Gedelegeerde verordening 2015/281 - Vervanging van de bijlagen I en II van Verordening 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Gedelegeerde verordening 2015/281 - Vervanging van de bijlagen I en II van Verordening 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze gedelegeerde verordening is op 25 februari 2015 gepubliceerd en is op 26 februari 2015 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/281 van de Commissie van 26 november 2014 tot vervanging van de bijlagen I en II van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

officiële Engelstalige titel

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/281 of 26 November 2014 replacing Annexes I and II of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
 
Rechtsinstrument Gedelegeerde verordening
Wetgevingsnummer Gedelegeerde verordening 2015/281
Celex-nummer i 32015R0281

3.

Key dates

Document 26-11-2014
Bekendmaking in Publicatieblad 25-02-2015; PB L 54 p. 1-9
Inwerkingtreding 26-02-2015; in werking datum publicatie +1 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

25.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 54/1

 

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/281 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2014

tot vervanging van de bijlagen I en II van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (1), met name artikel 77,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Verordening (EU) nr. 1215/2012 voorziet in het vrije verkeer van beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen in de Unie. Zij zal vanaf 10 januari 2015 van toepassing zijn.

 

(2)

In de bijlagen I en II van Verordening (EU) nr. 1215/2012 zijn een formulier voor het certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken en een formulier voor het certificaat betreffende een authentieke akte of een gerechtelijke schikking vastgesteld.

 

(3)

Letland heeft op 1 januari 2014 de euro ingevoerd. Daarom moeten alle verwijzingen naar de vroegere valuta van Letland uit de formulieren worden geschrapt. Litouwen zal op 1 januari 2015 de euro invoeren. Daarom moeten alle verwijzingen naar de valuta van Litouwen uit de formulieren worden geschrapt.

 

(4)

Kroatië is op 1 juli 2013 tot de Unie toegetreden. Daarom moeten de verwijzingen naar Kroatië en zijn valuta in de formulieren worden opgenomen.

 

(5)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, heeft Denemarken niet deelgenomen aan de aanneming van Verordening (EU) nr. 1215/2012 en is deze derhalve niet bindend voor, noch van toepassing in deze lidstaat.

 

(6)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Denemarken heeft Denemarken de Commissie op 20 december 2012 per brief in kennis gesteld (2) van zijn besluit om de inhoud van Verordening (EU) nr. 1215/2012 ten uitvoer te leggen. Daarom moeten de verwijzingen naar Denemarken en zijn valuta in de formulieren worden opgenomen.

 

(7)

Met het oog op de duidelijkheid dienen de bijlagen I en II te worden vervangen.

 

(8)

Verordening (EU) nr. 1215/2012 dient bijgevolg dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 1215/2012 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 26 november 2014

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

 

 

BIJLAGE

BIJLAGE I

Image

Image

Image

BIJLAGE II

Image

Image

ImageLees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.