Verordening 2014/468 - Kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 24 september 2020
kalender

Verordening 2014/468 - Kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 14 mei 2014 gepubliceerd en is op 15 mei 2014 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17)

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities (SSM Framework Regulation) (ECB/2014/17)
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2014/468
Celex-nummer i 32014R0468

3.

Key dates

Document 16-04-2014
Bekendmaking in Publicatieblad 14-05-2014; PB L 141 p. 1-50
Inwerkingtreding 15-05-2014; in werking datum publicatie +1 zie art 153
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

14.5.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/1

 

VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 16 april 2014

tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening)

(ECB/2014/17)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid artikel 127, lid 6, en artikel 132,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 34,

Gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (1), inzonderheid artikel 4, lid 3, artikel 6 en artikel 33, lid 2,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank over de praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme aan de Europese Centrale Bank zijn opgedragen (2),

Gezien de openbare raadpleging en analyse die is uitgevoerd op basis van artikel 4, lid 3 van Verordening (EU) nr. 1024/2013,

Gezien het voorstel van de Raad van toezicht en het overleg met de nationale bevoegde autoriteiten,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Verordening (EU) nr. 1024/2013 (hierna de „GTM-verordening”) stelt het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) vast dat is samengesteld uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) van deelnemende lidstaten.

 

(2)

In het kader van artikel 6 van de GTM-verordening is de ECB exclusief bevoegd de uit hoofde van artikel 4 daarvan aan haar opgedragen microprudentiële taken uit te oefenen met betrekking tot kredietinstellingen die in de deelnemende lidstaten gevestigd zijn. De ECB is verantwoordelijk voor het doeltreffend en consistent functioneren van het GTM en voor het uitoefenen van toezicht op het functioneren van het systeem op basis van de in artikel 6 van de GTM-verordening uiteengezette verantwoordelijkheden en procedures.

 

(3)

In voorkomende gevallen en onverminderd de verantwoordelijkheid en de verantwoordingsplicht van de ECB met betrekking tot de taken die door de GTM-verordening aan haar zijn opgedragen, zijn de NBA’s verantwoordelijk voor het verlenen van bijstand aan de ECB, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de GTM-verordening en in deze verordening, bij de voorbereiding en de uitvoering van alle handelingen met betrekking tot de in artikel 4 van de GTM-verordening bedoelde taken ten aanzien van alle kredietinstellingen, met inbegrip van bijstand bij verificatiewerkzaamheden. Hiertoe dienen de NBA’s bij de uitvoering van de in artikel 4 van de GTM-verordening vermelde taken de door de ECB gegeven aanwijzingen op te volgen.

 

(4)

De ECB, de NBA’s en de nationaal aangewezen autoriteiten (NAA’s) voeren de in artikel 5 van de GTM-verordening genoemde macroprudentiële taken uit en volgen de in de GTM-verordening, in de onderhavige verordening en in relevant Unierecht voorgeschreven coördinatieprocedures, zonder afbreuk te doen aan de rol van het Eurosysteem en van het Europees Comité voor systeemrisico’s.

 

(5)

Binnen het GTM worden de respectievelijke toezichthoudende verantwoordelijkheden van de ECB en de NBA’s toegewezen op basis van de significantie van de entiteiten die onder het bereik van het GTM vallen. Deze verordening regelt in het bijzonder de specifieke methodologie voor de beoordeling van deze significantie, zoals vereist op basis van artikel 6, lid 7, van de GTM-verordening. De ECB heeft...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.