Regeringsprogramma 1959

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het regeringsprogramma i van 1959 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen KVP i, VVD i, ARP i en CHU i en vormde de basis voor het kabinet-De Quay i. Centraal stond het verlaten van de geleide loonpolitiek met algemene welvaartsronde en in plaats daarvan een gedifferentieerd loonbeleid voeren met verschillen per bedrijfstak in de verhoging van lonen en de verbetering van arbeidsvoorwaarden.

Dit waren een aantal van de belangrijkste richtlijnen uit het regeringsprogramma:

1.

Sociaal-economisch

 • Waar mogelijk en mits economisch verantwoord de belastingtarieven verlagen.
 • Consumentensubsidies op melk verminderen of afschaffen en deze compenseren via loonsverhogingen.
 • De woningsector liberaliseren via meer zelfstandigheid, en huurverhogingen in evenwicht brengen met de woningmarkt.
 • Invoering van de algemene kinderbijslagwet.
 • Vervanging van de armenwet.

2.

Sociaal-cultureel

 • Begin parlementaire behandeling van de Mammoetwet (regeling voortgezet onderwijs).
 • Een regeling voor de voetbaltoto, met een maximum aan het prijzengeld.
 • Meer aandacht voor vorming, vrijetijdsbesteding en sport.

3.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking van Nieuw-Guinea handhaven en werken aan de verdere ontwikkeling van het zelfbestuur.
 • Onderzoek doen naar een toename van het aantal beroepsmilitairen en naar een verkorting van de diensttijd.

4.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Het versterken van de positie van zwakkere regio's en het invoeren van een spreidingsbeleid voor overheidsdiensten.
 • De instelling van een nieuwe regeling voor gemeentefinanciën.

5.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over