Besluit 2016/253 - Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 24 februari 2016 gepubliceerd en is op 15 maart 2016 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2016/253 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis

officiële Engelstalige titel

Decision (EU) 2016/253 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the mobilisation of the Flexibility Instrument for immediate budgetary measures to address the refugee crisis
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2016/253
Origineel voorstel COM(2015)514 NLEN
Celex-nummer i 32016D0253

3.

Key dates

Document 25-11-2015; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 24-02-2016; PB L 47 p. 6-7
Inwerkingtreding 15-03-2016; in werking datum publicatie +20
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

24.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 47/6

 

BESLUIT (EU) 2016/253 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 25 november 2015

betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (1), en met name punt 12,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (2) biedt de mogelijkheid het flexibiliteitsinstrument tot een jaarlijks maximum van 471 miljoen EUR (prijzen van 2011) in te zetten om nauwkeurig bepaalde uitgaven te financieren die niet binnen het beschikbare maximum voor één of meer andere rubrieken kunnen worden gefinancierd.

 

(2)

In verband met urgente behoeften is het noodzakelijk aanzienlijke extra kredieten ter beschikking te stellen om maatregelen te financieren ter verlichting van de migratie- en vluchtelingencrisis.

 

(3)

Nadat alle mogelijkheden tot herschikking van kredieten onder het uitgavenmaximum voor rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) en rubriek 4 (Europa als wereldspeler) zijn onderzocht, is het nodig middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ter aanvulling van de middelen op de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, te weten 1 506 miljard EUR boven het maximum van rubriek 3 en 24 miljoen EUR boven het maximum van rubriek 4, ter financiering van maatregelen op het gebied van migratie en vluchtelingen. Daarvoor moeten ongebruikte jaarlijkse bedragen van het flexibiliteitsinstrument van de begrotingsjaren 2014 en 2015 worden gebruikt.

 

(4)

Op basis van het verwachte betalingsprofiel moeten de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten worden verdeeld over verschillende begrotingsjaren. De betalingskredieten worden geraamd op 734,2 miljoen EUR in 2016, 654,2 miljoen EUR in 2017, 83 miljoen EUR in 2018 en 58,6 miljoen EUR in 2019,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

 • 1. 
  Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 wordt uit het flexibiliteitsinstrument 1 506 miljard EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) en 24 miljoen EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 4 (Europa als wereldspeler) beschikbaar gesteld.

Deze bedragen zullen worden gebruikt ter financiering van maatregelen om de vluchtelingencrisis aan te pakken.

 • 2. 
  Op basis van het verwachte betalingsprofiel worden de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten als volgt verdeeld:
 

a)

734,2 miljoen EUR in 2016,

 

b)

654,2 miljoen EUR in 2017,

 

c)

83 miljoen EUR in 2018,

 

d)

58,6 miljoen EUR in 2019.

De specifieke bedragen voor elk begrotingsjaar worden goedgekeurd in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Straatsburg, 25 november 2015.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

 • M. 
  SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

 • N. 
  SCHMIT
 

 • (2) 
  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.