Antwoorden van de minister op vragen over de pilots voor het eID stelsel

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op maandag 23 november 2015, 3:45.

Vragen van de leden De Caluwé en Neppérus (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën over de pilots voor het eID (elektronische identiteit) stelsel (ingezonden 22 okto-ber 2015).

Vraag 1 Herinnert u zich de toezegging in het algemeen overleg van 20 mei 2015 over ICT, dat de evaluatiecriteria voor de pilots voor het eID stelsel voor het begin van de pilots worden vastgesteld, zodat iedereen weet waaraan die evaluatie wordt getoetst?

Antwoord 1:

Ja, deze toezegging herinner ik mij.

Vraag 2 Bent u bekend met de belofte om de Kamer in het najaar een SMARTER geformu-leerde versie van de evaluatiecriteria toe te zenden, zodat deze voorafgaand aan de pilots in het algemeen overleg Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel op 25 november 2015 kunnen worden besproken?1

1 Brief d.d. 30 juni 2015, Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel

2 Beantwoording Kamervragen over eID pilots met nummer: 2015Z17333.

3 Tweede Kamerbrief Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel, Kamerstuk 26 643 nr. 363.

4 Kamerstuk, 26 643 nr. 349.

5 Tweede Kamerbrief Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel, Kamerstuk 26 643 nr. 363.

Antwoord 2:

Ja, met deze belofte ben ik bekend en daar zal ik mij aan houden. Zoals reeds toegezegd in de Kamervragen die door het lid de Caluwé zijn gesteld op 24 sep-tember 2015,2 ontvangt u de criteria tijdig voor het Algemeen Overleg van 25 november aanstaande. Opgemerkt dient te worden dat de evaluatiecriteria in sa-menspraak met de evaluatiecommissie nog verder uitgewerkt zullen worden.

Vraag 3 Klopt het dat één van de eID pilots, met bankmiddelen inloggen bij de belasting-dienst, op het punt staat om te starten, nog vóórdat de SMART evaluatiecriteria met de Kamer zijn besproken en nog vóórdat de pilots eID officieel van start gaan?

Antwoord 3:

De Belastingdienst heeft het voornemen om vanaf half december een pilot te star-ten met enkele banken voor het beproeven van het gebruik van inlogmiddelen van banken voor transacties met de Belastingdienst. In de brieven van 9 februari4 en 30 juni 20155 over Idensys (toen nog eID Stelsel), is aangekondigd dat de Belas-tingdienst verkennende gesprekken voerde met banken voor een dergelijke pilot. Deze is in die brieven gepositioneerd naast de pilots met private middelen in het kader van Idensys. Dit mede vanwege het feit dat de banken het initiatief hebben

genomen om hun inlogmiddelen breder beschikbaar te maken, zowel voor private organisaties (webwinkels ed.) als voor publieke. De Belastingdienst is de eerste publieke organisatie die van deze mogelijkheid gebruik wil maken. Voor de pilot met de banken hanteert de Belastingdienst een vergelijkbaar normenkader en een zelfde set aan evaluatiecriteria als de Idensys pilots, mits deze normen en criteria niet strijdig zijn met de vigerende toezichts- en normenkaders voor elektronisch betalingsverkeer waaraan de banken zijn onderworpen. Deze pilot biedt ruimte om op zodanig tijdstip te starten, dat gebruik voor de belastingaangifte 2015 mogelijk wordt. De daarvoor benodigde wijzigingen in systemen zijn in gang gezet. Op deze wijze draagt de pilot met de banken bij aan de evaluatie volgend jaar over het gebruik van private inlogmiddelen bij de overheid en sluit aan bij de gewenste koers: het realiseren van een standaard voor online toegang tot dienstverlening van overheid en bedrijven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de breed ge-dragen wens om via een multimiddelenstrategie het risico op een single point of failure te reduceren.

Vraag 4 Hoe verhoudt dit zich tot de toezegging dat eerst met de Kamer wordt gesproken, alvorens de pilots van start gaan?

Antwoord 4:

De feitelijke start van de pilot met de banken is gepland vanaf half december aan-staande en is derhalve na het Algemeen Overleg van 25 november. De Staatsse-cretaris van Financiën zal u in een separate brief nader informeren over de evalua-tiecriteria voor de bankenpilot.

Vraag 5 In hoeverre is het bij de banken en de Belastingdienst bekend dat de evaluatiecri-teria voor de pilots nog worden besproken met de Kamer?

Antwoord 5:

Dit is bij de deelnemende banken en de Belastingdienst bekend.

Vraag 6 Bent u van mening dat het niet zo kan zijn dat één pilot alvast start zonder de toegezegde bespreking met de Kamer, terwijl de andere pilots op de afloop van het algemeen overleg van 25 november a.s. aan het wachten zijn? Zo nee, waar-om niet?

Antwoord 6:

De bankenpilot zal net als de Idensys pilots in december 2015 van start gaan. De pilot met inlogmiddelen van banken volgt daarmee in beginsel hetzelfde tijdpad als de Idensys pilots.

Vraag 7 Bent u bereid pas met de banken-pilot te starten, nadat de Kamer de evaluatiecri-teria heeft besproken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7:

De planning is om de pilot met inlogmiddelen van banken te starten vanaf half december, in eerste instantie met een kleine doelgroep. Vanaf 1 maart zal deze verbreed worden, zodat de bankmiddelen dan voor de hele pilotgroep bruikbaar zijn voor de belastingaangifte 2015. De start zal dus sowieso pas zijn nadat met de Kamer is gesproken over de evaluatiecriteria voor de Idensys pilots.

Vraag 8 Bent u bereid de vragen binnen één week te beantwoorden, aangezien de start van de banken-pilot al op stapel lijkt te staan?

Antwoord 8:

Ja. Ik heb u eerder gemeld toch nog iets meer tijd nodig te hebben voor de be-antwoording van de vragen. Hierbij is het gelukt om de uitlooptijd tot een mini-mum te beperken.