COM(2013)712 - Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2013 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2013)712 EUe - Verordening
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2013

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 73/2009 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2013 en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 964/2013 van de Commissie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing an adjustment rate to direct payments provided for in Regulation (EC) No 73/2009 in respect of calendar year 2013 and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 964/2013
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2013)712 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)712
Procedurenummer i 2013/0339(NLE)
Celex-nummer i 52013PC0712

2.

Key dates

Document 16-10-2013
Online publicatie 16-10-2013
Besluit 19-11-2013; Verordening 2013/1181
Bekendmaking in Publicatieblad i 22-11-2013; PB L 313 p. 13-14

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.