‘Brabantwet’ nieuwe stap naar duurzame veehouderij

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op maandag 9 maart 2015, 12:54.
‘Brabantwet’ nieuwe stap naar duurzame veehouderij
Bron: Blog Henk Leenders

Foto Flickr / Compassion in World Farming

Iedereen die naast een intensieve veehouderij woont kan er over meepraten: stankoverlast, angst voor infectieziektes, vragen met betrekking tot duurzaamheid en dierenwelzijn. Ook in het maatschappelijk debat staat de gangbare veehouderij ter discussie. Zelf ken ik deze discussie als Brabander maar al te goed. Daarom zet de PvdA zich al jaren in voor een duurzame veehouderij. En met succes: dit weekend kondigde staatssecretaris Sharon Dijksma een wet aan waarmee de provincie de wapens in handen krijgt om de intensieve veehouderij echt duurzamer te maken.

Zaterdag was ik samen met de staatssecretaris in Reusel, in de provincie Noord-Brabant, om met burgers en boeren te praten over de leefbaarheid. Dijksma had een duidelijk boodschap: na al dat gepraat gaat dit kabinet echt wat doen aan de overlast van de veehouderij in Brabant. De afgelopen jaren zijn er betekenisvolle stappen gezet naar een duurzame landbouw. Maar we mogen nu niet stil zitten. We moeten door op het pad naar een meer duurzame, diervriendelijke en economisch rendabele veehouderij.

Het kabinet komt daarom nu met een zogenoemde ‘Brabantwet’. Deze wet geeft de provincie de mogelijkheid regels te stellen over de inhoud van bestemmingsplannen met als doel een veilige en goede leefomgeving te realiseren. Daarnaast kan de provincie aan verouderde stalsystemen eisen stellen die van belang zijn om geurhinder en overlast tegen te gaan. Beide maatregelen waren juridisch moeilijk, wat bleek uit het feit dat de Raad van State de provincie regelmatig terugfloot. Dat moet met deze wet tot het verleden behoren.

Ook gaat de overheid nog sterker inzetten op het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij om gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen. Afgelopen jaren is er een reductie gerealiseerd van 50% ten opzichte van het jaar 2009. In 2015 is het streven het gebruik met 70 % te reduceren. Tenslotte komt de staatssecretaris nog deze zomer met de wet Dieraantallen en Volksgezondheid. Die wet moet het mogelijk maken om op dieraantallen te sturen op basis van de gezondheidsrisico’s. Om deze wet een goede wetenschappelijke en juridische basis te geven wordt door de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid 4 miljoen euro besteed voor een door de GGD en RIVM uitgevoerd breed onderzoek naar de relatie tussen volksgezondheid en intensieve veehouderij.

Na jaren van inzet door de PvdA kan de provincie nu echt wat gaan doen aan de overlast van de veehouderij. Wij zijn daar zeer tevreden mee. In hoeverre de provincie ook echt aan de slag met deze wet zal afhangen van de verkiezingsuitslag en de nieuwe samenstelling van het provinciebestuur. De Partij van de Arbeid is daar helder over: we moeten nu door op weg naar een duurzame en diervriendelijke veesector!