CETA: Handelsverdrag EU-Canada - EU monitor

EU monitor
Maandag 13 juli 2020
kalender

CETA: Handelsverdrag EU-Canada

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Vlaggen van de bij CETA betrokken partijen

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA-verdrag) tussen de Europese Unie i en Canada betekent het afschaffen van de heffingen op de handel in goederen en diensten en bevat ook maatregelen die investeringen stimuleren en beschermen. Het openstellen van elkaars markten zou miljarden aan economische groei moeten opleveren.

Het CETA-verdrag trad 21 september 2017 voorlopig in werking, met uitzondering van de handel in financiële diensten en de bepalingen over conflictbeslechting, zoals de oprichting van een Investment Court System (ICS; investeringshof voor geschillenbeslechting). Die zullen pas in werking treden als alle lidstaten CETA hebben geratificeerd.

Het verdrag kent voor- en nadelen. Enerzijds zal het leiden tot een groei van de economie en werkgelegenheid. Anderzijds geeft het bedrijven de mogelijkheid om via het investeringshof regeringen aan te klagen als overheidsbeslissingen hun investeringen ondermijnen. Hierdoor zouden bestaande afspraken over bijvoorbeeld het milieubeleid in gevaar kunnen komen, omdat men bang is dat bedrijven gaan klagen dat strenge milieu-eisen tot 'oneerlijke' concurrentie zouden leiden.

1.

Van hoofdlijnen CETA tot akkoord

In oktober 2013 bereikten de EU en Canada een akkoord over de hoofdlijnen voor een handelsverdrag. De onderhandelingen over het handelsakkoord i tussen de Europese Unie en Canada begonnen in 2009 onder leiding van Karel de Gucht i, de toenmalige eurocommissaris voor handel i.

Het akkoord is in september 2014 formeel vastgesteld. Eind februari 2016 werden de Europese Commissie en de Canadese regering het eens over een nieuwe regeling voor het beschermen van investeringen en het beslechten van geschillen. De Europese Commissie i legde CETA in juli 2016 voor aan de Raad van de Europese Unie i en het Europees Parlement i, die er zich voor het einde van 2016 over moest uitspreken.

Het was de bedoeling dat de Raad van de Europese Unie op 18 oktober 2016 zou stemmen over CETA. Door bezwaren van Wallonië (België) werd goedkeuring van het CETA-verdrag door de regeringsleiders van de lidstaten uitgesteld. Op 28 oktober gingen de Walen alsnog akkoord met het handelsverdrag, waarna op 30 oktober 2016 ondertekening door de Europese Raad en Canada volgde. Voorwaarde hierbij was dat het om een voorlopige toepassing van het akkoord gaat, zonder handel in financiële diensten en bepalingen over conflictbeslechting.

Het Europees Parlement i heeft op 15 februari 2017 ingestemd met het vrijhandelsverdrag CETA. Europese leiders en de Canadese premier Justin Trudeau hebben in de marge van de G20 van juli 2017 afgesproken dat de voorlopige toepassing van het handelsakkoord per 21 september 2017 in werking zou treden. Om volledig in werking te treden - inclusief het ICS - moet het handelsakkoord nog geratificeerd worden door de nationale parlementen van de lidstaten.

2.

Inhoud van CETA

Canada is voor de Europese Unie een belangrijke handelspartner en bovendien een belangrijke bestemming voor veel Europese investeringen. Het CETA-verdrag betekent een liberalisering van de handel in goederen en diensten, wat inhoudt dat er een einde zal komen aan het betalen van douanerechten bij de handel tussen de EU en Canada. Een uitzondering hierop zijn enkele, zeer gevoelige, landbouwproducten.

Het CETA-verdrag bevat ook maatregelen die investeringen stimuleren en beschermen. De bestaande barrières die het lastiger maken voor investeerders om de Canadese markt op te gaan, worden deels opgeheven. Bovendien wordt het systeem dat moet voorkomen dat buitenlandse investeerders gediscrimineerd of ongelijk behandeld worden door overheden, hervormd en verbeterd.

De EU krijgt met CETA bovendien toegang tot de Canadese markt voor overheidsopdrachten. Doordat Canada en de Verenigde Staten hun markten al hebben opengesteld aan elkaar, geeft het handelsakkoord tussen de EU en Canada de Europese bedrijven de kans om te concurreren met Amerikaanse bedrijven op de Canadese markt.

Op het gebied van technische regelgeving zullen de EU en Canada nauwer samenwerken en transparanter zijn, waardoor de kosten voor het aanpassen van de eigen producten aan de regelgeving van de ander, verlaagd worden. Daarnaast worden de intellectuele eigendomsrechten beter beschermd. Diploma's zullen in de toekomst wederzijds erkend worden. Het handelsakkoord beoogt verder de bestaande democratische rechten, consumentenrechten en milieunormen te beschermen.

Het handelsverdrag met Canada wordt vaak beschouwd als een blauwdruk voor het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten (TTIP i), waarover de onderhandelingen nog gaande zijn.

3.

Voorstanders van CETA

Volgens voorstanders van het handelsverdrag zal CETA leiden tot een groei in de economie en werkgelegenheid. De handel tussen de EU en Canada zou stijgen met €25 miljard per jaar. De handel tussen beide partijen zal ook nog eens verder intensiveren. Volgens de Europese Commissie i zal het handelsakkoord in totaal tot een jaarlijkse groei van wel €11,6 miljard in het Europese BBP kunnen leiden. Volgens minister Ploumen i kan CETA voor Nederland jaarlijks tussen €600 miljoen en €1,2 miljard opbrengen.

Het akkoord beslaat zowel de handel in goederen als de handel in diensten. De Commissie stelt dat er ook goede afspraken zijn gemaakt over de bescherming van sociale rechten en dat milieu-eisen niet worden verlaagd.

4.

Tegenstanders van CETA

Geschillenbeslechting

Er is veel kritiek op het investeringshof (ICS), een mechanisme dat buitenlandse investeringen moet beschermen. Volgens dit mechanisme kunnen bedrijven regeringen aanklagen als overheidsbeslissingen hun investeringen ondermijnen.

Critici zeggen dat bedrijven door CETA in staat worden gesteld om wetgeving die door de overheid is ingesteld, te blokkeren. Dit zou in het nadeel werken voor bestaande afspraken over bijvoorbeeld het milieubeleid. De strenge eisen aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, hormonen en GMO's in het voedsel, zouden door CETA (en TTIP i) ondermijnd kunnen worden door het indienen van schadeclaims vanuit bedrijven die zich benadeeld voelen.

Vanuit Duitsland was er kritiek op het mechanisme om investeringen te beschermen. Echter, de Duitse minister voor handel gaf uiteindelijk aan toch bereid te zijn het systeem te accepteren als andere Europese landen het hiermee eens waren.

Daarnaast bestaan er twijfels of het verdrag wel in lijn is met de Europese wetgeving, omdat er bijzondere rechten voor buitenlandse investeerders in CETA zijn opgenomen. Op 6 september 2017 besloot België om het akkoord voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Het Hof heeft op 30 april 2019 geoordeeld dat de oprichting van een investeringshof niet in strijd is met het Europese recht.

Overige kritiekpunten

Volgens boerenorganisaties heeft het akkoord negatieve gevolgen voor de Europese varkens- en rundvleesexport.

Ook sommige burgers hebben kritiek op het CETA-verdrag. Op 7 oktober 2015 nam minister Ploumen i een petitie tegen TTIP en CETA in ontvangst met meer dan 110.000 handtekeningen van Nederlanders. De actie van het Europese burgerinitiatief Stop TTIP & CETA haalde in de hele EU meer dan 3,2 miljoen handtekeningen op. De actievoerders vrezen dat de verdragen bestaande milieuafspraken uithollen.

5.

Goedkeuring CETA

Juridisch gezien is het CETA-verdrag volgens de Commissie een handelsverdrag. Dit zou betekenen dat goedkeuring alleen verleend hoeft te worden door het Europees Parlement en de Raad van Ministers; niet door de lidstaten. Veel lidstaten waren daar niet gelukkig mee, want CETA ligt politiek gevoelig. Begin juli 2016 besloot de Commissie dat goedkeuring van het CETA-verdrag via de uitgebreide procedure zal verlopen. Dat betekent dat het verdrag door het Europees Parlement en iedere lidstaat afzonderlijk goedgekeurd moet worden. In Nederland en de meeste lidstaten zullen de parlementen dan over goedkeuring moeten stemmen.

Het was de bedoeling dat de Raad van de Europese Unie op 18 oktober 2016 zou stemmen over CETA. Door weerstand vanuit Wallonië in België was dat echter uitgesteld. België heeft op 27 oktober het handelsverdrag alsnog goedgekeurd. Onder druk van Wallonië is aan het CETA-verdrag een tekst toegevoegd waarin onder meer staat dat staten hun beleidsvrijheid behouden en op ieder moment zelf mogen bepalen welke diensten in publieke handen moeten zijn (bijvoorbeeld drinkwatervoorziening of het openbaar vervoer). Ook wordt bekeken hoe de hoofdstukken over duurzaamheid en arbeidsrechten kunnen worden versterkt.

In februari 2017 ging het Europees Parlement akkoord met CETA. In september 2017 is het verdrag voorlopig in werking getreden. Het verdrag zal pas volledig in werking treden als alle nationale parlementen hun goedkeuring voor het akkoord verlenen.

6.

Samenwerking met Canada op andere gebieden

De Europese Unie en Canada hebben ook afgesproken om meer te gaan samenwerken op het gebied van internationale vrede en veiligheid en andere wereldwijde onderwerpen die beide partijen aangaan, bijvoorbeeld de strijd tegen terrorisme. Deze afspraken staan in het Strategic Partnership Agreement (SPA).

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over versterking van de samenwerking op het gebied van buitenlands beleid, energie, onderzoek, innovatie en andere onderwerpen die het welzijn van mensen direct beïnvloeden. Daarnaast wilden beide partijen zo snel mogelijk het visumvrij reizen tussen de Europese Unie en Canada realiseren. Met de Strategic Partnerschip Agreement worden de goede politieke en economische banden tussen de Europese Unie en Canada benadrukt.

De onderhandelingen over deze overeenkomst begonnen in september 2011 en waren per september 2014 officieel afgerond. Sinds 1 april 2017 is de Strategic Partnership Agreement in werking getreden.

7.

Meer informatie