Uitvoeringsrichtlijn 2014/96 - Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG vallen - EU monitor

EU monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

Uitvoeringsrichtlijn 2014/96 - Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG vallen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze uitvoeringsrichtlijn is op 16 oktober 2014 gepubliceerd, is op 5 november 2014 in werking getreden en moest uiterlijk op 31 december 2016 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen

officiële Engelstalige titel

Commission Implementing Directive 2014/96/EU of 15 October 2014 on the requirements for the labelling, sealing and packaging of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production, falling within the scope of Council Directive 2008/90/EC
 
Rechtsinstrument Uitvoeringsrichtlijn
Wetgevingsnummer Uitvoeringsrichtlijn 2014/96
Celex-nummer i 32014L0096

3.

Key dates

Document 15-10-2014
Bekendmaking in Publicatieblad 16-10-2014; PB L 298 p. 12-15
Inwerkingtreding 05-11-2014; in werking datum publicatie +20 zie art 8
Deadline 01-01-2019; Heroverweging
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 31-12-2016; ten laatste zie art. 6

4.

Wettekst

16.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 298/12

 

UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/96/EU VAN DE COMMISSIE

van 15 oktober 2014

betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (1), en met name artikel 9, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het is zinvol om voorschriften vast te stellen voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, om te waarborgen dat dit materiaal en deze gewassen overeenkomstig Richtlijn 2008/90/EG in de handel worden gebracht.

 

(2)

Er moeten voorschriften worden vastgesteld voor het plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen dat officieel als prebasismateriaal, basismateriaal of gecertificeerd materiaal is gecertificeerd, alsmede van fruitgewassen die officieel als gecertificeerd materiaal zijn gecertificeerd.

 

(3)

Prebasis-, basis- en gecertificeerd materiaal moeten in de handel worden gebracht met een etiket dat aan bepaalde voorschriften voldoet. De verantwoordelijke officiële instantie moet dat etiket vervaardigen en aanbrengen. De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om te bepalen dat de verantwoordelijke officiële instantie de leverancier kan toestaan het etiket onder haar toezicht te vervaardigen en aan te brengen. Het ontwerp van het etiket moet in elk geval door de verantwoordelijke officiële instantie worden vastgesteld, overeenkomstig de voorschriften van deze richtlijn.

 

(4)

Het moet de lidstaten worden toegestaan in de mogelijkheid te voorzien van een begeleidend document ter aanvulling van het etiket om de voorlichting aan gebruikers te vergemakkelijken en de traceerbaarheid en controle van partijen in alle stadia van het in de handel brengen te verbeteren, zodat partijen van verschillende rassen of typen prebasis-, basis- of gecertificeerd materiaal gezamenlijk in de handel kunnen worden gebracht. Dit document moet door de verantwoordelijke officiële instantie worden opgesteld, of door de betrokken leverancier onder toezicht van de verantwoordelijke officiële instantie.

 

(5)

Voor het in de handel brengen van CAC-materiaal (Conformitas Agraria Communitatis) moet een door de leverancier opgesteld document verplicht worden gesteld.

 

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal en gewassen van geslachten en soorten fruit,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken

De lidstaten waarborgen dat teeltmateriaal van fruitgewassen, hierna „teeltmateriaal” genoemd, dat officieel als prebasismateriaal, basismateriaal of gecertificeerd materiaal is gecertificeerd, alsmede fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, hierna „fruitgewassen” genoemd, die officieel als gecertificeerd materiaal zijn gecertificeerd, alleen in de handel worden gebracht indien zij aan de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van de artikelen 2 en 4 voldoen. In voorkomend geval mag een begeleidend document, als bedoeld in artikel 3, ter aanvulling van het etiket worden gebruikt.

De lidstaten waarborgen dat teeltmateriaal en fruitgewassen die als CAC-materiaal (Conformitas Agraria Communitatis) zijn gekwalificeerd, alleen in de handel worden gebracht indien zij aan de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.