Brief commissie; Voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar - EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133 - EU monitor

EU monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Brief commissie; Voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar - EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133

1.

Tekst

33 601 EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133 i

Nr. 2 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2013

Op 14 maart 2013 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (COM (2013) 133 i) gepubliceerd.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft bovengenoemd voorstel getoetst op subsidiariteit. Door deze commissie is bijgaande conceptbrief opgesteld1.

Conform de procedureafspraak bij het Reglement van Orde leg ik namens de vaste commissie voor Europese zaken deze brief nu graag ter instemming aan de Kamer voor.

Voorgesteld wordt, deze brief aan de Europese Commissie te sturen, en tevens aan de overige Europese instellingen en de Nederlandse regering.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops

Noot 1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.