeleid van de EU: verbintenissen met partners buiten onze grenzen" van 7 september 2011 heeft de Commissie beklemtoond dat de Unie de bevordering van de ontwikkeling van energie-infrastructuur moet opnemen in haar

externe betrekkingen met het oog op de ondersteuning ▌van de sociaaleconomische ontwikkeling buiten de grenzen van de Unie. De Unie moet de uitvoering faciliteren van infrastructuurprojecten die de energienetwerken van de Unie koppelen aan die van derde landen, meer in het bijzonder met nabuurlanden en met landen ▌waarmee de Unie een specifieke samenwerking op energiegebied tot stand heeft gebracht.

(14) Om de spannings- en frequentiestabiliteit te garanderen, dient bijzondere aandacht te gaan naar de stabiliteit van het Europese elektriciteitsnetwerk, onder wisselende omstandigheden die ontstaan door de toenemende injectie van energie uit

hernieuwbare bronnen die van nature variabel zijn.

(15) De investeringsbehoeften op het gebied van de elektriciteits- en gastransmissieinfrastructuur van Europees belang in de periode tot 2020 zijn geraamd op 200 miljard euro. De aanzienlijke toename van de investeringsvolumes in vergelijking met het verleden en de urgentie van de tenuitvoerlegging van nieuwe energieinfrastructuurprioriteiten

vergen een nieuwe aanpak voor de regulering en financiering van die infrastructuur, en in het bijzonder bij grensoverschrijdende projecten.

(16) In het aan de Raad van 10 juni 2011 gerichte werkdocument van de diensten van de

Commissie met als titel "Investeringsbehoeften en financieringseisen voor de energieinfrastructuur" werd beklemtoond dat ongeveer de helft van de totale investeringen die vereist zijn in het decennium tot 2020 het risico lopen om niet of niet tijdig te worden opgeleverd als gevolg van belemmeringen bij de vergunningverlening, regelgevende kwesties en financiering.

(17) Bij deze verordening worden regels vastgesteld voor de tijdige ontwikkeling en de interoperabiliteit van trans-Europese energienetwerken met het oog op de

verwezenlijking van de in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) geformuleerde energiedoelstellingen, namelijk een goede werking van de interne energiemarkt en continuÔteit van de voorziening van de Unie, de bevordering van energie-efficiŽntie en -besparing en ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare vormen van energie, alsook de bevordering van de onderlinge koppeling van energienetwerken. Door deze doelstellingen na te streven, draagt deze verordening bij tot slimme, duurzame en inclusieve groei en brengt het baten voor de gehele Unie op het gebied van concurrentievermogen en economische, maatschappelijke en territoriale cohesie.

(18) Voor de ontwikkeling van trans-Europese netwerken en de effectieve interoperabiliteit daarvan is het van cruciaal belang dat wordt gezorgd voor operationele coŲrdinatie tussen de transmissiesysteembeheerders (TSB's) voor elektriciteit. Om in dat verband uniforme voorwaarden te garanderen voor de tenuitvoerlegging van de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in

elektriciteit 1 , moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend.

Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011†i van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen betreffende de mechanismen voor controle door de lidstaten op de uitoefening door

de Commissie van haar uitvoeringsbevoegdheden 2 . Voor de vaststelling van de

richtsnoeren voor de uitvoering van de operationele coŲrdinatie tussen TSB's voor elektriciteit op het niveau van de Unie moet de onderzoeksprocedure worden toegepast, gelet op het feit dat deze richtsnoeren algemeen toepasselijk zijn op alle TSB's.

1 PB L 211 van 14.8.2009, blz. 15.

2 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

(19) Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators ("het

Agentschap"), dat is opgericht bij Verordening (EG) nr. 713/2009†i van het Europees

Parlement en de Raad 1 krijgt uit hoofde van deze verordening belangrijke

aanvullende taken toegewezen en krijgt het recht toegekend om voor sommige van deze aanvullende taken vergoedingen te vragen.

(20) a grondige raadpleging van alle lidstaten en belanghebbenden heeft de Commissie ▌12 strategische trans-Europese energie-infrastructuurprioriteiten geÔdentificeerd

waarvan de uitvoering voor 2020 essentieel is voor de verwezenlijking van de energieen klimaatdoelstellingen van de Unie. Deze prioriteiten hebben betrekking op verschillende geografische regio's of thema's op het gebied van elektriciteitstransmissie en -opslag, gastransmissie, aardgasopslag en infrastructuur voor vloeibaar of gecomprimeerd aardgas, slimme netwerken, elektriciteitssnelwegen, transport van koolstofdioxide en olie-infrastructuur.

(21) De ▌projecten van gemeenschappelijk belang moeten voldoen aan gemeenschappelijke, transparante en objectieve criteria met het oog op hun bijdrage tot de doelstellingen van het energiebeleid. Voor elektriciteit en gas moeten de voorgestelde projecten, willen zij in aanmerking komen voor opneming in de tweede en daaropvolgende Unielijsten, deel uitmaken van het laatste beschikbare tienjarige netwerkontwikkelingsplan. In dit plan moet met name rekening worden gehouden met de conclusies van de ▌Europese Raad van 4 februari 2011 inzake de noodzaak van integratie van de perifere energiemarkten.

7176/13 roe/JEL/dm 11 (22) ▌Er moeten regionale groepen worden opgericht die als taak hebben projecten van

gemeenschappelijk belang voor te stellen en te evalueren, hetgeen resulteert in de vaststelling van regionale lijsten van projecten van gemeenschappelijk belang. Om een brede consensus te waarborgen, moeten deze regionale groepen een nauwe samenwerking verzekeren tussen lidstaten, nationale regulerende instanties, projectpromotoren en belanghebbenden. De samenwerking moet zoveel mogelijk gebaseerd zijn op bestaande structuren voor regionale samenwerking tussen de nationale regulerende instanties en TSB's en andere door de lidstaten en de Commissie opgerichte structuren. In het kader van deze samenwerking moeten de nationale regelgevende instanties de regionale groepen indien nodig van advies dienen over onder meer de uitvoerbaarheid van de regelgevingsaspecten van de voorgestelde projecten en over de haalbaarheid van het voor formele goedkeuring voorgestelde tijdschema.

(23) Teneinde te garanderen dat de Uniebrede lijst van projecten van gemeenschappelijk belang (de "Unielijst") beperkt blijft tot die projecten welke het meest bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de strategische prioritaire corridors en gebieden voor energieinfrastructuur, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om

overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot vaststelling en herziening van de Unielijst, met inachtneming van het recht van de lidstaten om hun goedkeuring te hechten aan projecten van gemeenschappelijk belang op hun grondgebied. Overeenkomstig de in het kader van de ▌effectbeoordeling bij het voorstel voor deze verordening uitgevoerde analyse wordt het aantal van dergelijke projecten geraamd op ongeveer 100 op elektriciteitsgebied en 50 op het gebied van gas. Uitgaande van deze raming en de noodzaak om de doelstelling van deze verordening te verwezenlijken, moet het totale aantal projecten van gemeenschappelijk belang beheersbaar blijven en mag het derhalve niet significant hoger zijn dan 220. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

(24) Elke twee jaar moet een nieuwe Unielijst worden vastgesteld. Projecten van gemeenschappelijk belang die voltooid zijn of die niet langer voldoen aan de desbetreffende criteria en vereisten zoals vastgelegd in deze verordening, mogen niet meer op de volgende Unielijst verschijnen. Bestaande projecten van

gemeenschappelijk belang die in de volgende Unielijst moeten worden opgenomen, moeten om die reden worden onderworpen aan hetzelfde selectieproces voor de vaststelling van regionale lijsten en voor de vaststelling van de Unielijst als voorgestelde projecten; er dient evenwel voor worden gezorgd dat de daarmee gepaard gaande administratieve formaliteiten tot een minimum worden beperkt, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van in een eerder stadium ingediende informatie en door rekening te houden met de jaarverslagen van de projectontwikkelaars.

(25) Projecten van gemeenschappelijk belang moeten zo snel mogelijk ten uitvoerworden gelegd en zij moeten daarbij van nabij worden gevolgd en worden geŽvalueerd, terwijl de administratieve lasten voor de projectpromotoren tot een minimum worden beperkt. De Commissie moet Europese coŲrdinatoren aanwijzen voor projecten die specifieke moeilijkheden ondervinden.

(26) Vergunningverleningsprocessen mogen niet leiden tot een administratieve belasting die niet in verhouding staat tot de omvang of complexiteit van een project, noch mogen zij de ontwikkeling van trans-Europese netwerken en de markttoegang belemmeren. De conclusies van de Raad van 19 februari 2009 onderstreepten de noodzaak van het opsporen en uit de weg ruimen van belemmeringen voor investeringen, onder meer door een stroomlijning van de plannings- en raadplegingsprocedures. Deze conclusies werden versterkt door de conclusies van de Europese Raad van 4 februari 2011

waarop opnieuw het belang werd onderstreept van een stroomlijning en verbetering van vergunningverleningsprocessen met inachtneming van de nationale bevoegdheden.

(27) De planning en tenuitvoerlegging van uniale projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van energie-, vervoer- en telecommunicatie-infrastructuur moeten worden gecoŲrdineerd teneinde synergieŽn te creŽren wanneer dit vanuit een algemeen economisch, technisch, milieu- of ruimteplanningsgerelateerd oogpunt zinvol is, en waarbij terdege rekening moet worden gehouden met de relevante veiligheidsaspecten. Aldus kan, wanneer de diverse Europese netwerken worden gepland, voorkeur worden gegeven aan de integratie van vervoers-, communicatieen energienetwerken om te waarborgen dat zo weinig mogelijk grond wordt gebruikt en er tegelijkertijd, waar mogelijk, voor te zorgen dat bestaande of in onbruik

geraakte routes opnieuw in gebruik worden genomen om de maatschappelijke, economische, financiŽle en milieueffecten tot een minimum te beperken.

(28) Om een snelle administratieve behandeling te waarborgen, moeten projecten van gemeenschappelijk belang een "prioriteitsstatus" krijgen op nationaal niveau. Projecten van gemeenschappelijk belang moeten door de bevoegde instanties als projecten van openbaar belang worden beschouwd. Er moet vergunning worden verleend, om

dwingende redenen van groot openbaar belang, aan projecten die een negatief effect hebben op het milieu wanneer is voldaan aan alle voorwaarden ▌van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 1 en Richtlijn 2000/60/EG van het

Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader

voor communautaire maatregelen betreffende het gebied van het waterbeleid 2 .

(29) De oprichting van ťťn ▌bevoegde instantie of instanties die alle vergunningverleningsprocessen bundelt of coŲrdineert ("one-stop shop") moet de complexiteit verminderen, de efficiŽntie en transparantie vergroten en de samenwerking tussen de lidstaten versterken. Van zodra deze is benoemd, moet de bevoegde instantie zo spoedig mogelijk operationeel zijn.

(30) Hoewel er duidelijke normen bestaan voor de inspraak van het publiek in de procedures voor besluitvorming op milieugebied, zijn er aanvullende maatregelen nodig om de hoogst mogelijke normen voor transparantie en inspraak van het publiek te waarborgen bij alle relevante kwesties tijdens het vergunningverleningsproces voor projecten van gemeenschappelijk belang.

1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

2 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

(31) Een correcte en gecoŲrdineerde tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/92†i /EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de beoordeling

van de gevolgen van bepaalde openbare en particuliere projecten op het milieu 1 , van

Richtlijn 2001/42/EG†i van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen van bepaalde plannen en programma's

voor het milieu 2 , voor zover van toepassing, van het Verdrag betreffende toegang tot

informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake

milieuaangelegenheden, ondertekend op 25 Juni 1998 te Aarhus 3 , (Verdrag van

Aarhus) en van het Verdrag van Espoo inzake milieueffectenrapportage in grensoverschrijdend verband (Verdrag van Espoo) moet de harmonisatie waarborgen van de voornaamste beginselen voor de evaluatie van de milieueffecten, inclusief in een grensoverschrijdende context. De lidstaten moeten hun evaluaties voor projecten van gemeenschappelijk belang coŲrdineren en moeten, waar mogelijk, zorgen voor gezamenlijke evaluaties. De lidstaten moeten ertoe worden aangemoedigd optimale praktijken uit te wisselen en hun administratieve capaciteit voor vergunningverleningsprocessen te vergroten.

1 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1.

2 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.

3 Namens de Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2005/370/EG†i van de Raad van 17

februari 2005 (PB L 124 van 17.5.2005, blz. 1).

(32) Het is van belang om de vergunningverleningsprocessen te stroomlijnen en te verbeteren. met inachtneming Ė voor zover mogelijk rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel Ė van nationale bevoegdheden en procedures voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Gezien de urgentie van de ontwikkeling van de energieinfrastructuur moet een vereenvoudiging van de vergunningverleningsprocessen vergezeld gaan van een duidelijke uiterste termijn voor de door de bevoegde

▌instanties te nemen besluiten met betrekking tot de bouw van een project. Deze uiterste termijn moet een stimulans vormen voor een efficiŽntere omschrijving en afhandeling van procedures en mag onder geen omstandigheden ▌het hoge niveau van de normen voor milieubescherming en inspraak van het publiek in het gedrang brengen. De lidstaten kunnen niettemin trachten de bij deze verordening vastgestelde maximumtermijnen Ė indien haalbaar Ė nog verder te verkorten. De bevoegde autoriteiten dienen toe te zien op de naleving van de termijnen en de lidstaten moeten trachten te bewerkstelligen dat, wanneer er beroep wordt aangetekend tegen de inhoudelijke of procedurele wettelijkheid van een raambesluit, dit beroep op een zo efficiŽnt mogelijke wijze wordt afgehandeld.

(33) Wanneer de lidstaten zulks passend achten, kunnen zij in het raambesluit ook besluiten opnemen die worden getroffen in het kader van: onderhandelingen met individuele landeigenaren over verlening van toegang tot dan wel eigendom of recht tot het gebruiken van onroerend goed; de ruimtelijke ordening die het algemene landgebruik van een bepaald gebied regelt, ook andere vormen van ontwikkeling omvat zoals snelwegen, spoorwegen, gebouwen en beschermde natuurgebieden, en niet specifiek met het oog op het geplande project wordt ingericht; het verlenen van operationele vergunningen. In het kader van de vergunningverleningsprocessen kan bij een project van gemeenschappelijk belang eventueel ook toestemming worden gegeven voor de aanleg van aanverwante infrastructuur, voor zover die essentieel is voor de bouw of werking van het project.

(34) De verordening, met name de bepalingen betreffende vergunningverlening, inspraak van het publiek en de tenuitvoerlegging van projecten van gemeenschappelijk belang, moet worden toegepast onverminderd de toepassing van het internationale recht en het recht van de Unie, inclusief de bepalingen ter bescherming van het milieu en de

volksgezondheid en de bepalingen in het kader van het gemeenschappelijk maritiem en

visserijbeleid.

(35) De kosten voor de ontwikkeling, de bouw, de uitbating en het onderhoud van projecten van gemeenschappelijk belang moeten in de regel volledig worden gedragen door de gebruikers van de infrastructuur. Projecten van

gemeenschappelijk belang moeten in aanmerking komen voor grensoverschrijdende kostentoewijzing wanneer uit een evaluatie van de marktvraag of van de verwachte tariefeffecten is gebleken dat de kosten onmogelijk kunnen worden gedekt via de door de infrastructuurgebruikers betaalde tarieven.

(36) Het vertrekpunt voor de discussie betreffende een passende kostentoewijzing moet de analyse zijn van de kosten en baten van een infrastructuurproject op basis van een

geharmoniseerde methodologie voor de analyse van het gehele energiesysteem, in het kader van de tienjarige netwerkontwikkelingsplannen, opgesteld door de Europese Netwerken van transmissiesysteembeheerders overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 714/2009†i en Verordening (EG) nr. 715/2009†i van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang

tot aardgastransmissienetten 1 , en herzien door het Agentschap. Bij deze analyse kan

ook rekening worden gehouden met de indicatoren en de bijbehorende referentiewaarden voor de vergelijking van de investeringskosten per eenheid.

7176/13 roe/JEL/dm 20 (37) In een steeds meer geÔntegreerde interne energiemarkt zijn duidelijke en transparante

regels voor de verdeling van de kosten over de grenzen heen noodzakelijk teneinde investeringen in grensoverschrijdende infrastructuur te vergemakkelijken en te versnellen. Op de Europese Raad van 4 februari 2011 is herinnerd aan het belang van de bevordering van een reguleringskader dat aantrekkelijk is voor investeringen in netwerken, met tarieven waarvan het niveau consistent is met de financieringsbehoeften en met een passende kostentoewijzing voor grensoverschrijdende investeringen, waarbij de mededinging en het concurrentievermogen ▌worden bevorderd en rekening wordt gehouden met het effect op de consument. Bij de besluitvorming inzake grensoverschrijdende kostenallocatie moeten de nationale regelgevende instanties erop toezien dat het effect daarvan op de nationale tarieven geen onevenredige druk op de consument tot gevolg heeft. Bovendien moeten de nationale regelgevende instanties het risico voor dubbele ondersteuning van projecten voorkomen door correcte verrekening van de reŽle en geraamde kosten en opbrengsten. Deze kosten en opbrengsten mogen slechts in rekening worden gebracht voor zover zij daadwerkelijk bestemd zijn voor het dekken van de desbetreffende kosten en zoveel mogelijk gerelateerd zijn aan de desbetreffende projecten. Wanneer bij een investeringsaanvraag voordelen in aanmerking moeten worden genomen die zich uitstrekken tot buiten de grenzen van de betrokken lidstaten, moeten de nationale regelgevende instanties de betrokken TSB's raadplegen omtrent de projectspecifieke kosten-batenanalyse.

(38) Overeenkomstig het huidige recht met betrekking tot de interne energiemarkt moeten de tarieven voor toegang tot de gas- en elektriciteitsnetwerken ▌de nodige

investeringsstimulansen bieden. Wanneer zij het recht met betrekking tot de interne energiemarkt toepassen, moeten de nationale regulerende instanties zorgen voor een stabiel en voorspelbaar regelgevingskader met stimulansen voor projecten van gemeenschappelijk belang, inclusief de stimulansen voor de lange termijn, die evenredig zijn met het specifieke risiconiveau van het project. Dit geldt met name voor innovatieve elektriciteitstransmissietechnologieŽn met het oog op een brede integratie van hernieuwbare energiebronnen, een meer decentrale energieproductie en een flexibele vraagrespons binnen geÔnterconnecteerde netwerken, alsook voor gastransmissie-infrastructuur die een geavanceerde capaciteit of extra flexibiliteit biedt voor de markt teneinde kortetermijntransacties of back-uplevering in het geval van verstoring van de voorziening mogelijk te maken.

(39) Deze verordening is alleen van toepassing op het verlenen van vergunningen voor, publieksinspraak bij en regelgevingsbehandeling van projecten van

gemeenschappelijk belang in de zin zoals hierin uiteengezet. De lidstaten kunnen niettemin uit hoofde van hun nationale wetgeving dezelfde of soortgelijke regels toepassen op andere projecten die binnen de werkingssfeer van deze verordening niet de status hebben van projecten van gemeenschappelijk belang. In het kader van de toepasselijke regelgevingsstimulansen staat het de lidstaten voorts vrij uit hoofde van hun nationale wetgeving dezelfde of soortgelijke regels toe te passen voor projecten van gemeenschappelijk belang die vallen onder de categorie elektriciteitsopslag.

(40) Lidstaten die momenteel in het kader van vergunningverleningsprocessen niet voorzien in de mogelijkheid tot toekenning van een juridische status van het hoogste nationale belang aan energie-infrastructuurprojecten, zouden er goed aan doen de invoering van een dergelijke status in overweging te nemen, en daarbij met name af te wegen of dit zou resulteren in een sneller vergunningverleningsproces.

(41) Het Europees energieprogramma voor herstel (EEPR), zoals ingesteld bij Verordening

(EU)nr. 1233/2010 van het Europees Parlement en de Raad 1 , heeft de toegevoegde

waarde aangetoond van het hefboomeffect dat substantiŽle financiŽle bijstand van de Unie kan uitoefenen op particuliere investeringen om de uitvoering van projecten van Europees belang mogelijk te maken. Op de Europese Raad van 4 februari 2011 werd erkend dat bepaalde energie-infrastructuurprojecten een beperkte openbare financiering kunnen vergen om grotere investeringen door de particuliere sector los te maken. In het licht van de economische en financiŽle crisis en de begrotingsbeperkingen moet gerichte steun, via subsidies en financiŽle instrumenten, worden ontwikkeld in het kader van het meerjarig financieel kader dat het mogelijk maakt nieuwe investeerders in de prioritaire corridors en gebieden voor energieinfrastructuur aan te trekken en daarbij de financiŽle bijdrage van de Unie tot een minimum te beperken. De desbetreffende maatregelen moeten voortbouwen op de ervaring die wordt verworven tijdens de eerste fase na de invoering van projectobligaties voor de financiering van infrastructuurprojecten.

7176/13 roe/JEL/dm 23 (42) Projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van elektriciteit, gas, en

kooldioxide moeten Ė van zodra daarvoor dergelijke financieringsmiddelen beschikbaar zijn Ė in aanmerking komen voor financiŽle bijstand van de Unie voor studies en, onder bepaalde voorwaarden, werkzaamheden in het kader van de desbetreffende verordening betreffende een Connecting Europe-faciliteit ▌, hetzij in de vorm van subsidies, hetzij in de vorm van innovatieve financiŽle instrumenten. Dit zal ervoor zorgen dat op maat gesneden steun kan worden verleend aan projecten van gemeenschappelijk belang die niet levensvatbaar zijn in het kader van het bestaande reguleringskader en de vigerende marktomstandigheden. Het is van belang dat iedere vorm van verstoring van de mededinging wordt vermeden tussen met name projecten die bijdragen aan de totstandbrenging van dezelfde prioritaire EU-corridor. Dergelijke financiŽle bijstand moet de nodige synergieŽn zekerstellen met de Structuurfondsen, waaruit slimme energiedistributienetwerken van lokaal of regionaal belang zullen worden gefinancierd. Voor investeringen in projecten van gemeenschappelijk belang is een drietrapsbenadering van toepassing. In de eerste plaats dient de markt het voortouw te nemen bij investeringen. In de tweede plaats moet er, indien investeringen niet uit de markt zelf voortkomen, worden gekeken naar eventuele regelgevingsoplossingen, waarbij Ė indien nodig Ė het desbetreffende regelgevingskader moet worden aangepast en erop moet worden toegezien dat de relevante regelgeving correct wordt toegepast. In de derde plaats kan er, indien de eerste twee stappen niet volstaan om de nodige investeringen in projecten van gemeenschappelijk belang aan te trekken, door de Unie financiŽle bijstand worden verleend indien het project van gemeenschappelijk belang voldoet aan de vigerende geschiktheidsvoorwaarden.

(43) Aangezien het doel van deze verordening, namelijk de ontwikkeling en interoperabiliteit van trans-Europese energienetwerken en de onderlinge koppeling van dergelijke netwerken, niet op afdoende wijze door de lidstaten kan worden bereikt en derhalve beter op het niveau van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen nemen, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel als neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende ▌de Europese Unie. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(44) De verordeningen (EG) nr. 713/2009†i , (EG) nr. 714/2009†i en (EG) nr. 715/2009†i moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(45) Beschikking nr. 1364/2006/EG moet derhalve worden ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Onderwerp en toepassingsgebied

 • 1. 
  Bij deze verordening worden richtsnoeren vastgesteld voor de tijdige ontwikkeling en de interoperabiliteit van de in bijlage I genoemde prioritaire corridors en gebieden van de trans-Europese energie-infrastructuur ("prioritaire corridors en gebieden voor

  energie-infrastructuur").

 • 2. 
  Met name worden/wordt bij deze verordening:
  • a) 
   de selectie van projecten van gemeenschappelijk belang behandeld die vereist zijn om ▌prioritaire corridors en gebieden ten uitvoer te leggen en die vallen binnen de energie-infrastructuur categorieŽn op het gebied van elektriciteit, gas, olie en koolstofdioxide als omschreven in bijlage II ("energie-infrastructuur categorieŽn");
  • b) 
   de tijdige uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang vergemakkelijkt door de vergunningverleningsprocessen te stroomlijnen, nauwer te coŲrdineren en te versnellen en door de inspraak van het publiek te verbeteren;
  • c) 
   regels en richtsnoeren vastgesteld voor de grensoverschrijdende toewijzing van kosten- en risicogerelateerde stimulansen voor projecten van gemeenschappelijk belang;
  • d) 
   de voorwaarden vastgesteld voor het in aanmerking komen van projecten van gemeenschappelijk belang voor financiŽle bijstand van de Unie ▌.

   Artikel 2 Definities

Voor de doeleinden van deze verordening gelden, naast de definities van de Richtlijnen

2009/28/EG, 2009/72/EG en 2009/73/EG en van Verordeningen (EG) nr. 713/2009†i , 714/2009 en 715/2009†i , de volgende definities:

 • 1) 
  'energie-infrastructuur', elke fysieke uitrusting of faciliteit die valt onder de energieinfrastructuurcategorieŽn en die gelegen is binnen de Unie of die de Unie verbindt met ťťn of meer derde landen;
 • 2) 
  'raambesluit', een door de instantie of instanties van een lidstaat Ė met uitsluiting van rechterlijke instanties Ė genomen besluit of verzameling van besluiten die bepalen of een projectpromotor een vergunning voor de bouw van de energie-infrastructuur met betrekking tot een project krijgt, onverminderd alle besluiten die worden genomen in de context van procedures van administratiefberoep;
 • 3) 
  'project', ťťn of verscheidene hoogspanningslijnen, pijpleidingen, faciliteiten, uitrustingen of installaties die vallen onder energie-infrastuctuurcategorieŽn ▌;
 • 4) 
  'project van gemeenschappelijk belang', een project ▌dat vereist is om de in bijlage I genoemde prioritaire corridors en gebieden voor energie-infrastructuur ten uitvoer te leggen en dat deel uitmaakt van de Uniebrede lijst van projecten van

  gemeenschappelijk belang als bedoeld in artikel 3; 5) 'knelpunt in de energie-infrastructuur': een beperking van de fysieke stromen in een

  energiesysteem als gevolg van onvoldoende transmissiecapaciteit, onder andere door het ontbreken van infrastructuur;

 • 6) 
  'projectpromotor':
  • a) 
   een TSB, een distributiesysteembeheerder of een andere exploitant of investeerder die een project van gemeenschappelijk belang ontwikkelt; of
  • b) 
   als er verscheidene TSB's, distributiesysteembeheerders, andere exploitanten, investeerders, of groeperingen daarvan bestaan, de entiteit met

   rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de geldende nationale wetgeving die bij contract onder hen is gekozen en die de capaciteit heeft om namens de partijen bij de contractuele overeenkomst wettelijke verplichtingen en financiŽle aansprakelijkheid aan te gaan;

7) 'intelligent netwerk', een elektriciteitsnetwerk dat het gedrag en de activiteiten van alle gebruikers die erop zijn aangesloten Ė marktdeelnemers die genereren,

consumenten en marktdeelnemers die zowel genereren als consumeren Ė op een kostenefficiŽnte manier kan integreren om een economisch efficiŽnt, duurzaam elektriciteitssysteem te verzekeren met weinig verliezen en een hoog niveau van kwaliteit, voorzieningszekerheid en Ėveiligheid;

8) 'werkzaamheden': de aanschaf, de levering en het inzetten van componenten, systemen en diensten, inclusief software, en de uitvoering van ontwikkelings-, bouwen installatieactiviteiten in verband met een project, alsmede de oplevering van de installaties en de inbedrijfstelling van een project;

9) 'studies': activiteiten die nodig zijn ter voorbereiding van de uitvoering van projecten, zoals voorbereidende studies, haalbaarheidsstudies, evaluatie-, test- en validatieonderzoeken, met inbegrip van software, en alle andere technische ondersteuningsmaatregelen, met inbegrip van aan de werkzaamheden voorafgaande activiteiten die nodig zijn voor de vaststelling en ontwikkeling van een project en voor de besluitvorming inzake de financiering ervan, zoals verkenningen ter plaatse en het opzetten van het financieringsplan;

10) 'nationale regulerende instantie': een nationale regulerende instantie die is aangewezen overeenkomstig artikel 35, lid 1, van Richtlijn 2009/72/EG†i of artikel 39, lid 1, van Richtlijn 2009/73/EG†i ;

11) 'inbedrijfstelling': het proces waarbij een project in werking wordt gesteld van zodra de constructie is voltooid.

HOOFDSTUK II PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG

Artikel 3 Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang

 • 1. 
  Bij deze verordening worden twaalf regionale groepen ("Groepen") opgericht als omschreven in bijlage III, afdeling 1. Het lidmaatschap van elke Groep is gebaseerd op elke prioritaire corridor of prioritair gebied en het desbetreffende geografische

  bereik als opgenomen in bijlage I. De beslissingsbevoegdheden binnen de Groepen zijn enkel voorbehouden aan lidstaten en de Commissie, het zogenaamde besluitvormingsorgaan van de Groepen.

2. Elke groep stelt zijn eigen reglement van orde vast, met inachtneming van de bepalingen als opgenomen in bijlage III.

 • 3. 
  Het besluitvormingsorgaan van elke groep stelt een regionale lijst van voorgestelde projecten van gemeenschappelijk belang vast, die is opgesteld overeenkomstig de

  procedure van bijlage III, afdeling 2,overeenkomstig de bijdrage van elk project aan de tenuitvoerlegging van de prioritaire corridors en gebieden voor energie-infrastructuur en al naar gelang zij voldoen aan de criteria van Artikel 4.

  Wanneer een groep zijn regionale lijst opstelt:

  a) vergt elk voorstel voor een project van gemeenschappelijk belang de goedkeuring van de lidstaten op het grondgebied waarvan het project betrekking heeft; indien een lidstaat besluit geen goedkeuring te verlenen, maakt deze lidstaat zijn voldoende onderbouwde redenen daartoe bekend aan de betrokken Groep;

  b) houdt deze rekening met het advies van de Commissie, dat ten doel heeft het aantal projecten van gemeenschappelijk belang beheersbaar te houden;

4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde handelingen vast te stellen, waarbij de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang

("Unielijst") wordt vastgesteld, behoudens het bepaalde in artikel 172, lid 2, VWEU. De Unielijst neemt de vorm aan van een bijlage bij deze verordening.

In de uitvoering van haar bevoegdheid ziet de Commissie erop toe dat de Unielijst elke twee jaar overeenkomstig de procedure van lid 3 van dit artikel wordt vastgesteld op basis van de regionale lijsten zoals vastgesteld door de besluitvormingsorganen van de volgens bijlage III.1 (2) ingestelde Groepen.

De eerste Unielijst wordt uiterlijk 30 september 2013 vastgesteld.

5. Bij de vaststelling van de Unielijst op basis van de regionale lijsten ziet de Commissie erop toe:

a) dat daarin alleen projecten worden opgenomen die voldoen aan de in artikel 4 bedoelde criteria;

b) dat de transregionale samenhang wordt gewaarborgd, onder inachtneming van het advies van het Agentschap, als bedoeld in bijlage III.2 (12);

c) dat rekening wordt gehouden met eventuele adviezen van de lidstaten als bedoeld in bijlage III.2 (9); en

d) dat ernaar wordt gestreefd het totale aantal projecten van gemeenschappelijk belang op de Unielijst beheersbaar te houden.

 • 6. 
  Projecten van gemeenschappelijk belang die overeenkomstig lid 4 van dit artikel zijn geplaatst op de Unielijst, worden een integrerend onderdeel van de desbetreffende

  regionale investeringsplannen overeenkomstig artikel 12 van de Verordeningen (EG) nr. 714/2009†i en nr. 715/2009†i en van de desbetreffende nationale tienjarige netontwikkelingsplannen overeenkomstig artikel 22 van de Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG en andere nationale infrastructuurontwikkelingsplannen naargelang passend. Aan deze projecten wordt binnen elk van die plannen de hoogst mogelijke prioriteit toegekend.

  Artikel 4 Criteria voor projecten van gemeenschappelijk belang

 • 1. 
  Projecten van gemeenschappelijk belang moeten voldoen aan de volgende algemene criteria:
  • a) 
   het project is noodzakelijk voor ten minste ťťn van de ▌prioritaire corridors en gebieden voor energie-infrastructuur;
  • b) 
   de potentiŽle algemene voordelen van het project, beoordeeld volgens de respectieve specifieke criteria van lid 2, wegen zwaarder dan de kosten ervan, ook die op langere termijn; en
  • c) 
   het project aan ťťn van de volgende criteria voldoet:
   • i) 
    het heeft betrekking op minimaal twee lidstaten ▌doordat het op directe wijze de grens van twee of meer lidstaten overschrijdt;
   • ii) 
    het is gelegen op het grondgebied van ťťn lidstaat en heeft een aanzienlijk grensoverschrijdend effect als bedoeld in bijlage IV, punt 1;

   iii) het overschrijdt de grens van ten minste ťťn lidstaat en een land van de Europese Economische Ruimte.

 • 2. 
  De volgende specifieke criteria zijn bovendien van toepassing op projecten van gemeenschappelijk belang die vallen binnen specifieke energieinfrastructuurcategorieŽn

  :

  • a) 
   wat projecten betreft voor elektriciteitstransmissie en -opslag die vallen binnen de energie-infrastructuurcategorieŽn van bijlage II, onder punt 1(a)-(d): het

   project draagt aanzienlijk bij tot minimaal ťťn van de volgende specifieke criteria:

   i) marktintegratie, onder meer door de isolatie van ten minste ťťn lidstaat op te heffen en knelpunten in de energie-infrastructuur te verkleinen; mededinging en systeemflexibiliteit;

   ii) duurzaamheid, onder meer door de integratie van hernieuwbare energie in het netwerk en de transmissie van hernieuwbare energie naar

   belangrijke verbruikscentra en opslagfaciliteiten;

   iii) voorzieningszekerheid, onder meer door interoperabiliteit, geschikte verbindingen en veilige en betrouwbare uitbating van het systeem;

 • b) 
  wat gasprojecten betreft die vallen binnen de energie-infrastructuurcategorieŽn van bijlage II, punt 2: het project draagt aanzienlijk bij tot minimaal ťťn van de volgende specifieke criteria:

  i) marktintegratie, onder meer door de isolatie van ten minste ťťn lidstaat op te heffen en knelpunten in de energie-infrastructuur te verkleinen; interoperabiliteit en systeemflexibiliteit;

  ii) energievoorzieningszekerheid, onder meer door geschikte verbindingen en diversificatie van leveringsbronnen, tegenpartijen voor levering en

  leveringsroutes;

  iii) mededinging, onder meer door diversificatie van leveringsbronnen, tegenpartijen voor levering en leveringsroutes;

  iv) duurzaamheid, onder meer door de emissies te verminderen, stroomopwekking uit fluctuerende hernieuwbare bronnen te ondersteunen en het gebruik van hernieuwbaar gas te vergroten;

 • c) 
  wat projecten betreft voor slimme elektriciteitsnetwerken die vallen binnen de energie-infrastructuurcategorie van bijlage II, onder punt 1(e): het project

  draagt aanzienlijk bij tot alle van de volgende specifieke criteria:

  i) integratie van netwerkgebruikers en betrokkenheid van die gebruikers bij nieuwe technische eisen met betrekking tot hun elektriciteitsvoorziening en -vraag;

  ii) efficiŽntie en interoperabiliteit van elektriciteitstransmissie en -distributie bij dagelijkse netwerkuitbating;

iii) netwerkveiligheid, toezicht op het systeem en kwaliteit van de voorziening;

iv) geoptimaliseerde planning van toekomstige kosteneffectieve netwerkinvesteringen;

v) marktwerking en klantendiensten;

vi) betrokkenheid van de klanten bij het beheer van hun energieverbruik; d) wat projecten voor het transport van olie betreft die vallen binnen de energieinfrastructuurcategorieŽn

van bijlage II, onder punt 3: het project draagt aanzienlijk bij tot alle van de volgende ▌specifieke criteria:

i) energievoorzieningszekerheid door vermindering van de afhankelijkheid van ťťn leverancier of route;

ii) efficiŽnt en duurzaam gebruik van hulpbronnen door beperking van de risico's voor het milieu;

iii) interoperabiliteit;

 • e) 
  wat projecten voor het transport van koolstofdioxide betreft die vallen binnen de energie-infrastructuurcategorieŽn van bijlage II, onder punt 4: het project

  draagt aanzienlijk bij tot alle van de volgende ▌specifieke criteria:

  i) vermijden van koolstofdioxide-emissies ▌zonder afbreuk te doen aan de energievoorzieningszekerheid;

ii) vergroten van de veerkracht en veiligheid van het koolstofdioxidetransport;

iii) efficiŽnt gebruik van hulpbronnen, door het mogelijk te maken meerdere koolstofdioxidebronnen en opslaglocaties onderling te verbinden via een gemeenschappelijke infrastructuur en minimalisering van milieurisico's en -belasting.

 • 3. 
  Wat de projecten betreft die vallen binnen de energie-infrastructuurcategorieŽn van bijlage II, punt 1 tot en met 3, worden de in dit artikel genoemde criteria beoordeeld overeenkomstig de in bijlage IV, onder punt 2 tot en met 5, vermelde indicatoren.
 • 4. 
  Om de evaluatie van alle projecten die in aanmerking kunnen komen als projecten van gemeenschappelijk belang en die kunnen worden opgenomen in een regionale lijst te vergemakkelijken, dient elke groep de bijdrage van elk project aan de

  totstandbrenging van dezelfde prioritaire corridor of hetzelfde prioritaire gebied op een transparante en objectieve manier te beoordelen. Elke groep stelt zijn beoordelingsmethode vast aan de hand van de geaggregeerde bijdrage aan de in lid 2 bedoelde criteria; deze beoordeling resulteert in een rangschikking van de projecten voor intern gebruik door de groep. och de regionale lijst, noch de Unielijst bevat enigerlei rangschikking, noch mag de rangschikking worden gebruikt voor een eventuele latere bestemmingen, behalve in het geval als omschreven in bijlage III.2 (14).

  Bij de beoordeling van projecten dient elke groep bovendien de nodige aandacht ▌te besteden aan:

a) de urgentie van elk voorgesteld project om te kunnen voldoen aan de energiebeleidsdoelstellingen van de Unie op het gebied van marktintegratie Ė onder meer door de isolatie van ten minste ťťn lidstaat op te heffen Ė en van mededinging, duurzaamheid en energievoorzieningszekerheid;

b) het aantal lidstaten dat de invloed van elk project ondergaat, en tegelijkertijd te zorgen voor gelijke kansen voor projecten waarbij perifere lidstaten zijn

betrokken;

c) de bijdrage van elk project tot de territoriale samenhang en

d) de complementariteit van het project ten aanzien van andere voorgestelde projecten.

Bij projecten voor "slimme elektriciteitsnetwerken" die vallen binnen de energieinfrastructuurcategorie van bijlage II, onder punt 1(e), worden projecten die van invloed zijn op dezelfde twee lidstaten gerangschikt, en moet ook worden gekeken naar het aantal gebruikers dat de invloed van het project ondergaat, het jaarlijkse energieverbruik en het aandeel van elektriciteitsproductie uit niet-aan/uitschakelbare energiebronnen in het gebied waarin deze gebruikers vertoeven.

Artikel 5 Tenuitvoerlegging en monitoring

 • 1. 
  De projectpromotoren stellen een plan voor de tenuitvoerlegging van hun projecten van gemeenschappelijk belang ▌op ("het tenuitvoerleggingsplan"), met inbegrip van een tijdschema voor:
  • a) 
   de haalbaarheids- en ontwerpstudies;

  b) de ▌goedkeuring door de nationale regulerende instantie of enige andere betrokken autoriteit;

  c) de bouw en de ingebruikname;

  • d) 
   het schema voor het vergunningverleningsproces als bedoeld in artikel 10, lid 4, onder b).

2. TSB's, distributiesysteembeheerders en andere exploitanten werken samen om de ontwikkeling van projecten van gemeenschappelijk belang in hun gebied te

vergemakkelijken.

 • 3. 
  Het Agentschap en de betrokken Groepen monitoren de bij de tenuitvoerlegging van de projecten van gemeenschappelijk belang geboekte vooruitgang en doen zo nodig aanbevelingen om de tenuitvoerlegging van projecten van gemeenschappelijk belang te vergemakkelijken. De Groepen kunnen verzoeken aanvullende informatie toe te

  zenden overeenkomstig de leden 4, 5 en 6, ▌roepen vergaderingen met de relevante betrokken partijen samen en verzoeken de Commissie de verstrekte informatie ter plaatse te verifiŽren.

 • 4. 
  Uiterlijk ▌ 31 maart van elk jaar volgend op het jaar waarin een project van gemeenschappelijk belang overeenkomstig artikel 3 op de Unie lijst wordt geplaatst, dienen de projectpromotoren, voor elk project dat valt binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 1 en 2, een jaarverslag in bij de in artikel 8 bedoelde bevoegde instantie, en hetzij bij het Agentschap hetzij, wanneer het project valt binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 3 en 4, bij de desbetreffende groep. In dit verslag wordt nader ingegaan op:
  • a) 
   de voortgang bij de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van het project, met name wat vergunningverlenings- en raadplegingsprocedures betreft;
  • b) 
   wanneer relevant, de vertraging die is opgelopen ten opzichte van het tenuitvoerleggingsplan, de redenen voor die vertraging, alsook bijzonderheden over andere moeilijkheden.

c) in voorkomend geval een herzien plan om de vertraging in te halen.

 • 5. 
  Binnen drie maanden na ontvangst van de in lid 4 van dit artikel bedoelde jaarverslagen dient het Agentschap bij de Groepen een geconsolideerd verslag in met betrekking tot de projecten van gemeenschappelijk belang die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 1 en 2, met een evaluatie van de geboekte vooruitgang en doet het, wanneer passend, aanbevelingen omtrent de manieren waarop vertragingen kunnen worden goedgemaakt en voorkomende problemen kunnen worden opgelost. In dat geconsolideerde verslag wordt overeenkomstig artikel 6, onder 8) en 9), van Verordening (EG) nr. 713/2009†i geŽvalueerd hoe de netontwikkelingsplannen voor het geheel van de Unie met betrekking tot de in bijlage I genoemde prioritaire corridors en gebieden voor energie-infrastructuur op een samenhangende manier kunnen worden uitgevoerd.
 • 6. 
  Elk jaar brengen de in artikel 8 bedoelde bevoegde instanties ▌bij de respectieve groep verslag uit over de stand van en, wanneer relevant, de vertragingen bij de

  tenuitvoerlegging van de projecten van gemeenschappelijk belang op hun grondgebied met betrekking tot de vergunningverleningsprocessen, en omtrent de redenen van die vertragingen.

 • 7. 
  Wanneer de oplevering van een project van gemeenschappelijk belang anders dan om doorslaggevende redenen waarover de projectpromotor geen controle heeft

  vertraging oploopt ▌ten opzichte van het tenuitvoerleggingsplan:

  • a) 
   zorgen de nationale regulerende instanties ervoor dat de investeringen ten uitvoer worden gelegd, voor zover de in artikel 22, lid 7, onder a), b) of c) van Richtlijn 2009/72/EG†i en Richtlijn 2009/73/EG†i bedoelde maatregelen volgens de desbetreffende nationale wetgeving van toepassing zijn;

  b) kiest de projectpromotor een derde partij om het project in zijn geheel of ten dele te financieren of uit te voeren indien de maatregelen van de nationale

  regulerende instanties overeenkomstig punt a) niet van toepassing zijn. De projectpromotor doet dit voordat de vertraging ten opzichte van de opleveringsdatum in het tenuitvoerleggingsplan meer dan twee jaar bedraagt;

  c) kan de lidstaat of, wanneer een lidstaat aldus heeft bepaald, de nationale regulerende instantie, indien er geen derde partij gekozen wordt in

  overeenstemming met punt b), binnen twee maanden na het verstrijken van de onder b) bedoelde termijn een derde partij aanwijzen die het project zal financieren of uitvoeren en die door de projectpromotor moet worden aanvaard.

  d) mag de Commissie, voor zover de betrokken lidstaat of lidstaten daarmee akkoord gaan en daaraan volledig meewerken, een uitnodiging tot het indienen van voorstellen bekendmaken, die open staat voor elke derde partij die in staat is projectpromotor te worden teneinde het project overeenkomstig het

  overeengekomen tijdschema uit te voeren, indien de vertraging ten opzichte van de opleveringsdatum in het tenuitvoerleggingsplan meer dan twee jaar en twee maanden bedraagt;

  e) wanneer de punten c) of d) worden toegepast, verstrekt de systeembeheerder in wiens gebied de investering plaatsvindt, de bij de tenuitvoerlegging betrokken beheerders of investeerders of derde partij alle informatie die nodig is om de

  investering te realiseren, verbindt hij de nieuwe activa aan het transmissienetwerk en levert hij in het algemeen alle mogelijke inspanningen om de tenuitvoerlegging van de investering en de veilige, betrouwbare en efficiŽnte uitbating en het onderhoud van het project van gemeenschappelijk belang te vergemakkelijken.

 • 8. 
  Een project van gemeenschappelijk belang kan overeenkomstig de procedure van

  ▌artikel 3, lid 4, worden verwijderd van de Unielijst ▌wanneer de opname daarvan in die lijst ▌gebaseerd was op incorrecte informatie die een bepalend element was bij die opneming, of wanneer het project niet in overeenstemming is met de ▌recht van de Unie.

9. Projecten ▌die niet meer op de Unielijststaan, verliezen alle aan de status van project van gemeenschappelijk belang verbonden rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze verordening ▌.

Een project dat niet meer op de Unielijst staat, maar waarvoor een aanvraagdossier voor behandeling door de bevoegde instantie is aanvaard, behoudt evenwel de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofdstuk III, behalve indien het project niet meer op de lijst staat om de redenen die zijn vermeld in lid 8.

10. Dit artikel laat elke financiŽle bijstand die door de Unie voor een project van gemeenschappelijk belang is toegekend vůůr het besluit om het van de Unielijst te verwijderen, onverlet.

Artikel 6 Europese coŲrdinatoren

 • 1. 
  Wanneer een project van gemeenschappelijk belang aanzienlijke uitvoeringsmoeilijkheden kent, kan de Commissie, met instemming van de betrokken lidstaten, voor een periode van maximaal ťťn jaar, twee keer hernieuwbaar, een Europese coŲrdinator aanwijzen.
 • 2. 
  De Europese coŲrdinator moet ▌:
  • a) 
   de projecten waarvoor hij ▌als Europees coŲrdinator is aangewezen, en de grensoverschrijdende dialoog tussen de projectpromotoren en de betrokken partijen bevorderen;
  • b) 
   alle partijen waar nodig bijstaan bij de raadpleging van de betrokken partijen en bij het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de projecten;

  c) in voorkomend geval de projectpromotoren van advies dienen omtrent de financiering van het project;

  • d) 
   ervoor zorgen dat de betrokken lidstaten de nodige steun en strategische leiding verlenen voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten;
  • e) 
   ieder jaar en, in voorkomend geval, na de beŽindiging van zijn mandaat, een verslag indienen bij de Commissie over de bij de uitvoering van de projecten geboekte vooruitgang en over alle moeilijkheden en hinderpalen die de

oplevering van de projecten naar verwachting aanzienlijk kunnen vertragen. De Commissie stuurt dit verslag door naar het Europees Parlement en de betrokken

▌Groepen.

 • 3. 
  De Europese coŲrdinator wordt gekozen op basis van zijn ▌ervaring met betrekking tot de aan hem toegewezen specifieke taken ▌voor ▌de projecten in kwestie.
 • 4. 
  In het besluit houdende aanwijzing van een Europese coŲrdinator wordt de opdracht omschreven, meer bepaald de duur van het mandaat, de specifieke taken en de

  desbetreffende termijnen en de te hanteren methodologie. De coŲrdinatie-inspanning is

  evenredig met de complexiteit en de geraamde kosten van de projecten.

 • 5. 
  De betrokken lidstaten werken volledig samen met de Europese coŲrdinator bij de

  ▌uitvoering van zijn in de leden 2 en 4 omschreven taken.

HOOFDSTUK III

VERGUNNINGVERLENING EN INSPRAAK VAN HET PUBLIEK

Artikel 7

'Prioriteitsstatus' van projecten van gemeenschappelijk belang

 • 1. 
  De vaststelling van de Unielijst stelt, in het kader van eventueel te nemen besluiten in het vergunningverleningsproces, de noodzaak van deze projecten vanuit

  energiebeleidsperspectief vast, ongeacht de exacte locatie of de routering van het traject of de daarbij gebruikte technologie.

 • 2. 
  Om een efficiŽnte administratieve afhandeling van de aanvraagdossiers met betrekking tot projecten van gemeenschappelijk belang zeker te stellen, zorgen projectpromotoren en alle betrokken autoriteiten ervoor dat aan deze dossiers ▌zo snel gevolg wordt gegeven als juridisch mogelijk is.

3. Projecten van gemeenschappelijk belang krijgen Ė indien het nationale recht in een dergelijke status voorziet Ė de hoogst mogelijke nationale status en worden als zodanig behandeld in de vergunningverleningsprocessen Ė ook qua ruimtelijke ordening, voor zover het nationale recht daarin voorziet Ė inclusief die met betrekking tot

milieueffectrapportages, op de wijze waarop in een dergelijke behandeling is voorzien in de voor het desbetreffende type energie-infrastructuur geldende nationale wetgeving.

4. Uiterlijk ... ∗∗∗∗ brengt de Commissie ten behoeve van de lidstaten niet-bindende

richtsnoeren uit voor de vaststelling van adequate wetgevings- en nietwetgevingsmaatregelen om de milieubeoordelingsprocedures te stroomlijnen en de coherente toepassing te waarborgen van de milieueffectrapportageprocedures die krachtens het recht van de Unie zijn vereist voor projecten van gemeenschappelijk belang.

5. De lidstaten beoordelen met inachtneming van de in lid 4 bedoelde richtsnoeren middels welke maatregelen de milieubeoordelingsprocedures dienen te worden gestroomlijnd en hoe moet worden gewaarborgd dat zij zo consistent mogelijk

worden toegepast, en stellen de Commissie van het resultaat daarvan in kennis.

∗∗∗∗ PB datum invoegen: drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

6. Uiterlijk negen maanden na de datum van uitgifte van het in lid 4 bedoelde richtsnoer nemen de lidstaten de niet-wetgevingsmaatregelen die zij uit hoofde van lid 5 hebben vastgesteld.

 • 7. 
  Uiterlijk 24 maanden te rekenen vanaf de datum van uitgifte van de in lid 4 bedoelde richtsnoeren nemen de lidstaten de wetgevende maatregelen die zij uit hoofde van lid 5 hebben geÔdentificeerd. Deze maatregelen laten de verplichtingen uit hoofde van het recht van de Unie onverlet.

 • 8. 
  Met betrekking tot de in artikel 6, lid 4, van Richtlijn 92/43/EEG†i en artikel 4, lid 7, van Richtlijn 2000/60/EG†i bedoelde milieueffecten worden projecten van

  gemeenschappelijk belang beschouwd als zijnde van openbaar belang vanuit energiebeleidsoogpunt, en kan worden geoordeeld dat zij, op voorwaarde dat aan alle in die richtlijnen vervatte voorwaarden is voldaan, om dwingende redenen als van groot openbaar belang moeten worden beschouwd .

  Wanneer het advies van de Commissie overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG†i vereist is, waken de Commissie en de in artikel 9 van deze verordening bedoelde bevoegde instantie erover dat het besluit betreffende de dwingende redenen van groot openbaar belang inzake een project wordt genomen binnen de in artikel 10, lid 1, van deze verordening genoemde termijn.

  Artikel 8 Organisatie van het vergunningverleningsproces

 • 1. 
  Uiterlijk ... ∗ wijst elke lidstaat een nationale bevoegde instantie aan die

  verantwoordelijk wordt voor het vergemakkelijken en coŲrdineren van het vergunningverleningsproces voor projecten van gemeenschappelijk belang ▌.

2. De verantwoordelijkheid van de in lid 1 bedoelde bevoegde instantie en/of de haar toebedeelde taken kunnen per project van gemeenschappelijk belang of per

specifieke categorie van projecten van gemeenschappelijk belang worden

gedelegeerd aan of uitgevoerd door een andere instantie, op voorwaarde dat:

a) de bevoegde instantie de Commissie van deze delegatie in kennis stelt en dat de daarin vervatte informatie door hetzij de bevoegde instantie, hetzij de

projectpromotor op de in artikel 9, lid 7, bedoelde website wordt gepubliceerd;

∗∗∗∗ PB datum invoegen: zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

b) per project van gemeenschappelijk belang slechts ťťn instantie verantwoordelijk is, dat zij in het proces dat resulteert in het raambesluit voor een bepaald project van gemeenschappelijk belang het enige aanspreekpunt is voor de projectpromotor, en dat zij de indiening coŲrdineert van alle relevante documenten en informatie.

De bevoegde instantie mag de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van termijnen behouden, onverminderd de overeenkomstig artikel 10 vastgestelde termijnen.

 • 3. 
  De bevoegde instantie neemt, onverminderd de relevante eisen krachtens het internationale recht en het Unierecht, stappen om de vaststelling van het raambesluit te vereenvoudigen. Het raambesluit wordt binnen het tijdsbestek als aangegeven in Artikel 10, lid 1 en lid 2, en overeenkomstig ťťn van de ▌volgende regelingen bekendgemaakt:
 • a) 
  geÔntegreerde regeling: het raambesluit wordt door de bevoegde instantie vastgesteld en is het enige juridisch bindende besluit dat voortvloeit uit de wettelijk voorgeschreven vergunningverleningsprocedure. Wanneer ook andere autoriteiten bij de zaak betrokken zijn, kunnen zij in overeenstemming met het nationale recht hun advies uitbrengen als input voor de procedure, en met dit advies wordt rekening gehouden door de bevoegde instantie;
 • b) 
  gecoŲrdineerde regeling: het raambesluit omvat meerdere, elk afzonderlijk juridisch bindende door de diverse betrokken instanties vastgestelde besluiten, die door de bevoegde instantie ▌moeten worden gecoŲrdineerd. De bevoegde instantie kan een werkgroep waarin alle betrokken instanties zijn

  vertegenwoordigd instellen om overeenkomstig artikel 10, lid 4, onder b), een vergunningverleningsschema op te stellen en om de tenuitvoerlegging daarvan te monitoren en te coŲrdineren. De bevoegde instantie stelt in overleg met de andere betrokken autoriteiten Ė in voorkomend geval in overeenstemming met het nationale recht Ė en zonder afbreuk te doen aan de overeenkomstig artikel 10 vastgestelde termijnen, voor elk geval afzonderlijk een redelijke termijn vast waarbinnen de afzonderlijke besluiten moeten worden getroffen. De bevoegde instantie kan een afzonderlijk besluit vaststellen namens een andere betrokken autoriteit wanneer het door die autoriteit vast te stellen besluit niet binnen de vastgelegde termijn is genomen en de vertraging niet afdoende kan worden gerechtvaardigd, of kan Ė wanneer aldus bepaald in het nationale recht en voor zover dit verenigbaar is met het Unierecht Ė zich op het standpunt stellen dat een andere betrokken nationale autoriteit hetzij haar goedkeuring aan het project heeft gehecht, hetzij weigert daaraan haar goedkeuring te verlenen indien het besluit van die instantie niet binnen de gestelde termijn is getroffen. Wanneer aldus bepaald in het nationale recht , kan de bevoegde instantie een afzonderlijk besluit van een andere nationale betrokken autoriteit naast zich neerleggen wanneer zij oordeelt dat de door de betrokken nationale autoriteit gebruikte argumenten een onvoldoende grondslag vormen voor dit besluit; in dat geval zorgt de bevoegde instantie ervoor dat de relevante eisen overeenkomstig de internationale wetgeving en de wetgeving van de Unie in acht worden genomen en rechtvaardigt zij haar besluit.

c) samenwerkingsregeling: het raambesluit wordt gecoŲrdineerd door de bevoegde instantie. De bevoegde instantie stelt in overleg met de andere betrokken autoriteiten Ė in voorkomend geval in overeenstemming met het nationale recht Ė en zonder afbreuk te doen aan de overeenkomstig artikel 10 vastgestelde termijnen, voor elk geval afzonderlijk een redelijke termijn vast waarbinnen de afzonderlijke besluiten moeten worden getroffen. Zij ziet toe op de naleving van de termijnen door de betrokken autoriteiten.

Indien een door de betrokken autoriteit vast te stellen individueel besluit naar verwachting niet binnen de vastgelegde termijn wordt genomen, stelt die autoriteit de bevoegde instantie daarvan onverwijld in kennis, alsook van de redenen voor de vertraging. Vervolgens stelt de bevoegde instantie een nieuwe termijn vast waarbinnen dat afzonderlijke besluit moet worden getroffen, waarbij de overeenkomstig artikel 10 vastgestelde algemene termijnen worden nageleefd.

De lidstaten kunnen, met inachtneming van de nationale bijzonderheden op het gebied van planning- en vergunningverleningsprocessen, kiezen tussen de drie regelingen als bedoeld in de eerste alinea, onder a), onder b) en onder c), om hun procedures te vereenvoudigen en te coŲrdineren en zij dienen in de praktijk hun voorkeur te laten uitgaan naar de meest effectieve regeling. Wanneer een lidstaat voor de samenwerkingsregeling kiest, stelt hij de Commissie in kennis van de achterliggende redenen. De Commissie neemt in het in artikel 17 bedoelde verslag een evaluatie op van de effectiviteit van de respectieve regelingen.

4. De lidstaten kunnen voor onshore- en offshore-projecten van gemeenschappelijk belang ook andere regelingen als bedoeld in lid 3 toepassen.

 • 5. 
  Wanneer er voor een project van gemeenschappelijk belang in twee of meer lidstaten besluiten moeten worden genomen, nemen de respectieve bevoegde instanties alle

  nodige maatregelen voor een efficiŽnte en effectieve onderlinge samenwerking en coŲrdinatie, ook wat betreft de in artikel 10, lid 4, bedoelde bepalingen. De lidstaten spannen zich in om te komen tot gezamenlijke procedures, met name voor de beoordeling van de milieueffecten.

Artikel 9 Transparantie en inspraak van het publiek

 • 1. 
  Uiterlijk ...publiceert de lidstaat of de bevoegde instantie, in voorkomend geval in

  samenwerking met de andere betrokken autoriteiten, een handleiding van procedures

  voor het proces van vergunningverlening voor projecten van gemeenschappelijk

  belang. Deze handleiding wordt wanneer nodig geactualiseerd en wordt beschikbaar

  gesteld aan het publiek. De handleiding omvat minimaal de in punt 1 van bijlage VI

  gespecificeerde informatie. De handleiding is niet juridisch bindend, maar kan

  verwijzen naar relevante wettelijke bepalingen of daaruit citeren.

 • 2. 
  Onverminderd de eisen overeenkomstig het Verdrag van Aarhus en het Verdrag van Espoo en het betreffende recht van de Unie, nemen alle bij het

  vergunningverleningsproces betrokken partijen de beginselen voor inspraak van het publiek in acht als uiteengezet in punt 3 van bijlage VI.

∗∗∗∗ PB datum invoegen: 12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3. 
  Binnen een indicatieve periode van drie maanden na de start van het vergunningverleningsproces overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder (a), werkt de projectpromotor een ontwerp betreffende de inspraak van het publiek uit en dient dit in bij de bevoegde instantie, overeenkomstig het in de in lid 1 bedoelde handleiding beschreven proces en conform de in bijlage VI vastgestelde richtsnoeren. De bevoegde instantie verzoekt om wijziging van dit ontwerp voor inspraak van het publiek, of aanvaardt het binnen een termijn van drie maanden; daarbij houdt de bevoegde instantie rekening met elke vorm van inspraak van het publiek of raadpleging die plaatsvond vůůr het begin van het vergunningverleningsproces, voor zover die inspraak of raadpleging voldeed aan de eisen van dit artikel.

  Wanneer de projectpromotor voornemens is in een goedgekeurd ontwerp ingrijpende

  wijzigingen aan te brengen, dient hij de bevoegde instantie daarvan in kennis te

  stellen. In dat geval kan de bevoegde instantie om wijzigingen verzoeken.

 • 4. 
  De projectpromotor of, wanneer zulks onder het nationale recht wordt voorgeschreven, de bevoegde instantie organiseert minimaal ťťn openbare raadpleging voordat het

  definitieve en volledige aanvraagdossier overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder (a), wordt ingediend bij de bevoegde instantie. Dit laat de eventueel na indiening van een vergunningsaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richtlijn 2011/92†i /EU te houden publieksraadpleging onverlet. In het kader van de openbare raadpleging worden de in bijlage VI, onder punt 3(a), bedoelde belanghebbenden in een vroeg stadium over het project geÔnformeerd en wordt aan de hand daarvan de meest geschikte locatie of het meest geschikte traject bepaald, alsmede alle relevante kwesties die in het aanvraagdossier moeten worden behandeld. De minimumvereisten die gelden voor deze openbare raadpleging zijn gespecificeerd in punt 5 van bijlage VI.

  De projectpromotor stelt een verslag op met een overzicht van de resultaten van de activiteiten die tot doel hadden het publiek vůůr de indiening van het aanvraagdossier bij de zaak te betrekken, met inbegrip van de activiteiten die voor de aanvang van het vergunningverleningsproces hebben plaatsgevonden. De projectpromotor dient dit verslag samen met het aanvraagdossier in bij de bevoegde instantie. In het raambesluit wordt terdege rekening gehouden met deze resultaten.

 • 5. 
  Bij projecten waarbij de grens van twee of meer lidstaten wordt overschreden, vinden de openbare raadplegingen overeenkomstig lid 4 in elk van de betrokken lidstaten

  plaats binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop de eerste openbare raadpleging is gestart.

 • 6. 
  Bij projecten die waarschijnlijk aanzienlijke grensoverschrijdende effecten zullen hebben in ťťn of meer aangrenzende lidstaten, waarbij artikel 7 van

  Richtlijn 2011/92/EU en het Verdrag van Espoo van toepassing zijn, wordt de relevante informatie beschikbaar gesteld aan de bevoegde instantie van de aangrenzende lidstaten. De bevoegde instanties van de aangrenzende lidstaten geven in voorkomend geval bij het kennisgevingsproces aan of zij, dan wel enige andere betrokken instantie, willen deelnemen aan de desbetreffende procedures van openbare raadpleging.

 • 7. 
  De projectpromotor of, wanneer zulks onder het nationale recht wordt voorgeschreven, de bevoegde instantie opent een aan de website van de Commissie gekoppelde website om relevante informatie over het project van gemeenschappelijk belang, die voldoet

aan de in bijlage VI.6 gespecificeerde eisen, te publiceren en op gezette tijden te

actualiseren. Commercieel gevoelige informatie wordt vertrouwelijk gehouden.

Projectpromotoren publiceren deze informatie eveneens via andere geschikte publicatiekanalen die openbaar zijn voor het publiek.

Artikel 10 Duur en verloop van het vergunningverleningsproces

 • 1. 
  Het ▌vergunningverleningsproces bestaat uit twee procedures ▌:
 • a) 
  de procedure voor de aanvraag, namelijk de periode tussen de start van het vergunningverleningsproces en de aanvaarding van het aanvraagdossier door de bevoegde instantie, dient zich te voltrekken binnen een indicatieve periode van twee jaar.

  Deze procedure omvat het opstellen van de eventueel door de projectpromotoren te redigeren milieurapporten.

  Om de start van het vergunningverleningsproces vast te leggen, melden de projectpromotoren het project schriftelijk aan bij de bevoegde instanties van de betrokken lidstaten en laten de desbetreffende kennisgeving vergezeld gaan van een redelijk gedetailleerde samenvatting van het project. Niet later dan drie maanden volgend op de ontvangst van de kennisgeving bevestigt de bevoegde instantie, mede namens de andere betrokken autoriteiten, schriftelijk de kennisgeving of, wanneer zij van oordeel is dat het project onvoldoende is gerijpt om het vergunningverleningsproces op te starten, weigert zij de kennisgeving. In het geval van een weigering rechtvaardigt de bevoegde instantie haar besluit, mede namens de andere betrokken autoriteiten. De datum van ondertekening van de aanvaarding van de kennisgeving door de bevoegde instantie dient als startdatum van het vergunningverleningsproces. Wanneer twee of meer lidstaten betrokken zijn, dient de datum van aanvaarding van de laatste kennisgeving van de bevoegde instantie als startdatum van het vergunningverleningsproces.

  • b) 
   De wettelijk voorgeschreven vergunningverleningsprocedure, namelijk de periode die ingaat bij de datum van aanvaarding van het ingediende

   aanvraagdossier en eindigt bij de vaststelling van het ▌raambesluit door de bevoegde instantie, mag niet langer duren dan ťťn jaar en zes maanden. Wanneer zij dit passend achten, mogen de lidstaten een korter tijdsbestek voorschrijven.

2. De gezamenlijke duur van de twee procedure als bedoeld in lid 1 mag niet meer bedragen dan drie jaar en zes maanden. Wanneer de bevoegde instantie echter van oordeel is dat ťťn of beide procedures van het vergunningverleningsproces niet zal kunnen worden afgerond voordat de termijnen als bedoeld in lid 1 zijn verstreken, kan zij evenwel besluiten om vůůr het verstrijken daarvan en van geval tot geval ťťn of beide termijnen te verlengen met maximaal negen maanden voor de beide

procedures samen.

In dat geval brengt de bevoegde instantie de betrokken groep daarvan op de hoogte en stelt zij de groep in kennis van de genomen of te nemen maatregelen om het vergunningverleningsproces met zo weinig mogelijk vertraging te kunnen afronden. De groep kan de bevoegde instantie verzoeken regelmatig verslag uit te brengen over de in dat verband geboekte vooruitgang.

3. In lidstaten waar de bepaling van een route of locatie, uitsluitend gedaan met een gepland project als specifiek doel Ė inclusief de planning van specifieke corridors voor netwerkinfrastructuren Ė geen deel kan uitmaken van de procedure tot

vaststelling van het raambesluit, dient het desbetreffende besluit te worden genomen binnen een separate periode van zes maanden, die ingaat op de datum van indiening van het definitieve en volledige aanvraagdossier door de promotor.

In dat geval wordt de verlengingstermijn als bedoeld in lid 2 beperkt tot zes maanden, met inbegrip van de in dit lid bedoelde procedure.

 • 4. 
  De procedure voor de aanvraag omvat de volgende stappen:

  a) adat zij de kennisgeving heeft bevestigd overeenkomstig lid 1, onder (a), omschrijft de bevoegde instantie in nauwe samenwerking met de andere

  betrokken autoriteiten, en in voorkomend geval op basis van een voorstel van de

  projectpromotor, de inhoud en het niveau van detail van de informatie die als

  onderdeel van het aanvraagdossier door de projectpromotor moet worden

  ingediend om het raambesluit aan te vragen. De in punt 1(e) van bijlage VI

  bedoelde checklist dient als basis voor deze omschrijving.

  b) De bevoegde instantie stelt, in nauwe samenwerking met de projectpromotor en

  de andere betrokken autoriteiten en rekening houdend met de resultaten van

  de overeenkomstig lid 4 uitgevoerde activiteiten, een gedetailleerd schema voor

  het vergunningverleningsproces op, in overeenstemming met de richtsnoeren

  in bijlage VI. punt 2.

  Bij projecten waarbij de grens van twee of meer lidstaten wordt overschreden, stellen de bevoegde instanties van de betrokken lidstaten een gemeenschappelijk tijdschema op, waarbij zij trachten hun tijdschema's op elkaar te doen aansluiten ▌.

  c) a ontvangst van het ontwerpaanvraagdossier verzoekt de bevoegde instantie wanneer nodig, mede namens de andere betrokken autoriteiten, de

  projectpromotor om toezending van eventuele ontbrekende informatie, die alleen betrekking mag hebben op de onder punt a) omschreven onderwerpen. Binnen drie maanden na de indiening van de ontbrekende informatie gaat de bevoegde instantie over tot aanvaarding en behandeling van de schriftelijke aanvaarding van de ingediende aanvraag voor behandeling. Verzoeken om aanvullende informatie kunnen alleen worden ingediend indien deze door nieuwe omstandigheden worden gerechtvaardigd.

 • 5. 
  De projectpromotor zorgt ervoor dat het aanvraagdossier volledig en van toereikende kwaliteit is en wint in dat verband in een zo vroeg mogelijk stadium van de procedure voor de aanvraag het advies in van de bevoegde instantie. De projectpromotor werkt volledig samen met de bevoegde instantie teneinde de termijnen in acht te nemen en te voldoen aan het gedetailleerde schema als omschreven in lid 2 (b).

 • 6. 
  De in dit artikel bedoelde termijnen laten verplichtingen die voortvloeien uit het internationale recht of het recht van de Unie onverlet, alsook administratieve

  beroepsprocedures en justitiŽle verweermiddelen.

  HOOFDSTUK IV BEHANDELING OP REGULERINGSGEBIED

  Artikel 11 Kosten-batenanalyse voor het gehele energiesysteem

 • 1. 
  Uiterlijk Ö ∗∗∗∗ publiceren het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders

  (ENTSB) voor elektriciteit en het ENTSB voor gas hun respectieve methodologieŽn, inclusief inzake netwerk- en marktmodellering, en doen zij deze toekomen aan de lidstaten, de Commissie en het Agentschap voor een geharmoniseerde kostenbatenanalyse voor het gehele energiesysteem van de Unie van de projecten van gemeenschappelijk belang die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, punt 1, onder a) tot en met d), en punt 2. Deze methodologieŽn moeten worden toegepast ter voorbereiding van elk daaropvolgend tienjarig netontwikkelingsplan dat overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 714/2009†i en artikel 8 van Verordening (EG) nr. 715/2009†i wordt ontwikkeld door de E TSB voor elektriciteit en de E TSB voor gas. Deze methodologieŽn worden uitgewerkt overeenkomstig de in bijlage V omschreven beginselen en stemmen overeen met de in Bijlage IV uiteengezette regels en indicatoren.

∗∗∗∗ PB datum invoegen: zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

Voorafgaand aan de indiening van hun respectieve methodologieŽn voeren de E TSB voor elektriciteit en de E TSB voor gas uitvoerig overleg, waarbij tenminste ook de organisaties moeten worden betrokken die alle relevante belanghebbenden Ė en indien van toepassing de belanghebbenden zelf Ė vertegenwoordigen, alsmede de nationale regelgevende instanties en andere nationale autoriteiten.

 • 2. 
  Binnen een termijn van drie maanden na de dag van ontvangst van de methodologieŽn, brengt het Agentschap ▌bij de lidstaten en de Commissie advies uit over de

  methodologieŽn en publiceert het dit advies.

 • 3. 
  Binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het advies van het Agentschap brengt de Commissie advies uit over de methodologieŽn en kunnen de lidstaten

  daarover eveneens advies uitbrengen. De adviezen worden voorgelegd aan het E TSB voor elektriciteit of het E TSB voor gas.

 • 4. 
  Binnen een termijn van drie maanden na de dag van ontvangst van het laatste uit hoofde van lid 3 ontvangen advies passen het ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB voor gas hun methodologieŽn aan met inachtneming van de van de lidstaten

  ontvangen adviezen, het advies van de Commissie en het advies van het Agentschap en dienen zij deze vervolgens ter goedkeuring in bij de Commissie.

 • 5. 
  Binnen een termijn van twee weken na de goedkeuring door de Commissie publiceren het ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB voor gas hun respectieve methodologieŽn op hun websites. Op verzoek zenden zij de Commissie en het Agentschap de

  desbetreffende inputgegevensverzamelingen, als omschreven in punt 1 van bijlage V en andere relevante netwerk-, load flow- en marktgegevens met voldoende nauwkeurigheid en met inachtneming van hun nationale recht en de desbetreffende vertrouwelijkheidsovereenkomsten toe. De gegevens moeten geldig zijn op de datum van het verzoek. De Commissie en het Agentschap waarborgen de vertrouwelijke behandeling van de ontvangen gegevens, zowel door henzelf als door elke partij die op basis van deze gegevens voor hen analyseactiviteiten uitvoert.

 • 6. 
  De methodologieŽn wordt op gezette tijden geactualiseerd en verbeterd overeenkomstig de leden 1 tot en met 5. Mits zij daartoe een passende rechtvaardiging en een tijdschema geven, kunnen het Agentschap Ė op zijn eigen initiatief of op een met redenen omkleed verzoek van de nationale regelgevende instanties of belanghebbenden, en na formele raadpleging van de organisaties die alle belanghebbenden vertegenwoordigen Ė en de Commissie verzoeken om dergelijke actualiseringen en verbeteringen te verstrekken. Het Agentschap publiceert de verzoeken van de nationale regelgevende instanties of belanghebbenden en alle relevante niet commercieel gevoelige documenten die aanleiding geven tot een verzoek om actualisering of verbetering van de zijde van het Agentschap.

7. Uiterlijk Ö ∗∗∗∗ stellen de nationale regelgevende instanties die in het kader van het

Agentschap samenwerken een reeks indicatoren met bijbehorende referentiewaarden vast ter vergelijking van de investeringskosten per eenheid voor vergelijkbare projecten van de infrastructuurcategorieŽn die zijn vermeld in bijlage II, punten 1 en 2, en maken zij deze openbaar toegankelijk. Deze referentiewaarden kunnen door het E TSB voor elektriciteit en het E TSB voor gas worden gebruikt voor de kosten-batenanalyses die worden opgemaakt voor de daaropvolgende tienjarige netwerkontwikkelingsplannen.

 • 8. 
  Uiterlijk 31 december 2016 dienen het ENTSB voor elektriciteit en het ENTSB voor gas gezamenlijk bij de Commissie en het Agentschap een consistent en onderling

  samenhangend elektriciteits- en gasmarkt- en -netwerkmodel in, dat zowel betrekking

  heeft op elektriciteits- en gastransmissie-infrastructuur als op opslag- en L G-

  faciliteiten en dat betrekking heeft op de prioritaire in bijlage I genoemde corridors en

  gebieden en wordt uitgewerkt in overeenstemming met de in bijlage V omschreven

  beginselen. Na goedkeuring van dit model door de Commissie overeenkomstig de in

  de leden 2 tot en met 4 omschreven procedure wordt dit model geÔntegreerd in de

  methodologieŽn.

∗∗∗∗ PB datum invoegen: twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 12 Vergemakkelijken van investeringen met grensoverschrijdende effecten

 • 1. 
  De efficiŽnt gemaakte investeringskosten, onderhoudskosten niet inbegrepen, met betrekking tot een project van gemeenschappelijk belang dat valt binnen de

  categorieŽn van bijlage II, onder punt 1(a), (b) en (d) en punt 2, worden gedragen door de betrokken TSB(s) of de projectpromotor(en) van de transmissie-infrastructuur van de lidstaat/lidstaten waarvoor het project een netto positief effect heeft en worden, inzoverre zij niet reeds worden gedekt door congestielasten en andere heffingen, via de tarieven voor netwerktoegang betaald door de gebruikers in deze lidsta(a)t(en).

2. Voor een project van gemeenschappelijk belang dat onder de categorieŽn als omschreven in de punten 1 (a), (b) en (d), en punt 2 van bijlage II vallen, is lid 1 alleen van toepassing indien ten minste ťťn projectpromotor de betrokken nationale autoriteiten verzoekt dit artikel voor alle kosten van het project of delen daarvan te laten gelden. Voor een project van gemeenschappelijk belang dat onder de

categorieŽn van punt 2 van bijlage II valt, is lid 1 alleen van toepassing indien er reeds een evaluatie van de marktbehoefte is opgemaakt en deze aangeeft dat de efficiŽnt gemaakte investeringskosten naar verwachting niet via de tarieven kunnen worden gedekt.

Indien het project meerdere projectpromotoren heeft, verzoeken de desbetreffende nationale regulerende instanties alle projectpromotoren onverwijld de investeringsaanvraag gezamenlijk in te dienen overeenkomstig lid 3.

 • 3. 
  Voor een project van gemeenschappelijk belang waarop lid 1 van toepassing is, informeren de projectpromotoren alle betrokken nationale regulerende instanties minstens eenmaal per jaar en totdat het project wordt opgeleverd over de voortgang van het project en de desbetreffende kosten en effecten.

  Zodra een dergelijk project ▌voldoende tot rijpheid is gekomen, dienen de projectpromotoren, na raadpleging van de TSBs van de lidstaten waarvoor het project duidelijk een netto positief effect heeft, een investeringsverzoek in. Dit investeringsverzoek omvat een aanvraag voor een grensoverschrijdende kostenverdeling en moet worden ingediend bij alle betrokken nationale regulerende instanties, vergezeld van:

 • a) 
  een projectspecifieke kosten-batenanalyse die strookt met de overeenkomstig artikel 11 uitgewerkte methodologie en ook rekening houdt met voordelen die de grenzen van de betrokken lidstaat overstijgen; en
 • b) 
  een ondernemingsplan met een evaluatie van de financiŽle levensvatbaarheid van het project, inclusief de gekozen financieringsoplossing en, voor een project van gemeenschappelijk belang dat valt binnen de categorie van bijlage II, punt 2, de resultaten van het marktonderzoek;

c) indien de projectpromotoren akkoord gaan, een met motieven onderbouwd voorstel voor een grensoverschrijdende kostenverdeling.

Wanneer een project door verschillende projectpromotoren wordt ondersteund, dienen zij het investeringsverzoek gezamenlijk in.

Voor projecten die zijn opgenomen in de eerste Unielijst dienen de projectpromotoren hun investeringsverzoek uiterlijk 31 oktober 2013 in.

Ter informatie sturen de nationale regulerende instanties het Agentschap onverwijld een afschrift van elk investeringsverzoek toe na ontvangst daarvan.

De nationale regulerende instanties en het Agentschap nemen de vertrouwelijkheid van

commercieel gevoelige informatie in acht.

 • 4. 
  Binnen een termijn van zes maanden na de datum waarop het laatste investeringsverzoek door de laatste betrokken nationale regulerende instantie is ontvangen, nemen de nationale regulerende instanties, na raadpleging van de betrokken projectpromotoren gecoŲrdineerde besluiten inzake de toewijzing van de door elke systeembeheerder voor het project in kwestie te dragen kosten, alsmede over de verwerking daarvan in de ▌tarieven. De nationale regulerende instanties kunnen beslissen slechts een deel van de kosten toe te wijzen of kosten toe te wijzen binnen een pakket van verschillende projecten van gemeenschappelijk belang. Bij de kostentoewijzing houden de nationale regulerende instanties rekening met de feitelijke of geraamde:

  - congestielasten of andere heffingen;

  - inkomsten uit de op basis van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 714/2009†i ingestelde compensatieregeling tussen transmissiesysteembeheerders.

  Bij de besluitvorming over de grensoverschrijdende toewijzing van kosten wordt rekening gehouden met de economische, maatschappelijke en ecologische kosten en baten van de projecten in de betrokken lidstaten en de eventuele behoefte aan financiŽle ondersteuning.

  Bij de beslissing om de kosten over de grenzen heen te verdelen, trachten de betrokken nationale regulerende instanties in overleg met de betrokken TSBs een onderling akkoord te bereiken op basis van Ė maar niet beperkt tot Ė de in lid 3, onder a) en b), gespecificeerde informatie.

  Wanneer een project van gemeenschappelijk belang een mitigerend effect heeft op negatieve externaliteiten zoals loop flows, en dat project wordt uitgevoerd in de lidstaat waar de oorzaak van de negatieve externaliteit ligt, mag een dergelijke mitigatie niet worden beschouwd als een grensoverschrijdend voordeel en mag het derhalve niet als basis dienen voor de toewijzing van kosten aan de TSB van de betrokken lidstaten die de gevolgen van die negatieve externaliteiten ondergaan.

  5. Bij de vaststelling of goedkeuring van tarieven overeenkomstig het bepaalde in artikel 37, lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/72/EG†i en artikel 41, lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/73/EG†i houden de nationale regulerende instanties, op basis van de grensoverschrijdende kostenverdeling als bedoeld in lid 4 van dit artikel, rekening met de feitelijke kosten die door een TSB of een andere projectpromotor zijn gemaakt ten gevolge van de ▌investeringen.

  Het kostentoewijzingsbesluit wordt door de nationale regulerende instanties onverwijld

  ter kennis gebracht van het Agentschap, samen met alle relevante informatie met

  betrekking tot dit besluit. Deze informatie behelst met name gedetailleerde redenen

  voor de kostenverdeling tussen de lidstaten, zoals onder meer:

  • a) 
   een evaluatie van de vastgestelde effecten, inclusief met betrekking tot netwerktarieven, voor elk van de betrokken lidstaten;
  • b) 
   een evaluatie van het in lid 3, onder b), bedoelde ondernemingsplan;
  • c) 
   regionale of voor de gehele Unie geldende externaliteiten die door het project kunnen worden veroorzaakt;
  • d) 
   de resultaten van de raadpleging van de betrokken projectpromotoren.

   Het kostentoewijzingsbesluit wordt gepubliceerd.

  • 6. 
   Wanneer de nationale regulerende instanties geen overeenkomst betreffende het investeringsverzoek hebben bereikt binnen een termijn van drie maanden na de datum waarop het verzoek door de laatste van de betrokken nationale regulerende instanties is ontvangen, stellen zij het Agentschap daarvan onverwijld in kennis.

   In een dergelijk geval of op gezamenlijk verzoek van de betrokken nationale regulerende instanties wordt het besluit betreffende het investeringsverzoek, inclusief de in lid 3 bedoelde grensoverschrijdende toewijzing van de kosten alsook de wijze waarop de investeringskosten worden verwerkt in de tarieven, binnen een termijn van drie maanden nadat het verzoek naar het Agentschap is verwezen, door het Agentschap vastgesteld.

   Alvorens een dergelijk besluit vast te stellen, raadpleegt het Agentschap de betrokken nationale regulerende instanties en de projectpromotoren. De in de tweede alinea bedoelde termijn van drie maanden kan worden verlengd met een extra periode van twee maanden waarbinnen het Agentschap verdere informatie inwint. Deze extra periode begint op de dag volgende op de datum van ontvangst van de volledige informatie.

   Het kostentoewijzingsbesluit wordt gepubliceerd. De artikelen 19 en 20 van Verordening (EG) nr. 713/2009†i zijn hierop van toepassing.

  • 7. 
   Het Agentschap zendt de Commissie onverwijld een afschrift toe van alle kostentoewijzingsbesluiten, met inbegrip van alle relevante informatie in verband met elk besluit. Deze informatie kan in samengevoegde vorm worden verstrekt. De Commissie neemt de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie in acht.

  9. Dit artikel is niet van toepassing op projecten van gemeenschappelijk belang waarvoor:

  a) overeenkomstig artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG†i een vrijstelling is toegestaan van de artikelen 32, 33, 34 en van artikel 41, leden 6, 8 en 10, van Richtlijn 2009/73/EG†i , of

  b) overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 714/2009†i een vrijstelling is toegestaan van artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 714/2009†i of een vrijstelling van de artikelen 32 en 37, leden 6 en 10, van Richtlijn 2009/72/EG†i , of

  c) een vrijstelling is toegestaan overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn

  1

  2003/55/EG ; of

  d) een afwijking is toegestaan overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr.

  1228/2003 2 .

  1 Richtlijn 2003/55/EG†i van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003

  betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (PB L 176 van 15.7.2003, blz. 57).

  2 Verordening (EG) nr. 1228/2003†i van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni

  2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit (PB L 176 van 15.7.2003, blz. 1).

  Artikel 13 Stimulansen

  • 1. 
   Wanneer een projectpromotor zich blootstelt aan grotere risico's bij de ontwikkeling, bouw of uitbating of bij het onderhoud van een binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 1 a), b) en d) en punt 2, vallend project van gemeenschappelijk belang ▌in vergelijking met de normale risico's van een infrastructuurproject, zorgen de lidstaten en de nationale regulerende instanties ervoor dat in overeenstemming met artikel 37, lid 8, van Richtlijn 2009/72/EG†i , artikel 41, lid 8, van Richtlijn 2009/73/EG†i , artikel 14 van Verordening (EG) nr. 714/2009†i en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 715/2009†i passende stimulansen voor het desbetreffende project worden verleend.

   De eerste alinea is niet van toepassing indien voor het project van gemeenschappelijk belang:

   a) overeenkomstig artikel 36 van Richtlijn 2009/73/EG†i een vrijstelling is toegestaan van de artikelen 32, 33 en 34 en artikel 41, leden 6, 8 en 10, van Richtlijn 2009/73/EG†i , of

   b) overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 714/2009†i een vrijstelling is toegestaan van artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 714/2009†i of een vrijstelling van de artikelen 32 en 37, leden 6 en 10, van Richtlijn 2009/72/EG†i , of

   c) een vrijstelling is toegestaan overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 2003/55/EG; of

   d) een vrijstelling is toegestaan overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1228/2003.

  • 2. 
   In het besluit van de nationale regulerende instanties om de in lid 1 bedoelde stimulansen te verlenen wordt rekening gehouden met de resultaten van de kostenbatenanalyse op basis van de overeenkomstig Artikel 11 uitgewerkte methodologie en met name de regionale of voor de gehele Unie geldende positieve externaliteiten dankzij het project. De nationale regulerende instanties analyseren verder de specifieke risico's waaraan de projectpromotoren zich blootstellen, de getroffen maatregelen om die risico's te matigen en de rechtvaardiging van het risicoprofiel in het licht van de netto positieve effecten van het project in vergelijking met een risicoarmer alternatief. Tot de in aanmerking komende risico's behoren onder meer risico's in verband met nieuwe transmissietechnologieŽn, zowel onshore als offshore, risico's met betrekking tot een ontoereikende terugwinning van de kosten en ontwikkelingsrisico's.
  • 3. 
   De overeenkomstig het besluit verleende stimulansen houden rekening met de specifieke aard van het opgelopen risico en kunnen onder meer omvatten:
   • a) 
    regels voor anticiperende investeringen; of
   • b) 
    regels voor de erkenning van op efficiŽnte wijze gemaakte kosten voordat het project wordt opgeleverd; of
   • c) 
    regels om een extra opbrengst op het voor het project geÔnvesteerde kapitaal te waarborgen; of
   • d) 
    elke andere maatregel die noodzakelijk en passend wordt geacht.

  4. Uiterlijk 31 juli 2013 legt elke nationale regulerende instantie aan het Agentschap Ė voor zover deze beschikbaar is Ė haar methodologie voor, alsook de criteria die zij gebruikt om investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuuprojecten en de daarbij behorende

  grotere risico's te evalueren.

  5. Uiterlijk 31 december 2013 faciliteert het Agentschap, onder inaanmerkingneming van de uit hoofde van lid 4 van dit artikel ontvangen informatie, de uitwisseling van optimale praktijken en doet het overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 713/2009†i aanbevelingen betreffende:

  • a) 
   de in lid 1 bedoelde stimulansen op basis van een benchmarking van de beste praktijken onder de nationale regulerende instanties;
  • b) 
   een gemeenschappelijke methodologie om de opgelopen grotere risico's van investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten te evalueren.

  6. Uiterlijk 31 maart 2014 maakt elke nationale regulerende instantie haar methodologie bekend, alsook de criteria die zij gebruikt om investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten en de daarbij behorende grotere risico's te evalueren.

  • 7. 
   Indien de in de leden 5 en 6 bedoelde maatregelen onvoldoende zijn om een tijdige uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang zeker te stellen, kan de

   Commissie richtsnoeren betreffende in dit artikel bedoelde stimulansen publiceren ▌.

  HOOFDSTUK V

  FINANCIERING

  Artikel 14 Projecten die in aanmerking komen voor financiŽle bijstand van de Unie

  • 1. 
   Projecten van gemeenschappelijk belang die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder de punten 1, 2 en 4, komen in aanmerking voor financiŽle bijstand van de Unie in de vorm van subsidies voor studies en financiŽle instrumenten ▌.
  • 2. 
   Projecten van gemeenschappelijk belang die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 1(a)-(d) en punt 2, met uitzondering van projecten voor pompopslag van elektriciteit, komen ook in aanmerking voor financiŽle bijstand van de Unie in de

   vorm van subsidies ▌indien zij aan de volgende criteria voldoen:

  • a) 
   uit de projectspecifieke kosten-batenanalyse overeenkomstig artikel 12, lid 3, onder (a), blijkt duidelijk dat het project aanzienlijke positieve externaliteiten biedt, zoals energievoorzieningszekerheid, solidariteit of innovatie;
  • b) 
   met betrekking tot het project is overeenkomstig artikel 12 een besluit betreffende de grensoverschrijdende kostentoewijzing vastgesteld; of met betrekking tot projecten van gemeenschappelijk belang die vallen onder categorie 1 (c) van bijlage II en waarvoor dus geen besluit betreffende de grensoverschrijdende kostentoewijzing is vastgesteld, moeten echter gericht zijn op verlening van grensoverschrijdende diensten, technologische innovatie en waarborging van de veiligheid van grensoverschrijdend netwerkbeheer;

  c) uit het ondernemingsplan en andere uitgevoerde evaluaties, met name door potentiŽle investeerders of crediteurs of door de nationale regulerende instantie blijkt dat het project commercieel niet levensvatbaar is. Wanneer de

  commerciŽle levensvatbaarheid van het project wordt afgewogen wordt rekening

  gehouden met het besluit inzake de stimulansen en de rechtvaardiging daarvan

  overeenkomstig artikel 13, lid 2;

  3. Projecten van gemeenschappelijk belang die worden uitgevoerd in overeenstemming

  met de procedure als bedoeld in artikel 5, lid 7, onder d), komen eveneens in

  aanmerking voor financiŽle bijstand van de Unie in de vorm van subsidies voor

  werkzaamheden indien zij aan de criteria van lid 2 van dit artikel voldoen.

  • 4. 
   Projecten van gemeenschappelijk belang die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 1(e) en punt 4, komen ook in aanmerking voor financiŽle bijstand van de Unie in de vorm van subsidies voor werkzaamheden ▌, op voorwaarde dat de

   betrokken projectpromotoren duidelijk de aanzienlijke positieve externaliteiten ten gevolge van de projecten en het gebrek aan commerciŽle levensvatbaarheid daarvan kunnen aantonen, naar blijkt uit het ondernemingsplan en andere uitgevoerde evaluaties, met name door potentiŽle investeerders en crediteuren, dan wel Ė waar van toepassing Ė door de nationale regulerende instantie.

   Artikel 15 Richtsnoeren tot vaststelling van criteria voor toekenning van financiŽle bijstand van de Unie

  De specifieke criteria van artikel 4, lid 2, en de in artikel 4, lid 4, vastgestelde maatstaven fungeren tevens als doelstellingen voor de vaststelling van criteria voor de toekenning van financiŽle bijstand van de Unie in de desbetreffende verordening betreffende een Connecting Europe Facility.

  Artikel 16 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

  1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de

  Commissie onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden toegekend.

  2. De in artikel 3 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vier jaar met ingang van

  Ö ∗∗∗∗ . De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van deze termijn een

  verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van elke termijn tegen een dergelijke verlenging verzet.

  3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beŽindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

  ∗∗∗∗ PB datum invoegen: drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

  4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdige kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

  5. Een in overeenstemming met artikel 3 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling\ aan het Europees

  Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

  HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

  Artikel 17 Rapportering en evaluatie

  Uiterlijk in 2017 publiceert de Commissie een verslag over de tenuitvoerlegging van de projecten van gemeenschappelijk belang en legt zij dit voor aan het Europees Parlement en de Raad. In dit verslag wordt een evaluatie gegeven van:

  • a) 
   de voortgang die is bereikt bij de planning, ontwikkeling, bouw en ingebruikname van de overeenkomstig artikel 3 geselecteerde projecten van gemeenschappelijk belang en, wanneer relevant, de eventuele vertragingen bij de tenuitvoerlegging en de andere

   ondervonden moeilijkheden;

  • b) 
   de financiŽle middelen die voor projecten van gemeenschappelijk belang door de Unie zijn vastgelegd en uitgekeerd ▌, afgemeten aan de totale waarde van de gefinancierde projecten van gemeenschappelijk belang;
  • c) 
   wat de elektriciteits- en gassector betreft, de ontwikkeling van het interconnectieniveau tussen de lidstaten, de daarmee verband houdende ontwikkeling van de energieprijzen, alsook het aantal keren dat het netwerksysteem heeft gefaald, de redenen daarvan en de desbetreffende economische kosten;
  • d) 
   wat de vergunningverlening en inspraak van het publiek betreft:
  • i) 
   de gemiddelde en maximale totale duur van de vergunningverleningsprocessen voor projecten van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van de duur voor

   elke stap van de procedure voor de aanvraag, vergeleken met het tijdschema dat voorzien was in het oorspronkelijke schema van grote mijlpalen als bedoeld in artikel 10, lid 4;

  • ii) 
   het niveau van de tegenstand tegen projecten van gemeenschappelijk belang (met name het aantal ingediende bezwaarschriften gedurende het openbare

   raadplegingsproces, het aantal wettelijke beroepsprocedures);

  iii) een overzicht van de beste en innovatieve praktijken met betrekking tot de betrokkenheid van belanghebbenden en beperking van milieuschade tijdens de vergunningverleningsprocessen en de ten van projecten;

  iv) de effectiviteit van de in artikel 8, lid 3, bedoelde regelingen inzake de naleving van de in artikel 10 vastgestelde termijnen.

  • e) 
   de behandeling op regelgevingsgebied, en in het bijzonder:
   • i) 
    het aantal projecten van gemeenschappelijk belang waarvoor een besluit betreffende de grensoverschrijdende kostentoewijzing overeenkomstig artikel 12 is vastgesteld;
   • ii) 
    het aantal en het type projecten van gemeenschappelijk belang waaraan specifieke stimulansen overeenkomstig artikel 13 zijn verleend.

  f) de doeltreffendheid van deze verordening bij het helpen verwezenlijken van de in

  2014 en 2015 te bereiken doelstellingen inzake marktintegratie, van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 en Ė op langere termijn Ė van het streven om in 2050 een koolstofarme economie te realiseren.

  Artikel 18 Informatie en publiciteit

  De Commissie richt uiterlijk zes maanden na de datum van vaststelling van de eerste Unielijst een infrastructuurtransparantieplatform op met laagdrempelige toegang voor het grote publiek, dat ook toegankelijk is via het internet. Dit platform biedt de volgende informatie:

  • a) 
   algemene, ▌geactualiseerde informatie, inclusief geografische informatie, in verband met elk project van gemeenschappelijk belang;
  • b) 
   het in artikel 5, lid 1, gedefinieerde tenuitvoerleggingsplan voor elk project van gemeenschappelijk belang;
  • c) 
   de voornaamste resultaten van de kosten-batenanalyse op basis van de overeenkomstig artikel 11 uitgewerkte methodologie voor de betrokken projecten van

  gemeenschappelijk belang, exclusief alle commercieel gevoelige informatie;

  d) de Unielijst;

  e) de door de Unie toegewezen en uitbetaalde financiŽle middelen voor elk project van gemeenschappelijk belang.

  Artikel 19 Overgangsbepalingen

  Deze verordening heeft geen invloed op de verlening, voortzetting of wijziging van financiŽle bijstand die door de Commissie op basis van uitnodiging tot het indienen van voorstellen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 680/2007†i van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiŽle bijstand van de

  Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie 1 is

  toegezegd aan de in de bijlagen I en III bij Beschikking nr. 1364/2006/EG genoemde projecten of die in het licht van de streefcijfers is gebaseerd op de desbetreffende uitgavencategorieŽn voor TEN-E als omschreven in Verordening (EG) nr. 1083/2006van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het

  Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds 2 .

  Voor projecten van gemeenschappelijk belang die in het vergunningverleningsproces

  verkeren, waarvoor een projectontwikkelaar vůůr Ö ∗∗∗∗ een aanvraagdossier heeft ingediend,

  zijn de bepalingen van hoofdstuk III niet van toepassing.

  1 PB L 162 van 22.6.2007, blz. 1.

  2 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.

  PB datum invoegen: zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

  Artikel 20 Wijzigingen in Verordening (EG) nr. 713/2009†i

  In Verordening (EG) nr. 713/2009†i wordt artikel 22, lid 1, als volgt gewijzigd:

  ď1. Aan het Agentschap is een vergoeding verschuldigd voor het aanvragen van een vrijstellingsbesluit overeenkomstig artikel 9, lid 1, en voor besluiten inzake grensoverschrijdende kostenverdeling die door het Agentschap worden

  genomen overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) nr. ... / ... van het

  Europees Parlement en de Raad van ... ∗∗∗∗ + inzake richtsnoeren voor trans

  Europese energie-infrastructuur.

  _____________________

  * PB L Ö ++++++++ ".

  + PB: nummer en publicatiedatum van deze verordening invoegen.

  ++++++++ PB: gelieve de publicatiegegevens van deze verordening in te voegen.

  Artikel 21 Wijzigingen in Verordening (EG) nr. 714/2009†i

  Verordening (EG) nr. 714/2009†i wordt als volgt gewijzigd:

  (1) Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

  a) in lid 3 wordt punt a) vervangen door:

  "a) gemeenschappelijke netwerkbeheersinstrumenten om te zorgen voor de coŲrdinatie van de netwerkuitbating onder normale omstandigheden en in noodsituaties, waaronder een gemeenschappelijk indelingsschema

  voor incidenten, en onderzoeksplannen. In deze instrumenten wordt onder andere het volgende gespecificeerd:

  i) de informatie Ė met inbegrip van de desbetreffende day-ahead, intra-day en real-time informatie Ė die moet dienen ter verbetering van de operationele coŲrdinatie, alsmede de optimale frequentie voor het verzamelen en uitwisselen van dergelijke informatie;

  ii) het technologisch platform voor de uitwisseling van informatie in real time en, in voorkomend geval, de technologische platforms

  voor de verzameling, verwerking en overdracht van de overige informatie als bedoeld in punt i), alsmede voor de toepassing van de procedures ter verbetering van de operationele coŲrdinatie tussentransmissiesysteembeheerders, zodat deze coŲrdinatie de gehele Unie kan bestrijken;

  iii) de wijze waarop transmissiesysteembeheerders operationele

  informatie beschikbaar stellen aan andere

  transmissiesysteembeheerders of entiteiten die gemachtigd zijn om

  hen ten behoeve van de operationele coŲrdinatie te ondersteunen,

  alsmede aan het Agentschap; en

  iv) dat de transmissiesysteembeheerders een contactpunt aanwijzen dat is belast met het beantwoorden van vragen betreffende die

  informatie van andere transmissiesysteembeheerders of van gemachtigde entiteiten als bedoeld in punt iii), dan wel van het Agentschap.

  Het E TSB voor elektriciteit legt de met betrekking tot de bovenstaande

  punten i) tot en met iv) vastgestelde specificaties uiterlijk ... + voor aan het

  Agentschap en de Commissie.

  + PB datum invoegen: 24 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

  Binnen 12 maanden na de vaststelling van de specificaties brengt het Agentschap een advies uit waarin het aangeeft in hoeverre deze naar zijn opvatting voldoende bijdragen aan de bevordering van de grensoverschrijdende handel en aan het waarborgen van het optimale beheer, de gecoŲrdineerde werking, het efficiŽnte gebruik en de evenwichtige technische ontwikkeling van het Europese elektriciteitstransmissienetwerk.".

  b) in lid 10 wordt punt a) vervangen door:

  "a) berust op de nationale investeringsplannen, rekening houdend met de regionale investeringsplannen bedoeld in artikel 12, lid 1, en, in

  voorkomend geval, de communautaire aspecten van netwerkplanning als omschreven in Verordening (EU) nr. .../... van het Europees Parlement

  en de Raad van Ö +betreffende richtsnoeren voor trans-Europese

  energie-infrastructuur; het wordt onderworpen aan een kostenbatenanalyse onder gebruikmaking van de in artikel 11 van die verordening gedefinieerde methodologie;

  _________________

  1 PB L .. ++ ..".

  + PB: nummer en publicatiedatum van deze verordening invoegen.

  PB: nummer en publicatiedatum van deze verordening invoegen.

  ++ PB: gelieve de publicatiegegevens van deze verordening in te voegen.

  (2) Artikel 11 wordt vervangen door:

  "Artikel 11 Kosten

  De kosten die met de in de artikelen 4 tot en met 12 en artikel 11 van Verordening

  (EU) nr. Ö/Ö ++++ genoemde werkzaamheden van het E TSB voor elektriciteit

  verbonden zijn, worden gedragen door de transmissiesysteembeheerders en worden in aanmerking genomen bij de berekening van de tarieven. De regulerende instanties keuren deze kosten alleen goed indien deze redelijk en evenredig zijn."

  (3) In artikel 18 wordt het volgende ingevoegd:

  "4 bis. De Commissie kan richtsnoeren vaststellen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de operationele coŲrdinatie tussen de

  transmissiesysteembeheerders op niveau van de Unie. Deze richtsnoeren moeten verenigbaar zijn met en voortbouwen op de in artikel 6 van deze verordening bedoelde netcodes en voorts op de vastgestelde specificaties en op het in artikel 8, lid 3, onder a), van deze verordening bedoelde advies van het Agentschap. Bij de vaststelling van deze richtsnoeren houdt de Commissie rekening met de uiteenlopende regionale en nationale operationele vereisten.

  + PB: nummer van deze verordening invoegen.

  7176/13 roe/JEL/dm 100 Deze richtsnoeren worden vastgesteld overeenkomstig de onderzoeksprocedure als bedoeld in artikel 23, lid 3.".

  (4) In artikel 23 wordt het volgende ingevoegd:

  ď3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen betreffende de

  mechanismen voor controle door de lidstaten op de uitoefening door de

  Commissie van haar uitvoeringsbevoegdheden * van toepassing.

  __________________

  * PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.".

  Artikel 22 Wijzigingen in Verordening (EG) nr. 715/2009†i

  Verordening (EG) nr. 715/2009†i wordt als volgt gewijzigd:

  7176/13 roe/JEL/dm 101 (1) In artikel 8, lid 10, wordt punt a) vervangen door:

  "a) berust op de nationale investeringsplannen, rekening houdend met de regionale investeringsplannen bedoeld in artikel 12, lid 1, en, in voorkomend geval, de communautaire aspecten van netwerkplanning als omschreven in

  +

  Verordening (EU) nr. .../... van het Europees Parlement en de Raad vanÖ. ∗∗∗∗

  betreffende richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur; een en ander wordt onderworpen aan een kosten-batenanalyse onder gebruikmaking van de in artikel 11 van die verordening gedefinieerde methodologie.

  __________________

  * ++ PB L ... .".

  (2) Artikel 11 wordt vervangen door:

  + PB: gelieve het nummer en publicatiedatum van deze verordening in te voegen.

  ++ PB: gelieve de publicatiegegevens van deze verordening in te voegen.

  7176/13 roe/JEL/dm 102 "Artikel 11

  Kosten

  De kosten die verband houden met de activiteiten als bedoeld in de artikelen 4 tot en

  met 11 van deze Verordening, en de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. .../.. ∗∗∗∗ .

  genoemde werkzaamheden van het E TSB voor gas verbonden zijn, worden gedragen door de transmissiesysteembeheerders en worden in aanmerking genomen bij de berekening van de tarieven. De regulerende instanties keuren deze kosten alleen goed indien deze redelijk en evenredig zijn.".

  Artikel 23

  Intrekking

  Beschikking nr. 1364/2006/EG wordt hierbij met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken. Deze verordening brengt geen rechten voort voor de in de bijlagen I en III van Beschikking nr. 1364/2006/EG genoemde projecten.

  PB: gelieve het nummer van deze verordening in te voegen.

  7176/13 roe/JEL/dm 103 Artikel 24 Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Zij is van toepassing met ingang van Ö ∗∗∗∗ met uitzondering van de artikelen 14 en 15, die van

  toepassing zijn vanaf de datum van toepassing van de desbetreffende verordening betreffende een Connecting Europe Facility.

  Deze richtlijn is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te ...,

  Voor het Europees Parlement Voor de Raad

  De Voorzitter De Voorzitter

  ________________________

  PB datum invoegen: de eerste dag van de maand volgend op de datum van

  inwerkingtreding van deze verordening.

  7176/13 roe/JEL/dm 104

  BIJLAGE I

  PRIORITAIRE CORRIDORS EN GEBIEDEN VOOR ENERGIE-INFRASTRUCTUUR

  Deze verordening is van toepassing op de volgende prioritaire corridors en gebieden van de trans Europese energie-infrastructuur:

  • 1. 
   PRIORITAIRE ELEKTRICITEITSCORRIDORS

  (1) Offshore-elektriciteitsnetwerk in de noordelijke zeeŽn ("NSOG"): ontwikkeling van een geÔntegreerd offshore-elektriciteitsnetwerk en de daaraan gekoppelde interconnectoren in de Noordzee, de Ierse Zee, het Kanaal, de Oostzee en de naburige wateren om elektriciteit uit hernieuwbare offshore-energiebronnen te transporteren naar centra van verbruik en opslag en om de grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit te bevorderen.

  Betrokken lidstaten: BelgiŽ, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk.

  BIJLAGE DQPG NL

  (2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties in West-Europa ("NSI-West Electricity"): interconnecties tussen lidstaten van de regio onderling en met de mediterrane regio, met inbegrip van het Iberisch schiereiland, met name met het oog op de integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en de versterking van de interne

  netwerkinfrastructuren om de marktintegratie in de regio te bevorderen.

  Betrokken lidstaten: Oostenrijk, BelgiŽ, Frankrijk, Duitsland, Ierland, ItaliŽ, Luxemburg, Nederland, Malta, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk.

  (3) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa ("NSIĖ East Electricity"): interconnecties en interne lijnen in noord-zuidelijke en oost-westelijke richting met het oog op de voltooiing van de interne markt en de integratie van uit

  hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit.

  Betrokken lidstaten: Oostenrijk, Bulgarije, KroatiŽ 1 , TsjechiŽ, Cyprus, Duitsland,

  Griekenland, Hongarije, ItaliŽ, Polen, RoemeniŽ, Slowakije, SloveniŽ.

  1 Onder voorbehoud van toetreding en vanaf de toetredingsdatum van KroatiŽ.

  BIJLAGE DQPG NL

  (4) Interconnectieplan voor de energiemarkt in het Oostzeegebied voor elektriciteit ("BEMIP Electricity"): interconnecties tussen lidstaten in de Oostzeeregio en dienovereenkomstige versterking van de interne netwerkinfrastructuur teneinde het isolement van de

  Oostzeelanden te beŽindigen en de marktintegratie te bevorderen, onder andere door aan te sturen op de integratie van uit hernieuwbare bronnen opgewekte energie in de regio;

  Betrokken lidstaten: Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Letland, Litouwen, Polen, Zweden.

  • 2. 
   PRIORITAIRE GASCORRIDORS

  (5) Noord-zuid-gasinterconnecties in West-Europa ("NSI-West Gas"): gasinfrastructuur voor noord-zuid-gasstromen in West-Europa met het oog op een verdere diversificatie van

  voorzieningsroutes en de uitbreiding van de leverbaarheid van gas op korte termijn.

  Betrokken lidstaten: BelgiŽ, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, ItaliŽ, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk.

  BIJLAGE DQPG NL

  (6) Noord-zuid-gasinterconnecties in middenoostelijk en zuidoostelijk Europa ("NSI-East

  Gas"): gasinfrastructuur voor regionale ▌verbindingen tussen en in de Oostzeeregio, de Adriatische en EgeÔsche Zee, de oostelijke Middellandse Zee en de Zwarte Zee, en om de diversificatie en de zekerheid van de gasvoorziening te versterken.

  Betrokken lidstaten: Oostenrijk, Bulgarije, KroatiŽ 1 , Cyprus, TsjechiŽ, Duitsland,

  Griekenland, Hongarije, ItaliŽ, Polen, RoemeniŽ, Slowakije, SloveniŽ.

  (7) Zuidelijke gascorridor ("SGC"): infrastructuur voor de transmissie van gas van het

  Kaspische Zeebekken, Centraal-AziŽ, het Midden-Oosten en het bekken van de oostelijke Middellandse Zee naar de Unie teneinde de diversificatie van de gasvoorziening te versterken.

  Betrokken lidstaten: Oostenrijk, Bulgarije, KroatiŽ 1 , TsjechiŽ, Cyprus, Frankrijk,

  Duitsland, Hongarije, Griekenland, ItaliŽ, Polen, RoemeniŽ, Slowakije, SloveniŽ;

  1 Onder voorbehoud van toetreding en vanaf de toetredingsdatum van KroatiŽ.

  BIJLAGE DQPG NL

  (8) Interconnectieplan voor de energiemarkt in het Oostzeegebied voor gas ("BEMIP Gas"): gasinfrastructuur teneinde het isolement van de drie Oostzeelanden en Finland, alsook hun ▌afhankelijkheid van ťťn leverancier te beŽindigen, om de interne

  netwerkinfrastructuur dienovereenkomstig te versterken en om de diversificatie en de zekerheid van de voorziening in de Oostzeeregio te vergroten.

  Betrokken lidstaten: Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Letland, Litouwen, Polen, Zweden.

  • 3. 
   PRIORITAIRE OLIECORRIDOR

  (9) Olievoorzieningsverbindingen in middenoostelijk Europa ("OSC"): interoperabiliteit van het oliepijpleidingsnetwerk in middenoostelijk Europa teneinde de voorzieningszekerheid te versterken en de milieurisico's te verminderen.

  Betrokken lidstaten: Oostenrijk, KroatiŽ 1 , TsjechiŽ, Duitsland, Hongarije, Polen,

  Slowakije.

  1 Onder voorbehoud van toetreding en vanaf de toetredingsdatum van KroatiŽ.

  BIJLAGE DQPG NL

  • 4. 
   PRIORITAIRE THEMATISCHE GEBIEDEN

  (10) Uitrol van slimme netwerken: invoering van technologieŽn voor slimme netwerken in het geheel van de Unie teneinde het gedrag en de acties van alle met het netwerk verbonden gebruikers op efficiŽnte wijze te integreren, met name de opwekking van grote

  hoeveelheden elektriciteit uit hernieuwbare of gedecentraliseerde energiebronnen en vraagrespons van klanten.

  Betrokken lidstaten: alle.

  (11) Elektriciteitssnelwegen: eerste elektriciteitssnelwegen in 2020 met het oogmerk een elektriciteitssnelwegsysteem in het geheel van de Unie uit te bouwen dat in staat is om:

  a) het aanzwellende surplus aan windenergie in en rond de noordelijke zeeŽn en de Oostzee en de toenemende hernieuwbare elektriciteitsproductie in Oost- en Zuid Europa alsmede oord-Afrika op te vangen;

  b) deze nieuwe productiehubs te verbinden met de grote opslagfaciliteiten in de noordelijke landen en de Alpen en andere regio's met grote verbruikscentra, en

  BIJLAGE DQPG NL

  c) een steeds variabeler en gedecentraliseerder elektriciteitsaanbod en een flexibele elektriciteitsvraag te ondervangen;

  Betrokken lidstaten: alle.

  (12) Grensoverschrijdend koolstofdioxidenetwerk: ontwikkeling van een infrastructuur voor het transport van koolstofdioxide tussen lidstaten onderling en met naburige derde landen met het oog op de tenuitvoerlegging van koolstofdioxideafvang en -opslag.

  Betrokken lidstaten: alle.

  ________________________

  BIJLAGE DQPG NL

  BIJLAGE II CATEGORIEňN ENERGIE-INFRASTRUCTUUR

  De energie-infrastructuur categorieŽn die moet worden ontwikkeld om de in bijlage I genoemde prioriteiten qua energie-infrastructuur ten uitvoer te leggen, zijn de volgende:

  (1) Elektriciteit:

  • a) 
   bovengrondse hoogspanningstransmissielijnen, mits zij zijn ontworpen voor een spanning van 220 kV of meer, en ondergrondse of onder de zee lopende

   transmissiekabels, mits zij zijn ontworpen voor een spanning van 150 kV of meer;

  • b) 
   wat met name elektriciteitssnelwegen betreft, alle fysieke uitrusting die is ontworpen om het transport van elektriciteit over het hoogspannings- of

   ultrahoogspanningsnetwerk mogelijk te maken met het oog op de verbinding van grote hoeveelheden elektriciteit, opgewekt of opgeslagen in verscheidene lidstaten of derde landen, met grootschalig elektriciteitsverbruik in ťťn of meer andere lidstaten;

  BIJLAGE DQPG NL

  • c) 
   elektriciteitsopslagfaciliteiten gebruikt voor de permanente of tijdelijke opslag van elektriciteit in boven- of ondergrondse infrastructuur of geologische locaties, mits zij direct zijn verbonden met hoogspanningstransmissielijnen ontworpen voor een

   spanning van 110 kV of meer;

  • d) 
   elke uitrusting of installatie die essentieel is om ervoor te zorgen dat de in (a) t/m (c) omschreven systemen op een veilige, beveiligde en efficiŽnte wijze kunnen

   functioneren, met inbegrip van beschermings-, monitorings- en toezichtssystemen op

   alle spanningsniveaus en onderstations;

  • e) 
   elke uitrusting of installatie, zowel op transmissie- als op middenspanningsdistributieniveau, waarmee digitale tweewegscommunicatie, realtime of bijna real-time, interactieve en intelligente monitoring en sturing van elektriciteitsproductie, -transmissie, -distributie en -verbruik binnen een elektriciteitsnetwerk wordt beoogd met het oog op de ontwikkeling van een netwerk dat op een efficiŽnte wijze het gedrag en de acties van alle met het netwerk verbonden gebruikers Ė producenten, consumenten en die welke beide doen Ė integreert om zo een economisch efficiŽnt en duurzaam elektriciteitssysteem tot stand te brengen met slechts beperkte verliezen, van hoge kwaliteit, met grote voorzieningszekerheid en goed beveiligd.

  BIJLAGE DQPG NL

  (2) Gas:

  • a) 
   transmissiepijpleidingen voor het transport van aardgas en biogas die deel uitmaken van een netwerk dat grotendeels bestaat uit hogedrukpijpleidingen, exclusief

   hogedrukpijpleidingen die worden gebruikt voor de upstream- of lokale distributie van aardgas;

  • b) 
   met de hierboven bedoelde hogedrukgaspijpleidingen verbonden ondergrondse opslagfaciliteiten;
  • c) 
   faciliteiten voor de ontvangst, opslag en hervergassing of decompressie van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) of gecomprimeerd aardgas (CNG);
  • d) 
   elke uitrusting of installatie die essentieel is voor een veilige, beveiligde en efficiŽnte uitbating van het systeem of om een bidirectionele capaciteit mogelijk te maken, met inbegrip van compressorstations;.

  BIJLAGE DQPG NL

  (3) Olie:

  • a) 
   pijpleidingen gebruikt voor het transport van ruwe aardolie;
  • b) 
   pompstations en opslagfaciliteiten die vereist zijn voor de werking van pijpleidingen voor ruwe aardolie;
  • c) 
   elke uitrusting of installatie die essentieel is om het mogelijk te maken dat het systeem in kwestie op een behoorlijke, veilige en efficiŽnte wijze functioneert, met inbegrip van beschermings-, monitorings- en toezichtssystemen en reverse-flowapparatuur.

  (4) Koolstofdioxide:

  • a) 
   specifieke pijpleidingen, die niet tot het upstream-pijpleidingsnetwerk behoren, gebruikt voor het transport van koolstofdioxide van menselijke oorsprong uit meer dan ťťn bron, d.w.z. industriŽle installaties (inclusief elektriciteitscentrales) die koolstofdioxidegas produceren ten gevolge van verbranding of andere chemische reacties waarbij verbindingen betrokken zijn die koolstof van al dan niet fossiele aard bevatten, met het oog op de permanente geologische opslag van die koolstofdioxide overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG†i ;

  BIJLAGE DQPG NL

  • b) 
   faciliteiten voor het vloeibaar maken en voor de bufferopslag van koolstofdioxide met het oog op het verdere transport ervan. Dit omvat niet de infrastructuur binnen een geologische formatie die wordt gebruikt voor de permanente geologische opslag van koolstofdioxide overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG†i en de daarmee verband houdende injectiefaciliteiten en andere faciliteiten aan de oppervlakte;
  • c) 
   elke uitrusting of installatie die essentieel is om het mogelijk te maken dat het systeem in kwestie op een behoorlijke, veilige en efficiŽnte wijze functioneert, met inbegrip van beschermings-, monitorings- en toezichtssystemen.

  ________________________

  BIJLAGE DQPG NL

  BIJLAGE III

  REGIONALE LIJSTE VAN PROJECTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG

  • 1. 
   REGELS VOOR GROEPEN

  (1) In het geval van elektriciteitsprojecten die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 1, wordt elke groep samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, nationale regulerende instanties, TSB's ▌, alsmede de Commissie, het Agentschap en het ENTSB voor elektriciteit.

  In het geval van gasprojecten die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 2, wordt elke groep samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, nationale regulerende instanties, TSB's ▌, alsmede de Commissie, het Agentschap en het ENTSB voor gas.

  In het geval van projecten voor het transport van olie en koolstofdioxide die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 3 en 4, wordt elke groep samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, projectpromotoren die betrokken zijn bij elk van de in bijlage I genoemde prioriteiten en de Commissie.

  BIJLAGE DQPG NL

  (2) De besluitvormingsorganen van de Groepen kunnen worden samengevoegd. Alle

  Groepen of besluitvormingsorganen vergaderen, indien daartoe aanleiding bestaat, gezamenlijk om kwesties te bespreken die alle Groepen raken; het kan daarbij onder meer kwesties betreffen die relevant zijn voor de transregionale consistentie of het aantal in de regionale ontwerplijsten voorgestelde projecten dat onbeheersbaar dreigt te worden.

  (3) Elke groep organiseert zijn werkzaamheden in lijn met regionale samenwerkingsinspanningen overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2009/72/EG†i , artikel 7 van Richtlijn 2009/73/EG†i , artikel 12 van Verordening (EG) nr. 714/2009†i en artikel 12 van Verordening (EG) nr. 715/2009†i en andere bestaande regionale samenwerkingsverbanden.

  BIJLAGE DQPG NL

  (4) Elke groep nodigt, naargelang dit nuttig is voor de tenuitvoerlegging van de in bijlage I vastgestelde relevante prioriteiten, promotoren van een project dat eventueel in

  aanmerking komt voor selectie als project van gemeenschappelijk belang, alsmede vertegenwoordigers uit van nationale administraties, regulerende instanties, ▌en TSB's van EU-kandidaat-lidstaten en potentiŽle kandidaten, lidstaten van de Europese economische ruimte en de Europese Vrijhandelsassociatie, instellingen en lichamen van de Energiegemeenschap, landen die vallen onder het Europese nabuurschapsbeleid en landen waarmee de Unie een specifieke samenwerking op energiegebied heeft opgezet uit. Het besluit om vertegenwoordigers van een derde land uit te nodigen wordt gebaseerd op consensus.

  (5) Elke groep raadpleegt de organisaties die de relevante belanghebbenden vertegenwoordigen Ė en, indien zulks passend wordt geacht, de belanghebbenden zelf Ė met inbegrip van producenten, distributiesysteembeheerders, leveranciers en consumenten en ▌organisaties voor de bescherming van het milieu. Wanneer dat nuttig is voor de verwezenlijking van zijn taken kan de groep hoorzittingen of

  raadplegingsrondesorganiseren.

  BIJLAGE DQPG NL

  (6) De interne voorschriften, een bijgewerkte lijst van ledenorganisaties, regelmatig bijgewerkte informatie omtrent de voortgang van de werkzaamheden, vergaderagenda's, alsmede de definitieve conclusies en besluiten van elke groep worden door de Commissie gepubliceerd op het in artikel 18 bedoelde transparantieplatform.

  (7) De Commissie, het Agentschap en de Groepen streven naar consistentie tussen de verschillende Groepen. Met het oog daarop zien de Commissie en het Agentschap erop toe dat er waar nodig tussen de betrokken Groepen informatie wordt uitgewisseld over alle werkzaamheden die van interregionaal belang zijn.

  De deelname van nationale regulerende instanties en het Agentschap aan de Groepen brengt de verwezenlijking van hun doelstellingen en de vervulling van hun taken overeenkomstig deze verordening of overeenkomstig de artikelen 36 en 37 van Richtlijn 2009/72/EG en de artikelen 40 en 41 van Richtlijn 2009/73/EG†i , of overeenkomstig Verordening (EG) nr. 731/2009, niet in gevaar.

  BIJLAGE DQPG NL

  • 2. 
   PROCEDURE VOOR DE OPSTELLI G VA REGIO ALE LIJSTE

  (1) Promotoren van een project dat potentieel in aanmerking komt voor selectie als een project van gemeenschappelijk belang waarvoor de status van project van algemeen belang wordt geambieerd dient bij de ▌groep een aanvraag in voor selectie als project van gemeenschappelijk belang in, die het volgende omvat:

  - een beoordeling van de projecten uit het oogpunt van zijn/hun bijdrage tot de tenuitvoerlegging van de in bijlage I genoemde prioriteiten;

  • een analyse van de wijze waarop is voldaan aan de in artikel 4 omschreven relevante criteria;

  - voor projecten die een voldoende mate van rijpheid hebben bereikt, een projectspecifieke kosten-batenanalyse in overeenstemming met artikelen 21 en 22 en op basis van de methodologie die overeenkomstig artikel 11 is uitgewerkt door de E TSB voor elektriciteit en de E TSB voor gas; en

  - alle andere relevante informatie voor de beoordeling van het project.

  (2) Alle begunstigden nemen de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie in acht.

  BIJLAGE DQPG NL

  (3) a de vaststelling van de eerste Unielijst geldt voor alle daarna vastgestelde Unielijsten dat de voorgestelde elektriciteitstransmissie- en -opslagprojecten die vallen binnen de

  categorieŽn van bijlage II, onder punt 1(a), (b) en (d), een onderdeel vormen van het laatste beschikbare tienjarige netontwikkelingsplan voor elektriciteit, vastgesteld door het ENTSB voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 714/2009†i .

  (4) a de vaststelling van de eerste Unielijst geldt voor alle daarna vastgestelde Unielijsten dat de voorgestelde gastransmissie- en -opslagprojecten die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 2(a), (b) en (d), een onderdeel vormen van het laatste

  beschikbare tienjarige netontwikkelingsplan voorgas, vastgesteld door het ENTSB voor elektriciteit overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 715/2009†i .

  BIJLAGE DQPG NL

  (5) De projectvoorstellen die worden ingediend om in de eerste Unielijst op te nemen, en die niet eerder zijn geŽvalueerd overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr.

  714/2009, moeten op het niveau van het voor de hele Unie geldende systeem worden beoordeeld:

  - door het E TSB voor elektriciteit conform de methodologie die is toegepast in het kader van het laatst beschikbare tienjarige netontwikkelingsplan voor projecten die vallen onder punt 1 (a), (b) en (d) van bijlage II;

  - door het E TSB voor gas of door een derde partij, en wel op een consistente wijze die berust op een objectieve methodologie voor projecten die vallen onder punt 2

  van bijlage II;

  - uiterlijk ... ∗∗∗∗ publiceert de Commissie richtsnoeren betreffende de criteria die door

  het E TSB voor elektriciteit en het E TSB voor gas moeten worden toegepast bij de ontwikkeling van de respectieve tienjarige netontwikkelingsplannen als bedoeld in de punten (3) en (4), teneinde gelijke behandeling en transparantie van het proces te waarborgen.

  ∗∗∗∗ PB datum invoegen: acht maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

  BIJLAGE DQPG NL

  (6) Voorgestelde projecten voor het transport van koolstofdioxide die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 4, worden ingediend als onderdeel van een door ten minste twee lidstaten uitgewerkt plan voor de ontwikkeling van grensoverschrijdend transport en grensoverschrijdende opslag van koolstofdioxide, bij de Commissie in te dienen door de betrokken lidstaten of door die lidstaten aangewezen entiteiten.

  (7) Voor projectvoorstellen die onder de categorieŽn in de punten 1 en 2 van bijlage II vallen, zien de nationale regulerende instanties, en zo nodig het Agentschap Ė eventueel in het kader van de regionale samenwerking (artikel 6 van Richtlijn 2009/72/EG†i , artikel genoemde 7 van Richtlijn 2009/73/EG†i ) Ė toe op de consequente toepassing van de criteria c.q. de voor de kosten-batenanalyse gebezigde methodologie, en evalueren zij de grensoverschrijdende relevantie daarvan. Zij leggen hun beoordeling voor aan de groep.

  BIJLAGE DQPG NL

  (8) Bij olieprojecten en projecten voor het transport van koolstofdioxide die vallen binnen de in bijlage II, onder punt 3 en 4, genoemde categorieŽn, evalueert de Commissie de

  inachtneming van de criteria van Artikel 4. Voor koolstofdioxideprojecten die vallen binnen de categorie van bijlage II, punt 4, houdt de Commissie tevens rekening met het potentieel voor toekomstige uitbreiding met nieuwe lidstaten. De Commissie legt haar beoordeling voor aan de groep.

  (9) Elke lidstaat op wiens grondgebied een voorgesteld project geen betrekking heeft, maar waarop het voorgestelde project eventueel een netto positieve impact of een potentieel

  significant effect kan hebben, bijvoorbeeld op het milieu of op de werking van de energie-infrastructuur op zijn grondgebied, kan aan de groep een advies voorleggen met vermelding van zijn bezwaren.

  (10) Het besluitvormingsorgaan van de groep onderzoekt op verzoek van een lidstaat of van de groep de door een lidstaat overeenkomstig artikel 3, lid 3, aangevoerde redenen die hem ertoe hebben aangezet een project van gemeenschappelijk belang met betrekking tot zijn grondgebied niet goed te keuren.

  BIJLAGE DQPG NL

  (11) De groep komt bijeen om de voorgestelde projecten te onderzoeken en te rangschikken, onder inaanmerkingneming van de beoordeling van de regelgevers of van de

  beoordeling van de Commissie met betrekking tot projecten voor het vervoer van olie en koolstofdioxide.

  (12) De door de Groepen uitgewerkte regionale ontwerplijsten van voorgestelde projecten die onder de categorieŽn in de punten 1 en 2 van bijlage II vallen, moeten samen met

  eventuele adviezen als bedoeld in punt (9) zes maanden vůůr de datum waarop de Unielijst wordt vastgesteld bij het Agentschap worden ingediend. De regionale ontwerplijsten en de bijbehorende adviezen moeten binnen drie maanden na de datum van ontvangst door het Agentschap worden beoordeeld. Het Agentschap brengt een advies uit over de regionale ontwerplijsten, met name over de consistente toepassing van de criteria en de transregionale kosten-batenanalyse. Het advies van het Agentschap wordt goedgekeurd volgens de procedure van artikel 15, lid 1, van Verordening nr. 713/2009.

  BIJLAGE DQPG NL

  (13) Binnen een maand na de datum van ontvangst van het advies van het Agentschap, stelt het besluitvormingsorgaan van elke groep onder inachtneming van het bepaalde in

  artikel 3, lid 3, zijn definitieve regionale lijst vast op basis van het voorstel van de Groepen en onder inaanmerkingneming van het advies van het Agentschap en de beoordeling van de nationale regulerende instanties, ingediend conform punt (7), dan wel van de beoordeling van de Commissie betreffende projecten voor het vervoer van olie en koolstofdioxide die zijn voorgesteld overeenkomstig punt (8). De Groepen leggen de definitieve regionale lijsten voor aan de Commissie, samen met alle adviezen als omschreven in punt (9).

  (14) Indien het totale aantal voorgestelde projecten van gemeenschappelijk belang op de

  Unielijst, op basis van de ontvangen regionale lijsten en na inaanmerkingneming van het advies van het Agentschap, een beheersbaar aantal zou overschrijden, overweegt de Commissie of zij het, na raadpleging van iedere betrokken groep, al dan niet raadzaam acht in de Unielijst geen projecten op te nemen die door de betrokken groep als laagste zijn gerangschikt op de overeenkomstig artikel 4, lid 4, vastgestelde ranglijst.

  BIJLAGE IV

  REGELS EN INDICATOREN BETREFFENDE CRITERIA VOOR PROJECTEN VAN

  GEMEENSCHAPPELIJK BELANG

  (1) Een project met een aanzienlijk grensoverschrijdend effect is een op het grondgebied van een lidstaat uit te voeren project dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a) 
   bij elektriciteitstransmissie: het project versterkt de transmissiecapaciteit van het netwerk, dan wel de voor commerciŽle stromen beschikbare capaciteit, aan de grens van die lidstaat met ťťn of meer andere lidstaten of aan elke relevante

   dwarsdoorsnede van diezelfde transmissiecorridor Ė waardoor deze grensoverschrijdende nettransmissiecapaciteit wordt verhoogd Ė met minimaal 500 MW ten opzichte van de situatie zonder uitvoering van het project;

  • b) 
   bij elektriciteitsopslag: het project voorziet in een geÔnstalleerde capaciteit van minimaal 225 MW en heeft een opslagcapaciteit die een jaarlijkse

  elektriciteitsopwekking van ten minste 250 gigawattuur mogelijk maakt;

  BIJLAGE DQPG NL

  • c) 
   bij gastransmissie: het project betreft een investering in bidirectionele capaciteit of een wijziging van de capaciteit om gas te transporteren over de grenzen van de

   betrokken lidstaten heen met minimaal 10% ten opzichte van de situatie voorafgaand

   aan de uitvoering van het project;

  • d) 
   bij gasopslag of vloeibaar/gecomprimeerd aardgas: het project heeft tot doel om op directe of indirecte wijze ten minste twee lidstaten van gas te voorzien of om te

  voldoen aan de infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op regionaal niveau

  overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) nr. 994/2010†i ;

  • e) 
   bij slimme netwerken: het project is ontworpen voor apparatuur en installaties op hoogspannings- en middenspanningsniveau ontworpen voor een spanning van

   minimaal 10kV. Bij het project zijn transmissie- en distributiesysteembeheerders van ten minste twee lidstaten betrokken, die minimaal 50 000 gebruikers bedienen die elektriciteit opwekken of verbruiken of die beide doen in een verbruiksgebied van minimaal 300 Gigawattuur/jaar en waarvan ten minste 20% wordt opgewekt door variabele hernieuwbare bronnen.

  BIJLAGE DQPG NL

  (2) Wat projecten betreft die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 1(a)-(d), worden de criteria van Artikel 4 als volgt geŽvalueerd:

  • a) 
   de marktintegratie, mededinging en systeemflexibiliteit worden bepaald in lijn met de in het laatste beschikbare tienjarige netontwikkelingsplan voor elektriciteit voor de gehele Unie gemaakte analyse, meer bepaald door:

   Ė berekening, voor grensoverschrijdende projecten, van het effect van de netwerktransmissiecapaciteit in beide stroomrichtingen, gemeten als

   hoeveelheid vermogen (in megawatt) en hun bijdrage aan het bereiken van de

   minimale interconnectiecapaciteit van 10% van hun geÔnstalleerde

   productiecapaciteit of, voor projecten met aanzienlijke grensoverschrijdende

   effecten, van het effect op de netwerktransmissiecapaciteit aan de grenzen

   tussen de betrokken lidstaten, tussen betrokken lidstaten en derde landen of

   binnen de betrokken lidstaten en het effect op de vraag-aanbodbalancering en

   de netwerkoperaties in de betrokken lidstaten;

   Ė evaluatie van het effect, voor het analysegebied als gedefinieerd in punt 10 van bijlage V, in termen van de opwekkings- en transmissiekosten voor het gehele energiesysteem en de ontwikkeling en convergentie van de marktprijzen ten

   gevolge van een project overeenkomstig verschillende planningsscenario's, in het bijzonder rekening houdend met de variaties die worden teweeggebracht op de 'merit order' (rangorde van in te zetten capaciteit).

  BIJLAGE DQPG NL

  • b) 
   de transmissie van hernieuwbare energie naar belangrijke verbruikscentra en opslagfaciliteiten wordt afgewogen in lijn met de in het laatste beschikbare tienjarige netontwikkelingsplan voor elektriciteit gemaakte analyse, met name:

   Ė bij elektriciteitstransmissie: door raming van de capaciteit voor opwekking uit hernieuwbare energiebronnen (per technologie, in megawatt) die dankzij het

   project met het netwerk is verbonden en wordt getransporteerd, in vergelijking met de hoeveelheid geplande totale opwekkingscapaciteit uit deze types van hernieuwbare energiebronnen in de betrokken lidstaat in 2020 overeenkomstig de nationale actieplannen voor hernieuwbare energie als gedefinieerd in artikel 4 van Richtlijn 2009/28/EG†i .

   Ė bij elektriciteitsopslag: door vergelijking van de door het project geleverde nieuwe capaciteit met de totale capaciteit voor dezelfde opslagtechnologie binnen het analysegebied als gedefinieerd in punt 10 van bijlage V.

  BIJLAGE DQPG NL

  • c) 
   de voorzieningszekerheid, de interoperabiliteit en de veilige uitbating van het systeem worden afgewogen in lijn met de in het laatste beschikbare tienjarige netwerkontwikkelingsplan voor elektriciteit gemaakte analyse, met name door evaluatie van de effecten van het project op de Loss-of-Load-Expectation (de probabiliteit dat niet aan de vraag kan worden voldaan) voor het analysegebied als gedefinieerd in punt 10 van bijlage V in termen van adequaatheid van opwekking en transmissie voor een reeks karakteristieke belastingsperiodes, rekening houdend met de verwachte wijzigingen op het gebied van klimaatgerelateerde extreme

   weersomstandigheden en het effect daarvan op de veerkracht van de infrastructuur. Voor zover van toepassing dient ook de impact van het project in termen van onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van systeembeheer en dienstverlening te worden gemeten.

  (3) Wat projecten betreft die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 2, worden de criteria van artikel 4 als volgt geŽvalueerd :

  • a) 
   de marktintegratie en de interoperabiliteit worden bepaald door berekening van de aanvullende waarde van het project voor de integratie van marktgebieden en de

   tariefconvergentie, alsook voor de algemene flexibiliteit van het systeem, inclusief het aangeboden niveau van capaciteit voor bidirectionele stromen bij diverse scenario's.

  BIJLAGE DQPG NL

  • b) 
   de mededinging wordt gemeten aan de hand van de diversificatie ▌, met inbegrip van de vergemakkelijking van de toegang tot inheemse voorzieningsbronnen, rekening

   houdend met achtereenvolgens: de diversificatie van de bronnen; de diversificatie van de tegenpartijen; de diversificatie van de routes; het effect van de nieuwe capaciteit op de Herfindahl Hirschmann HHI-index berekend op capaciteitsniveau voor het analysegebied als gedefinieerd in punt 10 van bijlage V.

  • c) 
   de gasvoorzieningszekerheid wordt bepaald door berekening van de extra waarde van het project voor de korte- en langetermijnveerkracht van het gassysteem van de Unie en voor de versterking van de resterende flexibiliteit van het systeem om het hoofd te bieden aan onderbrekingen van de voorziening van de lidstaten in diverse scenario's, alsmede de extra capaciteit die dankzij het project wordt geboden wanneer wordt gekeken naar de infrastructuurnorm (de "N-1-regel") op regionaal niveau

   overeenkomstig artikel 6, lid 3 van Verordening (EU) nr. 994/2010†i .

  • d) 
   de duurzaamheid wordt gemeten als de bijdrage van een project aan de vermindering van de emissies, de ondersteuning van de back-up van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen of het transport van elektriciteit-naar-gas en biogas, rekening houdend met

   de verwachte wijziging van de klimatologische omstandigheden.

  BIJLAGE DQPG NL

  (4) Wat projecten betreft die vallen binnen de categorie van bijlage II, onder punt 1(e), wordt elke in artikel 4 genoemde functie afgemeten aan de volgende criteria:

  • a) 
   duurzaamheidsniveau: de inachtneming van dit criterium wordt gemeten door evaluatie van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en evaluatie van de milieueffecten van de elektriciteitsnetwerkinfrastructuur;
  • b) 
   capaciteit van de transmissie- en distributienetwerken om te koppelen met en elektriciteit te brengen naar en van de gebruiker: dit criterium wordt gemeten door een raming te maken van de geÔnstalleerde capaciteit van verspreide energiebronnen in de distributienetwerken, de toegestane maximale injectie van elektriciteit zonder het risico te lopen van congestie in de transmissienetwerken, en de energie die niet uit de hernieuwbare bronnen kan worden gehaald ten gevolge van congestie- en/of veiligheidsrisico's;
  • c) 
   netwerkconnectiviteit en toegang tot alle categorieŽn van netwerkgebruikers: dit criterium wordt afgewogen door een evaluatie van de methoden die zijn vastgesteld om heffingen en tarieven te berekenen, en door een evaluatie van hun structuur, voor producenten, consumenten en personen die beide doen, en van de operationele

   flexibiliteit die wordt verkregen dankzij dynamische balancering van elektriciteit in het netwerk;

  BIJLAGE DQPG NL

  • d) 
   veiligheid en kwaliteit van de voorziening: dit criterium wordt gemeten door evaluatie van de verhouding van de betrouwbare beschikbare opwekkingscapaciteit ten opzichte van de piekvraag, het aandeel van uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit, de stabiliteit van het elektriciteitssysteem, de duur en frequentie van stroomonderbrekingen per klant, inclusief klimaatgerelateerde storingen, en de prestaties op het gebied van de kwaliteit van de spanning;
  • e) 
   efficiŽntie en kwaliteit van de dienst bij elektriciteitsvoorziening en uitbating van het netwerk: dit criterium wordt gemeten door een evaluatie te maken van de verliezen in de transmissie- en distributienetwerken, de verhouding tussen minimum- en

   maximumelektriciteitsvraag binnen een bepaald tijdsbestek, de door de vraag gestuurde deelname aan de elektriciteitsmarkten en aan energieefficiŽntiemaatregelen, het percentage gebruik (d.w.z. de gemiddelde belasting) van elektriciteitsnetwerkcomponenten, de beschikbaarheid van netwerkcomponenten (gerelateerd aan al dan niet geplande onderhoudswerkzaamheden) en het effect daarvan op de netwerkprestaties, en de feitelijke beschikbaarheid van de netwerkcapaciteit ten opzichte van de standaardwaarde daarvoor;

  • f) 
   bijdrage tot grensoverschrijdende elektriciteitsmarkten door load-flow-controle teneinde loop-flows te voorkomen en de interconnectiecapaciteit te vergroten: dit criterium wordt gemeten door een raming te maken van de verhouding tussen de interconnectiecapaciteit van een lidstaat en de elektriciteitsvraag daarvan, de

   uitbating van de interconnectiecapaciteit en de congestieheffingen bij de relevante interconnecties.

  BIJLAGE DQPG NL

  (5) Wat olietransportprojecten betreft die vallen binnen de categorieŽn van bijlage II, onder punt 3, worden de criteria van Artikel 4 als volgt geŽvalueerd:

  • a) 
   de olievoorzieningszekerheid wordt bepaald via een evaluatie van de extra waarde van de nieuwe door het project geleverde capaciteit voor de veerkracht op korte en lange termijn van het systeem en de resterende flexibiliteit van het systeem om het hoofd te bieden aan onderbrekingen van de voorziening in diverse scenario's;
  • b) 
   de interoperabiliteit wordt gemeten door een evaluatie te maken van de mate waarin het project de functionering van het olienetwerk verbetert, met name door te voorzien in de mogelijkheid van bidirectionele stromen;
  • c) 
   het efficiŽnt en duurzaam gebruik van hulpbronnen wordt gemeten door een evaluatie te maken van de mate waarin het project gebruik maakt van reeds bestaande infrastructuur en bijdraagt tot een minimalisering van de milieubelasting, de klimaatverandering en de desbetreffende risico's.

  BIJLAGE DQPG NL

  BIJLAGE V KOSTEN-BATENANALYSE VOOR HET GEHELE ENERGIESYSTEEM

  De methodologie voor een geharmoniseerde kosten-batenanalyse voor het gehele energiesysteem voor projecten van gemeenschappelijk belang moet voldoen aan de in deze bijlage opgenomen beginselen.

  (1) De methodologie is gebaseerd op een gemeenschappelijke gegevensverzameling met betrekking tot de elektriciteits- en gassystemen van de Unie in de jaren n+5, n+10, n+15 en n+20, waarbij n het jaar is waarin de analyse is uitgevoerd. Bedoelde gegevensverzameling omvat minimaal:

  • a) 
   voor de elektriciteitssector: scenario's voor de vraag, de productiecapaciteit per brandstoftype (biomassa, geothermisch, waterkracht, gas, kernenergie, olie, vaste brandstoffen, wind, fotovoltaÔsch, geconcentreerde zonne-energie, andere

   hernieuwbare energiebronnen) en de geografische spreiding ervan, brandstofprijzen (inclusief voor biomassa, steenkool, gas en olie), koolstofdioxidetarieven, de samenstelling van het transmissie- en, wanneer relevant, het distributienetwerk en de ontwikkeling daarvan, rekening houdend met alle nieuwe belangrijke projecten voor opwekking (inclusief capaciteit toegerust voor de afvang van koolstofdioxide), opslag en transmissie waarvoor een definitief investeringsbesluit genomen is en die zullen worden opgeleverd aan het eind van het jaar n+5;

  BIJLAGE DQPG NL

  • b) 
   voor de gassector: scenario's voor de vraag, invoer, brandstofprijzen (inclusief kolen, gas en olie), koolstofdioxidetarieven, de samenstelling van het transmissienetwerk en de ontwikkeling daarvan, rekening houdend met alle nieuwe projecten waarvoor een definitief investeringsbesluit genomen is en die zullen worden opgeleverd aan het

   eind van het jaar n+5;

  (2) De gegevensverzameling vormt een weerspiegeling van het recht van de Unie en het nationale recht die van kracht zijn op de datum van de analyse. De voor elektriciteit, respectievelijk gas, gebruikte gegevensverzamelingen moeten vergelijkbaar zijn, in het bijzonder wat de aannamen betreft inzake tarieven en volumes op elke markt. De

  gegevensverzameling wordt uitgewerkt na formele raadpleging van de lidstaten en de organisaties die de relevante belanghebbenden vertegenwoordigen. De Commissie en het Agentschap waarborgen de toegang tot de eventueel vereiste commerciŽle gegevens van derde partijen.

  (3) De methodologie vormt een leidraad voor de ontwikkeling en het gebruik van de voor de kosten-batenanalyse vereiste netwerk- en marktmodellering.

  (4) De kosten-batenanalyse wordt gebaseerd op een geharmoniseerde evaluatie van de kosten en baten van de verschillende categorieŽn projecten en heeft minimaal betrekking op de in punt 1 bedoelde periode.

  BIJLAGE DQPG NL

  (5) In de kosten-batenanalyse wordt minimaal rekening gehouden met de volgende kosten: kapitaaluitgaven, operationele en onderhoudskosten gedurende de hele levensloop van het project en, wanneer van toepassing, ontmantelings- en afvalbeheerkosten. De

  methodologie vormt een leidraad voor de bij de berekeningen te gebruiken discontovoeten.

  (6) Bij elektriciteitstransmissie en -opslag wordt in de kosten-batenanalyse minimaal rekening gehouden met het effect en de vergoedingen die voortvloeien uit de toepassing van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 714/2009†i , de effecten op de in bijlage IV omschreven

  indicatoren en de volgende effecten ▌:

  • a) 
   broeikasgasemissies en transmissieverliezen over de technische levensloop van het project;
  • b) 
   toekomstige kosten van investeringen voor productie en transmissie over de technische levensloop van het project;

  BIJLAGE DQPG NL

  • c) 
   operationele flexibiliteit, inclusief optimalisering van de vermogenregeling en ondersteunende diensten;
  • d) 
   veerkracht van het systeem, met inbegrip van bestandheid tegen rampen en klimaatomstandigheden, en systeemveiligheid, met name voor Europese kritische infrastructuur als omschreven in Richtlijn 2008/114/EG†i .

  (7) Voor de gassector wordt bij de kosten-batenanalyse minimaal rekening gehouden met de marktonderzoeken, het effect op de in bijlage IV omschreven indicatoren en de volgende effecten:

  • a) 
   ▌bestandheid tegen rampen en klimaatomstandigheden, en systeemveiligheid, met name voor Europese kritische infrastructuur als omschreven in

   Richtlijn 2008/114/EG†i ;

  • b) 
   ▌congestie op het gasnetwerk.

  BIJLAGE DQPG NL

  (8) Bij slimme netwerken wordt in de kosten-batenanalyse rekening gehouden met de effecten op de in bijlage IV omschreven indicatoren.

  (9) De gedetailleerde methode die wordt gebruikt om rekening te houden met de in de punten 6 t/m 8 bedoelde indicatoren wordt uitgewerkt na formele raadpleging van de lidstaten en de organisaties die alle relevante belanghebbenden vertegenwoordigen.

  (10) In de methodologie wordt ▌de ▌uit te voeren, op de relevante gegevensverzameling te baseren analyse omschreven die moet bestaan uit het bepalen van de effecten van de

  kosten-batenanalyse met en zonder het project. Het analysegebied van een specifiek project

  omvat alle lidstaten en derde landen op het grondgebied waarvan het project wordt

  uitgevoerd, alle directe naburige lidstaten en alle andere lidstaten die op aanzienlijke wijze

  de effecten van het project voelen.

  (11) ▌Uit de analyse moet blijken op welke lidstaten het project een positieve impact heeft

  (begunstigden) en op welke lidstaten het project een negatieve impact heeft (kostendragers). Elke kosten-batenanalyse omvat gevoeligheidsanalyses inzake de inputgegevensverzameling, de opleveringsdatum van verschillende projecten in hetzelfde analysegebied en andere relevante parameters.

  BIJLAGE DQPG NL

  (12) De beheerders van transmissiesystemen, opslagsystemen, terminals voor gecomprimeerd en vloeibaar gemaakt aardgas en distributiesystemen wisselen de informatie uit die

  vereist is voor de uitwerking van de methodologie, met inbegrip van de relevante netwerken marktmodellering. Elke transmissie- of distributiesysteembeheerder die informatie verzamelt namens andere transmissie- of distributiesysteembeheerders verstrekt de deelnemende transmissie- en distributiesysteembeheerders de resultaten met betrekking tot de gegevensverzameling.

  (13) Voor de interne markt voor elektriciteit en gas en het in artikel 11, lid 8, bedoelde netwerkmodel heeft de in punt 1 bedoelde inputgegevensverzameling betrekking op de jaren n+10, n+20 en n+30 en maakt het model een volledige beoordeling mogelijk van de economische, maatschappelijke en milieueffecten, in het bijzonder door opname van de externe kosten zoals die in verband met de uitstoot van broeikasgassen en conventionele verontreinigende stoffen of de voorzieningszekerheid.

  BIJLAGE DQPG NL

  BIJLAGE VI RICHTSNOEREN VOOR TRANSPARANTIE EN INSPRAAK VAN HET PUBLIEK

  (1) In de in artikel 9, lid 1, bedoelde handleiding betreffende de procedures worden minimaal de volgende elementen gespecificeerd:

  • a) 
   het desbetreffende recht waarop de besluiten en adviezen zijn gebaseerd voor de verschillende types projecten van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van de milieurecht;
  • b) 
   de desbetreffende besluiten en in te winnen adviezen;
  • c) 
   de namen en contactgegevens van de bevoegde instantie, andere autoriteiten en voornaamste betrokken partijen;
  • d) 
   de work flow, met een overzicht van alle fasen van het proces, met inbegrip van een indicatief tijdschema en een beknopt overzicht van het besluitvormingsproces;
  • e) 
   informatie over de omvang, structuur en gedetailleerdheid van de documenten die samen met de aanvragen voor besluiten moeten worden ingediend, inclusief een

   checklist;

  • f) 
   de fasen en middelen voor het grote publiek om deel te nemen aan het proces.

  BIJLAGE DQPG NL

  (2) Het in artikel 10, lid 4, onder b), bedoelde gedetailleerde schema vermeldt ten minste:

  a) de vast te stellen besluiten en in te winnen adviezen;

  b) de waarschijnlijk bij de zaak te betrekken autoriteiten, belanghebbenden en bevolking;

  c) de diverse fasen van de procedure en de duur daarvan;

  d) de belangrijkste mijlpalen en de desbetreffende termijnen met het oog op het vast te stellen raambesluit;

  e) de door de autoriteiten voorziene middelen en de eventuele behoefte aan extra middelen.

  (3) Om de inspraak van het publiek bij het vergunningverleningsproces te vergroten en om voorafgaand daaraan voor informatievoorziening en dialoog met het publiek te zorgen, worden de volgende beginselen toegepast:

  BIJLAGE DQPG NL

  • a) 
   De bij een project van gemeenschappelijk belang betrokken partijen, inclusief de betrokken nationale, regionale en locale autoriteiten, landbezitters en in de

   omgeving van het project wonende burgers, het algemene publiek en de associaties, organisaties of Groepen daarvan worden in een vroege fase van het project, wanneer met potentiŽle bezwaren bij het publiek nog rekening kan worden gehouden, uitvoerig geÔnformeerd en geraadpleegd op een open en transparante manier. Wanneer van toepassing ondersteunt de bevoegde instantie op actieve wijze de door de projectpromotor opgezette activiteiten.

  • b) 
   De bevoegde instanties waken erover dat de openbare raadplegingsprocedures voor projecten van gemeenschappelijk belang zo mogelijk worden gegroepeerd. Elke

   openbare raadpleging moet betrekking hebben op alle aspecten die relevant zijn voor de desbetreffende specifieke fase van de procedure. Een aspect dat relevant is voor een specifieke fase van het project wordt niet behandeld in meer dan ťťn openbare raadpleging; een individuele openbare raadpleging kan echter in meer dan ťťn geografische locatie plaatsvinden. In de kennisgeving van openbare raadpleging worden de bij die raadpleging behandelde aspecten duidelijk omschreven.

  BIJLAGE DQPG NL

  • c) 
   Opmerkingen en bezwaren worden uitsluitend ingewonnen van bij het begin van de openbare raadpleging tot het verstrijken van de vastgestelde termijn.

  (4) Het ontwerp met betrekking tot de inspraak van het publiek bevat minimaal informatie over:

  • a) 
   de bij de zaak te betrekken belanghebbenden;
  • b) 
   de geplande maatregelen, waaronder de voorgestelde algemene locaties en data van de geplande bijeenkomsten;
  • c) 
   de tijdlijn;
  • d) 
   de personele middelen die voor de respectieve taken worden vrijgemaakt.

  (5) In de context van de openbare raadpleging die moet plaatsvinden voordat het aanvraagdossier wordt ingediend, doen de betrokken partijen minimaal het volgende:

  BIJLAGE DQPG NL

  • a) 
   zij publiceren een informatiefolder van maximaal 15 bladzijden waarin op een duidelijke en beknopte wijze een overzicht wordt gegeven van het doel van het project met een voorlopig tijdschema voor de uitvoering, het nationale

   netwerkontwikkelingsplan, de bestudeerde alternatieve routes, de verwachte effecten, inclusief van grensoverschrijdende aard, en eventuele matigingsmaatregelen, die voor het begin van de raadpleging moeten worden gepubliceerd; De informatiefolder dient voorts een lijst te bevatten van de internetadressen van het in artikel 18 bedoelde transparantieplatform, alsmede de handleiding voor de in punt (1) bedoelde procedures.

  • b) 
   zij informeren alle betrokken belanghebbenden over het project via de in artikel 9, lid 7, bedoelde website en andere geschikte informatiebronnen;
  • c) 
   zij nodigen de betrokken belanghebbenden schriftelijk uit op specifieke bijeenkomsten waarop de bekommernissen van die belanghebbenden worden besproken.

  BIJLAGE DQPG NL

  (6) Op de website van het project wordt minimaal de volgende informatie verstrekt:

  a) de in punt (5) bedoelde informatiefolder;

  • b) 
   een niet-technische en op gezette tijden geactualiseerde samenvatting van maximaal 50 bladzijden, met een beeld van de huidige stand van het project en, in het geval van een actualisering, een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige

   versies;

  • c) 
   de planning voor het project en voor de openbare raadpleging, met duidelijke opgave van datum en plaats van openbare raadplegingen en hoorzittingen, en de

   voorgestelde onderwerpen die waarschijnlijk voor die hoorzittingen relevant zijn;

  • d) 
   contactgegevens met het oog op het verkrijgen van het volledige stel aanvraagdocumenten;
  • e) 
   contactgegevens met het oog op het toezenden van opmerkingen en bezwaren tijdens de openbare raadplegingen;

  ________________________

  BIJLAGE DQPG NL

2.

Originele weergave

afbeelding document
 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.