Besluit 2015/1892 - Goedkeuring van de sluiting namens Euratom, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Macedonië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 23 oktober 2015 gepubliceerd en is op 18 februari 2014 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2015/1892 van de Raad van 18 februari 2014 houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2015/1892 of 18 February 2014 approving the conclusion, by the European Commission, on behalf of the European Atomic Energy Community, of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2015/1892
Origineel voorstel COM(2013)778 NLEN
Celex-nummer i 32015D1892

3.

Key dates

Document 18-02-2014; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 23-10-2015; PB L 279 p. 3-3
Inwerkingtreding 18-02-2014; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

23.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 279/3

 

BESLUIT (EU) 2015/1892 VAN DE RAAD

van 18 februari 2014

houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 101, tweede alinea,

Gezien de aanbeveling van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op 24 september 2012 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen aan te knopen met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië met het oog op de sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie („het protocol”).

 

(2)

Deze onderhandelingen zijn met succes afgerond, en het protocol is middels briefwisseling op 25 oktober 2013 door de regering van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië goedgekeurd.

 

(3)

De sluiting van het protocol door de Europese Commissie moet, wat betreft aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ressorteren, worden goedgekeurd.

 

(4)

De ondertekening en de sluiting van het protocol zijn onderworpen aan een afzonderlijke procedure voor wat betreft aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Unie en haar lidstaten ressorteren,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De sluiting door de Europese Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, wordt goedgekeurd.

De tekst van het protocol is gehecht aan het besluit betreffende de ondertekening ervan.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

  • I. 
    STOURNARAS
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.