Richtlijn 1999/5 - Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de onderlinge erkenning van hun conformiteit - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 5 juni 2020
kalender

Richtlijn 1999/5 - Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de onderlinge erkenning van hun conformiteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 7 april 1999 tot 12 juni 2016 en moest uiterlijk op 7 april 2000 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit

officiële Engelstalige titel

Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1999/5
Origineel voorstel COM(1997)257 NLEN
Celex-nummer i 31999L0005

3.

Key dates

Document 09-03-1999
Bekendmaking in Publicatieblad 07-04-1999; Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 023,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026,OJ L 91, 7.4.1999,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 023
Inwerkingtreding 07-04-1999; in werking datum publicatie zie art 21
Einde geldigheid 12-06-2016; opgeheven door 32014L0053
Omzetting 07-04-2000; ten laatste zie art. 19.1
08-04-2000; toepassing zie art. 19.1

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31999L0005

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit

Publicatieblad Nr. L 091 van 07/04/1999 blz. 0010 - 0028

RICHTLijN 1999/5/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 9 maart 1999

betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag(3) en gezien het gemeenschappelijk ontwerp dat op 8 december 1998 door het bemiddelingscomité is goedgekeurd,

 • (1) 
  Overwegende dat de sector radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur een wezenlijk onderdeel is van de telecommunicatiemarkt, die zelf een van de steunpilaren van de economie in de Gemeenschap vormt; dat de op de sector telecommunicatie-eindapparatuur toepasselijke richtlijnen niet langer in staat zijn in te spelen op de verwachte veranderingen in de sector die veroorzaakt worden door nieuwe technologie, marktontwikkelingen en netwerkwetgeving;
 • (2) 
  Overwegende dat, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel waarnaar in artikel 3 B van het Verdrag wordt verwezen, de doelstelling van een open, concurrerende interne markt voor telecommunicatieapparatuur niet voldoende kan worden verwezenlijkt door de lidstaten en derhalve beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt; dat deze richtlijn niet verder gaat dan nodig is om deze doelstelling te bereiken;
 • (3) 
  Overwegende dat de lidstaten op grond van artikel 36 van het Verdrag bepaalde categorieën apparatuur van deze richtlijn kunnen uitsluiten;
 • (4) 
  Overwegende dat in Richtlijn 98/13/EG(4) de bepalingen betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie en apparatuur voor satellietgrondstations alsmede de maatregelen inzake de onderlinge erkenning van de conformiteit van die apparatuur zijn geconsolideerd;
 • (5) 
  Overwegende dat een aanzienlijk gedeelte van de markt voor radioapparatuur buiten deze richtlijn viel;
 • (6) 
  Overwegende dat goederen voor tweeërlei gebruik onder de bij Verordening (EG) nr. 3381/94(5) ingestelde communautaire regeling voor exportcontrole vallen;
 • (7) 
  Overwegende dat de ruime werkingssfeer van deze richtlijn een nieuwe omschrijving van de termen "radioapparatuur" en "telecommunicatie-eindapparatuur" vereist; dat een wettelijke regeling die beoogt de interne markt voor radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur te ontwikkelen, het mogelijk moet maken de investeringen, de productie en de verkoop gelijke tred te laten houden met de technologische en de marktontwikkelingen;
 • (8) 
  Overwegende dat, gezien het groeiende belang van telecommunicatie-eindapparatuur en netwerken die gebruik maken van radioverbindingen naast apparatuur die gebruik maakt van draadverbindingen, de regelgeving inzake productie, verkoop en gebruik van radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur betrekking moet hebben op beide soorten apparatuur;
 • (9) 
  Overwegende dat Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat(6) de nationale regelgevende instanties verzoekt ervoor te zorgen dat de technische specificaties van de interface voor de nettoegang worden gepubliceerd, zodat een concurrerende markt voor het aanbieden van eindapparatuur wordt gewaarborgd;
 • (10) 
  Overwegende dat de doelstellingen van Richtlijn 73/23/EEG...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.