Verordening 2014/223 - Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 12 maart 2014 gepubliceerd en is op 1 januari 2014 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2014/223
Origineel voorstel COM(2012)617 NLEN
Celex-nummer i 32014R0223

3.

Key dates

Document 11-03-2014
Bekendmaking in Publicatieblad 12-03-2014; PB L 72 p. 1-41
Inwerkingtreding 01-01-2014; Toepassing zie art 64
12-03-2014; in werking datum publicatie zie art 64
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

12.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 72/1

 

VERORDENING (EU) NR. 223/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 maart 2014

betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 175, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In overeenstemming met de conclusies van de Europese Raad van 17 juni 2010, waarbij de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei ("Europa 2020-strategie") werd goedgekeurd, hebben de Unie en de lidstaten zich ten doel gesteld dat tegen 2020 het aantal mensen voor wie armoede en sociale uitsluiting dreigt, met ten minste 20 miljoen moet zijn gedaald. Desalniettemin liep in 2011 bijna een kwart van de mensen die in de Unie leven (119,82 miljoen) het risico in een situatie van armoede of sociale uitsluiting te belanden, bijna 4 miljoen méér dan in het voorgaande jaar. Armoede en sociale uitsluiting komen in de Unie echter niet gelijkmatig voor en de ernst van de situatie verschilt per lidstaat.

 

(2)

Het aantal personen in de Unie die zich in een situatie van materiële of zelfs ernstige materiële ontbering bevinden, neemt toe, en in 2011 bevond bijna 8,8 % van de burgers van de Unie zich in een situatie van ernstige materiële ontbering. Die personen zijn bovendien vaak te uitgesloten om te kunnen genieten van de activeringsmaatregelen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad (4), en in het bijzonder van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad (5).

 

(3)

De lidstaten en de Commissie moeten passende maatregelen nemen om elke vorm van discriminatie te voorkomen en ze moeten de gelijkheid van mannen en vrouwen waarborgen, alsmede de samenhangende integratie van het genderperspectief in alle stadia van voorbereiding, programmering, beheer en uitvoering, toezicht en evaluatie van het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen (het "Fonds"), alsook voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, en de uitwisseling van optimale praktijken.

 

(4)

Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) benadrukt dat eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren, de waarden zijn waarop de Unie berust.

 

(5)

Artikel 6 VEU benadrukt dat de Unie de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie vervatte rechten, vrijheden en beginselen erkent.

 

(6)

Artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat teneinde de harmonische ontwikkeling van de Unie in haar geheel te bevorderen, de Unie haar optreden gericht op de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang ontwikkelt en vervolgt.

 

(7)

Het Fonds moet de sociale samenhang versterken door bij te dragen aan het terugdringen van de armoede en uiteindelijk het uitbannen van de ergste vormen van armoede in de Unie door ondersteuning van nationale regelingen die niet-financiële bijstand verlenen om voedselgebrek en ernstige materiële ontbering te verminderen en/of bij te dragen aan de sociale inclusie van de meest behoeftigen. Het Fonds moet de vormen van extreme armoede verminderen die het sterkst bijdragen tot sociale uitsluiting, zoals dakloosheid, kinderarmoede en voedselgebrek.

 

(8)

Het...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.