Verordening 2015/612 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 21 april 2015 gepubliceerd en is op 22 april 2015 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2015/612 van de Raad van 20 april 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) 2015/612 of 20 April 2015 amending Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2015/612
Origineel voorstel JOIN(2015)8 NLEN
Celex-nummer i 32015R0612

3.

Key dates

Document 20-04-2015; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 21-04-2015; PB L 102 p. 1-2
Inwerkingtreding 22-04-2015; in werking datum publicatie +1 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

21.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 102/1

 

VERORDENING (EU) 2015/612 VAN DE RAAD

van 20 april 2015

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De maatregelen van de Unie tot uitvoering van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad (1), waaronder de bevriezing van tegoeden en economische middelen van bepaalde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 314/2004 (2).

 

(2)

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 314/2004 worden de personen en entiteiten vermeld waarvoor de bevriezing van de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden geschorst.

 

(3)

Op 19 februari 2015 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2015/277 (3) vastgesteld, waarbij de namen van vijf overleden personen worden geschrapt uit de bijlagen I en II bij Besluit 2011/101/GBVB.

 

(4)

Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om de uniforme toepassing ervan in alle lidstaten te verzekeren.

 

(5)

Op 19 februari 2015 zijn bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/275 van de Commissie (4) de namen van deze vijf overleden personen geschrapt uit bijlage III bij Verordening (EG) nr. 314/2004.

 

(6)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 314/2004 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 314/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 20 april 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

 • F. 
  MOGHERINI
 

 • (3) 
  Besluit (GBVB) 2015/277 van de Raad van 19 februari 2015 houdende wijziging van Besluit 2011/101/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 47 van 20.2.2015, blz. 20).
 • (4) 
  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/275 van de Commissie van 19 februari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 47 van 20.2.2015, blz. 15).
 

BIJLAGE

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 314/2004 worden de namen van de volgende natuurlijke personen geschrapt uit het deel „I. Personen”:

 • I. 
  Personen
 
 

Naam (en eventuele aliassen)

 

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

 

Karakadzai, Mike Tichafa

 

Sakupwanya, Stanley Urayayi

 

Sekeramayi, Lovemore

 

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.