Programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap is een Europees subsidieprogramma met als doel om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een Europa waarin de gelijkheid en mensenrechten worden bevorderd en beschermd.

Ook wil het programma bijdragen aan de bewustwording EU-burger en hun rechten. Voorbeelden hiervan zijn antidiscriminatieregels, de bescherming van persoonsgegevens, kinderrechten en rechten die voortvloeien uit de werking van de interne markt, zoals consumentenbescherming en antikartelwetgeving.

Om dit te bereiken financiert het programma onder meer trainingen, workshops, conferenties en bewustwordingsactiviteiten. In aanmerking voor financiering komen zowel publieke als private instellingen uit EU-lidstaten, EVA i-landen aangesloten bij de EER i, en (potentiële) kandidaat-lidstaten.

Financiering kan worden verkregen op basis van een aanbesteding. Subsidieverlening loopt via het directoraat-generaal justitie i.

1.

Meer informatie