Stappen zetten op de arbeidsmarkt

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op dinsdag 10 december 2013, 14:35.

Foto Flickr / Martin Schilder Groep

Joop den Uyl leerde de Partij van de Arbeid dat smalle marges geen rem hoeven te zijn op grote dromen. Binnen deze marges zetten Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma belangrijke stappen op de arbeidsmarkt. Door de doorgeschoten flexibilisering aan te pakken, het ontslagrecht eerlijker te maken, in te zetten op van-werk-naar-werk, en door arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen bij reguliere werkgevers. Zo maken we de arbeidsmarkt klaar voor de toekomst, zei ik tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De PvdA strijdt al heel lang voor werk. Werk voor iedereen, ongeacht je afkomst, je sekse, je leeftijd, beperkingen of huidskleur. Werk voor mensen met een arbeidsbeperking, op een plek in een gewoon bedrijf tussen alle andere werknemers. Werk voor jong en oud, werk voor mannen en vrouwen die allebei ook zorgtaken kunnen uitvoeren. Het gaat mij daarbij om goed werk, het gaat dan om een baan waarin je wordt gewaardeerd en met respect wordt behandeld, waarvoor je een fatsoenlijke beloning krijgt en waar goede arbeidsomstandigheden centraal staan.

Om de werkloosheid te bestrijden is er 600 miljoen euro voor de jaren 2014 en 2015 beschikbaar gesteld voor zogenoemde sectorplannen. Van de 600 miljoen is 200 miljoen euro geoormerkt voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid in 2014 en 2015. Verder is de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid aangesteld die bijzondere aandacht heeft voor jongeren die extra hard getroffen worden zoals jongeren zonder startkwalificatie of migrantenjongeren. Allemaal om jongeren weer een kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Daarnaast is voor 2013 en 2014 in totaal 67 miljoen extra uitgetrokken om oudere werklozen aan het werk te helpen. Hierbij gaat het om extra re-integratie van oudere werklozen, het intensiveren van 'netwerkgroepen' en het organiseren van zogenoemde inspiratiedagen. Verder kunnen sociale partners ook in aanmerking komen voor bovengenoemde sectorplannen indien zij het behoud van oudere werknemers willen bewerkstelligen en een proactief en positief aannamebeleid willen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals oudere werklozen, arbeidsgehandicapten en minderheden.

Bovendien gaan in de Wet Werk en Zekerheid drie wensen van de PvdA in vervulling: de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt wordt aangepakt door de positie van flexwerkers te verstevigen, er komt een eerlijker ontslagstelsel waardoor mensen met een laag inkomen eerder recht zullen hebben op een ontslagvergoeding en het principe van-werk-naar-werk bij dreigend ontslag wordt leidend waarbij alles gericht moet zijn op het naar een nieuwe baan helpen van mensen.

Met de Participatiewet worden mensen met een arbeidshandicap aan de slag geholpen bij reguliere werkgevers. Daarvoor zijn in het sociaal akkoord afspraken gemaakt over 125.000 extra banen. De wet maakt een einde aan de bureaucratie en verkokering. Dat vergroot de kansen voor de mensen om wie het gaat.

Daarnaast heeft mijn collega John Kerstens tijdens de begrotingsbehandeling nogmaals gewezen op het belang van een zorgvuldige herbeoordeling van Wajongeren en vooral ook dat er oog moet zijn voor de financiële gevolgen voor hen die niet aan de slag komen. Eerder heeft hij aan de staatssecretaris gevraagd om te kijken naar een overgangsregeling voor Wajongeren die na herbeoordeling in de bijstand komen. Om ervoor te zorgen dat zij niet direct in de strengere bijstandsregime terechtkomen heeft hij gepleit voor een ‘zachte landing’ voor Wajongeren.

Verder wordt dankzij het sociaal akkoord, de motie Kerstens/Azmani en de inzet van minister Asscher door middel van de Aanpak Schijnconstructies zaken als doorgeschoten flexibilisering en oneerlijke concurrentie serieuzer dan ooit tevoren aangepakt.

Tijdens de begroting SZW is een motie aangenomen die ik samen met John Kerstens heb ingediend. Daarmee vragen we om spelregels en objectieve criteria om verdringing, wat bijvoorbeeld kan ontstaan bij de maatschappelijke tegenprestatie in de Wet Werk en Bijstand, te voorkomen.

Bovendien is mijn motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt om in kaart te brengen welke instrumenten en partners gemeenten ter beschikking hebben bij de bestrijding van armoede onder werkenden. Daarnaast roept de PvdA de regering op om specifiek aandacht te besteden aan de positie van flexwerkers.

Verder zijn de twee moties die ik samen met D66 en de SP heb ingediend over arbeidsmarktdiscriminatie ook aangenomen. In de ene motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken op welke wijze melding, registratie en afhandeling van klachten over arbeidsmarktdiscriminatie verbeterd kunnen worden en daarbij de mogelijkheid te bezien van een grotere rol voor de Inspectie SZW. In de andere motie wordt de regering verzocht om regulier onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt mogelijk te laten blijven en om met concrete voorstellen te komen om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.