Verordening 2013/1306 - Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid - EU monitor

EU monitor
Zondag 27 september 2020
kalender

Verordening 2013/1306 - Financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 20 december 2013 gepubliceerd en is op 16 oktober 2013 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2013/1306
Origineel voorstel COM(2011)628 NLEN
Celex-nummer i 32013R1306

3.

Key dates

Document 17-12-2013
Bekendmaking in Publicatieblad 20-12-2013; PB L 347 p. 549-607
Inwerkingtreding 16-10-2013; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 121
20-12-2013; in werking datum publicatie zie art 121
01-01-2014; Toepassing zie art 121
01-01-2015; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 121
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

20.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 347/549

 

VERORDENING (EU) Nr. 1306/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 17 december 2013

inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Rekenkamer,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld "Het GLB tot 2020: Inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke hulpbronnen en territoriale evenwichten" is ingegaan op de uitdagingen, de doelstellingen en de oriëntatie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013. Gelet op het debat over deze mededeling moet de hervorming van het GLB met ingang van 1 januari 2014 in werking treden. De hervorming moet betrekking hebben op alle belangrijke instrumenten van het GLB, inclusief Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad (2). De ervaring die is opgedaan bij de tenuitvoerlegging van die verordening, toont aan dat bepaalde elementen van het financierings- en monitoringmechanisme moeten worden aangepast. Gezien de reikwijdte van de hervorming dient Verordening (EG) nr. 1290/2005 te worden ingetrokken en te worden vervangen door een nieuwe tekst. Voorts moeten de bepalingen daarvan in het kader van de hervorming zoveel mogelijk worden geharmoniseerd, gestroomlijnd en vereenvoudigd.

 

(2)

Teneinde bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze verordening aan te vullen of te wijzigen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake de erkenning van betaalorganen en coördinerende instanties, inzake de verplichtingen van de betaalorganen in verband met openbare interventie, alsmede inzake de voorschriften betreffende de inhoud van de beheers- en controletaken van deze agentschappen, inzake de uit de algemene begroting van de Unie ("de begroting van de Unie") te financieren maatregelen in het kader van de openbare interventie en inzake de waardering van de verrichtingen in verband met de openbare interventie. Deze bevoegdheidsdelegatie moet ook voorzien in afwijkingen op het niet voor financiering van de Unie in aanmerking komen van betalingen die door de betaalorganen aan de begunstigden zijn verricht vóór de vroegst mogelijke of na de laatst mogelijke datum van betaling, en ook op de verrekening tussen uitgaven en ontvangsten in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Deze bevoegdheidsdelegatie dient verder te omvatten de methoden die van toepassing zijn op de vastleggingen en de betaling van de bedragen indien de begroting van de Unie niet is vastgesteld aan het begin van het begrotingsjaar of indien het totaalbedrag van de in de begroting opgenomen vastleggingen de drempel als vastgesteld in artikel 170, lid 3, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (3) overschrijdt.

Die bevoegdheidsdelegatie moet bovendien de mogelijkheid omvatten tot het uitstellen van de door de Commissie te verrichten maandelijkse betalingen aan de lidstaten met betrekking tot uitgaven uit het ELGF, en tot de voorwaarden...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.