Spreektekst AO PGB

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op donderdag 21 november 2013, 2:15.

Spreektekst Vera Bergkamp (D66) AO Pgb

Datum: 21 november 2013

Tijd: 14.00-16.30 uur

Zaal: Thorbeckezaal

[Inleiding]

Voorzitter,

Eigen regie en keuzevrijheid bij de zorg en ondersteuning die jij nodig hebt. Dat zijn voor D66 belangrijke kernwaarden.

En daarvoor is het persoonsgebonden budget bij uitstek het instrument. Maar het pgb staat onder druk. Daar maak ik me zorgen over:

  • Zorgkantoren lijken pgb’s te ontmoedigen;
  • gemeenten kiezen voor een persoonsvolgend budget;
  • de toekomstige verankering in de Zorgverzekeringswet is onduidelijk.

Ik hoop dat de staatssecretaris alle pgb-houders vandaag gerust kan stellen.

[Ontmoedigingsbeleid]

Voorzitter,

In het kader van de aanpak van fraude voeren Zorgkantoren nu gesprekken met mensen die een pgb aanvragen.

Laat ik voorop stellen:

D66 vindt dat fraude en oneigenlijk gebruik moet worden aangepakt. Fraude ondermijnt het draagvlak en geld voor zorg

moet worden besteed aan zorg. Daarom vind ik het ook jammer dat de trekkingsrechten met een jaar worden uitgesteld. Maar ik heb ook twijfels over de manier waarop de Zorgkantoren het nu aanpakken.

Natuurlijk, een pgb is niet voor iedereen geschikt.

Maar ik krijg signalen dat Zorgkantoren er nu alles aan doen om mensen níét te laten kiezen voor een pgb. Ik heb eerder schriftelijke vragen gesteld. En in antwoord daarop zegt de staatssecretaris dat dit het gevolg is van bewust beleid.

Voorzitter, dat vind ik te gemakkelijk.

Want:

  • bureaucratische rompslomp met uitgebreide zorgplannen;
  • mensen die soms 4 keer in een halfjaar tijd verantwoording moeten afleggen;
  • gesteggel tussen Zorgkantoren;
  • eindeloze aanvraagprocedures…

Bij de mensen om wie het gaat levert dit veel stress op.

• Opnieuw vraag ik daarom de staatssecretaris: herkent hij deze signalen? En wat gaat hij hier aan doen?

Het gevolg van dit ontmoedigingsbeleid is ook, dat Zorgkantoren zorg inkopen bij reguliere aanbieders, die niet kunnen voldoen aan een specifieke zorgdraag en daarom de zorg inkopen bij ‘onderaannemers’. Soms tegen aanzienlijke lagere tarieven, waarvan de reguliere aanbieders dus financieel profiteren.

• Is de staatssecretaris het met mij eens dat dit onwenselijk is?

[Persoonsvolgend budget]

Voorzitter,

Ook bij een Wmo-indicatie hebben mensen recht op een pgb.

Maar ik krijg signalen dat in gemeenten wordt gesproken over een persoonsvolgend budget, als alternatief voor een persoonsgebonden budget.

• Wat vindt de staatssecretaris hiervan? En mag dit zomaar?

[Verankering pgb in Zvw]

Voorzitter,

D66 vind het van groot belang dat de mogelijkheid van een pgb als volwaardig alternatief naast zorg-in-natura blijft bestaan, óók als straks een belangrijk deel van de Awbz wordt overgeheveld naar de zorgverzekeraars. De staatssecretaris geeft dit vorm als restitutiepolis met een voorschot. Over de uitwerking is hij nog in gesprek met de zorgverzekeraars.

Voorzitter,

Dat stemt mij niet gerust.

• Blijft het pgb ook in de Zvw als volwaardig alternatief naast zorg-in-natura blijft bestaan? Komt de term ‘pgb’ straks ook echt als instrument terug in de Zvw? En wat betekent dit voor de positie van kleine zorgaanbieders en mantelzorgers?

[10-uurscriterium]

Voorzitter,

Tot slot.

Ik ben blij met de manier waarop de staatssecretaris mijn motie over het 10-uurscriterium heeft uitgevoerd. En ik vind het ook goed dat hij in gesprek gaat met Per Saldo en de Zorgkantoren óver de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

• Maar gaat hij ook spreken mét de mensen om wie het gaat?